ΨαλμοίChapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5

Chapter 6

Chapter 7

Chapter 8

Chapter 9

Chapter 10

Chapter 11

Chapter 12

Chapter 13

Chapter 14

Chapter 15

Chapter 16

Chapter 17

Chapter 18

Chapter 19

Chapter 20

Chapter 21

Chapter 22

Chapter 23

Chapter 24

Chapter 25

Chapter 26

Chapter 27

Chapter 28

Chapter 29

Chapter 30

Chapter 31

Chapter 32

Chapter 33

Chapter 34

Chapter 35

Chapter 36

Chapter 37

Chapter 38

Chapter 39

Chapter 40

Chapter 41

Chapter 42

Chapter 43

Chapter 44

Chapter 45

Chapter 46

Chapter 47

Chapter 48

Chapter 49

Chapter 50

Chapter 51

Chapter 52

Chapter 53

Chapter 54

Chapter 55

Chapter 56

Chapter 57

Chapter 58

Chapter 59

Chapter 60

Chapter 61

Chapter 62

Chapter 63

Chapter 64

Chapter 65

Chapter 66

Chapter 67

Chapter 68

Chapter 69

Chapter 70

Chapter 71

Chapter 72

Chapter 73

Chapter 74

Chapter 75

Chapter 76

Chapter 77

Chapter 78

Chapter 79

Chapter 80

Chapter 81

Chapter 82

Ψαλμὸς τῶ ἀσάφ.

Ο θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῆ θεῶν, ἐν μέσω δὲ θεοὺς διακρινεῖ. Εως πότε κρίνετε ἀδικίαν, κὰι πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε; Κρίνατε ὀρφανῶ κὰι πτωχῶ, ταπεινὸν κὰι πένητα δικαιώσατε. Εξέλεσθε πένητα κὰι πτωχόν, ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ῥύσασθε ἀυτόν. Οὐκ ἔγνωσαν ὀυ δὲ συνῆκαν, ἐν σκότει διαπορεύονται. Σαλευθήτωσαν πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς. Εγὼ ἐῖπα, θεοὶ ἐστὲ κὰι ὑιοὶ ὑψίστου πάντες, ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνήσκετε, κὰι ὡς ἑῖς τῶν ἀρχόντων πίπτετε. Ανάστα ὁ θεὸς κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν.

Chapter 83

Chapter 84

Chapter 85

Chapter 86

Chapter 87

Chapter 88

Chapter 89

Chapter 90

Chapter 91

Chapter 92

Chapter 93

Chapter 94

Chapter 95

Chapter 96

Chapter 97

Chapter 98

Chapter 99

Chapter 100

Chapter 101

Chapter 102

Chapter 103

Chapter 104

Chapter 105

Chapter 106

Chapter 107

Chapter 108

Chapter 109

Chapter 110

Chapter 111

Chapter 112

Chapter 113

Chapter 114

Chapter 115

Chapter 116

Chapter 117

Chapter 118

Chapter 119

Chapter 120

Chapter 121

Chapter 122

Chapter 123

Chapter 124

Chapter 125

Chapter 126

Chapter 127

Chapter 128

Chapter 129

Chapter 130

Chapter 131

Chapter 132

Chapter 133

Chapter 134

Chapter 135

Chapter 136

Chapter 137

Chapter 138

Chapter 139

Chapter 140

Chapter 141

Chapter 142

Chapter 143

Chapter 144

Chapter 145

Chapter 146

Chapter 147

Chapter 148

Chapter 149

Chapter 150

Chapter 151