ἈριθμοίChapter 1

κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν ἐν τῆ ἐρήμω τῶ σινά, ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου, ἐν μιᾶ τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου, ἔτους δευτέρου ἐξελθόντων ἀυτῶν ἐκ γῆς ἀιγύπτου, λέγων, λάβετε ἀρχὴν πάσης συναγωγῆς ὑιῶν ἰσραὴλ κατὰ τὰς συγγενείας ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων ἀυτῶν. πᾶν ἄρσεν κατὰ κεφαλὴν ἀυτῶν, ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῆ δυνάμει ἰσραὴλ ἐπισκέψασθε ἀυτοὺς σὺν τῆ δυνάμει ἀυτῶν, σὺ κὰι ἀαρών. κὰι μεθ᾿ ὑμῶν ἔσονται ἕκαστος κατὰ φυλὴν ἑκάστου ἀρχόντων, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἔσονται. κὰι ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν, ὅιτινες παραστήσονται μεθ᾿ ὑμῶν. τῶν ῥουβήν, ἐλισούρ, ὑιὸς σεδειὀυρ. τῶν συμεών, σαλαμιήλ, ὑιὸς σουρισαδαῒ, τῶν ἰούδα, ναασών, ὑιὸς ἀμιναδάβ. τῶν ἰσάχαρ, ναθαναήλ, ὑιὸς σωγάρ. τῶν ζαβουλών, ἐλιάβ, ὑιὸς χελών. τῶν ὑιῶν ἰωσήφ, τῶν ἐφραῒμ, ἐλισαμά, ὑιὸς σεμιούδ. τῶν μανασσῆ, γαμαλιήλ, ὑιὸς φαδασσούρ. τῶν βενιαμίν, ἀμιδάν, ὑιὸς γαδεωνί. τῶν δάν, ἀχιεζέρ, ὑιὸς ἀμισαδάϊ. τῶν ἀσσήρ, φαγεήλ, ὑιὸς ἐχθράν. τῶν γὰδ, ἐλισάφ, ὑιὸς ῥαγουήλ. τῶν νεφθαλίμ, ἀχειράϊ, ὑιὸς ἐνάν. ὁῦτοι ὁι ἐπίκλητοι τῆς συναγωγῆς, ἄρχοντες τῶν φυλῶν κατὰ πατριὰς ἀυτῶν, χιλίαρχοι ἰσραήλ ἐισιν. κὰι ἔλαβε μωυσῆς κὰι ἀαρὼν τοὺς ἄνδρας τούτους τοὺς ἀνακληθέντας ἐξ ὀνόματος, κὰι πᾶσαν τὴν συναγωγὴν συνήγαγον ἐν μιᾶ τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου ἔτους. κὰι ἐπεσκέψαντο κατὰ γενέσεις ἀυτῶν, κατὰ τὰς πατριὰς ἀυτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων ἀυτῶν, ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, πᾶν ἀρσενικὸν κατὰ κεφαλὴν ἀυτῶν, ὃν τρόπον συνέταξε κύριος τῶ μωυσῆ. κὰι ἐπεσκέπησαν ἐν τῆ ἐρήμω τοῦ σινά. κὰι ἐγένοντο ὁι ὑιοὶ ῥουβὴν πρωτοτόκου {ἰρσαὴλ} κατὰ συγγενείας ἀυτῶν, κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων, κατὰ κεφαλήν ἀυτῶν, πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῆ δυνάμει, ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν ἐκ τῆς φυλῆς ῥουβὴν ἓξ κὰι τεσσαράκοντα χιλιάδες κὰι πεντακόσιοι. τοῖς ὑιοῖς συμεών, κατὰ συγγενείας ἀυτῶν, κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, κατ᾿ ἀριθμὸν ὀνομάτων, κατὰ κεφαλὴν ἀυτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῆ δυνάμει, ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν ἐκ τῆς φυλῆς συμεών, ἐννέα κὰι πεντήκοντα χιλίαδες κὰι τριακόσιοι. τοῖς ὑιοῖς γάδ, κατὰ συγγενείας ἀυτῶν, κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῆ δυνάμει, ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν ἐκ τῆς φυλῆς γάδ, πέντε κὰι τεσσαράκοντα χιλιάδες κὰι ἑξακόσιοι κὰι πεντήκοντα. τοῖς ὑιοῖς ἰούδα, κατὰ συγγενείας ἀυτῶν, κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων ἀυτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῆ δυνάμει, ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν ἐκ τῆς φυλῆς ἰούδα, τέσσαρες κὰι ἑβδομήκοντα χιλιάδες κὰι ἑξακόσιοι. τοῖς ὑιοῖς ἰσάχαρ, κατὰ συγγενείας ἀυτῶν, κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων ἀυτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῆ δυνάμει, ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν ἐκ τῆς φυλῆς ἰσάχαρ, τέσσαρες κὰι πεντήκοντα χιλιάδες κὰι τετρακόσιοι. τοῖς ὑιοῖς ζαβουλών, κατὰ συγγενείας ἀυτῶν, κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῆ δυνάμει, ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν ἐκ τῆς φυλῆς ζαβουλών, ἑπτὰ κὰι πεντήκοντα χιλιάδες κὰι τετρακόσιοι. τοῖς ὑιοῖς ἰωσὴφ ὑιοὶ ἐφραΐμ, κατὰ συγγενείας ἀυτῶν, κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῆ δυνάμει, ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν ἐκ τῆς φυλῆς ἐφραΐμ, τεσσαράκοντα χιλιάδες κὰι πεντακόσιοι. τοῖς ὑιοῖς μανασσῆ κατὰ συγγενείας ἀυτῶν, κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, κατὰ ἀριθμὸν τῶν ὀνομάτων, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῆ δυνάμει, ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν ἐκ τῆς φυλῆς μανασσῆ, δύο κὰι τριάκοντα χιλιάδες κὰι διακόσιοι. τοῖς ὑιοῖς βενιαμίν, κατὰ συγγενείας ἀυτῶν, κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῆ δυνάμει, ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν ἐκ τῆς φυλῆς βενιαμίν, πέντε κὰι τριάκοντα χιλιάδες κὰι τετρακόσιοι. τοῖς ὑιοῖς δάν, κατὰ συγγενείας ἀυτῶν, κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῆ δυνάμει, ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν ἐκ τῆς φυλῆς δάν, δύο κὰι ἑξήκοντα χιλιάδες κὰι ἑπτακόσιοι. τοῖς ὑιοῖς ἀσήρ, κατὰ συγγενείας ἀυτῶν, κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῆ δυνάμει, ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν ἐκ τῆς φυλῆς ἀσήρ, μία κὰι τεσσαράκοντα χιλιάδες κὰι πεντακόσιοι. τοῖς ὑιοῖς νεφθαλίμ, κατὰ συγγενείας ἀυτῶν, κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῆ δυνάμει, ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν ἐκ τῆς φυλῆς νεφθαλίμ, τρεῖς κὰι πεντήκοντα χιλιάδες κὰι τετρακόσιοι. ἅυτη ἡ ἐπίσκεψις, ἣν ἐπεσκέψατο μωυσῆς κὰι ἀαρών κὰι ὁι ἄρχοντες ἰσραήλ, δώδεκα ἄνδρες{.} ἀνὴρ ἑῖς κατὰ φυλὴν μίαν, κατὰ φυλὴν ὄικων πατριᾶς ἀυτῶν ἦσαν. κὰι ἐγένετο πᾶσα ἡ ἐπίσκεψις τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ σὺν δυνάμει ἀυτῶν, ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος παρατάξασθαι ἐν ἰσραήλ, ἑξακόσιαι χιλιάδες κὰι τρισχίλιοι κὰι πεντακόσιοι κὰι πεντήκοντα. οὁι δὲ λευῖται ἐκ τῇς φυλῆς πατριᾶς ἀυτῶν, ὀυ συνεπεσκέπησαν ἐν τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, ὅρα τὴν φυλὴν τοῦ λευΐ ὀυ συνεπισκέψη, κὰι τὸν ἀριθμὸν ἀυτῶν ὀυ λήψη ἐν μέσω τῶν ὑιῶν ἰσραήλ. κὰι σὺ ἐπίστησον τοὺς λευΐτας ἐπὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, κὰι ἐπὶ πάντα τὰ σκέυη ἀυτῆς, κὰι ἐπὶ πάντα ὅσα ἐν ἀυτῆ. ἀυτοὶ ἀροῦσι τὴν σκηνήν, κὰι πάντα τὰ σκέυη ἀυτῆς. κὰι ἀυτοὶ λειτουργήσουσιν ἐν ἀυτῆ, κὰι κύκλω τῇς σκηνῆς παρεμβαλοῦσι, κὰι ἐν τῶ ἐξαίρειν τὴν σκηνήν, καθελοῦσιν ἀυτὴν ὁι λευῖται. κὰι ἐν τῶ παρεμάλλειν τὴν σκηνήν, ἀναστήσουσιν ἀυτήν. κὰι ἀλλογενὴς ὁ προσπορευόμενος, ἀποθανέτω. κὰι παρεμβαλοῦσιν ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ, ἀνὴρ ἐν τῆ ἑαυτοῦ τάξει, κὰι ἀνὴρ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ ἡγεμονίαν, σὺν δυνάμει ἀυτῶν. ὁι δὲ λευῖται παρεμβαλλέτωσαν ἐναντίοι κύκλω τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κὰι ὀυκ ἔσται ἁμάρτημα ἐν ὑιοῖς ἰσραήλ. κὰι φυλάξουσιν ὁι λευῖται ἀυτοὶ τὴν φυλακὴν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. κὰι ἐποίησαν ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ, κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο κύριος τῶ μωυσῆ κὰι ἀαρών, ὅυτως ἐποίησαν.

Chapter 2

κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν κὰι ἀαρών, λέγων, ἄνθρωπος ἐχόμενος κατὰ τάγμα ἀυτοῦ, κατὰ σημασίας, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, παρεμβαλλέτωσαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ἐναντίον, κύκλω τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου παρεμβαλοῦσιν ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ. κὰι ὁι παρεμβάλλοντες πρῶτοι κατ᾿ ἀνατολάς, τάγμα παρεμβολῆς ἰόυδα σὺν δυνάμει ἀυτῶν, κὰι ὁ ἄρχων τῶν ὑιῶν ἰόυδα, ναασσών, ὑιὸς ἀμιναδάβ. δύναμις ἀυτοῦ ὁι ἐπεσκεμμένοι, τέσσαρες κὰι ἑβδομήκοντα χιλιάδες κὰι ἑξακόσιοι. κὰι ὁι παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς ἰσσάχαρ, κὰι ὁ ἄρχων τῶν ὑιῶν ἰσσάχαρ, ναθαναήλ, ὑιὸς σωγάρ. δύναμις ἀυτοῦ ὁι ἐπεσκεμμένοι, τέσσαρες κὰι πεντήκοντα χιλιάδες κὰι τετρακόσιοι. κὰι ὁι παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι ἀυτοῦ φυλῆς ζαβουλών, κὰι ὁ ἄρχων τῶν ὑιῶν ζαβουλών, ἐλιάβ, ὑιὸς χελών. δύναμις ἀυτοῦ ὁι ἐπεσκεμμένοι, ἑπτὰ κὰι πεντήκοντα χιλιάδες κὰι τετρακόσιοι. πάντες ὁι ἐπεσκεμμένοι ἐκ τῆς παρεμβολῆς ἰόυδα, ἑκατὸν κὰι ὀγδοήκοντα χιλιάδες κὰι ἑξακι σχίλιοι κὰι τετρακόσιοι, σὺν δύναμει ἀυτῶν πρῶτοι ἐξαροῦσιν. τάγμα παρεμβολῆς ὑιῶν ῥουβὴν πρός λίβα σὺν δυνάμει ἀυτῶν, κὰι ὁ ἄρχων τῶν ὑιῶν ῥουβήν, ἐλισούρ, ὑιὸς σεδηούρ, δύναμις ἀυτοῦ ὁι ἐπεσκεμμένοι ἓξ κὰι τεσσαράκοντα χιλιάδες κὰι πεντακόσιοι. κὰι ὁι παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι ἀυτοῦ φυλῆς συμεών, κὰι ὁ ἄρχων τῶν ὑιῶν συμεών, σαλαμιήλ, ὑιὸς σουρισαδαΐ, δύναμις ἀυτοῦ ὁι ἐπεσκεμμένοι ἐννέα κὰι πεντήκοντα χιλιάδες κὰι τριακόσιοι. κὰι ὁι παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι ἀυτοῦ φυλὴ γάδ, κὰι ὁ ἄρχων τῶν ὑιῶν γάδ, ἐλιασάφ, ὑιὸς ῥαγουήλ, κὰι δύναμις ἀυτοῦ ὁι ἐπεσκεμμένοι, πέντε κὰι τεσσαράκοντα χιλιάδες κὰι ἑξακόσιοι πεντήκοντα. πάντες ὁι ἐπεσκεμμένοι τῆς παρεμβολῆς ῥουβήν, ἑκατὸν κὰι πεντήκοντα κὰι μία χιλιάδες κὰι τετρακόσιοι κὰι πεντήκοντα σὺν δυνάμει ἀυτῶν. κὰι δεύτεροι ἐξαροῦσιν. κὰι ἀρθήσεται ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου κὰι ἡ παρεμβολὴ τῶν λευϊ τῶν μέσον τῶν παρεμβολῶν, ὡς παρεμβαλοῦσιν ὅυτως κὰι ἐξαροῦσιν ἕκαστος ἐχόμενος καθηγεμονίαν ἀυτῶν. τάγματα παρεμβολῆς ἐφραΐμ παρὰ θάλασσαν σὺν δύναμει ἀυτῶν, κὰι ὁ ἄρχων τῶν ὑιῶν ἐφραΐμ, ἐλισαμά, ὑιὸς ἀμιούδ. δύναμις ἀυτοῦ ὁι ἐπεσκεμμένοι τεσσαράκοντα χιλιάδες κὰι πεντακόσιοι. κὰι ὁι παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι ἀυτοῦ φυλὴ μανασσῆ, κὰι ὁ ἄρχων τῶν ὑιῶν μανασσῆ, γαμαμήλ, ὑιὸς φαδασσούρ, δύναμις ἀυτοῦ ὁι ἐπεσκεμμένοι δύο κὰι τριάκοντα χιλιάδες κὰι διακόσιοι. κὰι ὁι παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι ἀυτοῦ φυλὴ βενιαμίν, κὰι ὁ ἄρχων τῷν ὑιῶν βενιαμίν, ἀβιδάν, ὑιὸς γαδεωνί, ἡ δύναμις ἀυτοῦ ὁι ἐπεσκεμμένοι πέντε κὰι τριάκοντα χιλιάδες κὰι τετρακόσιοι. πάντες ὁι ἐπεσκεμμένοι τῆς παρεμβολῆς ἐφραΐμ, ἑκατὸν χιλιάδες κὰι ὀκτακισχίλιοι κὰι ἑκατὸν σὺν δυνάμει ἀυτῶν. τρίτοι ἐξαροῦσιν, τάγματα παρεμβολῆς δὰν πρὸς βορ᾿ ῥὰν σὺν δυνάμει ἀυτῶν, κὰι ὁ ἄρχων τῶν ὑιῶν δάν, ἀχιέζερ, ὑιὸς ἀμισαδάϊ, δύναμις ἀυτοῦ, ὁι ἐπεσκεμμένοι δύο κὰι ἑξήκοντα χιλιάδες κὰι ἑπτακόσιοι. κὰι ὁι παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι ἀυτοῦ φυλὴ ἀσσήρ, κὰι ὁ ἄρχων τῶν ὑιῶν ἀσσὴρ φαγαϊὴλ ὑιὸς ἐχράν, δύναμις ἀυτοῦ ὁι ἐπεσκεμμένοι μΐα κὰι τεσσαράκοντα χιλιάδες κὰι πεντακόσιοι. κὰι ὁι παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι ἀυτοῦ φυλὴ νεφθαλί, κὰι ὁ ἄρχων τῶν ὑιῶν νεφθαλί, ἀχίρ, ὑιὸς ἀινάν, δύναμις ἀυτοῦ ὁι ἐπεσκεμμένοι τρεῖς κὰι πεντήκοντα χιλιάδες κὰι τετρακόσιοι. πάντες ὁι ἐπεσκεμμένοι τῆς παρεμ{π}ολῆς δὰν ἑκατὸν κὰι πεντήκοντα χιλιάδες κὰι ἑπτὰ κὰι ἑξακόσιοι, ἔσχατοι ἐξαροῦσιν κατὰ τάγμα ἀυτῶν. ἅυτη ἡ ἐπίσκεψις τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν. πᾶσα ἡ ἐπίσκεψις τῶν παρεμβολῶν σὺν ταῖς δυνάμεσιν ἀυτῶν, ἑξακόσιαι χιλιάδες κὰι τρισχίλιοι κὰι πεντακόσιοι κὰι πεντήκοντα. ὁι δὲ λευῖται ὀυ συνεπεσκέπησαν ἐν τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, καθὰ ἐνετείλατο κύριος τῶ μωυσῆ. κὰι ἐποίησαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ κατὰ πάντα ἃ συνέταξε κύριος τῶ μωυσῆ, ὅυτως παρενέβαλον κατὰ τάγμα ἀυτῶν, κὰι ὅυτως ἐξῆραν ἕκαστος ἐχόμενοι κατὰ δήμους ἀυτῶν κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν.

Chapter 3

κὰι ἇυται ἁι γενέσεις ἀαρὼν κὰι μωυσῆ, ἐν ἡμέρα ἧ ἐλάλησε κύριος τῶ μωυσῆ ἐν ὄρει σινά, κὰι ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ὑιῶν ἀαρών, πρωτότοκος ναδὰβ κὰι ἀβιοὺ κὰι ἐλεάζαρ κὰι ἰθάμαρ. κὰι ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ὑιῶν ἀαρών, ὁι ἱερεῖς ὁι ἠ λειμμένοι, ὃυς ἐτελείωσαν τὰς χεῖρας ἀυτῶν, ἱερατεύειν. κὰι ἐτελεύτησε ναδὰβ κὰι ἀβιοὺ ἔναντι κυρίου, προσφερόντων ἀυτῶν πῦρ ἀλλότριον ἔναντι κυρίου ἐν τῆ ἐρήμω σινά, κὰι παιδία ὀυκ ἦν ἀυτοῖς. κὰι ἱεράτευσαν ἐλεάζαρ κὰι ἰθάμαρ μετὰ ἀαρὼν τοῦ πατρὸς ἀυτῶν. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάβε τὴν φυλὴν λευί, κὰι στήσεις ἀυτούς ἐναντίον ἀαρὼν τοῦ ἱερέως. κὰι λειτουργήσουσιν ἀυτῶ, κὰι φυλάξουσι τὰς φυλακὰς ἀυτοῦ, κὰι τὰς φυλακὰς τῶν ὑιῶν ἰσραήλ ἔναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς. κὰι φυλάξουσι πάντα τὰ σκεύη τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κὰι τὰς φυλακὰς τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, κατὰ πάντα τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς. κὰι δώσεις τοὺς λευίτας ἀαρὼν τῶ ἀδελφῶ σου, κὰι τοῖς ὑιοῖς ἀυτοῦ τοῖς ἱερεῦσιν, δόμα δεδομένοι, ὁῦτοί μοι ἐισὶν ἀπὸ τῶν ὑιῶν ἰσραήλ. κὰι ἀαρὼν κὰι τοὺς ὑιοὺς ἀυτοῦ καταστήσεις ἐπὶ τωῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κὰι φυλάξουσιν τὴν ἱερατείαν ἀυτῷν. κὰι ὁ ἀλλογενὴς ὁ ἁπτόμενος, ἀποθανεῖται. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, κὰι ἐγὼ ἰδοὺ ἔιληφα τοὺς λευίτας ἐκ μέ σου τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ ἀντὶ παντὸς πρωτοτόκου διανοίγοντος μήτραν παρὰ τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, λύτρα ἀυτῶν ἔσονται, κὰι ἔσονται ἐμοὶ ὁι λευῖται. ἐμοὶ γὰρ πᾶν πρωτότοκον. ἐν ἧ ἡμέρα ἐπάταξα πᾶν πρωτότοκον ἐν τῆ γῆ ἀιγύπτου, ἡγίασα ἐμοὶ πᾶν πρωτότοκον ἐν ἰσραήλ, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους ἐμοὶ ἔσονται. ἐγὼ κύριος. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν ἐν τῆ ἐρήμω σινά, λέγων, ἐπίσκεψαι τοὺς ὑιοὺς λευῒ κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, κατὰ συγγενείας ἀυτῶν, πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου κὰι ἐπάνω ἐπισκέψασθε ἀυτούς. κὰι ἐπεσκέψατο ἀυτοὺς μωυσῆς κὰι ἀαρὼν διὰ φωνῆς κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξε κύριος ἀυτοῖς. κὰι ἦσαν ὁι ὑιοὶ λευῒ ἐξ ὀνομάτων ἀυτῶν, γερσών, καάθ, κὰι μεραρί. κὰι ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ὑιῶν γερσών, κατὰ δήμους ἀυτῶν, λοβενί, κὰι σεμεΐ. κὰι ὑιοὶ καάθ, κατὰ δήμους ἀυτῶν, ἄμραμ, κὰι ἰσσαὰρ χεβρὼν κὰι ὀζιήλ. κὰι ὑιοὶ μεραρί, κατὰ δήμους ἀυτῶν, μοολί, κὰι μου σί. ὁῦτοί ἐισι δῆμοι τῶν λευιτῶν κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν. τῶ γερσὼν δῆμος τοῦ λοβενί, κὰι δῆμος τοῦ σεμεΐ. ὁῦτοι δῆμοι τοῦ γερσών. ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν κατὰ ἀριθμὸν παντὸς ἀρσενικοῦ, ἀπὸ μηνιαίου κὰι ἐπάνω, ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν ἑπτακισχίλιοι κὰι πεντακόσιοι. κὰι ὑιοὶ γερσὼν ὀπίσω τῆς σκηνῆς παρεμβαλοῦσιν παρὰ θάλασσαν. κὰι ὁ ἄρχων ὄικου πατριᾶς τοῦ δήμου τοῦ γερσών, ἐλεισάφ, ὑιὸς δαήλ. κὰι ἡ φυλακὴ ὑιῶν γερσὼν ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου, ἡ σκηνή, κὰι τὸ κατακάλυμμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κὰι τὰ ἰστία τῆς ἀυλῆς, κὰι τὸ καταπέτασμα τῆς πύλης τῆς ἀυλῆς τῆς ὄυσης ἐπὶ τῆς σκηνῆς, κὰι τὰ κατάλοιπα πάντων τῶν ἔργων ἀυτοῦ τῶ καὰθ. δῆμος ἀμρὰμ ἑῖς, κὰι δῆμος τῶ ἰσαὰρ ἑῖς, κὰι δῆμος χεβρὼν ἑῖς, κὰι δῆμος ὀζιὴλ ἑῖς. ὁῦτοί ἐισι δῆμοι τοῦ καάθ κατὰ ἀριθμόν, πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου κὰι ἐπάνω ὀκτακισχίλιοι κὰι ἑξακόσιοι, φυλάσσοντες τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων. ὁι δῆμοι τῶν ὑιῶν καὰθ παρεμβαλοῦσιν ἐκπλαγίων τῆς σκηνῆς κατὰ λίβα. κὰι ὁ ἄρχων ὄικου πατριῶν τῶν δήμων τοῦ καάθ, ἐλεισαφάν, ὑιὸς ὀζιήλ. κὰι φυλακὴ ἀυτῶν ἡ κιβωτός, κὰι ἡ τράπεζα, κὰι ἡ λυχνία, κὰι τὰ θυσιαστήρια, κὰι τὰ σκέυη τοῦ ἁγίου, ὅσα λειτουργήσουσιν ἐν ἀυτοῖς, κὰι τὸ κατακάλυμμα, κὰι πάντα τὰ ἔργα ἀυτῶν. κὰι ὁ ἄρχων ὁ ἐπὶ τῶν ἀρχόντων τῶν λευιτῶν, ἐλεάζαρ ὑιὸς ἀαρὼν τοῦ ἱερέως καθεσταμένος, φυλάσσειν τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων. τῶ μεραρὶ δῆμος ὁ μολί, κὰι δῆμος ὁ μουσί. ὁῦτοί ἐισι δῆμοι τοῦ μεραρί, ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν κατὰ ἀριθμόν, πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου κὰι ἐπάνω, ἑξακισχίλιοι κὰι διακόσιοι. κὰι ὁ ἄρχων ὄικου πατριῶν τοῦ δήμου τοῦ μεραρί, σουριὴλ ὑιὸς ἀβιχαΐα, ἐκπλαγίων τῆς σκηνῆς παρεμβαλοῦσι πρὸς βορράν. ἡ ἐπίσκεψις τῆς φυλῆς τῶν ὑιῶν μεραρί, τὰς κεφαλίδας τῆς σκηνῆς, κὰι τοὺς μοχλούς ἀυτῆς, κὰι τοὺς στύλους ἀυτῆς, κὰι τὰς βάσεις ἀυτῆς, κὰι πάντα τὰ σκεύη ἀυτῶν, κὰι τὰ ἔργα ἀυτῶν, κὰι τοὺς στύλους τῆς ἀυλῆς κύκλω, κὰι τὰς βάσεις ἀυτῶν, κὰι τοὺς πασσάλους ἀυτῶν, κὰι τοὺς κάλους ἀυτῶν. κὰι ὁι παρεμβάλλοντες κατὰ πρόσωπον τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἀπὸ ἀνατολῶν, μωυσῆς κὰι ἀαρών κὰι ὑιοὶ ἀυτοῦ, φυλάσσοντες τὰς φυλακὰς τοῦ ἁγίου ἐις τὰς φυλακὰς τῶν ὑιῶν ἰσραήλ. κὰι ὁ ἀλλογενὴς ὁ ἁπτόμενος, ἀποθανεῖται. πᾶσα ἡ ἐπίσκεψις τῶν λευιτῶν, ὃυς ἐπεσκέψατο μωυσῆς κὰι ἀαρὼν διὰ φωνῆς κυρίου κατὰ δήμους ἀυτῶν, πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου κὰι ἐπάνω, δύο κὰι ἔικοσι χιλιάδες. κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, ἐπίσκεψαι πᾶν πρωτότοκον ἄρσεν τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ ἀπὸ μηνιαίου κὰι ἐπάνω. κὰι λάβε τὸν ἀριθμὸν ἀυτῶν ἐξ ὀνόματος. κὰι λήψη τοὺς λευίτας ἐμοί, ἐγὼ κύριος, ἀντὶ πάντων τῶν πρωτοτόκων ὑιῶν ἰσραήλ, κὰι τὰ κτήνη τῶν λευιτῶν ἀντὶ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν πρωτοτόκων ἐν τοιςς κτήνεσι τῶν ὑιῶν ἰσραήλ. κὰι ἐπεσκέψατο μωυσῆς ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος ἀυτῶ, πᾶν πρωτότοκον ἐν τοις ὑιοῖς ἰσραήλ. κὰι ἐγένοντο πάντα τὰ πρωτότοκα ἀρσενικὰ κατὰ ἀριθμὸν κὰι ἐξ ὀνόματος ἀπὸ μηνιαίου κὰι ἐπάνω ἐκ τῆς ἐπισκέψεως ἀυτῶν, δύο κὰι ἔικοσι χιλιάδες κὰι τρεῖς κὰι ἑβδομήκοντα κὰι διακόσιοι. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάβε τοὺς λευΐτας ἀντὶ πάντων τῶν πρωτοτόκων τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, κὰι τὰ κτήνη τῶν λευιτῶν ἀντὶ τῶν κτηνῶν ἀυτῶν. κὰι ἔσονταί μοι ὁι λευῖται, ἐγὼ κύριος. τὰ λύτρα τῶν τριῶν κὰι ἑβδομήκοντα κὰι διοκοσίων ὁι πλεονάζοντες παρὰ τοὺς λευΐτας ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τῶν ὑιῶν ἰσραήλ. κὰι λήψη πέντε σίκλους κατὰ κεφαλήν, κατὰ τὸ δίδραχμον τὸ ἅγιον λήψη, ἔικοσι ὀβολοῖς σίκλος. κὰι δώσεις τὸ ἀργύριον ἀαρὼν κὰι τοῖς ὑιοῖς ἀυτοῦ, λύτρα τῶν πλεοναζόντων ἐν ἀυτοῖς. κὰι ἔλαβε μωυσῆς τὸ ἀργύριον τὰ λύτρα παρὰ τῶν πλεοναζόντων ἐις τὴν ἐκλύτρωσιν τῶν λευιτῶν παρὰ τῶν πρωτοτόκων τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ ἔλαβε τὸ ἀργύριον, πέντε κὰι ἑξήκοντα κὰι χιλίους τριακοσίους σίκλους, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον. κὰι ἔδωκε μωυσῆς τὸ ἀργύριον τὰ λύτρα τῶν πλεοναζόντων ἀαρὼν κὰι τοῖς ὑιοῖς ἀυτοῦ, διὰ φωνῆς κυρίου ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος τῶ μωυσῆ.

Chapter 4

κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν κὰι ἀαρών, λέγων, λάβε τὸ κεφάλαιον τῶν ὑιῶν καὰθ ἐκ μέσου ὑιῶν λευΐ, κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι πέντε ἐτῶν κὰι ἐπάνω ἕως πεντήκοντα ἐτῶν, πᾶς ὁ ἐισπορευόμενος λειτουργεῖν ποιῆσαι πάντα τὰ ἔργα ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου. κὰι ταῦτα τὰ ἔργα τῶν ὑιῶν καὰθ ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου ἅγιον τῶν ἁγίων. κὰι ἐισελεύσονται ἀαρὼν κὰι ὁι ὑιοὶ ἀυτοῦ, ὅταν ἐξάρη ἡ παρεμβολή, κὰι καθελοῦσι τὸ καταπέτασμα τὸ συσκιάζον, κὰι κατακαλύψουσιν ἐν ἀυτῶ τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου. κὰι ἐπιθήσουσιν ἐπ᾿ ἀυτὸ κατακάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον, κὰι ἐπιβαλοῦσιν ἐπ᾿ ἀυτὴν ἱμάτιον ὅλον ὑακίνθινον ἄνωθεν. κὰι διεμβαλοῦσι τοὺς ἀναφορεῖς ἀυτῆς. κὰι ἐπὶ τὴν τράπεζαν τὴν προκειμένην ἐπιβαλοῦσιν ἐπ᾿ ἀυτὴν ἱμάτιον πορφυροῦν, κὰι τὰ τρυβλία, κὰι τὰς θυῒσκας, κὰι τοὺς κυάθους, κὰι τὰ σπονδεῖα ἐν ὁῖς σπένδει, κὰι ὁι ἄρτοι ὁι διαπαντὸς ἐπ᾿ ἀυτῆς ἔσονται. κὰι ἐπιβαλοῦσιν ἐπ᾿ ἀυτὴν ἱμάτιον κόκκινον, κὰι καλύψουσιν ἀυτὴν καλύμματι δερματίνω ὑϊακινθίνω, κὰι ἐμβαλοῦσι τοὺς ἀναφορεῖς ἀυτῆς, κὰι λήψονται ἱμάτιον ὑϊακίνθινον, κὰι καλύψουσι τὴν λυχνίαν τὴν φωτίζουσαν, κὰι τοὺς λύχνους ἀυτῆς, κὰι τὰς ἐπαρυστρίδας ἀυτῆς, κὰι τὰς λαβίδας ἀυτῆς, κὰι πάντα τὰ ἀγγεῖα τοῦ ἐλαίου ἀυτῆς, ὅσα λειτουργήσουσιν ἐν ἀυτοῖς. κὰι ἐμβαλοῦσιν ἀυτὴν, κὰι πάντα τὰ σκέυη ἀυτῆς, ἐις κάλυμμα δερμάτινον ὑϊακίνθινον, κὰι ἐπιθήσουσιν ἀυτὴν ἐπ᾿ ἀναφορέων, κὰι ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν ἐπιθήσουσιν ἱμάτιον ὑϊακίνθινον, κὰι ἐπικαλύψουσιν ἀυτὸ καλύμματι δερματίνω ὑϊακινθίνω, κὰι διεμβαλοῦσι τοὺς ἀναφορεῖς ἀυτοῦ, κὰι λήψονται πάντα τὰ σκέυη τὰ λειτουργικά, ὅσα λειτουργήσουσιν ἐν ἀυτοῖς ἐν τοῖς ἁγίοις. κὰι ἐμβαλοῦσιν ἐις ἱμάτιον ὑϊακίνθινον, κὰι καλύψουσιν ἀυτὰ καλύμματι δερματίνω ὑϊακινθίνω, κὰι ἐπιθήσουσιν ἐπ᾿ ἀναφορεῖς. κὰι τὸν καλυπτῆρα ἐπιθήσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κὰι ἐπικαλύψουσιν ἐπ᾿ ἀυτὸ ἱμάτιον ὁλοπόρφυρον. κὰι ἐπιθήσουσιν ἐπ᾿ ἀυτὸ πάντα τὰ σκέυη ἀυτοῦ, ἐν ὁῖς λειτουργήσουσιν ἐν ἀυτοῖς, κὰι τὰ πυρεῖα κὰι τὰς κρεάγρας κὰι τὰς φιάλας κὰι πάντα τὰ σκέυη τοῦ θυσιαστηρίου. κὰι ἐπιβαλοῦσιν ἐπ᾿ ἀυτὸ κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον. κὰι διεμβαλοῦσι τοὺς ἀναφορεῖς ἀυτοῦ κὰι συντελέσουσιν ἀαρὼν κὰι ὁι ὑιοὶ ἀυτοῦ, καλύπτοντες τὰ ἅγια, κὰι πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια, ἐν τῶ ἀξαίρειν τὴν παρεμβολήν. κὰι μετὰ ταῦτα ἐισελεύσονται ὑιοὶ καὰθ ἄιρειν. κὰι ὀυχ ἅψονται τῶν ἁγίων, ἵνα μὴ ἀποθάνωσιν. ταῦτα ἀροῦσιν ὑιοὶ καὰθ ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου, ἐπίσκοπος ἐλεάζαρ ὑιὸς ἀαρὼν τοῦ ἱερέως, τὸ ἔλαιον τοῦ φωτὸς κὰι τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως, ἡ ἐπισκοπὴ ὅλη τῆς σκηνῆς κὰι ὅσα ἐστὶν ἐν ἀυτῆ ἐν τῶ ἁγίω, κὰι ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν κὰι ἀαρών, λέγων, μὴ ὀλοθρεύσητε τῆς φυλῆς τὸν δῆμον τὸν καὰθ ἐκ μέσου τῶν λευϊτῶν. κὰι τοῦτο ποιήσατε ἀυτοῖς, κὰι ζήσονται κὰι ὀυ μὴ ἀποθάνωσιν, προσπερευομένων ἀυτῶν πρὸς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων. ἀαρὼν κὰι ὁι ὑιοὶ ἀυτοῦ ἐισπορευέσθωσαν, κὰι καταστήσουσιν ἀυτοὺς ἕκαστος ἐις τὴν ἀναφορὰν ἀυτοῦ κὰι ὀυ μὴ ἐισέλθωσιν ἰδεῖν ἐξάπινα τὸ ἅγιον, κὰι ἀποθανοῦνται. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάβε τὴν ἀρχὴν τῶν ὑιῶν γερσών, κὰι τοὺς κατοίκους πατριῶν ἀυτῶν, κατὰ δήμους ἀυτῶν, ἀπὸ πέντε κὰι ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω ἕως πεντηκονταέτους ἐπισκέψασθε ἀυτούς, πᾶς ὁ ἐισπορευόμενος λειτουργεῖν, κὰι ποιεῖν τὰ ἔργα ἀυτοῦ ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου. ἅυτη ἡ λειτουργία τοῦ δήμου γερσών, λειτουργεῖν κὰι ἄιρειν. κὰι ἀρεῖ τὰς δέρρεις τῆς σκηνῆς, κὰι τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, κὰι τὸ κατακάλυμμα ἀυτῆς, κὰι τὸ κατακάλυμμα τὸ ὑακίνθινον τὸ ὂν ἐπ᾿ ἀυτὴν ἄνωθεν, κὰι τὸ κατακάλυμμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κὰι τὰ ἰστία τῆς ἀυλῆς, κὰι τὸ κατακάλυμμα τῆς θύρας τῆς ἀυλῆς, ὅσα ἐπὶ τῆς σκηνῆς κὰι ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, κὰι τὰ περισσὰ ἀυτῶν, κὰι πάντα τὰ σκεύη τὰ λειτουργικὰ ἀυτῶν. κὰι ὅσα λειτουργήσουσιν ἐν ἀυτοῖς ποιήσουσι. κατὰ στόμα ἀαρὼν κὰι τῶν ὑιῶν ἀυτοῦ ἔσται ἡ λειτουργία τῶν ὑιῶν γερσὼν κατὰ πάσας τὰς λειτουργίας ἀυτῶν, κὰι κατὰ πάντα τὰ ἔργα ἀυτῶν. κὰι ἐπισκέψη ἀυτοὺς ἐξ ὀνομάτων, κὰι πάντα τὰ ἀρτὰ ὐπ᾿ ἀυτῶν. ἅυτη ἡ λειτουργία τῶν ὑιῶν γερσὼν ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου. κὰι ἡ φυλακὴ ἀυτῶν ἐν χειρὶ ἰθάμαρ τοῦ ὑιοῦ ἀαρὼν τοῦ ἱερέως. ὑιοὶ μεραρὶ κατὰ δήμους ἅυτῶν κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν ἐπισκέψασθε ἀυτούς, ἀπὸ πέντε κὰι ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω ἕως πεντηκονταέτους ἐπισκέψασθε ἀυτούς. πᾶς ὁ ἐισπορευόμενος λειτουργεῖν ποιεῖν τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. κὰι ταῦτα τὰ φυλάγματα τῶν ἀιρομένων ὑπ᾿ ἀυτῶν κατὰ πάντα τὰ ἔργα ἀυτῶν ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου, τὰς κεφαλίδας τῆς σκηνῆς, κὰι τοὺς μοχλοὺς ἀυτῆς, κὰι τοὺς στύλους ἀυτῆς, κὰι τὰς βάσεις ἀυτῆς, κὰι τοὺς στύλους τῆς ἀυλῆς κύκλω, κὰι τὰς βάσεις ἀυτῶν, κὰι τοὺς στύλους τοῦ καταπετάσματος τῆς πύλης τῆς ἀυλῆς, κὰι τὰς βάσεις ἀυτῶν, κὰι τοὺς πασσάλους ἀυτῶν, κὰι τοὺς κάλους ἀυτῶν, κὰι πάντα τὰ σκέυη ἀυτῶν, κὰι πάντα τὰ λειτουργήματα ἀυτῶν, ἐξ ὀνομάτων ἐπισκέψασθε ἀυτούς, κὰι πάντα τὰ σκεύη τῆς φυλακῆς τῶν ἀιρομένων ὑπ᾿ ἀυτῶν. ἅυτη ἡ λειτουργία δήμου μεραρὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις ἀυτῶν ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου, ἐν χειρὶ ἰθάμαρ τοῦ ὑιοῦ ἀαρὼν τοῦ ἱερέως. κὰι ἐπεσκέψατο μωυσῆς κὰι ἀαρὼν κὰι ὁι ἄρχοντες ἰσραὴλ τοὺς ὑιοὺς καάθ, κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, ἀπὸ πέντε κὰι ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω ἕως πεντηκονταέτους, πᾶς ὁ ἐισπορευόμενος λειτουργεῖν κὰι ποιεῖν τὰ ἔργα ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου. κὰι ἐγένετο ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν κατὰ δήμους ἀυτῶν, δισχίλιοι ἑπτακόσιοι πεντήκοντα. ἅυτη ἡ ἐπίσκεψις δήμου καάθ, πᾶς ὁ λειτουργῶν ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου, καθὰ ἐπεσκέψατο μωυσῆς κὰι ἀαρὼν διὰ φωνῆς κυρίου, ἐν χειρὶ μωυσῆ. κὰι ἐπεσκέπησαν ὑιοὶ γερσών, κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, ἀπο πέντε κὰι ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω ἔως πεντηκονταέτους, πᾶς ὁ ἐισπορευόμενος λειτουργεῖν κὰι ποιεῖν τὰ ἔργα ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου. κὰι ἐγένετο ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, δισχίλιοι ἑξακόσιοι τριάκοντα. ἅυτη ἡ ἐπίσκεψις δήμου ὑιῶν γερσών, πᾶς ὁ λειτουργῶν ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου, ὃυς ἐπεσκέψατο μωυσῆς κὰι ἀαρὼν διὰ φωνῆς κυρίου ἐν χειρὶ μωυσῆ. ἐπεσκέπησαν δὲ κὰι δῆμος ὑιῶν μεραρὶ κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, ἀπὸ πέντε κὰι ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω ἕως πεντηκονταέτους, πᾶς ὁ ἐισπορευόμενος λειτουργεῖν κὰι ποιεῖν πρὸς τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. κὰι ἐγενήθη ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, τρισχίλιοι κὰι διακόσιοι. ἅυτη ἡ ἐππίσκεψις δήμου ὑιῶν μεραρί, ὃυς ἐπεσκέψατο μωυσῆς κὰι ἀαρὼν διὰ φωνῆς κυρίου ἐν χειρὶ μωυσῆ. πάντες ὁι ἐπεσκεμμένοι, ὃυς ἐπεσκέψατο μωυσῆς κὰι ἀαρὼν κὰι ὁι ἄρσοντες ἰσραὴλ τοὺς λευίτας, κατὰ δήμους ἀυτῶν, κατ᾿ ὄ{}κους πατριῶν ἀυτῶν, ἀπὸ πέντε κὰι ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω ἕως πεντηκονταέτους, πᾶς ὁ ἐισπορευόμενος πρὸς τὰ ἔργα τῶν ἔργων, κὰι τὰ ἔργα τὰ ἀιρόμενα ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου. κὰι ἐγενήθησαν ὁι ἐπισκεφθέντες ὀκτακισχίλιοι πεντακόσιοι ὀγδοήκοντα. διὰ φωνῆς κυρίου ἐπεσκέψατο μωυσῆς ἀυτοὺς ἄνδρα κατὰ ἄνδρα, ἐπὶ τῶν ἔργων ἀυτῶν, κὰι ἐπὶ ὧν ἀιροῦσιν ἀυτοί. κὰι ἐπεσκέπησαν ὃν τρόπον συνέταξε κύριος τῶ μωυσῆ.

Chapter 5

κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, πρόσταξον τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, κὰι ἐξαποστειλάτωσαν ἐκ τῆς παρεμβολῆς πάντα λεπρόν, κὰι πάντα γονορρυῆ, κὰι πάντα ἀκάθαρτον ἐπὶ ψυχῆ, ἀπὸ ἀρσενικοῦ ἕως θηλυκοῦ, ἐξαποστείλατε ἔξω τῆς παρεμβολῆς, κὰι ὀυ μιανοῦσι τὰς παρεμβολὰς ἀυτῶν, ἐν ὁῖς ἐγὼ καταγίνομαι ἐν ἀυτοῖς. κὰι ἐποίησαν ὅυτως ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ. κὰι ἐξαπέστειλαν ἀυτοὺς ἔξω τῆς παρεμβολῆς, καθὰ ἐλάλησε κύριος τῶ μωυσῆ, ὅυτως ἐποίησαν ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάλησον τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, λέγων, ἀνὴρ ἢ γυνή, ὅστις ἂν ποιήση ἀπὸ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν τῶν ἀνθρωπίνων, κὰι παριδὼν παρίδη, κὰι πλημμελήση ἡ ψυχὴ ἐκείνη, ἐξαγορέυση τὴν ἁμαρτίαν, ἣν ἐποίησεν, κὰι ἀποδώσει τὴν πλημμελείαν. τὸ κεφάλαιον, κὰι τὸ ἐπίπεμπτον ἀυτοῦ προσθήσει ἐπ᾿ ἀυτό, κὰι ἀποδώσει τίνι ἐπλημμέλησεν ἀυτῶ. ἐὰν δὲ μὴ ἦ τῶ ἀνθρώπω ὁ ἀγχιστεύων, ὥστε ἀποδοῦναι ἀυτῶ τὸ πλημμέλημα, τὸ πλημμέλημα τὸ ἀποδιδόμενον τῶ κυρίω, τῶ ἱερεῖ ἔσται, πλὴν τοῦ κριοῦ τοῦ ἰλασμοῦ, δι᾿ ὁῦ ἐξιλάσεται περὶ ἀυτοῦ ἐν ἀυτῶ. κὰι πᾶσα ἀπαρχὴ κατὰ πάντα τὰ ἁγιαζόμενα ἐν ὑιοῖς ἰσραήλ, ὅσα ἂν προσφέρωσι τῶ κυρίω, τῶ ἱερεῖ ἀυτῶ ἔσται, κὰι ἑκάστου τὰ ἡγιασμένα ἀυτοῦ ἔσται. κὰι ἀνήρ, ὃς ἂν δῶ τῶ ἱερεῖ, ἀυτῶ ἔσται. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάλησον τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, κὰι ἐρεῖς πρὸς ἀυτούς, ἀνδρὸς ἀνδρὸς ἐὰν παραβῆ ἡ γυνὴ ἀυτοῦ, κὰι παρίδη ἀυτὸν ὑπεριδοῦσα, κὰι κοιμηθῆ τις μετ᾿ ἀυτῆς κοίτην σπέρματος, κὰι λάθη ἐξ ὀφθαλμῶν τοῦ ἀνδρὸς ἀυτῆς, κὰι κρύψη, ἀυτὴ δὲ ἦ μεμιασμένη, κὰι μάρτυς μὴ ἦ κατ᾿ ἀυτῆς, κὰι ἀυτὴ μὴ ἦ συνειλημμένη, κὰι ἐπέλθη ἀυτῶ πνεῦμα ζηλώσε ως, κὰι ζηλώση τὴν γυναῖκα ἀυτοῦ, ἀυτὴ δὲ μεμίανται, ἢ ἐπέλθη ἐπ᾿ ἀυτῶ πνεῦμα ζηλώσεως, κὰι ἐζήλωσε τὴν γυναῖκα ἀυτοῦ, ἀυτὴ δὲ μὴ ἦ μεμιασμένη, κὰι ἄξει ὁ ἄνθρωπος τὴν γυναῖκα ἀυτοῦ πρὸς τὸν ἱερέα, κὰι προσοίσει τὸ δῶρον περὶ ἀυτῆς, τὸ δέκατον τοῦ ὄιφι ἄλευρον κρίθινον, ὀυκ ἐπιχεεῖ ἐπ᾿ ἀυτῶ ἔλαιον, ὀυδ᾿ ἐπιθήσει ἐπ᾿ ἀυτὸ λίβανον. ἔστι γὰρ ζηλωτυπίας θυσία μνημοσύνου, ἀναμιμνήσκουσα ἁμαρτίαν. κὰι προσάξει ἀυτὴν ὁ ἱερεύς, κὰι στήσει ἀυτὴν ἔναντι κυρίου, κὰι λήψεται ὁ ἱερεὺς ὕδωρ καθαρὸν ζῶν ἐν ἀγγείω ὀστρακίνω, κὰι τῆς γῆς τῆς ὄυσης ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κὰι λαβὼν ὁ ἱερεὺς ἐμβαλεῖ ἐις τὸ ὕδωρ, κὰι στήσει ὁ ἱερεὺς τὴν γυναῖκα ἔναντι κυρίου, κὰι ἀποκαλύψει τὴν κεφαλὴν τῆς γυναικός, κὰι δώσει ἐπὶ τὰς χεῖρας ἀυτῆς τὴν θυσίαν τοῦ μνημοσύνου, τὴν θυσίαν τῆς ζηλωτυπίας, ἐν δὲ τῆ χειρὶ τοῦ ἱερέως ἔσται τὸ ὕδωρ τοῦ ἐλεγμοῦ τὸ ἐπικαταρώμενον τοῦτο. κὰι ὁρκιεῖ ἀυτὴν ὁ ἱερεὺς, κὰι ἐρεῖ τῆ γυναικί, ἐι μὴ κεκοίμηταί τις μετὰ σοῦ, ἐι μὴ παραβέβηκας μιανθῆναι ὑπὸ τὸν ἄνδρα τὸν σεαυτῆς, ἀθώα ἴσθι ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ἐλεγμοῦ τοῦ ἐπικαταρωμένου τούτου. ἐι δὲ σὺ παραβέβηκας ὕπανδρος ὀῦσα ἢ μεμίανσαι, κὰι ἔδωκέ τις τὴν κοίτην ἀυτοῦ ἐν σοί, πλὴν τοῦ ἀνδρός σου, κὰι ὁρκιεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν γυναῖκα ἐν τοῖς ὅρκοις τῆς ἀρᾶς ταύτης. κὰι ἐρεῖ ὁ ἱερεὺς τῆ γυναικί, δώη κύριός σε ἐν ἀρᾶ κὰι ἐν ὅρκω ἐν μέσω τοῦ λαοῦ σου, ἐν τῶ δοῦναι κύριον τὸν μηρόν σου διαπεπτοκότα κὰι τὴν κοιλίαν σου πεπρισμένην, κὰι ἐισελεύσεται τὸ ὕδωρ τὸ ἐπικαταρώμενον τοῦτο ἐις τὴν κοιλίαν σου πρίσαι γαστέρα, κὰι διαπεσεῖν μηρόν σου. κὰι ἐρεῖ ἡ γυνή, γένοιτο γένοιτο. κὰι γράψει ὁ ἱερεὺς τὰς ἀρὰς ταύτας ἐις βιβλίον, κὰι ἐξαλείψει ἐις τὸ ὕδωρ τοῦ ἐλεγμοῦ τοῦ ἐπικαταρωμένου, κὰι ποτιεῖ τὴν γυναῖκα τὸ ὕδωρ τοῦ ἐλεγμοῦ τοῦ ἐπικαταρωμένου. κὰι ἐισελεύσεται ἐις ἀυτὴν τὸ ὕδωρ τοῦ ἐλεγμοῦ τοῦ ἐπικαταρωμένου. κὰι λήψεται ὁ ἱερεὺς ἐκ χειρὸς τῆς γυναικὸς τὴν θυσίαν τῆς ζψλωτυπίας, κὰι ἐπιθήσει τὴν θυσίαν ἔναντι κυρίου. κὰι προσοίσει ἀυτὴν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. κὰι δράξεται ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς θυσίας τὸ μνημόσυνον ἀυτῆς, κὰι ἀνοίσει ἀυτὸ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, κὰι μετὰ ταῦτα ποτιεῖ τὴν γυναῖκα τὸ ὕδωρ. κὰι ἔσται ἐὰν ἦ μεμιασμένη κὰι λήθη λάθη τὸν ἄνδρα ἀυτῆς, κὰι ἐισελεύσεται ἐις ἀυτὴν τὸ ὕδωρ τοῦ ἐλεγμοῦ τὸ ἐπικαταρώμενον, κὰι πρισθήσεται τὴν κοιλίαν, κὰι διαπεσεῖται ὁ μηρὸς ἀυτῆς. κὰι ἔσται ἡ γυνὴ ἐις ἀρὰν ἐν τῶ λαῶ ἀυτῆς. ἐὰν δὲ μὴ μιανθῆ ἡ γυνή, κὰι καθαρὰ ἦ, κὰι ἀθῶα ἔσται, κὰι ἐκσπερματιεῖ σπέρμα. ὁῦτος ὁ νόμος τῆς ζηλωτυπίας, ὁῦ ἐὰν παραβῆ ἡ γυνὴ ὕπανδρος ὀῦσα, κὰι μιανθῆ, ἢ ἄνθρωπος ὧ ἂν ἐπέλθη ἐπ᾿ ἀυτῶ πνεῦμα ζηλώσεως, κὰι ζηλώση τὴν γυναῖκα ἀυτοῦ, κὰι στήσει ἀυτὴν κατέναντι κυρίου, κὰι ποιήσει ἀυτῆ ὁ ἱερεὺς πάντα τὸν νόμον τοῦτον, κὰι ἀθῶος ἔσται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ ἁμαρτίας. κὰι ἡ γυνὴ ἐκείνη λήψεται τὴν ἁμαρτίαν ἀυτῆς,

Chapter 6

κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάλησον τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, κὰι ἐρεῖς πρὸς ἀυτούς, ἀνὴρ ἢ γυνὴ ὃς ἂν μεγάλως ἔυξηται ἐυχὴν ἀφαγνίσασθαι ἁγνείαν κυρίω, ἀπὸ ὄινου κὰι σίκερα ἁγνισθήσεται. ὄξος ἐξ ὄινου κὰι ὄξος ἐκ σικέρα ὀυ πίεται. κὰι ὅσα κατεργάζεται ἐκσταφυλῆς ὀυ πίεται, κὰι σταφυλὴν πρόσφατον κὰι σταφίδας ὀυ φάγεται πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ἐυχῆς ἀυτοῦ. ἀπὸ πάντων ὅσα γίνεται ἐξ ἀμπέλων ὀῖνον, ἀπὸ στεμφύλων ἕως γιγάρτου ὀυ φάγεται πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ἐυχῆς τοῦ ἁγνισμοῦ ἀυτοῦ. ξυρὸς ὀυκ ἐπελεύσεται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀυτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῶσιν ἁι ἡμέραι, ὅσας ἤυξατο. ἅγιος ἔσται, τρέφων κόμην τρίχα κεφαλῆς ἀυτοῦ. πάσας τάς ἡμέρας τῆς ἐυχῆς κυρίω ἐπὶ πάση ψυχῆ τετελευτηκύια ὀυκ ἐισελεύσεται ἐπὶ πατρὶ κὰι μητρὶ κὰι ἐπ᾿ ἀδελφῶ κὰι ἐπ᾿ ἀδελφῆ, ὀυ μιανθήσεται ἐπ᾿ ἀυτοῖς, ἀποθανόν{}των ἀυτῶν, ὅτι ἐυχὴ θεοῦ ἀυτοῦ ἐπ᾿ ἀυτῶ, κὰι ἐπὶ κεφαλῆς ἀυτοῦ, πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ἐυχῆς ἀυτοῦ ἅγιος ἔσται τῶ κυρίω. ἐὰν δέ τις θανάτω ἀποθάνη ἐξάπινα ἐπ᾿ ἀυτῶ, παραχρῆμα μιανθήσεται ἡ κεφαλὴ ἐυχῆς ἀυτοῦ, κὰι ξυρήσεται τὴν κεφαλὴν ἀυτοῦ ἐν ἧ ἡμέρα καθαρισθῆ. τῆ ἡμέρα τῆ ἑβδόμη ξυρηθήσεται, κὰι τῆ ἡμέρα τῆ ὀγδόη ὄισει δύο τρυγόνας, ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν πρὸς τὸν ἱερέα, ἐπὶ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. κὰι ποιήσει ὁ ἱερεὺς τὴν μίαν περὶ ἁμαρτίας, κὰι τὴν μΐαν ἐις ὁλοκαύτωμα, κὰι ἐξιλάσεται περὶ ἀυτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ ὧν ἥμαρται περὶ τῆς ψυχῆς, κὰι ἁγιάσει τὴν κεφαλὴν ἀυτοῦ, ἐν ἐκείνη τῆ ἡμέρα ἡγιάσθη κυρίω πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ἐυχῆς. κὰι προσάξει ἀμνὸν ἐνιάυσιον ἐις πλημμελίαν. κὰι ἁι ἡμέραι ἁι πρότεραι ἄλογοι ἔσονται, ὅτι ἐμιάνθη ἡ κεφαλὴ ἐυχῆς ἀυτοῦ. κὰι ὁῦτος ὁ νόμος τοῦ ἐυξαμένου ἧ ἂν ἡμέρα πληρώσει ἡμέρας ἐυχῆς ἀυτοῦ, προσοίσει ἀυτὸς παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κὰι προσάξει τὸ δῶρον ἀυτοῦ τῶ κυρίω, ἀμνὸν ἐνιαύσιον ἄμωμον ἕνα ἐις ὁλοκαύτωμα, κὰι ἀμνάδα ἐνιαυσίαν ἄμωμον μίαν ἐις ἁμαρτίαν, κὰι κριὸν ἕνα ἄμωμον ἐις σωτήριον, κὰι κανοῦν ἀζύμων σεμιδάλεως ἄρτους ἀναπεποιημένους ἐν ἐλαίω, κὰι λάγανα ἄζυμα κεχρισμένα ἐν ἐλαίω, κὰι θυσίαν ἀυτῶν, κὰι σπονδὴν ἀυτῶν. κὰι προσοίσει ὁ ἱερεὺς ἔναντι κυρίου, κὰι ποιήσει τὸ περὶ ἁμαρτίας ἀυτοῦ, κὰι τὸ ὁλοκαύτωμα ἀυτοῦ. κὰι τὸν κριὸν ποιήσει θυσΐαν κυρίω ἐπὶ τῶ κανῶ τῶν ἀζύμων. κὰι ποιήσει ὁ ἱρεὺς τὴν θυσίαν ἀυτοῦ, κὰι τὴν σπονδὴν ἀυτοῦ. κὰι ξυρήσεται ὁ ἐυγμένος παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου τὴν κεφαλὴν τῆς ἐυχῆς ἀυτοῦ, κὰι ἐπιθήσει τὰς τρίχας ἐπὶ τὸ πῦρ, ὅ ἐστιν ἐπὶ τὴν θυσίαν τοῦ σωτηρίου. κὰι λήψεται ὁ ἱερεὺς τὸν βραχίονα ἐφθὸν ἀπὸ τοῦ κριοῦ, κὰι ἄρτον ἕνα ἄζυμον ἀπὸ τοῦ κανοῦ, κὰι λάγανον ἄζυμον ἕν, κὰι ἐπιθήσει ἐπὶ τὰς χεῖρας τοῦ ἠυγμένου μετὰ τὸ ξυρήσασθαι ἀυτὸν τὴν κεφαλὴν ἀυτοῦ. κὰι ἀνοίσει ἀυτὰ ὁ ἱερεὺς ἐπίθεμα ἔναντι κυρίου. ἅγιον ἔσται τῶ ἱερεῖ ἐπὶ τοῦ στηθυνίου τοῦ ἐπιθέματος, κὰι ἐπὶ τοῦ βραχίονος τοῦ ἀφαιρέματος. κὰι μετὰ ταῦτα πίεται ὁ ἠυγμένος ὀῖνον. ὁῦτος ὁ νόμος τοῦ ἐυξαμένου, ὃς ἂν ἔυξηται κυρίω δῶρον ἀυτοῦ κυρίω περὶ τῆς ἐυχῆς ἀυτοῦ, χωρὶς ὧν ἂν ἕυρη ἡ χεὶρ ἀυτοῦ κατὰ δύναμιν τῆς ἐυχῆς ἀυτοῦ, ἧς ἂν ἔυξηται κατὰ τὸν νόμον ἀγνείας ἀυτοῦ. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάλησον ἀαρὼν κὰι τοῖς ὑιοῖς ἀυτοῦ, λέγων, ὅυτως ἐυλογήσετε τοὺς ὑιοὺς ἰσραήλ, λέγοντες ἀυτοῖς, ἐυλογήσαισε κύριος, κὰι φυλάξαι σε, ἐπιφάναι κύριος τὸ πρόσωπον ἀυτοῦ ἐπὶ σέ, κὰι ἐλεήσαι σε, ἐπάραι κύριος τὸ πρόσωπον ἀυτοῦ ἐπὶ σέ, κὰι δώη σοι ἐιρήνη. κὰι ἐπιθήσουσι τὸ ὄνομά μου ἐπὶ τοὺς ὑιοὺς ἰσραήλ, κὰι ἐγὼ ἐυλογήσω ἀυτούς.

Chapter 7

κὰι ἐγένετο τῆ ἡμέρα ἧ συνετέλεσε μωυσῆς, ὥστε ἐξαναστῆσαι τὴν σκηνήν. κὰι ἔχρισεν ἀυτήν, κὰι ἡγίασεν ἀυτήν, κὰι πάντα τὰ σκέυη ἀυτῆς, κὰι τὸ θυσιαστήριον, κὰι πάντα τὰ σκεύη ἀυτοῦ, κὰι ἔχρισεν ἀυτὰ κὰι ἡγΐασεν ἀυτά. κὰι προσήνεγκαν ὁι ἄρχοντες ἰσραὴλ ἄρχοντες ὄικων πατριῶν ἀυτῶν. ὁῦτοι ὁι ἄρχοντες φυλῶν, ὁῦτοι ὁι παρεστηκότες ἐπὶ τῆς ἐπισκοπῆς. κὰι ἤνεγκαν τὰ δῶρα ἀυτῶν ἔναντι κυρίου, ἓξ ἁμάξας λαμπηνικάς, κὰι δώδεκα βόας, ἅμαξαν παρὰ δύο ἀρχόντων, κὰι μόσχον παρὰ ἑκάστου. κὰι προσήνεγκαν ἐναντίον τῇς σκηνῆς. κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάβε παρ᾿ ἀυτῶν, κὰι ἔσονται πρὸς τὰ ἔργα τὰ λειτουργικὰ τῇς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κὰι δώσεις ἀυτὰ τοῖς λευίταις, ἑκάστω κατὰ τὴν λειτουργίαν ἀυτοῦ. κὰι λαβὼν μωυσῆς τὰς ἁμάξας κὰι τοὺς βόας, ἔδωκεν ἀυτὰ τοῖς λευίταις. τὰς δύο ἁμάξας κὰι τοὺς τέσσαρας βόας ἔδωκεν τοῖς ὑιοῖς γερσὼν κατὰ τὰς λειτουργίας ἀυτῶν. κὰι τὰς τέσσαρας ἁμάξας κὰι τοὺς ὀκτὼ βόας ἔδωκεν τοιςς ὑιοῖς μεραρὶ κατὰ τὰς λειτουργίας ἀυτῶν, διὰ ἰθάμαρ τοῦ ὑιοῦ ἀαρὼν τοῦ ἱερέως. κὰι τοῖς ὑιοῖς καὰθ ὀυκ ἔδωκεν, ὅτι τὰ λειτουργήματα τοῦ ἁγίου ἔχουσιν, ἐπ᾿ ὤμων ἀροῦσι. κὰι προήνεγκαν ὁι ἄρχοντες ἐις τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τῇ ἡμέρα ἐν ἧ ἔχρισεν ἀυτό, κὰι προσήνεγκαν ὁι ἄρχοντες τὰ δῶρα ἀυτῶν ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου. κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς μωυσῆν, ἄρχων ἑῖς καθ᾿ ὑμέραν, ἄρχων καθ᾿ ἡμέραν προσοίσουσι τὰ δῶρα ἀυτῶν ἐις τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου. κὰι ἦν ὁ προσφέρων τῆ ἡμέρα τῆ πρώτη τὸ δῶρον ἀυτοῦ ναασσών, ὑιὸς ἀμιναδάβ, ἄρχων τῆς φυλῆς ἰούδα. κὰι προσήνεγκε τὸ δῶρον ἀυτοῦ, τρυβλίον ἀργυροῦν ἓν, τριάκοντα κὰι ἑκατὸν ὀλκὴ ἀυτοῦ. φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμφότερα σεμιδάλεως πλήρη ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω ἐις θυσίαν. θυΐσκην μίαν δέκα χρυσῶν, πλήρη θυμιάματος. μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν. κριὸν ἕνα. ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον ἐις ὁλοκαύτωμα. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, κὰι ἐις θυσίαν σωτηρίου. δαμάλεις δύο. κριοὺς πέντε. τράγους πέντε. ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον ναασσὼν ὑιοῦ ἀμιναδάβ. τῆ ἡμέρα τῆ δευτέρα προσήνεγκε ναθαναήλ, ὑιὸς σωγάρ, ἄρχων τῆς φυλῆς ἰσσάχαρ. κὰι προσήνεγκε τὸ δῶρον ἀυτοῦ, τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα κὰι ἑκατὸν ὁλκὴ ἀυτοῦ. φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον. ἀμφότερα πλὴρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω ἐις θυσίαν. θυΐσκην μίαν δέκα χρυσῶν, πλήρη θυμιάματος. μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν. ἀμνὸν ἕνα ἐνιάυσιον ἐις ὁλοκαύτωμα. κὰι χιμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, κὰι ἐις θυσίαν σωτηρίου. δαμάλεις δύο. κριοὺς πέντε. τράγους πέντε. ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον ναθαναὴλ ὑιοῦ σωγάρ. τῆ ἡμέρα τῆ τρίτη ἄρχων τῶν ὑιῶν ζαβουλών, ἐλιὰβ ὑιὸς χελών, τὸ δῶρον ἀυτοῦ, τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα κὰι ἑκατὸν ὁλκὴ ἀυτοῦ. φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον. ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω ἐις θυσίαν. θυΐσκην μίαν δέκα χρυσῶν, πλήρη θυμιάματος. μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν. κριὸν ἕνα. ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον ἐις ὁλοκαύτωμα. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, κὰι ἐις θυσίαν σωτηρίου. δαμάλεις δύο. κριοὺς πέντε. τράγους πέντε. ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον ἐλιὰβ ὑιοῦ χελών. τῆ ἡμέρα τῆ τετάρτη ἄρχων τῶν ὑιῶν ῥουβήν, ἐλισούρ, ὑιὸς σεδηούρ, τὸ δῶρον ἀυτοῦ, τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα κὰι ἑκατὸν ὀλκὴ ἀυτοῦ. φιάλην μΐαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω ἐις θυσίαν. θυΐσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος. μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν. κριὸν ἕνα. ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον ἐις ὁλοκαύτωμα. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, κὰι ἐις θυσίαν σωτηρίου. δαμάλεις δύο. κριοὺς πέντε. τράγους πέντε. ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον ἐλισούρ, ὑιοῦ σεδηούρ. τῆ ἡμέρα τῆ πέμπτη, ἄρχων τῶν ὑιῶν συμεών, σαλαμιήλ, ὑιὸς σουρισαδαΐ, τὸ δῶρον ἀυτοῦ, τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα κὰι ἑκατὸν ὀλκὴ ἀυτοῦ. φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω ἐις θυσίαν. θυΐσκην μίαν δέκα χρυσῶν, πλήρη θυμιάματος. μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν. κριὸν ἕνα. ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον ἐις ὁλοκαύτωμα. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, κὰι ἐις θυσίαν σωτηρίου. δαμάλεις δύο. κριοὺς πέντε. τράγους πέντε. ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον σαλαμιὴλ ὑιοῦ σουρισαδαΐ. τῆ ἡμέρα τῆ ἕκτη ἄρχων τῶν ὑιῶν γάδ, ἐλισὰφ ὑιὸς ῥαγουήλ, τὸ δῶρον ἀυτοῦ, τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα κὰι ἑκατὸν ὀλκὴ ἀυτοῦ. φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον. ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω ἐις θυσίαν. θυΐσκην μίαν δέκα χρυσῶν, πλήρη θυμιάματος. μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν. κριὸν ἕνα. ἀμνὸν ἕνα ἐνιάυσιον ἐις ὁλοκαύτωμα. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, κὰι ἐις θυσίαν σωτηρίου. δαμάλεις δύο. κριοὺς πέντε. τράγους πέντε. ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον ἐλισὰφ ὑιοῦ ῥαγουήλ. τῆ ἡμέρα τῆ ἑβδόμη ἄρχων τῶν ὑιῶν ἐφραΐμ, ἐλισαμὰ ὑιὸς ἀμμιούδ, τὸ δῶρον ἀυτοῦ, τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα κὰι ἑκατὸν ὀλκὴ ἀυτοῦ. φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον. ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω ἐις θυσίαν. θυΐσκην μίαν δέκα χρυσῶν, πλήρη θυμιάματος. μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν. κριὸν ἕνα. ἀμνὸν ἐνιαύσιον ἕνα ἐις ὁλοκαύτωμα. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, κὰι ἐις θυσίαν σωτηρίου. δαμάλεις δύο. κριοὺς πέντε. τράγους πέντε. ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον ἐλισαμὰ ὑιοῦ ἀμμιούδ. τῆ ἡμέρα τῆ ὀγδόη ἄρχων τῶν ὑιῶν μανασσή, γαμαλιὴλ ὑιὸς φαδασσούρ, τὸ δῶρον ἀυτοῦ, τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα κὰι ἑκατὸν ὀλκὴ ἀυτοῦ. φιάλην μΐαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω ἐις θυσίαν. θυΐσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος. μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν. κριὸν ἕνα. ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον ἐις ὁλοκαύτωμα. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, κὰι ἐις θυσίαν σωτηρίου. δαμάλεις δύο. κριοὺς πέντε. τράγους πέντε. ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον γαμαλιὴλ ὑιοῦ φαδασσούρ. τῆ ἡμέρα τῆ ἐννάτη, ἄρχων τῶν ὑιῶν βενιαμίν, ἀβιδὰν, ὑιὸς γεδεωνί, τὸ δῶρον ἀυτοῦ, τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα κὰι ἑκατὸν ὀλκὴ ἀυτοῦ. φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον. ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω ἐις θυσίαν. θυΐσκην μίαν δέκα χρυσῶν, πλήρη θυμιάματος. μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν. κριὸν ἕνα. ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον ἐις ὁλοκαύτωμα. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, κὰι ἐις θυσίαν σωτηρίου. δαμάλεις δύο. κριοὺς πέντε. τράγους πέντε. ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον ἀβιδὰν ὑιοῦ γεδεωνί. τῆ ἡμέρα τῆ δεκάτη ἄρχων τῶν ὑιῶν δάν, ἀβιεζέρ, ὑιὸς ἀμισαδαΐ. τὸ δῶρον ἀυτοῦ, τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα κὰι ἑκατὸν ὀλκὴ ἀυτοῦ. φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον. ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω ἐις θυσίαν. θυΐσκην μίαν δέκα χρυσῶν, πλήρη θυμιάματος. μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν. κριὸν ἕνα. ἀμνὸν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, κὰι ἐις θυσίαν σωτηρίου. δαμάλεις δύο. κριοὺς πέντε. τράγους πέντε. ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον ἀβιεζὲρ ὑιοῦ ἀμισαδαΐ. τῆ ἡμέρα τῆ ἑνδεκάτη ἄρχων τῶν ὑιῶν ἀσὴρ φαγαήλ, ὑιὸς ἐχράν. τὸ δῶρον ἀυτοῦ, τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα κὰι ἑκατὸν ὀλκὴ ἀυτοῦ. φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον. ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω ἐις θυσίαν. θυΐσκην μίαν δέκα χρυσῶν, πλήρη θυμιάματος. μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν. κριὸν ἕνα. ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον ἐις ὁλοκαύτωμα. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, κὰι ἐις θυσίαν σωτηρίου. δαμάλεις δύο. κριοὺς πέντε. τράγους πέντε. ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον φαγαὴλ ὑιοῦ ἐχράν. τῆ ἡμέρα τῆ δωδεκάτη ἄρχων τῶν ὑιῶν νεφθαλίμ, ἀχιρὰ ὑιὸς ἀινάν. τὸ δῶρον ἀυτοῦ, τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα κὰι ἑκατὸν ὀλκὴ ἀυτοῦ. φιάλην μΐαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω ἐις θυσίαν. θυΐσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος. μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν. κριὸν ἕνα. ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον ἐις ὁλοκαύτωμα. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕαν περὶ ἁμαρτίας, κὰι ἐις θυσίαν σωτηρίου. δαμάλεις δύο. κριοὺς πέντε. τράγους πέντε. ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον ἀχιρὰ ὑιοῦ ἀινάν. ὁῦτος ὁ ἐγκαινισμὸς τοῦ θυσιαστηρίου ἧ ἡμέρα ἔχρισεν ἀυτὸ παρὰ τῶν ἀρχόντων τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, τρυβλία ἀργυρᾶ δώδεκα. φιάλαι ἀργυραῖ δώδεκα. θυΐσκαι χρυσαῖ δώδεκα. τριάκοντα κὰι ἑκατὸν σίκλων τὸ τρυβλίον τὸ ἕν. κὰι ἑβδομήκοντα σίκλων ἡ φιάλη ἡ μία. πᾶν τὸ ἀργύριον τῶν σκευῶν, δισχίλιοι κὰι πεντακόσιοι σίκλοι, ἐν τῶ σίκλω τῶ ἁγίω. θυΐσκαι χρυσαῖ δώδεκα πλήρεις θυμιάματος. πᾶν τὸ χρυσίον τῶν θυΐσκων ἔικοσι κὰι ἑκατὸν χρυσοί. πᾶσαι ἁι βόες ἐις ὁλοκαύτωσιν μόσχοι δώδεκα. κριοὶ δώδεκα. ἀμνοὶ ἐνιαύσιοι δεκαδύο, κὰι ἁι θυσίαι ἀυτῶν, κὰι ἁι σπονδαὶ ἀυτῶν. κὰι χίμαροι ἐξ ἀιγῶν δώδεκα περὶ ἁμαρτίας κὰι ἐις θυσίαν σωτηρίου. δαμάλεις ἐικοσιτέσσαρες. κριοὶ ἑξήκοντα. τράγοι ἑξήκοντα. ἀμνάδες ἑξήκοντα ἐνιαύσιαι ἄμωμοι. ἅυτη ἡ ἐγκαίνησις τοῦ θυσιαστηρίου μετὰ τὸ χρίσαι ἀυτὸ ἐν τῶ ἐισπορεύεσθαι μωυσῆν ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου λαλῆσαι ἀυτῶ. κὰι ἤκουσεν τὴν φωνὴν κυρίου λαλοῦντος πρὸς ἀυτὸν ἄνωθεν τοῦ ἰλαστηρίου, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου, ἀναμέσον τῶν δύο χερουβίμ. κὰι ἐλάλει πρὸς ἀυτόν.

Chapter 8

κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάλησον τῶ ἀαρών, κὰι ἐρεῖς πρὸς ἀυτόν, ὅταν ἐπιθῆς τοὺς λύχνους ἐκ μέρους, κατὰ πρόσωπον τῆς λυχνίας φωτιοῦσιν ὁι ἑπτὰ λύχνοι. κὰι ἐποίησεν ὅυτως ἀαρών, κατὰ πρόσωπον τῆς λυχνίας ἐξῆψεν τοὺς λύχνους ἀυτῆς, καθὰ συνέταξε κύριος τῶ μωυσῆ. κὰι ἅυτη ἡ κατασκευὴ τῆς λυχνίας, στερεά, χρυσῆ, ὁ καυλὸς ἀυτῆς, κὰι τὰ κρίνα ἀυτῆς, στερεὰ ὅλη, κατὰ τὸ ἐῖδος ὃ ἔδειξεν κύριος τῶ μωυσῆ, ὅυτως ἐποίησε τὴν λυχνίαν. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάβε τοὺς λευΐτας ἐκ μέσου τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, κὰι ἀφαγνιεῖς ἀυτούς. κὰι ὅυτως ποιήσεις ἀυτοῖς τὸν ἁγνισμὸν ἀυτῶν. περιρρανεῖς ἀυτοὺς ὕδωρ ἁγνισμοῦ. κὰι ἐπελεύσεται ξυρὸς ἐπὶ πᾶν τ` σῶμα ἀυτῶν, κὰι πλυνοῦσι τὰ ἱμάτια ἀυτῶν, κὰι καθαροὶ ἔσονται. κὰι λήψονται μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κὰι τούτου θυσίαν σεμίδαλιν ἀναπεποιημένην ἐν ἐλαίω. κὰι μόσχον ἐνιαύσιον ἐκ βοῶν λήψη περὶ ἁμαρτίας, κὰι προσάξεις τοὺς λευΐτας ἔναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κὰι συνάξεις πᾶσαν συναγωγὴν ὑιῶν ἰσραήλ, κὰι προσάξεις τοὺς λευΐτας ἔναντι κυρίου, κὰι ἐπιθήσουσιν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ τὰς χεῖρας ἀυτῶν ἐπὶ τοὺς λευΐτας, κὰι ἀφοριεῖ ἀαρὼν τοὺς λευῒτας ἀπόδομα ἔναντι κυρίου παρὰ τῶν ὑιῶν ἰσραήλ. κὰι ἔσονται ὥστε ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα κυρίου. ὁι δὲ λευῖται ἐπιθήσουσι τὰς χεῖρας ἀυτῶν ἐπί τὰς κεφαλὰς τῶν μόσχων. κὰι ποιήσεις τὸν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, κὰι τὸν ἕνα ἐις ὁλοκαύτωσιν κυρίω ἐξιλάσασθαι περὶ ἀυτῶν. κὰι στήσεις τοὺς λευΐτας ἔναντι ἀαρών, κὰι ἔναντι τῶν ὑιῶν ἀυτοῦ. κὰι ἀποδώσεις ἀυτοὺς ἀπόδομα ἔναντι κυρίου. κὰι διαστελεῖς τοὺς λευΐτας ἐκ μέσου τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, κὰι ἔσονται ἐμοί. κὰι μετὰ ταῦτα ἐισελεύσονται ὁι λευῖται ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. κὰι καθαριεῖς ἀυτούς, κὰι ἀποδώσεις ἀυτοὺς δόματα, ὅτι ἀπόδομα ἀποδεδομένον ὁῦτοι μοί ἐισιν ἐκ μέσου τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, ἀντὶ τῶν διανοιγόντων πᾶσαν μήτραν πρωτοτόκων πάντων, ἐκ τῶν ὑιῶν ἰσραήλ ἔιληφα ἀυτοὺς ἐμοί. ὅτι ἐμοὶ πᾶν πρωτότοκον ἐν τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, ἧ ἡμέρα ἐπάταξα πᾶν πρωτότοκον ἐν γῆ ἀιγύπτου, ἡγίασα ἀυτοὺς ἐμοί, κὰι ἔλαβον τοὺς λευΐτας ἀντὶ παντὸς πρωτοτόκου ἐν ὑιοῖς ἰσραήλ, κὰι ἀποδέδωκα τοὺς λευΐτας ἀπόδομα ἀποδεδομένον ἀαρὼν κὰι τοῖς ὑιοῖς ἀυτοῦ ἐκ μέσου τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου, κὰι ἐξιλάσκεσθαι περὶ τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ κὰι ὀυκ ἔσται ἐν τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ πληγή, ὅταν προσεγγίζωσι πρὸς τὰ ἅγια. κὰι ἐποίησε μωυσῆς κὰι ἀαρὼν κὰι πᾶσα συναγωγὴ ὑιῶν ἰσραὴλ τοῖς λευΐταις καθὰ ἐνετείλατο κύριος τῶ μωυσῆ περὶ τῶν λευϊτῶν, ὅυτως ἐποίησαν ἀυτοῖς ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ. κὰι ἡγνίσαντο ὁι λευῖται, κὰι ἔπλυναν τὰ ἱμάτια ἀυτῶν, κὰι ἀπέδωκαν ἀυτοὺς ἀαρὼν ἀπόδομα ἔναντι κυρίου. κὰι ἐξιλάσατο περὶ ἀυτῶν ἀαρὼν ἀφαγνίσας ἀυτούς. κὰι μετὰ ταῦτα ἐισήλθοσαν ὁι λευῖται τοῦ λειτουργεῖν τὴν λειτουργίαν ἀυτῶν ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου, ἔναντι ἀαρών, κὰι ἔναντι τῶν ὑιῶν ἀυτοῦ, καθὰ συνέταξε κύριος τῶ μωυσῆ περὶ τῶν λευϊτῶν, ὅυτως ἐποίησαν ἀυτοῖς. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, τοῦτό ἐστι τὸ περὶ τῶν λευιτῶν, ἀπὸ πέντε κὰι ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, ἐισελεύσονται λειτουργεῖν λειτουργίας ἐν ἔργοις ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου. κὰι ἀπὸ πεντηκονταέτους ἀποστήσεται ἀπὸ τῆς λειτουργίας κὰι ὀυκ ἐργᾶται ἔτι. κὰι λειτουργήσει μετὰ ἀδελφῶν ἀυτοῦ ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου φυλάσσειν τὰς φυλακάς, ἔργα δὲ ὀυκ ἐργᾶται. ὅυτως ποιήσεις τοῖς λευΐταις ἐν ταῖς φυλακαῖς ἀυτῶν.

Chapter 9

κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν ἐν τῆ ἐρήμω σινὰ ἐν τῶ ἔτει τῶ δευτέρω ἐξελθόντων ἀυτῶν ἐκ γῆς ἀιγύπτου, ἐν τῶ μηνὶ τῶ πρώτω, λέγων, ἐῖπον, κὰι ποιείτωσαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ τὸ πάσχα καθ᾿ ὥραν ἀυτοῦ, τῆ τεσσαρεσκαιδεκάτη ἡμέρα τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου πρὸς ἑσπέραν ποιήσετε ἀυτό, κατὰ καιρὸν ἀυτοῦ. κατὰ τὸν νόμον ἀυτοῦ, κὰι κατὰ σύγκρισιν ἀυτοῦ ποιήσεις ἀυτό. κὰι ἐλάλησε μωυσῆς τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ ποιῆσαι τὸ πάσχα, ἐναρχομένου τῆ τεσσαρεσκαιδεκάτη ἡμέρα τοῦ μηνὸς ἐν τῆ ἐρήμω τοῦ σινά, καθὰ συνέταξε κύριος τῶ μωυσῆ, ὅυτως ἐποίησαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ. κὰι παρεμένοντο ὁι ἄνδρες ὃι ἦσαν ἀκάθαρτοι ἐπὶ ψυχῆ ἀνθρώπου, κὰι ὀυκ ἠδύναντο ποιῆσαι τὸ πάσχα ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη. κὰι προσῆλθον ἐναντίον μωυσῆ κὰι ἀαρὼν ἐν ἐκείνη τῆ ἡμέρα. κὰι ἐῖπαν ὁι ἄνδρες ἐκεῖνοι πρὸς ἀυτούς, ἡμεῖς ἀκάθαρτοι ἐπί ψυχὴν ἀνθρώπου, μὴ ὀῦν ὑστερήσωμεν, ὥστε προσενέγκαι τὸ δῶρον κυρίω κατὰ καιρὸν ἀυτοῦ, ἐν μέσω ὑιῶν ἰσραήλ{;} κὰι ἐῖπε πρὸς ἀυτοὺς μωυσῆς, στῆτε ἀυτοῦ, κὰι ἀκούσομεν τί ἐντελεῖται περὶ ὑμῶν κύριος. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάλησον τοῖ ὑιοῖς ἰσραήλ, λέγων, ἄνθρωπος ἄνθρωπος, ὃς ἂν γένηται ἀκάθαρτος ἐπὶ ψυχῆ ἀνθρώπου, ἢ ἐν ὁδῶ μακρὰν ὑμῖν, ἢ ἐν ταῖς γενεαῖς ὑμῶν, κὰι ποιήσει τὸ πάσχα τῶ κυρίω ἐν τῶ μηνὶ τῶ δευτέρω, ἐν τῆ τεσσαρεσκαιδεκάτη ἡμέρα πρὸς ἑσπέραν ποιήσουσιν ἀυτό, ἐπὶ ἀζύμων κὰι πικρίδων φάγονται ἀυτό. ὀυ καταλείψουσιν ἀπ᾿ ἀυτοῦ ἐις τοπρωΐ, κὰι ὀστοῦν ὀυ συντρίψουσιν ἀπ᾿ ἀυτοῦ, κατὰ τὸν νόμον τοῦ πάσχα ποιήσουσιν ἀυτό. κὰι ἄνθρωπος, ὃς ἂν καθαρὸς ἦ, κὰι ἐν ὁδῶ μακρὰν ὀυκ ἔστιν, κὰι ὑστερήσει ποιῆσαι τὸ πάσχα, ἐξολοθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ ἀυτῆς, ὅτι τὸ δῶρον κυρίω ὀυ προσήνεγκεν κατὰ τὸν καιρὸν ἀυτοῦ, ἁμαρτίαν λήψεται ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. ἐὰν δὲ προσέλθη πρὸς ὑμᾶς προσήλυτος ἐν τῆ γῆ ἡμῶν, κὰι ποιήσει τὸ πάσχα κυρίω κατὰ τὸν νόμον τοῦ πάσχα, κὰι κατὰ τὴν σύνταξιν ἀυτοῦ, ὅυτως ποιήσουσιν ἀυτό. νόμος ἑῖς ἔσται ὑμῖν, κὰι τῶ προσηλύτω, κὰι τῶ ἀυτόχθονι τῆς γῆς. κὰι τῆ ἡμέρα ἧ ἐστάθη ἡ σκηνή, ἐκάλυψεν ἡ νεφέλη τὴν σκηνὴν τὸν ὀῖκον τοῦ μαρτυρίου. κὰι το ἑσπέρας ἦν ἐπὶ τῆς σκηνῆς ὡς ἐῖδος πυρὸς ἕως πρωΐ. ὅυτως ἐγένετο διαπαντὸς ἡ νεφέλη ἐκάλυπτεν ἀυτὴν ἡμέρας, κὰι ἐῖδος πυρὸς τὴν νύκτα. κὰι ἡνίκα ἀνέβη ἡ νεφέλη ἀπὸ τῆς σκηνῆς, κὰι μετὰ ταῦτα ἀπῆραν ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ. κὰι ἐν τῶ τόπω ὁῦ ἂν ἔστη ἡ νεφέλη, ἐκεῖ παρενεβάλοσαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ. διὰ προστάγματος κυρίου παρεμβαλοῦσιν ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ, κὰι διὰ προστάγματος κυρίου ἀπαροῦσιν πάσας τὰς ἡμέρας ἐν ἁῖς σκιάζει ἡ νεφέλη ἐπὶ τῆς σκηνῆς, παρεμβαλοῦσιν ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ. κὰι ὅταν ἐφέλκηται ἡ νεφέλη ἐπὶ τῆς σκηνῆς ἡμέρας πλείους, κὰι φυλάξονται ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ τὴν φυλακὴν τοῦ κυρίου, κὰι ὀυμὴ ἐξαροῦσι. κὰι ἔσται ὅταν γένηται ἡ νεφέλη ἡμέρας ἀριθμῶ ἐπὶ τῆς σκηνῆς, διὰ φωνῆς κυρίου παρεμβαλοῦσι, κὰι διὰ προστάγματος κυρίου ἀπαροῦσιν. κὰι ἔσται ὅταν γένηται ἡ νεφέλη ἀφ᾿ ἑσπέρας ἕως πρωΐ, κὰι ἀνέβη ἡ νεφέλη τοπρωΐ, κὰι ἀπαροῦσιν ἡμέρας ἢ νυκτός, ἢ μηνὸς ἡμέρας πλεοναζούσης, τῆς νεφέλης σκιαζούσης ἐπ᾿ ἀυτῆς, παρεμβαλοῦσιν ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ, κὰι ὀυμὴ ἀπαροῦσιν. ὅτι διὰ προστάγματος κυρίου ἀπαροῦσι. τὴν φυλακὴν κυρίου ἐφύλαξαν διὰ προστάγματος κυρίου ἐν χειρὶ μωυσῆ.

Chapter 10

κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, ποίησον σεαυτῶ δύο σάλπιγγας ἐλατάς, ἀργυρᾶς ποιήσεις ἀυτάς. κὰι ἔσονταί σοι ἀνακαλεῖν τὴν συναγωγήν, κὰι ἐξαίρειν τὰς παρεμβολάς, κὰι σαλπιεῖς ἐν ἀυταῖς, κὰι συναχθήσεται πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. ἐὰν δὲ ἐν μιᾶ σαλπίσωσι, προσελεύσονται πρὸς σὲ πάντες ὁι ἄρχοντες ἀρχηγοὶ ἰσραήλ. κὰι σαλπιεῖτε σημασίαν, κὰι ἐξαροῦσιν ἁι παρεμβολαὶ ἁι παρεμβάλουσαι κατ᾿ ἀνατολάς. κὰι σαλπιεῖτε σημασίαν δευτέραν, κὰι ἐξαροῦσιν ἁι παρεμβολαὶ ἁι παρεμβάλουσαι κατὰ λίβα. κὰι σαλπιεῖτε σημασίαν τρίτην, κὰι ἐξαροῦσιν ἁι παρεμβολαὶ ἁι παρεμβάλουσαι παρὰ θάλασσαν. κὰι σαλπιεῖτε σημασίαν τετάρτην, κὰι ἐξαροῦσιν ἁι παρεμβολαὶ ἁι παρεμβάλουσαι πρὸς βορ᾿ ῥᾶν. σημασίαν σαλπιοῦσιν ἐν τῆ ἐξάρσει ἀυτῶν. κὰι ὅταν συναγάγητε τὴν συναγωγήν, σαλπιεῖτε, κὰι ὀυ σημασία. κὰι ὁι ὑιοὶ ἀαρὼν ὁι ἱερεῖς σαλπιοῦσι ταῖς σάλπιγξι. κὰι ἔσται ὑμῖν νόμιμον ἀιώνιον ἐις τὰς γενεὰς ὑμῶν. ἐὰν δὲ ἐξέλθητε ἐις πόλεμον ἐν τῆ γῆ ὑμῶν πρὸς τοὺς ὑπεναντίους τοὺς ἀνθεστηκότας ὑμῖν, κὰι σημανεῖτε ταῖς σάλπιγξι, κὰι ἀναμνησθήσεσθε ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, κὰι διασωθήσεσθε ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν. κὰι ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἐυφροσύνης ὑμῶν, κὰι ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν, κὰι ἐν ταῖς νουμηνίαις ὑμῶν, σαλπιεῖτε ταῖς σάλπιγξιν ἐπὶ τοῖς ὁλοκαυτώμασι κὰι ἐπὶ ταῖς θυσίαις τῶν σωτηρίων ὑμῶν. κὰι ἔσται ὑμῖν ἐις ἀνάμνησιν ἔναντι τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν. κὰι ἐγένετο ἐν τῶ ἐνιαυτῶ τῶ δευτέρω ἐν τῶ μηνὶ τῶ δευτέρω ἐικάδι τοῦ μηνός, ἀνέβη ἡ νεφέλη ἀπὸ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κὰι ἐξῆραν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ σὺν ἀπαρτίαις ἀυτῶν ἀπὸ τῆς ἐρήμου τοῦ σινά. κὰι ἔστη ἡ νεφέλη ἐν τῆ ἐρήμω τοῦ φαράν. κὰι ἐξῆραν πρῶτοι διὰ φωνῆς κυρίου ἐν χειρὶ μωυσῆ, κὰι ἐξῆραν τάγμα παρεμβολῆς ὑιῶν ἰούδα πρῶτοι σὺν δυνάμει ἀυτῶν. κὰι ἐπὶ τῆς δυνάμεως ἀυτῶν, ναασσὼν ὑιὸς ἀμιναδάβ. κὰι ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς ὑιῶν ἰσσάχαρ, ναθαναήλ, ὑιὸς σωβάρ. κὰι ἐπ῾ὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς ὑιῶν ζαβουλών, ἐλιάβ, ὑιὸς χελών. κὰι καθελοῦσι τὴν σκηνήν, κὰι ἐξαροῦσιν ὁι ὑιοὶ γερσὼν κὰι ὁι ὑιοὶ μεραρί, ἄιροντες τὴν σκηνήν. κὰι ἐξῆραν τάγμα παρεμβολῆς ῥουβὴν σὺν δυνάμει ἀυτῶν. κὰι ἐπὶ τῆς δυνάμεως ἀυτῶν ἐλισούρ, ὑιὸς σεδεούρ. κὰι ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς ὑιῶν συμεών, σαλαμιήλ, ὑιὸς σουρισαδαΐ. κὰι ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς ὑιῶν γάδ, ἐλισὰφ ὁ τοῦ ῥαγουήλ. κὰι ἐξαροῦσιν ὁι ὑιοὶ καὰθ ἄιροντες τὰ ἅγια. κὰι στήσουσιν τὴν σκηνὴν ἕως παραγένωνται. κὰι ἐξαροῦσι τάγμα παρεμβολῆς ἐφραΐμ, σὺν δυνάμει ἀυτῶν. κὰι ἐπὶ τῆς δυνάμεως ἀυτοῦ ἐλισαμά, ὑιὸς ἐμιούδ. κὰι ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς ὑιῶν μανασσή, γαμαλιὴλ ὁ τοῦ φαδασσούρ. κὰι ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς ὑιῶν βενιαμίν, ἀβιδὰν ὁ τοῦ γαδεωνί. κὰι ἐξαροῦσι τάγματα παρεμβολῆς ὑιῶν δὰν ἔσχατοι πασῶν τῶν παρεμβολῶν σὺν δυνάμει ἀυτῶν. κὰι ἐπὶ τῆς δυνάμεως ἀυτοῦ, ἀβιεζὲρ ὁ τοῦ ἀμισαδαΐ. κὰι ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς ὑιῶν ἀσήρ, φαγαήλ, ὑιὸς ἐχράν. κὰι ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς ὑιῶν νεφθαλίμ, ἀχιράν, ὑιὸς ἀινάν. ἁῦται ἁι στρατιαὶ ὑιῶν ἰσραήλ. κὰι ἐξῆραν σὺν δυνάμει ἀυτῶν. κὰι ἐῖπε μωυσῆς τῶ ἰωβὰβ ὑιῶ ῥαγουὴλ τῶ μαδιανίτη γαμβρῶ μωυσῆ. ἐξαίρομεν ἡμεῖς ἐις τὸν τόπον ὃν ἐῖπε κύριος, τοῦτον δώσω ὑμῖν. δεῦρο μεθ᾿ ὑμῶν, κὰι ἐῦ σε ποιήσομεν, ὅτι κύριος ἐλάλησε καλὰ περὶ ἰσραήλ. κὰι ἐῖπε πρὸς ἀυτόν, ὀυ πορεύσομαι, ἀλλὰ ἐις τὴν γῆν μου κὰι ἐις τὴν γενεάν μου πορεύσομαι. κὰι ἐῖπε, μὴ ἐγκαταλείπης ἡμᾶς ὁῦ ἕινεκεν ἦσθα μεθ᾿ ἡμῶν ἐν τῆ ἐρήμω, κὰι ἔση μεθ᾿ ἡμῶν πρεσβύτης. κὰι ἔσται ἐὰν πορευθῆς μεθ᾿ ἡμῶν, κὰι ἔσται τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα ὅσα ἂν ἀγαθοποιήσει κύριος ἡμᾶς, κὰι ἐῦ σε ποιήσομεν. κὰι ἐξῆραν ἐκ τοῦ ὄρους κυρίου ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν. κὰι ἡ κιβωτὸς διαθήκης κυρίου προεπορεύετο προτέρα ἀυτῶν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν κατασκέψασθαι ἀυτοῖς ἀνάπαυσιν. κὰι ἡ νεφέλη κυρίου ἐγένετο σκιάζουσα ἐπ᾿ ἀυτοῖς ἡμέρας ἐν τῶ ἐξαίρειν ἀυτοὺς ἐκ τῆς παρεμβολῆς. κὰι ἐγένετο ἐν τῶ ἐξαίρειν τὴν κιβωτόν, κὰι ἐῖπε μωυσῆς, ἐγέρθητι κύριε, κὰι διασκορπισθήτωσαν ὁι ἐχθροί σου, κὰι φυγέτωσαν πάντες ὁι μισοῦντές σε. κὰι ἐν τῆ καταπαύσει ἐῖπεν, ἐπίστρεφε κύριε χιλιάδας μυριάδας ἐν τῶ ἰσραήλ.

Chapter 11

κὰι ἦν ὁ λαὸς γογγύζων πονηρὰ ἔναντι κυρίου. κὰι ἤκουσε κύριος, κὰι ἐθυμώθη ὀργῆ, κὰι ἐξεκαύθη ἐν ἀυτοῖς πῦρ παρὰ κυρίου, κὰι κατέφαγε μέρος τι τῆς παρεμβολῆς. κὰι ἔκραξεν ὁ λαὸς πρὸς μωυσῆν, κὰι ἤυξατο μωυσῆς πρὸς κύριον, κὰι ἐκόπασε τὸ πῦρ. κὰι ἐκλήθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου ἐμπυρισμός, ὅτι ἐξεκαύθη ἐν ἀυτοῖς πῦρ παρὰ κυρίου. κὰι ὁ ἐπίμικτος ὁ ἐν ἀυτοῖς ἐπεθύμησαν ἐπιθυμίαν. κὰι καθίσαντες ἔκλαιον κὰι ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ. κὰι ἐῖπον, τίς ἡμᾶς ψωμιεῖ κρέα. ἐμνήσθημεν τοὺς ἰχθύας, ὃυς ἠσθίομεν ἐν ἀιγύπτω δωρεάν, κὰι τοὺς σικύους, κὰι τοὺς πέπονας, κὰι τὰ πράσα, κὰι κρόμμυα, κὰι τὰ σκόροδα. νυνὶ δὲ ἡ ψυχὴ ἠμῶν κατάξηρος, ὀυδέν, πλὴν ὁι ὀφθαλμοὶ ἡμῶν ἐις τὸ μάννα. τὸ δὲ μάννα ὡσεὶ σπέρμα κορίου ἐστὶ, κὰι τὸ ἐῖδος ἀυτοοῦ ἐῖδος κρυστάλλου. κὰι διεπορεύετο ὁ λαὸς κὰι συνέλεγον κὰι ἤληθον ἀυτὸ ἐν τῶ μύλω, ἢ ἔτριβον ἐν τῆ θυΐα, κὰι ἤψουν ἀυτὸ ἐν τῆ χύτρα, κὰι ἐποίουν ἀυτὸ ἐγκρυφίας. κὰι ἦν ἡ ἡδονὴ ἀυτοῦ ὡσεὶ γεῦμα ἐγκρὶς ἐξ ἐλαίου. κὰι ὅταν κατέβη ἡ δρόσος ἐπΐ τὴν παρεμβολὴν νυκτός, κατέβαινεν τὸ μάννα ἐπ᾿ ἀυτῆς. κὰι ἤκουσε μωυσῆς κλαιόντων ἀυτῶν κατὰ δήμους ἀυτῶν, ἕκαστος ἐπὶ τῆς θύρας ἀυτοῦ. κὰι ἐθυμώθη ὀργῆ κύριος σφόδρα, κὰι ἔναντι μωυσῆ ἦν πονηρόν. κὰι ἐῖπε μωυσῆς πρὸς κύριον. ἱνατί ἐκάκωσας τὸν θεράποντά σου, κὰι διατί ὀυχ ἕυρηκα χάριν ἐναντίον σου, ἐπιθεῖναι τὴν ὀργὴν τοῦ λαοῦ τούτου ἐπ᾿ ἐμέ, μὴ ἐγὼ ἐν γαστρὶ ἔλαβον πάντα τὸν λαὸν τοῦτον, ἢ ἐγὼ ἔτεκον ἀυτούς, ὅτι λέγεις μοι λάβε ἀυτοὺς ἐις τὸν κόλπον σου, ὡσεὶ ἄραι τηθινὸς τὸν θηλάζοντα ἐις τὴν γῆν ἣν ὥμοσας τοῖς πατράσιν ἀυτῶν. πόθεν μοι κρέα δοῦναι παντὶ τῶ λαῶ τούτω, ὅτι κλαίουσιν ἐπ᾿ ἐμέ, λέγοντες, δός ἡμῖν κρέα ἵνα φάγωμεν, ὀυ δυνήσομαι ἐγὼ μόνος φέρειν τὸν λαὸν τοῦτον, ὅτι βαρύ μοι ἐστίν τὸ ῥῆμα τοῦτο. ἐι δὲ ὅυτως σὺ ποιεῖς μοι, ἀπόκτεινόν με ἀνερέσει, ἐι ἕυρηκα χάριν παρὰ σοί, ἵνα μὴ ἴδω τὴν κάκοσΐν μου. κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς μωυσῆν, συνάγαγέ μοι ἑβδομήκοντα ἄνδρας ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἰσραήλ, ὃυς σὺ ἀυτὸς ὀῖδας. ὁῦτοί ἐισι πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, κὰι γραμματεῖς ἀυτῶν. κὰι ἐξάξεις ἀυτοὺς ἐις τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, κὰι στήσονται ἐκεῖ μετὰ σοῦ, κὰι καταβήσομαι, κὰι λαλήσω ἐκεῖ μετὰ σοῦ, κὰι ἀφελῶ ἀπὸ τοῦ πνέυματος τοῦ ἐπὶ σοί, κὰι ἐπιθήσω ἐπ᾿ ἀυτούς. κὰι συναντιλήψονται με τὰ σοῦ τὴν ὁρμὴν τοῦ λαοῦ, κὰι ὀυκ ὄισεις ἀυτοὺς σὺ μόνος. κὰι τῶ λαῶ ἐρεῖς, ἁγνίσασθε ἐις ἄυριον, κὰι φάγεσθε κρέα, ὅτι ἐκλαύσατε ἔναντι κυρίου, λέγοντες, τίς ἡμᾶς ψωμιεῖ κρέα, ὅτι καλὸν ἡμῖν ἐστὶν ἐν ἀιγύπτω. κὰι δώσει κύριος ὑμῖν κρέα κὰι φάγεσθε. ὀυχ ἡμέραν μίαν φάγεσθε, ὀυδὲ δύο, ὀυδὲ πέντε ἡμέρας, ὀυδὲ δέκα ἡμέρας, ὀυδὲ ἔικοσι ἡμέρας, ἕως μηνὸς ἡμερῶν φάγεσθε, ἕως ἂν ἐξέλθη διὰ τῶν μυκτήρων ὑμῶν. κὰι ἔσται ὑμῖν ἐις χολέραν, ὅτι ἠπειθήσατε κυρίω, ὅς ἐστιν ἐν ὑμῖν{.} κὰι ἐκλαύσατε ἐναντίον ἀυτοῦ, λέγοντες, ἱνατί ἡμῖν ἐξελθεῖν ἐκ γῆς ἀιγύπτου. κὰι ἐῖπε μωυσῆς, ἑξακόσιαι χιλιάδες πεζῶν ὁ λαός, ἐν ὁῖς ἐιμὶ ἐν ἀυτοῖς. κὰι σὺ ἐῖπας κρέα δώσω ἀυτοῖς, κὰι φάγονται μῆνα ἡμερῶν. μὴ πρόβατα κὰι βόες σφαγήσονται, κὰι ἀρκέσει ἀυτοῖς, ἢ πᾶν τὸ ὄψον τῆς θαλάσσης συναχθήσεται ἀυτοῖς, κὰι ἀρκέσει ἀυτοῖς. κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς μωυσῆν, μὴ ἡ χεὶρ κυρίου ὀυκ ἀρκέσει. ἤδη γνώση, ἐι ἐπικαταλήψεταί σε ὁ λόγος μου, ἢ ὄυ. κὰι ἐξῆλθε μωυσῆς, κὰι ἐλάλησε πρὸς τὸν λαὸν τὰ ῥήματα κυρίου. κὰι συνήγαγεν ἑβδομήκοντα ἄνδρας ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. κὰι ἔστησεν ἀυτοὺς κύκλω τῆς σκηνῆς. κὰι κατέβη κύριος ἐν νεφέλη, κὰι ἐλάλησε πρὸς ἀυτόν, κὰι παρείλατο ἀπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἐπ᾿ ἀυτῶ, κὰι ἐπέθηκεν ἐπὶ τοὺς ἑβδομήκοντα ἄνδρας τοὺς πρεσβυτέρους. ὡς δὲ ἐπανεπαύσατο πνεῦμα ἐπ᾿ ἀυτούς, κὰι ἐπροφήτευσαν, κὰι ὀυκ ἔτι προσέθεντο. κὰι κατελείφθησαν δύο ἄνδρες ἐν τῆ παρεμβολῆ, ὄνομα τῶ ἑνὶ ἐλδάδ, κὰι ὄνομα τῶ δευτέρω μωδάδ, κὰι ἐπανεπαύσατο ἐπ᾿ ἀυτοὺς τὸ πνεύμα, κὰι ὁῦτοι ἦσαν τῶν καταγεγραμμένων, κὰι ὀυκ ἤλθοσαν πρὸς τὴν σκηνήν. κὰι ἐπροφήτευσαν ἐν τῆ παρεμβολῆ. κὰι προσδραμὼν ὁ νεανίσκος ἀπήγγειλε μωυσῆ. κὰι ἐῖπεν, ἐλδὰδ κὰι μωδὰδ προφητεύουσιν ἐν τῆ παρεμβολῆ. κὰι ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς ὁ τοῦ ναυῆ ὁ παρεστηκὼς μωυσῆ ὁ ἐκλεκτὸς ἀυτοῦ, ἐῖπεν, κύριέ μου μωυσῆ κώλυσον ἀυτούς. κὰι ἐῖπεν ἀυτῶ μωυσῆς, μὴ ζηλοῖς σὺ ἐμοί, κὰι τίς δώη πάντα τὸν λαὸν κυρίου προφήτας, ὅταν δῶ κύριος τὸ πνεῦμα ἀυτοῦ ἐις ἀυτούς. κὰι ἀπῆλθε μωυσῆς ἐνς τὴν παρεμβολήν, ἀυτὸς κὰι ὁι πρεσβύτεροι ἰσραήλ. κὰι πνεῦμα ἰξῆλθε παρὰ κυρίου, κὰι ἐξεπέρασεν ὀρτυγομήτραν ἀπὸ τῆς θαλάσσης. κὰι ἐπέβαλεν ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς, ὁδὸν ἡμέρας ἐντεῦθεν, κὰι ὁδὸν ἡμέρας ἐντεῦθεν, κύκλω τῆς παρεμβολῆς ὡσεὶ δίπηχυ ἀπὸ τῆς γῆς. κὰι ἀναστὰς ὁ λαὸς ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην, κὰι ὅλην τὴν νύκτα, κὰι ὅλην τὴν ἡμέραν τηεπαύριον, κὰι συνέλεγον τὴν ὀρτυγομήτραν, ὁ τὸ ὀλίγον συνήγαγε δέκα κόρους. κὰι ἔψυξαν ἑαυτοῖς ψυγμοὺς κύκλω τῆς παρεμβολῆς. τὰ κρέα ἔτι ἦν ἐν τοιςς ὀδοῦσιν ἀυτῶν πρὶν ἢ ἐκλίπειν. κὰι κύριος ἐθυμώθη ὀργῆ ἐις τὸν λαόν. κὰι ἐπάταξε κύριος τὸν λαὸν πληγὴν μεγάλην σφόδρα. κὰι ἐκλήθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου, μνήματα τῆς ἐπιθυμίας. ὅτι ἐκεῖ ἔθαψαν τὸν λαὸν τὸν ἐπιθυμητήν. ἀπὸ μνημάτων τῆς ἐπιθυμίας ἐξῆρεν ὁ λαὸς ἐις ἀσηρώθ. κὰι ἐγένετο ὁ λαός ἐν ἀσηρώθ.

Chapter 12

κὰι ἐλάλησε μαριὰμ κὰι ἀαρὼν κατὰ μωυσῆ, ἕνεκεν τῆς γυναικὸς τῆς ἀιθιοπίσσης, ἣν ἔλαβε μωυσῆς, ὅτι γυναῖκα ἀιθιοπίσσαν ἔλαβε. κὰι ἐῖπαν, μὴ μωυσῆ μόνω ἐλάλησεν ὁ θεός; ὀυχὶ κὰι ἡμῖν ἐλάλησε; κὰι ἤκουσε κύριος. κὰι ὁ ἄνθρωπος μωυσῆς πραὺς σφόδρα παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ὄντας ἐπὶ τῆς γῆς. κὰι ἐῖπε κύριος παραχρῆμα πρὸς μωυσῆν κὰι ἀαρὼν κὰι μαριάμ, ἐξέλθετε ὑμεῖς ὁι τρεῖς ἐις τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου. κὰι ἐξῆλθον ὁι τρεῖς, κὰι ἐις τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου κατέβη κύριος ἐν στύλω νεφέλης, κὰι ἔστη ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. κὰι ἐκλήθησαν ἀαρὼν κὰι μαριάμ, ἐξῆλθον ἀμφότεροι. κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς ἀυτούς, ἀκούσατε τῶν λόγων μου. ἐὰν γένηται προφήτης ὑμῶν κυρίω, ἐν ὁράματι ἀυτῶ γνωσθήσομαι, κὰι ἐν ὕπνω λαλήσω ἀυτῶ. ὀυχ ὅυτως ὁ θεράπων μου μωυσῆς, ἐν ὅλω τῶ ὄικω μου πιστός ἐστιν. στόμα κατὰ στόμα λαλήσω ἀυτῶ ἐν ἔιδει κὰι ὀυ δι᾿ ἀινειγμάτων, κὰι τὴν δόξαν κυρίου ἴδεν, κὰι διατί ὀυκ ἐφοβήθητε καταλαλῆσαι κατὰ τοῦ θεράποντός μου μωυσῆ; κὰι ὀργὴ θυμοῦ κυρίου ἐπ᾿ ἀυτούς, κὰι ἀπῆλθον. κὰι ἡ νεφέλη ἀπέστη ἀπὸ τῆς σκηνῆς. κὰι ἰδοὺ μαριὰμ λεπρῶσα ὡσεὶ χιών. κὰι ἐπέβλεψεν ἀαρὼν ἐπὶ μαριάμ, κὰι ἰδοὺ λεπρῶσα. κὰι ἐῖπεν ἀαρὼν πρὸς μωυσῆν, δέομαι κύριέ μου μὴ συνεπιθῆ ἡμῖν ἁμαρτίαν, διότι ἠγνωήσαμεν καθ᾿ ὅτι ἡμάρτομεν. μὴ γένηται ὡς ἴσον θανάτω, ὡσεὶ ἔκτρωμα ἐκπορευόμενον ἐκ μήτρας μητρὸς ἀυτοῦ, κὰι κατεσθίει τὸ ἥμισυ τῶν σαρκῶν ἀυτῆς. κὰι ἐβόησε μωυσῆς πρὸς κύριον, λέγων, ὁ θεὸς δέομαί σου, ἴασαι ἀυτήν. κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς μωυσῆν, ἐι ὁ πατὴρ ἀυτῆς πτύων ἐνέπτυσεν ἐις τὸ πρόσωπον ἀυτῆς, ὀυκ ἐντραπήσεται. ἑπτὰ ἡμέρας ἀφορισθήτω ἔξω τῆς παρεμβολῆς, κὰι μετὰ ταῦτα ἐισελεύσεται. κὰι ἀφωρίσθη μαριὰμ ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἑπτὰ ἡμέρας. κὰι ὁ λαὸς ὀυκ ἐξῆρεν ἕως ἐκαθαρίσθη μαριάμ.

Chapter 13

κὰι μετὰ ταῦτα ἐξῆρεν ὁ λαὸς ἐξ ἀσηρὼθ, κὰι παρενέβαλον ἐν τῆ ἐρήμω τοῦ φαράν. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, ἀπόστειλον σεαυτῶ ἄνδρας, κὰι κατασκεψάσθωσαν τὴν γῆν τῶν χαναναίων, ἣν ἐγὼ δίδωμι τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ ἐις κατάσχεσιν. ἄνδρα ἕνα κατὰ φυλήν, κατὰ δήμους πατριῶν ἀυτῶν, ἀποστελεῖς ἀυτούς, πάντα ἀρχηγὸν ἐξ ἀυτῶν. κὰι ἐξαπέστειλεν ἀυτοὺς μωυσῆς ἐκ τῆς ἐρήμου φαρὰν διὰ φωνῆς κυρίου. πάντες ἄνδρες ἀρχηγοὶ ὑιῶν ἰσραὴλ ὁῦτοι. κὰι ταῦτα τὰ ὀνόματα ἀυτῶν. τῆς φυλῆς ῥουβήν, σαμού, ὑιὸς ζαχούρ. τῆς φυλῆς συμεών, σαφάτ, ὑιὸς σουρεί. τῆς φυλῆς ἰόυδα, χαλάβ, ὑιὸς ἰεφοννή. τῆς φυλῆς ἰσσάχαρ, ἰγάλ, ὑιὸς ἰωσήφ. τῆς φυλῆς ἐφραΐμ, ἀυσὴ, ὑιὸς ναυή. τῆς φυλῆς βενιαμίν, φαλτί, ὑιὸς ῥαφάν. τῆς φυλῆς ζαβουλών, γουδιήλ, ὑιὸς σουδί. τῆς φυλῆς ἰωσὴφ τῶν ὑιῶν μανασσῆ, γαδδί, ὑιὸς σουσί. τῆς φυλῆς δὰν, ἀμιήλ, ὑιὸς γαμαλί. τῆς φυλῆς ἀσήρ, σαθούρ, ὑιὸς μιχαήλ. τῆς φυλῆς νεφθαλίμ, ναβί, ὑιὸς ἀβί. τῆς φυλῆς γάδ, γουδιήλ, ὑιὸς μαχί. ταῦτα τὰ ὀνόματα τωςν ἀνδρῶν, ὃυς ἀπέστειλε μωυσῆς κατασκέψασθαι τῆν γῆν. κὰι ἐπωνόμασε μωυσῆς τὸν ἀυσῆ ὑιὸν ναυὴ ἰησοῦν. κὰι ἀπέστειλεν ἀυτοὺς μωυσῆς κατασκέψασθαι τὴν γῆν χαναάν. κὰι ἐῖπε πρὸς ἀυτούς, ἀνάβητε ταύτη τῆ ἐρήμω, κὰι ἀναβήσεσθε ἐις τὸ ὄρος, κὰι ὄψεσθε τὴν γῆν, τίς ἐστι, κὰι τὸν λαὸν τὸν ἐγκαθήμενον ἐπ᾿ ἀυτῆς, ἢ ἰσχυρός ἐστιν, ἢ ἀσθενής, ἢ ὀλίγοι ἐισίν, ἢ πολλοί. κὰι τίς ἡ γῆ ἐις ἣν ὁῦτοι ἐγκάθηνται ἐπ᾿ ἀυτῆς, ἐι καλή ἐστιν, ἢ πονηρά κὰι τίνες ἁι πόλεις ἐις ἃς ὁῦτοι κατοικοῦσιν ἐν ἀυταῖς, ἢ ἐν τειχήρεσιν ἢ ἐν ἀτειχίστοις. κὰι τίς ἡ γῆ, ἢ πιών, ἢ παρειμένη. ἐι ἔστιν ἐν ἀυτῆ δένδρα, ἢ ὄυ. κὰι προσκαρτερήσαντες λήψεσθε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς. κὰι ἁι ἡμέραι ἡμέραι ἔαρος, πρόδρομοι σταφυλῆς. κὰι ἀναβάντες κατεσκέψαντο τὴν γῆν ἀπὸ τῆς ἐρήμου σὶν ἕως ῥοώβ, ἐισπορευομένων ἐμάθ. κὰι ἀνέβησαν κατὰ τὴν ἔρημον. κὰι ἤλθοσαν ἕως χεβρών, κὰι ἐκεῖ ἀχειμάν, κὰι σεσί, κὰι θελαμίν. γενεαὶ ἐνάχ. κὰι χεβρὼν ἑπτὰ ἔτεσιν ὠκοδομήθη πρὸ τοῦ τανὶ ἀιγύπτου, κὰι ἤλθοσαν ἕως φάραγγος βότρυος. κὰι ἔκοψαν ἐκεῖθεν κλῆμα κὰι βότρυν σταφυλῆς ἕνα ἐπ᾿ ἀυτοῦ, κὰι ἤρων ἀυτὸν ἐπ᾿ ἀναφορεῦσιν, κὰι ἀπὸ τῶν ῥοιῶν, κὰι ἀπὸ τῶν συκῶν. κὰι τὸν τόπον ἐκεῖνον ἐπωνόμασαν φάραγξ βότρυος διὰ τὸν βότρυν, ὃν ἔκοψαν ἐκεῖθεν ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ, κὰι ἐπέτρεψαν ἐκεῖθεν κατασκεψάμενοι τὴν γῆν μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας. κὰι πορευθέντες ἦλθον πρὸς μωυσῆν κὰι ἀαρών, κὰι πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν ὑιῶν ἰσραήλ, ἐις τὴν ἔρημον φαρὰν κάδης. κὰι ἀπεκρίθησαν ἀυτοῖς ῥήματα κὰι πάση τῆ συναγωγῆ. κὰι ἔδειξαν τὸν καρπὸν τῆς γῆς, κὰι ἐδιηγήσαντο ἀυτῶ. κὰι ἐῖπαν, ἤλθομεν ἐις τὴν γῆν ἐις ἣν ἀπέστειλας ἡμᾶς, γῆς ῥέουσαν γάλα κὰι μέλι. κὰι ὁῦτος ὁ καρπὸς ἀυτῆς. ἀλλ᾿ ἢ ὅτι θρασὺ τὸ ἔθνος τὸ κατοικοῦν τὴν γῆν, κὰι ἁι πόλεις ὀχυραὶ τετειχισμέναι κὰι μεγάλαι σφόδρα. κὰι τὴν γενεὰν ἐνὰχ ἑωράκαμεν ἐκεῖ. κὰι ἀμαλὴκ κατοικεῖ ἐν τῆ γῆ τῆ πρὸς νότον. κὰι ὁ χεπταῖος, κὰι ὁ ἐυαῖος, κὰι ὁ ἱεβουσαῖος, κὰι ὁ ἀμοῤ{}ῥαῖος κατοικεῖ ἐν τῆ ὀρινῆ. κὰι ὁ χαναναῖος κατοικεῖ παρὰ θάλασσαν, κὰι παρὰ τὸν ἰορδάνην ποταμόν. κὰι κατεσιώπησε χαλὲβ τὸν λαὸν πρὸς μωυσῆν. κὰι ἐῖπεν ἀυτῶ, ὀυχὶ ἀλλὰ ἀναβάντες ἀναβησώμεθα, κὰι κατακληρονομήσωμεν ἀυτήν, ὅτι δυνάμενοι δυνησόμεθα πρὸς ἀυτούς. κὰι ὁι ἄνθρωποι ὁι συναναβάντες μετ᾿ ἀυτόν, ἐῖπαν, ὀυκ ἀναβαίνωμεν ὅτι μὴ δυνησόμεθα ἀναβῆναι πρὸς τὸ ἔθνος, ὅτι ἰσχυρότερόν ἐστιν ἡμῶν μᾶλλον. κὰι ἐξήνεγκαν ἔκστασιν τῆς γῆς ἧς κατεσκέψαντο ἀυτὴν πρὸς τοὺς ὑιοὺς ἰσραήλ, λέγοντες, τὴν γῆν ἣν παρήλθομεν ἀυτὴν κατασκέψασθαι, γῆ κατεσθίουσα τοὺς κατοικοῦντας ἐπ᾿ ἀυτῆς ἐστίν. κὰι πᾶς ὁ λαὸς ὃν ἑωράκαμεν ἐπ᾿ ἀυτῆς ἄνδρες ὑπερμήκεις. κὰι ἐκεῖ ἑωράκαμεν τοὺς γίγαντας, κὰι ἦμεν ἐνώπιον ἡμῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, ἀλλὰ κὰι ὅυτως ἦμεν ἐνώπιον ἀυτῶν.

Chapter 14

κὰι ἀναλαβοῦσα πᾶσα ἡ συναγωγή, ἔδωκε φωνὴν, κὰι ἔκλαιεν ὁ λαὸς ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην, κὰι διεγόγγυζον ἐπὶ μωυσῆν κὰι ἀαρὼν πάντες ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ. κὰι ἐῖπαν πρὸς ἀυτοὺς πᾶσα ἡ συναγωγή, ὄφελον ἀπεθάνωμεν ἐν γῆ ἀιγύπτου ἢ ἐν τῆ ἐρήμω ταύτη ἀπεθάνωμεν. κὰι ἱνατί κύριος ἐισάγει ἡμᾶς ἐις τὴν γῆν. ταύτην πεσεῖν ἐν πολέμω. ἁι γυναῖκες ἡμῶν κὰι τὰ παιδία ἔσονται ἐις διαρπαγήν, νῦν ὀῦν βέλτιον ἡμῖν ἐστίν ἀποστραφῆναι ἐις ἄιγυπτον. κὰι ἐῖπεν ἕτερος τῶ ἑτέρω, δῶμεν ἀρχηγόν, κὰι ἀποστρέψωμεν ἐις ἄιγυπτον. κὰι ἔπεσεν μωυσῆς κὰι ἀαρὼν ἐπὶ πρόσωπον ἔναντι πάσης συναγωγῆς ὑιῶν ἰσραήλ. ἰησοῦς δὲ ὁ τοῦ ναυή, κὰι χαλὲβ ὁ τοῦ ἰεφονή, τῶν κατασκεψαμένων τὴν γῆν, διέῤῥηξαν τὰ ἱμάτια ἀυτῶν, κὰι ἐῖπαν πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν ὑιῶν ἰσραήλ, λέγοντες, ἡ γῆ, ἣν κατασκεψάμεθα ἀυτήν, ἀγαθή ἐστιν σφόδρα σφόδρα, ἐι ἁιρετίζει ἡμᾶς κύριος, ἐισάξει ἡμᾶς ἐις τὴν γῆν ταύτην. κὰι δώσει ἀυτὴν ἡμῖν. γῆ ἥτις ἐστὶ ῥέουσα γάλα κὰι μέλι. ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ κυρίου μὴ ἀποστάται γΐνεσθε, ὑμεῖς δὲ μὴ φοβηθῆτε τὸν λαὸν τῆς γῆς, ὅτι κατάβρωμα ὑμῖν ἐστίν. ἀφέστηκεν γὰρ ὁ καιρὸς ἀπ᾿ ἀυτῶν, ὁ δὲ κύριος ἐν ἡμῖν, μὴ φοβηθῆτε ἀυτούς. κὰι ἐῖπε πᾶσα ἡ συναγωγή, καταλιθοβολῆσαι ἀυτοὺς ἐν λίθοις. κὰι ἡ δόξα κυρίου ὤφθη ἐν νεφέλη ἐπὶ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν πᾶσι τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ. κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς μωυσῆν, ἕως τίνος παροξύνει με ὁ λαὸς ὁῦτος, κὰι ἕως τίνος ὀυ πιστεύσουσί μοι ἐν πᾶσι τοῖς σημείοις, ὁῖς ἐποίησα ἐν ἀυτοῖς, πατάξω ἀυτοὺς θανάτω κὰι ἀπολῶ ἀυτούς, κὰι ποιήσω σε ἐις ἔθνος μέγα, κὰι πολὺ μᾶλλον ἢ τοῦτο. κὰι ἐῖπε μωυσῆς πρὸς κύριον, κὰι ἀκούσεται ἄιγυπτος, ὅτι ἀνήγαγες τῆ ἰσχύϊ σου τὸν λαὸν τοῦτον ἐξ ἀυτῶν, ἀλλὰ κὰι πάντες ὁι κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης ἀκηκόασιν, ὅτι σὺ κύριος ἐν τῶ λαῶ τούτω, ὅστις ὀφθαλμοῖς κατ᾿ ὀφθαλμοὺς ὀπτάζη σὺ κύριε, κὰι ἡ νεφέλη σου ἐφέστηκεν ἐπ᾿ ἀυτῶν, κὰι ἐν στύλω νεφέλης σὺ πορεύη πρότερος ἀυτῶν τὴν ἡμέραν, κὰι ἐν στύλω πυρὸς τὴν νύκτα. κὰι ἐκτρίψεις τὸν λαὸν τοῦτον ὡσεὶ ἄνθρωπον ἕνα. κὰι ἐροῦσιν τὰ ἔθνη ὅσοι ἀκηκόασι τὸ ὄνομά σου, λέγοντες, παρὰ τὸ μὴ δύνασθαι κύριον ἐισαγαγεῖν τὸν λαὸν τοῦτον ἐις τὴν γῆν, ἣν ὥμοσεν ἀυτοῖς, κατέστρωσεν ἀυτοὺς ἐν τῆ ἐρήμω. κὰι νῦν ὑψωθήτω ἡ χείρ σου κύριε ὃν τρόπον ἐῖπας, λέγων, κύριος μακρόθυμος, κὰι πολυέλεος, κὰι ἀληθινός, ἀφαιρῶν ἀνομίας, κὰι ἀδικίας, κὰι ἁμαρτίας, κὰι καθαρισμῶ ὀυ καθαριεῖ τὸν ἔνοχον, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἕως τρΐτης κὰι τετάρτης γενεᾶς. ἄφες τὴν ἁμαρτίαν τῶ λαῶ τούτω κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου. καθάπερ ἵλεως ἀυτοῖς ἐγένου ἁπὸ ἀιγύπτου ἕως τοῦ νῦν. κὰι ἐῖπε κύριος ἵλεως ἀυτοῖς ἐιμὶ κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἀλλὰ ζῶ ἐγώ, κὰι ἐμπλήσει ἡ δόξα κυρίου πᾶσαν τὴν γῆν, ὅτι πάντες ὁι ἄνδρες ὁι ὁρῶντες τὴν δόξαν μου, κὰι τὰ σημεῖα ἃ ἐποίησα ἐν ἀιγύπτω, κὰι ἐν τῆ ἐρήμω ταύτη, κὰι ἐπείρασάν με τοῦτο δέκατον, κὰι ὀυκ ἐισήκουσάν μου τῆς φωνῆς, ἦμὴν ὀυκ ὄψονται τὴν γῆν, ἣν ὥμοσα τοῖς πατράσιν ἀυτῶν, ἀλλὰ τὰ τέκνα ἀυτῶν ἅ ἐστι μετ᾿ ἐμοῦ ὧδε σήμερον, ὅσοι ὀυκ ὄιδασιν ἀγαθὸν ἢ κακόν, πᾶς νεώτερος ἄπειρος, τούτοις δώσω τὴν γῆν. πάντες δὲ ὁι παροξύνοντές με ὀυκ ὄψονται ἀυτήν. ὁ δὲ παῖς μου χαλέβ, ὅτι ἐγενήθη πνεῦμα ἕτερον ἐν ἀυτῶ, κὰι ἐπηκολούθησέ μοι, κὰι ἐισάξω ἀυτὸν ἐις τὴν γῆν ἐις ἣν ἐισῆλθεν ἐκεῖ, κὰι τὸ σπέρμα ἀυτοῦ κληρονομήσει ἀυτήν. ὁ δὲ ἀμαλὴκ κὰι ὁ χαναναῖος κατοικοῦσιν ἐν τῆ κοιλάδι. ἄυριον ἐπιστράφητε ὑμεῖς κὰι ἀπάρατε ἐις τὴν ἔρημον ὁδὸν θαλάσσης ἐρυθρᾶς. κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς μωυσῆν κὰι ἀαρών, λέγων, ἕως τίνος τὴν συναγωγὴν τὴν πονηρὰν ταύτην, ἃ ἀυτοὶ γογγύζουσιν ἐναντίον μου, τὴν γόγγυσιν τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, ἣν ἀυτοὶ γογγύζουσι περὶ ὑμῶν, ἀκήκοα. ἐῖπον ἀυτοῖς, ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ἦμὴν ὃν τρόπον λελαλήκατε ἐις τὰ ὦτά μου, ὅυτως ποιήσω ὑμῖν. ἐν τῆ ἐρήμω ταύτη πεσεῖται τὰ κῶλα ὑμῶν, κὰι πᾶς ἡ ἐπισκοπὴ ἡμῶν κὰι ὁι κατηριθμημένοι ὑμῶν ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, ὅσοι ἐγόγγυσαν ἐπ᾿ ἐμοί. ἐι ὑμεῖς ἐισελεύσεσθε ἐις τὴν γῆν ἐφ᾿ ἣν ἐξέτεινα τὴν χεῖρά μου κατασκηνῶσαι ἡμᾶς ἐπ᾿ ἀυτῆς. ἀλλ᾿ ἢ χαλὲβ ὑιὸς ἰεφονή, κὰι ἰησοῦς ὁ τοῦ ναυή, κὰι τὰ παιδία, ἃ ἔιπατε ἐις διαρπαγὴν ἔσεσθαι, ἐισάξω ἀυτοὺς ἐις τὴν γῆν, ἣν ὑμεῖς ἀπέστητε ἀπ᾿ ἀυτῆς. κὰι τὰ κῶλα ὑμῶν πεσεῖται ἐν τῆ ἐρήμω ταύτη. ὁι δὲ ὑιοὶ ὑμῶν ἔσονται νεμόμενοι ἐν τῆ ἐρήμω τεσσαράκοντα ἔτη. κὰι ἀνοίσουσι τὴν πορνείαν ὑμῶν ἕως ἂν ἀναλωθῆ τὰ κῶλα ὑμῶν ἐν τῆ ἐρήμω κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν, ὅσας κατεσκέψασθε τὴν γῆν τεσσαράκοντα ἡμέρας, ἡμέραν τοῦ ἐνιαυτοῦ λήψεσθε τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν τεσσαράκοντα ἔτη. κὰι βνώσεσθε τὸν θυμὸν τῆς ὀργῆς μου, ἐγὼ κύριος ἐλάλησα. ἦμὴν ὅυτως ποιήσω τῆ συναγωγῆ τῆ πονηρᾶ ταύτη, τῆ ἐπισυνεσταμένη ἐπ᾿ ἐμέ. ἐν τῆ ἐρήμω ταύτη ἐξαναλωθήσονται, κὰι ἐκεῖ ἀποθανοῦνται. κὰι ὁι ἄνθρωποι, ὃυς ἀπέστειλε μωυσῆς κατασκέψασθαι τὴν γῆν, κὰι παραγενηθέντες διεγόγγυσαν κατ᾿ ἀυτῆς πρὸς τὴν συναγωγήν, ἐξενέγκαι ῥήματα πονηρὰ περὶ τῆς γῆς, κὰι ἀπέθανον ὁι ἄνθρωποι ὁι κατειπόντες κατὰ τῆς γῆς πονηρὰ ἐν τῆ πληγῆ ἔναντι κυρίου. κὰι ἰησοῦς ὑιὸς ναυή, κὰι χαλὲβ ὑιὸς ἰεφονὴ ἔζησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων τῶν πεπορευμένων κατασκέψασθαι τὴν γῆν. κὰι ἐλάλησε μωυσῆς τὰ ῥήματα ταῦτα πρὸς πάντας ὑιοὺς ἰσραήλ, κὰι ἐπένθησεν ὁ λαὸς σφόδρα. κὰι ὀρθρίσαντες τοπρωῒ ἀνέβησαν ἐις τὴν κορυφήν τοῦ ὄρους, λέγοντες, ἰδοὺ ἡμεῖς ἀναβησόμεθα ἐις τὸν τόπον, ὃν ἐῖπε κύριος, ὅτι ἡμάρτομεν. κὰι ἐῖπε μωυσῆς, ἱνατί ὑμεῖς παραβαίνετε τὸ ῥῆμα κυρίου, ὀυκ ἔυοδα ἔσται ὑμῖν. μὴ ἀναβαίνετε, ὀυ γάρ ἐστι κύριος μεθ᾿ ὑμῶν. κὰι πεσεῖσθε πρὸ προσώπου ἐχθρῶν ὑμῶν, ὅτι ἀμαλήκ κὰι ὁ χαναναῖος ἐκεῖ ἔμπροσθεν ὑμῶν, κὰι πεσεῖσθε μαχαίρα, ὁῦ ἕινεκεν ἀπεστράφητε ἀπειθοῦντες κυρίω, κὰι ὀυκ ἔσται κύριος ἐν ὑμῖν. κὰι διαβιασάμενοι ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους. ἡ δὲ κιβωτὸς τῆς διαθήκης κυρίου, κὰι μωυσῆς ὀυκ ἐκινήθησαν ἐκ τῆς παρεμβολῆς. κὰι κατέβη ἀμαλὴκ κὰι ὁ χαναναῖος ὁ ἐγκαθήμενος ἐν τῶ ὄρει ἐκείνω, κὰι ἐτρέψαντο ἀυτοὺς κὰι κατέκοψαν ἀυτοὺς ἕως ἑρμά.

Chapter 15

κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάλησον τοῖ ὑιοῖς ἰσραήλ, κὰι ἐρεῖς πρὸς ἀυτούς, ὅταν ἐισέλθητε ἐις τὴν γῆν τῆς κατοικήσεως ὑμῶν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ἡμῖν, κὰι ποιήσετε καρπώματα κυρίω, ἢ ὁλοκαύτωμα, ἢ θυσίαν μεγαλύναι ἐυχήν, ἢ καθεκούσιον, ἢ ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν ποιῆσαι ὀσμὴν ἐυωδίας κυρίω, ἐι μὲν ἀπὸ τῶν βοῶν ἢ ἀπὸ τῶν προβάτων, κὰι προσοίσει ὁ προσφέρων τὸ δῶρον ἀυτοῦ κυρίω, θυσίαν σεμιδάλεως τὸ δέκατον τοῦ ὄιφι ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω ἐν τετάρτω τοῦ ἵν, κὰι ὀῖνον ἐις σπονδὴν τὸ τέταρτον τοῦ ἳν ποιήσετε ἐπί τῆς ὁλοκαυτώσεως ἢ ἐπὶ τῆς θυσίας τῶ ἀμνῶ τῶ ἑνί, κὰι τῶ κριῶ, ὅταν ποιῆτε ἀυτὸν ἐις ὁλοκάρπωμα ἢ ἐις θυσίαν, ποιήσεις θυσίαν σεμιδάλεως δύο δέκατα ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω τὸ τρίτον τοῦ ἵν, κὰι ὀινον ἐις σπονδὴν τὸ τρίτον τοῦ ἳν προσοίσετε ἐις ὀσμὴν ἐυωδίας κυρίω. ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν βοῶν ποιῆτε ἐις ὁλοκαύτωμα, ἢ ἐις θυσίαν μεγαλύναι ἐυχὴν ἐις σωτήριον κυρίω, κὰι προσοίσει ἐπὶ τοῦ μόσχου ἐις θυσίαν σεμιδάλεως τρία δέκατα ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω ἥμισυ τοῦ ἵν, κὰι ὀῖνον ἐις σπονδὴν τὸ ἥμισυ τοῦ ἵν. κάρπωμα ὀσμὴν ἐυωδίας κυρίω, ὅυτως ποιήσεις τῶ μόσχω τῶ ἑνί, ἢ τῶ κριῶ τῶ ἑνί, ἢ τῶ ἀμνῶ τῶ ἑνί, ἐκ τῶν προβάτων ἢ ἐκ τῶν ἀιγῶν. κατὰ τὸν ἀριθμὸν ὧν ἂν ποιήσητε, ὅυτως ποιήσετε τῶ ἑνί, κατὰ τὸν ἀριθμὸν ἀυτῶν. πᾶς ὁ ἀυτόχθων ποιήσει ὅυτως, τοιᾶυτα προσενέγκαι καρπώματα ἐις ὀσμὴν ἐυωδίας κυρίω. ἐὰν δὲ προσήλυτος ἐν ὑμῖν προσ{}γένηται ἐν τῆ γῆ ὑμῶν, ἢ ὃς ἂν γένηται ἐν ὑμῖν ἐν ταῖς γενεαῖς ὑμῶν, κὰι ποιήσει κάρπωμα ὀσμὴν ἐυωδίας κυρίω, ὃν τρόπον ποιεῖτε ὑμεῖς, ὅυτως ποιήσει ἡ συναγωγὴ κυρίω. νόμος ἑῖς ἔσται ὑμῖν κὰι τοῖς προσηλύτοις τοῖς προσκειμένοις ἐν ὑμῖν, νόμος ἀιώνιος ἐις γενεὰς ὑμῶν. ὡς ὑμεῖς κὰι ὁ προσήλυτος ἔσται ἔναντι κυρίω. νόμος ἑῖς ἔσται κὰι δικαίωμα ἓν ἔσται ὑμῖν κὰι τῶ προσηλύτω τῶ προσκειμένω ἐν ὑμῖν. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάλησον τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, κὰι ἐρεῖς πρὸς ἀυτούς, ἐν τῶ ἐισπορεύεσθαι ὑμᾶς ἐις τὴν γῆν, ἐις ἣν ἐγὼ ἐισάξω ὑμᾶς ἐκεῖ. κὰι ἔσται ὅταν ἔσθητε ὑμεῖς ἀπὸ τῶν ἄρτων τῆς γῆς, ἀφαιρεῖτε ἀφαίρεμα ἀφώρισμα τῶ κυρίω, ἀπαρχήν φυράματος ὑμῶν ἄρτον, ἀφαίρεμα ἀφελεῖτε ἀυτῶ. ὡς ἀφαίρεμα ἀπὸ ἅλωνος, ὅυτως ἀφελεῖτε ἀυτὸ ἀπαρχὴν φυραμάτων ὑμῶν. κὰι δώσετε κυρίω ἀφαίρεμα ἐις τὰς γενεὰς ὑμῶν. ὅταν δὲ διαμάρτητε κὰι μὴ ποιήσητε πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας, ἃς ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, καθὰ συνέταξε κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν χειρὶ μωυσῆ, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς συνέταξε κύριος πρὸς ὑμᾶς κὰι ἐπέκεινα ἐις τὰς γενεὰς ὑμῶν. κὰι ἔσται ἐὰν ἐξ ὀφθαλμῶν τῆς συναγωγῆς γένηται ἀκουσίως, κὰι ποιήσει πᾶσα ἡ συναγωγὴ μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν ἄμωμον ἐις ὁλοκαύτωμα ἐις ὀσμὴν ἐυωδίας κυρίω, κὰι θυσίαν τούτου κὰι σπονδὴν ἀυτοῦ κατὰ τὴν σύνταξιν ἀυτοῦ, κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περι ἁμαρτίας. κὰι ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ πάσης συναγωγῆς ὑιῶν ἰσραήλ, κὰι ἀφεθήσεται ἀυτοῖς, ὅτι ἀκούσιόν ἐστι. κὰι ἀυτοὶ ἤνεγκαν τὸ δῶρον ἀυτῶν κάρπωμα κυρίω περὶ ἁμαρτίας ἀυτῶν ἔκαντι κυρίου περὶ τῶν ἀκουσίων ἀυτῶν, κὰι ἀφεθήσεται πάση συναγωγῆ ὑιῶν ἰσραήλ, κὰι τῶ προσηλύτω τῶ προσκειμένω πρὸς ὑμᾶς, ὅτι παντὶ τῶ λαῶ ἀκούσιον. ἐὰν δὲ ψυχὴ μία ἁμάρτη ἀκουσίως, προσάξει μίαν ἀῖγα ἐνιαυσίαν περὶ ἁμαρτίας, κὰι ἐξίλασεται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ψυχῆς τῆς ἀκουσιασθείσης κὰι ἁμαρτούσης ἀκουσίως ἔναντι κυρίου, ἐξιλάσεται περὶ ἀυτοῦ, κὰι ἀφεθήσεται ἀυτῶ. τῶ ἐγχωρίω ἐν ὑιοῖς ἰσραήλ, κὰι τῶ προσηλύτω τῶ προσκειμένω ἐν ἀυτοιςς νόμος ἑῖς ἔσται ἀυτοῖς, ὃς ἂν ποιήση ἀκουσίως. κὰι ψυχὴ ἥτις ποιήσει ἐν χειρὶ ὑπερηφανίας ἀπο τῶν ἀυτοχθόνων ἢ ἀπο τῶν προσηλύτων, τὸν θεὸν ὁῦτος παροξύνει, κὰι ἐξολοθρευθήσεται ἡ ψηχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ ἀυτῆς, ὅτι τὸ ῥῆμα κυρίου ἐφαύλισεν, κὰι τὰς ἐντολὰς ἀυτοῦ διεσκέδασεν, ἐκτρίψει ἐκτριβήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη, ἡ ἁμαρτία ἀυτῆς ἐν ἀυτῆ. κὰι ἦσαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ἐν τῆ ἐρήμω, κὰι ἑῦρον ἄνδρα συλλέγοντα ξύλα τῆ ἡμέρα τοῦ σαββάτου, κὰι προσήγαγον ἀυτὸν ὁι ἑυρόντες ἀυτὸν συλλέγοντα ξύλα πρὸς μωυσῆν κὰι ἀαρών, κὰι πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν ὑιῶν ἰσραήλ, κὰι ἀπέθεντο ἀυτὸν ἐις φυλακήν, ὀυ γὰρ συνέκριναν τί ποιήσουσιν ἀυτόν. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, θανάτω θανατούσθω ὁ ἄνθρωπος, λιθοβολήσετε ἀυτὸν λίθοις πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἔξω τῆς παρεμβολῆς. κὰι ἐξήγαγον ἀυτὸν πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἔξω τῆς παρεμβολῆς, κὰι ἐλιθοβόλησαν ἀυτὸν, καθὰ συνέταξε κύριος τῶ μωυσῆ. κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάλησον τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ, κὰι ἐρεῖς πρὸς ἀυτούς, κὰι ποιησάτωσαν ἑαυτοῖς κράσπεδα ἐπὶ τὰ πτερύγια τῶν ἱματίων ἀυτῶν ἐις τὰς γενεὰς ἀυτῶν. κὰι ἐπιθήσετε ἐπὶ τὰ κράσπεδα τῶν πτερυγίων κλῶσμα ὑακίνθινον, κὰι ἔσται ὑμῖν ἐν τοῖς κρασπέδοις, κὰι ὄψεσθε ἀυτά, κὰι μνησθήσεσθε πασῶν τῶν ἐντολῶν κυρίου. κὰι ποιήσετε ἀυτάς, κὰι ὀυ διαστραφήσεσθε ὀπίσω τῶν διανοιῶν ὑμῶν, κὰι ὀπίσω τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν, ἐν ὁῖς ὑμεῖς ἐκπορνεύετε ὀπίσω ἀυτῶν, ὅπως ἂν μνησθῆτε κὰι ποιήσητε πάσας τὰς ἐντολάς μου, κὰι ἔσεσθε ἅγιοι τῶ θεῶ ὑμῶν. ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, ὁ ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ γῆς ἀιγύπτου ἐῖναι ὑμῶν θεός, ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.

Chapter 16

κὰι ἐλάλησε κορὲ ὑιὸς ἰσσαὰρ ὑιοῦ καὰθ ὑιοῦ λευΐ, κὰι δαθὰν κὰι ἀβειρὼν ὑιοὶ ἐλιάβ, κὰι ἀυνὰν ὑιὸς φαλὲκ ὑιοῦ ῥουβήν, κὰι ἀνέστησαν ἔναντι μωυσῆ, κὰι ἄνδρες τῶν ὑιῶν ἰσραήλ πεντήκοντα κὰι διακόσιοι, ἀρχηγοὶ συναγωγῆς σύγκλητοι βουλῆς, κὰι ἄνδρες ὀνομαστοὶ, συνεπέστησαν ἐπὶ μωυσῆν κὰι ἀαρών. κὰι ἐῖπαν πρὸς ἀυτούς, ἐχέτω ὑμῖν, ὅτι πᾶσα ἡ συναγωγὴ πάντες ἅγιοι, κὰι ἐν ἀυτοῖς κύριος, κὰι διατί κατανίστασθε ἐπὶ τὴν συναγωγὴν κυρίου. κὰι ἀκούσας μωυσῆς ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον, κὰι ἐλάλησε πρὸς κορὲ κὰι πρὸς πᾶσαν συναγωγήν, λέγων, ἐπέσκεπται κὰι ἔγνω ὁ θεὸς τοὺς οὄντας ἀυτοῦ, κὰι τοὺς ἁγίους προσηγάγετο πρὸς ἑαυτόν. κὰι ὃυς ὀυκ ἐξελέξατο ἑαυτῶ, ὀυ προσηγάγετο πρὸς ἑαυτόν. τοῦτο ποιήσετε, λάβετε ὑμῖν ἑαυτοῖς πυρεῖα κορέ, κὰι πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἀυτοῦ, κὰι ἐπίθετε ἐπ᾿ ἀυτὰ πῦρ, κὰι ἐπίθετε ἐπ᾿ ἀυτὰ θυμίαμα ἔναντι κυρίου ἄυριον, κὰι ἔσται ὁ ἀνὴρ ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος, ὁῦτος ἅγιος. ἱκανούσθω ὑμῖν ὑιοὶ λευΐ. κὰι ἐῖπε μωυσῆς πρὸς κορέ, ἐισακούσατέ μου ὑιοὶ λευΐ. μὴ μικρόν ἐστι τοῦτο ὑμῖν, ὅτι διέστειλεν ὁ θεὸς ἰσραὴλ ὑμᾶς ἐκ συναγωγῆς ἰσραήλ, κὰι προσηγάγετο ὑμᾶς πρὸς ἑαυτὸν λειτουργεῖν τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς κυρίου, κὰι παρίστασθαι ἔναντι τῆς συναγωγῆς λατρεύειν ἀυτοῖς. κὰι προσηγάγετο σὲ κὰι πάντας τοὺς ἀδελφούς σου ὑιοὺς λευῒ μετὰ σοῦ, κὰι ζητεῖτε ἱερατεύειν ὅυτως σὺ κὰι πᾶσα ἡ συναγωγή σου ἡ συνηθροισμένη πρὸς τὸν θεόν. κὰι ἀαρὼν τί ἐστιν ὅτι διαγογγύζετε κατ᾿ ἀυτοῦ. κὰι ἀπέστειλε μωυσῆς καλέσαι δαθὰν κὰι ἀβειρὼν ὑιοὺς ἐλιάβ. κὰι ἐῖπον ὀυκ ἀναβαίνομεν, μὴ μικρὸν τοῦτο, ὅτι ἀνήγαγες ἡμᾶς ἐκ γῆς ῥεούσης γάλα κὰι μέλι ἀποκτεῖναι ἡμᾶς ἐν τῆ ἐρήμω, ὅτι κατ{}άρχης ἡμῶν κὰι ἄρχων ἐῖ, κὰι ἐις γῆν ῥέουσαν γάλα κὰι μέλι ἐισήγαγες ἡμᾶς, κὰι ἔδωκας ἡμῖν κλῆρον ἀγροῦ κὰι ἀμπελῶνας. τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων ἐκεί ων ἐξέκοψας, ὀυκ ἀναβαίνομεν. κὰι ἐβαρυθύμησε μωυσῆς σφόδρα, κὰι ἐῖπε πρὸς κύριον, μὴ πρόσχης ἐις τὴν θυσίαν ἀυτῶν, ὀυκ ἐπιθύμημα ὀυδενὸς ἀυτῶν ἔιληφα, ὀυδὲ ἐκάκωσα ὀυδένα ἀυτῶν. κὰι ἐῖπε μωυσῆς πρὸς κορέ, ἁγίασον τὴν συγαγωγήν σου, κὰι γΐνεσθε ἕτοιμοι ἔναντι κυρίου σὺ κὰι ἀυτοί, κὰι ἀαρὼν ἄυριον, κὰι λάβετε ἕκαστος τὸ πυρεῖον ἀυτοῦ, κὰι ἐπιθήσετε ἐπ᾿ ἀυτὰ θυμίαμα, κὰι προσάξετε ἔναντι κυρίου ἕκαστος τὸ πυρεῖον ἀυτοῦ, πεντήκοντα κὰι διακόσια πυρεῖα, κὰι σὺ κὰι ἀαρὼν ἕκαστος τὸ πυρεῖον ἀυτοῦ. κὰι ἔλαβεν ἕκαστος τὸ πυρεῖον ἑαυτοῦ, κὰι ἐπεθηκεν ἐπ᾿ ἀυτὰ πῦρ, κὰι ἐπέβαλεν ἐπ᾿ ἀυτὰ θυμίαμα. κὰι ἔστησαν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου μωυσῆς κὰι ἀαρών, κὰι ἐπισυνέστησεν ἐπ᾿ ἀυτοὺς κορὲ τὴν πᾶσαν ἀυτοῦ συναγωγὴν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. κὰι ὤφθη ἡ δόξα κυρίου πάση τῆ συναγωγῆ. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν κὰι ἀαρών, λέγων, ἀποσχίσθητε ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς ταύτης, κὰι ἐξαναλώσω ἀυτοὺς ἐισάπαξ. κὰι ἔπεσον ἐπὶ πρόσωππον ἀυτῶν. κὰι ἐῖπαν, ὁ θεὸς ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων κὰι πάσης σαρκός, ἐι ἄνθρωπος ἑῖς ἥμαρτεν, ἐπὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ἡ ὀργὴ κυρίου; κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάλησον τῆ συναγωγῆ, λέγων, ἀναχωρήσατε κύκλω ἀπὸ τῆς συναγωγῆς κορὲ κὰι δαθὰν κὰι ἀβειρών. κὰι ἀνέστη μωυσῆς κὰι ἐπορεύθη πρὸς δαθὰν κὰι ἀβειρών. κὰι συνεπορεύθησαν μετ᾿ ἀυτοῦ πάντες ὁι πρεσβύτεροι ἰσραήλ. κὰι ἐλάλησε πρὸς τὴν συναγωγήν, λέγων, ἀποσχίσθητε ἀπὸ τῶν σκηνῶν τῶν ἀνθρώπων τῶν σκληρῶν τούτων, κὰι μὴ ἅπτεσθε ἀπὸ πάντων ὅσα ἐστὶν ἀυτοῖς. μὴ συναπόλησθε ἐν πάση τῆ ἁμαρτία ἀυτῶν. κὰι ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς σκηνῆς κορὲ κὰι δαθὰν κὰι ἀβειρὼν κύκλω, κὰι δαθὰν κὰι ἀβειρὼν ἐξῆλθον κὰι ἐιστήκησαν παρὰ τὰς θύρας τῶν σκηνῶν ἀυτῶν, κὰι ἁι γυναῖκες ἀυτῶν, κὰι τὰ τέκνα ἀυτῶν, κὰι ἡ ἀποσκευὴ ἀυτῶν κὰι ἐῖπε μωυσῆς, ἐν τούτω γνώσεσθε, ὅτι κύριος ἀπέσταλκέ με ποιῆσαι πάντα τὰ ἔργα ταῦτα, ὅτι ὀυκ ἀφ᾿ ἑμαυτοῦ. κὰι ἐι κατὰ θάνατον πάντων ἀνθρώπων ἀποθανοῦνται ὁῦτοι, κὰι ἐι κατ᾿ ἐπίσκεψιν πάντων ἀνθρώπων ἐπισκοπὴ ἔσται ἀυτῶν, ὀυχὶ κύριος ἀπέσταλκέ με. ἀλλ᾿ ἢ ἐν φάσματι δείξει κύριος, κὰι ἀνοίξασα ἡ γῆ τὸ στόμα ἀυτῆς καταπίεται ἀυτούς, κὰι τοὺς ὄικους ἀυτῶν, κὰι τὰς σκηνὰς ἀυτῶν, κὰι πάντα ὅσα ἐστὶν ἀυτοῖς, κὰι καταβήσονται ζῶντες ἐις ἅδου, κὰι γνώσεσθε ὅτι παρώξυναν ὁι ἄνθρωποι ὁῦτοι τὸν κύριον. ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν τοὺς λόγους τούτους, ἐρράγη ἡ γῆ ὑποκάτω τῶν ποδῶν ἀυτῶν, κὰι ἠνοίχθη ἡ γῆ, κὰι κατέπιεν ἀυτούς, κὰι τοὺς ὄικους ἀυτῶν, κὰι πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ὄντας μετὰ κορέ, κὰι πάντα τὰ κτήνη ἀυτῶν. κὰι κατέβησαν ἀυτοὶ κὰι πάντα ὅσα ἐστὶν ἀυτοῖς ζῶντα ἐις ἅδου, κὰι ἐκάλυψεν ἀυτοὺς ἡ γῆ, κὰι ἀπώλοντο ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς. κὰι πᾶς ἰσραὴλ ὁι κύκλω ἀυτῶν ἔφυγον ἀπὸ τῆς φωνῆς ἀυτῶν, λέγοντες, μήποτε καταπίη ἡμᾶς ἡ γῆ. κὰι πῦρ ἐξῆλθε παρὰ κυρίου, κὰι κατέφαγεν τοὺς πεντήκοντα κὰι διακοσίους ἄνδρας τοὺς προσφέροντας τὸ θυμίαμα. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάλησον πρὸς ἐλεάζαρ τὸν ὑιὸν ἀαρὼν τὸν ἱερέα, ἀνέλεσθε τὰ πυρεῖα ἐκ μέσου τῶν κατακεκαυμένων, κὰι τὸ πῦρ τὸ ἀλλότριον τοῦτο σπεῖρον ἐκεῖ, ὅτι ἡγίασαν τὰ πυρεῖα τῶν ἁμαρτωλῶν τούτων ἐν ταῖς ψυχαῖς ἀυτῶν, κὰι ποίησον ἀυτὰ λεπίδας ἐλατὰς περίθεμα τῶ θυσιαστηρίω, ὅτι προσηνέχθησαν ἔναντι κυρίου, κὰι ἡγιάσθησαν. κὰι ἐγένοντο ἐις σημεῖον τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ. κὰι ἔλαβεν ἐλεάζαρ ὑιὸς ἀαρὼν τοῦ ἱερέως τὰ πυρεῖα τὰ χαλκᾶ, ὅσα προσήνεγκαν ὁι κατακεκαυμένοι, κὰι προσέθηκαν ἀυτὰ περίθεμα τῶ θυσιαστηρίω μνημόσυνον τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ. ὅπως ἂν μὴ προσέλθη μηδεὶς ἀλλογενής, ὃς ὀυκ ἔστιν ἐκ τοῦ σπέρματος ἀαρών, ἐπιθῆναι θυμίαμα ἔναντι κυρίου{,} κὰι ὀυκ ἔσται ὥσπερ κορέ, κὰι ἡ ἐπισύστασις ἀυτοῦ, καθὰ ἐλάλησε κύριος ἐν χειρὶ μωυσῆ ἀυτῶ. κὰι ἐγόγγυσαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ τηεπαύριον ἐπὶ μωυσῆν κὰι ἀαρών, λέγοντες, ὑμεῖς ἀπεκτείνατε τὸν λαὸν κυρίου. κὰι ἐγένετο ἐν τῶ ἐπισυστρέφεσθαι τὴν συναγωγὴν ἐπὶ μωυσῆν κὰι ἀαρών, κὰι ὥρμησαν ἐπὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, κὰι τήν{}δε ἀυτὴν ἐκάλυψεν ἡ νεφέλη, κὰι ὤφθη ἡ δόξα κυρίου. κὰι ἐισῆλθε μωυσῆς κὰι ἀαρὼν κατὰ πρόσωπον τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, ἐκχωρήσατε ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς ταύτης, κὰι ἐξαναλώσω ἀυτοὺς ἐισάπαξ. κὰι ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον ἀυτῶν. κὰι ἐῖπε μωυσῆς πρὸς ἀαρών, λάβε τὸ πυρεῖον, κὰι ἐπίθες ἐπ᾿ ἀυτὸ πῦρ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου, κὰι ἐπί βαλε ἐπ᾿ ἀυτὸ θυμίαμα, κὰι ἀπένεγκε τοτάχος ἐις τὴν συναγωγήν, κὰι ἐξίλασαι περὶ ἀυτῶν. ἐξῆλθε γὰρ ὀργὴ ἀπὸ προσώπου κυρίου, ἦρκται θράυειν τὸν λαὸν. κὰι ἔλαβεν ἀαρὼν καθάπερ ἐλάλησεν ἀυτῶ μωυσῆς, κὰι ἔδραμεν ἐις τὴν συναγωγήν, κὰι ἤδη ἐνῆρκτο ἡ θραῦσις ἐν τῶ λαῶ. κὰι ἐπέβαλε τὸ θυμίαμα, κὰι ἐξιλάσατο περὶ τοῦ λαοῦ. κὰι ἔστη ἀναμέσον τῶν τεθνηκότων κὰι τῶν ζώντων, κὰι ἐκόπασεν ἡ θραῦσις. κὰι ἐγένοντο ὁι τεθνηκότες ἐν τῆ θραύσει τέσσαρες κὰι δέκα χιλιάδες κὰι ἑπτα κόσιοι, χωρὶς τῶν τεθνηκότων ἕνεκε κορέ. κὰι ἀπέστρεψεν ἀαρὼν πρὸς μωυσῆν ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κὰι ἐκόπασεν ἡ θραῦσις.

Chapter 17

κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάλησον τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, κὰι λάβε παρ᾿ ἀυτῶν ῥάβδον, ῥάβδον κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν παρὰ πάντων τῶν ἀρχόντων ἀυτῶν κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, δώδεκα ῥάβδους. κὰι ἑκάστου τὸ ὄνομα ἐπίγραψον ἐπὶ τῆς ῥάβδου ἀυτοῦ. κὰι τὸ ὄνομα ἀαρὼν ἐπιγράψεις ἐπὶ τῆς ῥάβδου λευί. ἔστι γὰρ ῥάβδος μία κατὰ φυλὴν ὄικου πατριῶν ἀυτῶν. κὰι θήσεις ἀυτὰς ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου, ἐν ὁῖς γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖ. κὰι ἔσται ὁ ἄνθρωπος ὃν ἂν ἐκλέξομαι ἀυτόν, ἡ ῥάβδος ἀυτοῦ ἐκβλαστήσει. κὰι περιελῶ ἀπὸ σοῦ τὸν γογγυσμὸν ὑιῶν ἰσραήλ, ὅσα ἀυτοὶ γογγύζουσιν ἐφ᾿ ὑμῖν. κὰι ἐλάλησε μωυσῆς τοῖ ὑιοῖς ἰσραήλ, κὰι ἔδωκαν ἀυτῶ πάντες ὁι ἄρχοντες ἀυτῶν ῥάβδον, τῶ ἄρχοντι τῶ ἑνὶ ῥάβδον μίαν, κατὰ ἄρχοντα, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, δώδεκα ῥάβδους. κὰι ἡ ῥάβδος ἀαρὼν ἀναμέσον τῶν ῥάβδων ἀυτῶν. κὰι ἐπέθηκε μωυσῆς τὰς ῥάβδους ἔναντι κυρίου ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου. κὰι ἐγένετο τηεπαύριον, κὰι ἐισῆλθε μωυσῆς ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου. κὰι ἰδοὺ ἐβλάστησεν ἡ ῥάβδος ἀαρὼν ἐις ὀῖκον λευί, κὰι ἐξήνεγκε βλαστόν, κὰι ἐξήνθησεν ἄνθη, κὰι ἐβλάστησε κάρυα. κὰι ἐξήνεγκε μωυσῆς πάσας τὰς ῥάβδους ἀπὸ προσώπου κυρίου πρὸς πάντας ὑιοὺς ἰσραήλ. κὰι ἐῖδον, κὰι ἔλαβεν ἕκαστος τὴν ῥάβδον ἀυτοῦ. κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς μωυσῆν, ἀπόθες τὴν ῥάβδον ἀαρὼν ἐνώπιον τους μαρτυρίου ἐις διατήρησιν ἐις σημεῖον τοῖς ὑιοῖς τῶν ἀνηκόων. κὰι παυσάσθω ὁ γογγυσμὸς ἀυτῶν ἀπ᾿ ἐμοῦ, κὰι ὀυ μὴ ἀποθάνωσι. κὰι ἐποίησε μωυσῆς κὰι ἀαρὼν καθὰ συνέταξε κύριος τῶ μωυσῆ, ὅυτως ἐποίησαν. κὰι ἐῖπαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ πρὸς μωυσῆν, λέγοντες, ἰδοὺ ἐξανηλώμεθα, ἀπολώλαμεν, πάντες ἡμεῖς παρανηλώμεθα, πᾶς ὁ ἁπτόμενος τῆς σκηνῆς κυρίου ἀποθνήσκει, ἕως ἐις τέλος ἀποθάνωμεν.

Chapter 18

κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς ἀαρών, σὺ κὰι ὁι ὑιοί σου, κὰι ὁ ὀῖκος τοῦ πατρός σου μετὰ σοῦ λήψεσθε τὰς ἁμαρτίας τῶν ἁγίων, κὰι σὺ κὰι ὁι ὑιοί σου μετὰ σοῦ λήψεσθε τὰς ἁμαρτίας τῆς ἱερατείας ὑμῶν. κὰι τοὺς ἀδελφούς σου φυλὴν λευῒ δῆμον τοῦ πατρός σου προσαγάγου πρὸς ἑαυτόν, κὰι προστεθήτωσάν σοι, κὰι λειτουργήτωσάν σοι κὰι σὺ κὰι ὑιοί σου μετὰ σοῦ ἀπέναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. κὰι φυλάξονται τὰς φυλακάς σου, κὰι τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς πλὴν πρὸς τὰ σκεύη τὰ ἅγια κὰι πρὸς τὸ θυσιαστήριον ὀυ προσελεύσονται, κὰι ὀυκ ἀποθανοῦνται κὰι ὁῦτοι κὰι ὑμεῖς. κὰι προστεθήσονται πρὸς σέ, κὰι φυλάξονται τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κατὰ πάσας τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς. κὰι ἀλλογενὴς ὀυ προσελεύσεται πρὸς σέ. κὰι φυλάξεσθε τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων, κὰι τὰς φυλακὰς τοῦ θυσιαστηρίου. κὰι ὀυκ ἔσται ἔτι θυμὸς ἐν ὑιοῖς ἰσραήλ. κὰι ἰδοὺ ἐγὼ ἔιληφα τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν τοὺς λευίτας ἐκ μέσου τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ δόμα δεδομένον κύριω, λειτουργεῖν τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κὰι σὺ κὰι ὁι ὑιοί σου μετὰ σοῦ διατηρήσετε τὴν ἱερατείαν ὑμῶν, κατὰ πάντα τρόπον τοῦ θυσιαστηρίου, κὰι τὸ ἔνδοθεν τοῦ καταπετάσματος. κὰι λειτουργήσετε τὰς λειτουργίας δόμα τῆς ἱερατείας ὑμῶν. κὰι ὁ ἀλλογενὴς ὁ προσπορευόμενος, ἀποθανεῖται. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς ἀαρών, κὰι ἰδοὺ ἐγὼ δέδωκα ὑμῖν τὴν διατήρησιν τῶν ἀπαρχῶν μου ἀπὸ πάντων τῶν ἡγιασμένων παρὰ τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, σοὶ δέδωκα ἀυτὰ ἐις γέρας, κὰι τοῖς ὑιοῖς σου νόμιμον ἀιὼνιον. κὰι τοῦτο ἔστω ὑμῖν ἀπὸ τῶν ἡγιασμένων ἁγίων τῶν καρπωμάτων ἀπὸ πάντων τῶν δώρων ἀυτῶν, κὰι ἀπὸ πάντων τῶν θυσιασμάτων ἀυτῶν κὰι ἀπὸ πάσης τῆς πλημμελίας ἀυτῶν, κὰι ἀπὸ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἀυτῶν ὅσα ἀποδιδόασί μοι ἀπὸ πάντων τῶν ἁγίων σοὶ ἔσονται κὰι τοῖς ὑιοῖς σου. ἐν τῶ ἁγίω τῶν ἁγίων φάγεσθε ἀυτά. πᾶν ἀρσενικὸν φάγεσθε ἀυτά. ἅγια ἔσται σοι. κὰι τοῦτο ἔσται ὑμῖν ἀπαρχῶν δομάτων ἀυτῶν, ἀπὸ πάντων τῶν ἐπιθεμάτων τῶν ὑιῶν ἰσραήλ. σοὶ δέδωκα ἀυτὰ κὰι τοῖς ὑιοῖς σου κὰι ταῖς θυγατράσι σου μετὰ σοῦ νόμιμον ἀιώνιον. πᾶς καθαρὸς ἐν τῶ ὄικω σου ἔδεται ἀυτά. πᾶσα ἀπαρχὴ ἐλαίου, κὰι πᾶσα ἀπαρχὴ ὄινου, κὰι σίτου ἀπαρχὴ ἀυτῶν ὅσα ἂν δῶσι τῶ κυρίω, σοὶ δέδωκα ἀυτά. τὰ πρωτογεννήματα πάντα ὅσα ἂν ἐν τῆ γῆ ἀυτῶν, ὅσα ἂν ἐνέγκωσι κυρίω, σοὶ ἔσται, πᾶς καθαρὸς ἐν τῶ ὄικω σου ἔδεται ἀυτά. πᾶν ἀνατεθεματισμένον ἐν ὑιοῖς ἰσραήλ, σοὶ ἔσται. κὰι πᾶν διανοῖγον μήτραν ἀπὸ πάσης σαρκός, ὅσα προσφέρουσι κυρίω ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, σοὶ ἔσται. ἀλλ᾿ ἂ λύτροις λυτρωθήσεται τὰ πρωτότοκα τῶν ἀνθρώπων, κὰι τὰ πρωτότοκα τῶν κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων λυτρώση. κὰι ἡ λύτρωσις ἀυτοῦ ἀπὸ μηνιαίου ἡ συντίμησις πέντε σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον ἔικοσι ὀβολοί ἐισιν, πλὴν πρωτότοκα μόσχων κὰι πρωτότοκα προβάτων, κὰι πρωτότοκα ἀιγῶν ὀυ λυτρώση, ἅγιά ἐστι. κὰι τὸ ἁῖμα ἀυτῶν προσχεεῖς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, κὰι τὸ στέαρ ἀνοίσεις κάρπωμα ἐις ὀσμὴν ἐυωδίας κυρίω, κὰι τὰ κρέα ἔσται σοι καθὰ κὰι τὸ στηθύνιον τοῦ ἐπιθέματος. κὰι κατὰ τὸν βραχίονα τὸν δεξιόν, σοὶ ἔσται πᾶν ἀφαίρεμα τῶν ἁγίων, ὅσα ἂν ἀφαιρῶσιν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ κυρίω, σοὶ δέδωκα, κὰι τοῖς ὑιοῖς σου κὰι ταῖς θυγατράσι σου μετὰ σοῦ, νόμιμον ἀιώνιον. διαθήκη ἁλὸς ἀιωνίου ἔναντι κυρίου, σοὶ κὰι τῶ σπέρματί σου μετὰ σέ. κὰι ἐλάλησεν κύριος πρὸς ἀαρών, ἐν τῆ γῆ ἀυτῶν ὀυ κληρονομήσεις, κὰι μερὶς ὀυκ ἔσται σοι ἐν ἀυτοῖς, ὅτι ἐγὼ μερίς σου κὰι κληρονομία σου ἐν μέσω τῶν ὑιῶν ἰσραήλ. κὰι τοῖς ὑιοῖς λευὶ ἰδοὺ δέδωκα πᾶν ἐπιδέκατον ἐν ἰσραὴλ ἐν κλήρω ἀντὶ τῶν λειτουργιῶν ἀυτῶν, ὅσα ἀυτοὶ λειτουργοῦσι λειτουργίαν ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου. κὰι ὀυ προσελεύσονται ἔτι ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ἐις τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου λαβεῖν ἁμαρτίαν θανατηφόρον. κὰι λειτουργήσει ὁ λευΐτης ἀυτὸς τὴν λειτουργίαν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κὰι ἀυτοὶ λήψονται τὰ ἁμαρτήματα ἀυτῶν, νόμιμον ἀιώνιον ἐις τὰς γενεὰς ἀυτῶν. κὰι ἐν μέσω ὑιῶν ἰσραὴλ ὀυ κληρονομήσουσι κληρονομίαν, ὅτι τὰ ἐπιδέκατα τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ ὅσα ἂν ἀφορίσωσι τῶ κυρίω, ἀφαίρεμα δέδωκα τοῖς λευΐταις ἐν κλήρω. διὰ τοῦτο ἔιρηκα ἀυτοῖς ἐν μέσω ὑιῶν ἰσραὴλ ὀυ κληρονομήσουσι κλῆρον. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, κὰι τοῖς λευΐταις λαλήσεις, κὰι ἐρεῖς πρὸς ἀυτούς, ἐὰν λάβητε παρὰ τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ τὸ ἐπιδέκατον, ὃ δέδωκα ὑμῖν παρ᾿ ἀυτῶν ἐν κλήρω, κὰι ἀφελεῖτε ὑμεῖς ἀπ᾿ ἀυτοῦ ἀφαίρεμα κύριω ἐπιδέκατον ἀπὸ τοῦ ἐπιδεκάτου, κὰι λογισθήσεται ὑμῖν τὰ ἀφαιρέματα ὑμῶν ὡς σῖτος ἀπὸ ἅλωνος, κὰι ὡς ἀφαίρεμα ἀπὸ ληνοῦ, ὅυτως ἀφελεῖτε κὰι ὑμεῖς ἀπὸ πάντων τῶν ἀφαιρεμάτων κυρίου ἀπὸ πάντων τῶν ἐπιδεκάτων ὑμῶν, ὅσα ἂν λάβητε παρὰ τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ, κὰι δώσετε ἀπ᾿ ἀυτῶν ἀφαίρεμα {κυρίω} ἀαρὼν τῶ ἱερεῖ, ἀπὸ πάντων τῶν δομάτων ὑμῶν ἀφελεῖτε ἀφαίρεμα κυρίω, ἀπὸ πάντων τῶν ἀπαρχῶν τῶν ἡγιασμένων ἀπ᾿ ἀυτοῦ. κὰι ἐρεῖς πρὸς ἀυτούς, ὅταν ἀφαιρεῖτε τὴν ἀπαρχὴν ἀπ᾿ ἀυτοῦ, κὰι λογισθήσεται τοῖς λευΐταις ὡς γένημα ἀπὸ ἅλωνος, κὰι ὡς γένημα ἀπὸ ληνοῦ, κὰι ἔδεσθε ἀυτὰ ἐν παντὶ τόπω ὑμεῖς κὰι ὁι ὑιοὶ ὑμῶν, ὅτι μισθὸς ὁῦτος ὑμῖν ἐστὶν ἀντὶ τῶν λειτουργιῶν ὑμῶν τῶν ἐν τῆ σκηνῆ τοῦ μαρτυρίου. κὰι ὀυ λήψεσθε δι᾿ ἀυτὸ ἁμαρτίαν, ὅτι ἂν ἀφαιρεῖτε τὴν ἀπαρχὴν ἀυτοῦ ἀπ᾿ ἀυτοῦ. κὰι τὰ ἅγια τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ ὀυ βεβηλώσετε, ἵνα μὴ ἀποθάνητε.

Chapter 19

κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν κὰι ἀαρών, λέγων, ἅυτη ἡ διαστολὴ τοῦ νόμου, ὅσα συνέταξε κύριος, λέγων, λάλησον τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, κὰι λαβέτωσαν πρὸς σὲ δάμαλιν πυρρὰν ἄμωμον, ἥτις ὀυκ ἔχει ἐν ἀυτῆ μῶμον, κὰι ὀυκ ἐπεβλήθη ἐπ᾿ ἀυτὴν ζυγός, κὰι δώσεις ἀυτὴν πρὸς ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα, κὰι ἐξάξουσιν ἀυτὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, κὰι σφάξουσιν ἀυτὴν ἐνώπιον ἀυτοῦ. κὰι λήψεται ἐλεάζαρ ἀπὸ τοῦ ἅιματος ἀυτῆς, κὰι ῥανεῖ ἀπέναντι τοῦ προσώπου τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἀπὸ τοῦ ἅιματος ἀυτῆς ἑπτάκις. κὰι κατακαύσουσιν ἀυτὴν ἐναντίον ἀυτοῦ. κὰι τὸ δέρμα ἀυτῆς, κὰι τὰ κρέα ἀυτῆς, κὰι τὸ ἁῖμα ἀυτῆς σὺν τῆ κόπρω ἀυτῆς κατακαυθήσεται. κὰι λήψεται ὁ ἱερεὺς ξύλον κέδρινον κὰι ὕσσωπον, κὰι κόκκινον, κὰι ἐμβαλοῦσιν ἐις μέσον τοῦ κατακαύματος τῆς δαμάλεως. κὰι πλυνεῖ τὰ ἱμάτια ἀυτοῦ ὁ ἱερεύς, κὰι λούσεται τὸ σῶμα ἀυτοῦ ὕδατι, κὰι μετὰ ταῦτα ἐισελεύσεται ἐις τὴν παρεμβολήν, κὰι ἀκάθαρτος ἔσται ὁ ἱερεὺς ἕως ἑσπέρας. κὰι ὁ κατακαίων ἀυτὴν πλυνεῖ τὰ ἱμάτια ἀυτοῦ ὕδατι, κὰι λούσεται τὸ σῶμα ἀυτοῦ ὕδατι, κὰι ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας. κὰι συνάξει ἄνθρωπος καθαρὸς τὴν σποδὸν τῆς δαμάλεως, κὰι ἀποθήσει ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἐις τόπον καθαρόν. κὰι ἔσται τῆ συναγωγῆ ὑιῶν ἰσραὴλ ἐις διατήρησιν. ὕδωρ ῥαντισμοῦ ἅγνισμά ἐστι. κὰι πλυνεῖ τὰ ἱμάτια ὁ συνάγων τὴν σποδὸν τῆς δαμάλεως, κὰι ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας. κὰι ἔσται τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ κὰι τοιςς προσκειμένοις προσηλύτοις ἐν μέσω ὑμῶν νόμιμον ἀιώνιον. ὁ ἁπτόμενος τεθνηκότος πάσης ψυχῆς ἀνθρώπου ἀκάθαρτος ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας. ὁῦτος ἁγνισθήσεται τῆ ἡμέρα τῆ τρίτη, κὰι τῆ ἡμέρα τῆ ἑβδόμη, κὰι καθαρὸς ἔσται. ἐὰν δὲ μὴ ἀφαγνισθῆ τῆ ἡμέρα τῆ τρίτη ἢ τῆ ἡμέρα τῆ ἑβδόμη, ὀυ καθαρὸς ἔσται. πᾶς ὁ ἁπτόμενος τοῦ τεθνηκότος ἀπὸ ψυχῆς ἀνθρώπου ἐὰν ἀποθάνη, κὰι μὴ ἀφαγνισθῆ, τὴν σκηνὴν τοῦ κυρίου ἐμίανεν, κὰι ἐκτριβήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐξ ἰσραήλ, ὅτι ὕδωρ ῥαντισμοῦ ὀυ περιερραντίσθη ἐπ᾿ ἀυτόν, ἀκάθαρτός ἐστιν. ἔτι ἡ ἀκαθαρσία ἀυτοῦ ἐν ἀυτῶ ἐστίν. κὰι ὁῦτος ὁ νόμος. ἄνθρωπος ἐὰν ἀποθάνη ἐν ὀικία, ἅπας ὁ ἐισπορευόμενος {ἐις} τὴν ὀικίαν, ὅσα ἐστὶν ἐν τῆ ὀικὶα, ἀκάθαρτα ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας. κὰι πᾶν σκεῦος ἀνεωγμένον ὅσα ὀυχὶ δεσμῶ καταδέδεται ἐπ᾿ ἀυτοῦ, ἀκάθαρτά ἐστι. κὰι πᾶς ὃς ἂν ἅψηται ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου τραυματίου ἢ νεκροῦ, ἢ ὀστέου ἀνθρωπίνου, ἢ μνήματος, ἑπτὰ ἡμέρας ἀκάθαρτος ἔσται. κὰι λήψονται τῶ ἀκαθάρτω ἀπὸ τῆς σποδιᾶς τῆς κατακεκαυμένης τοῦ ἁγνισμοῦ, κὰι ἐκχεοῦσιν ἐπ᾿ ἀυτὴν ὕδωρ ζῶν ἐις σκεῦος, κὰι λήψεται ὕσσωπον, κὰι βάψει ἐις τὸ ὕδωρ ἀνὴρ καθαρός, κὰι περιρραντιεῖ ἐπὶ τὸν ὀῖκον, κὰι ἐπὶ τὰ σκέυη, κὰι ἐπὶ τὰς ψυχάς, ὅσαι ἂν ὦσιν ἐκεῖ, κὰι ἐπὶ τὸν ἡμμένον τοῦ ὀστέου τοῦ ἀνθρώπου, ἢ τοῦ τραυματίου, ἢ τοῦ τεθνηκότος, ἢ τοῦ μν´ματος. κὰι περιρραντιεῖ ὁ καθαρὸς ἐπὶ τὸν ἀκάθαρτον ἐν τῆ ἡμέρα τῆ τρίτη, κὰι ἐν τῆ ἡμέρα τῆ ἑβδόμη, κὰι ἀφαγνισθήσεται τῆ ἡμέρα τῆ ἑβδόμη, κὰι πλυνεῖ τὰ ἱμάτια ἀυτοῦ, κὰι λούσεται ὕδατι, κὰι ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας. κὰι ἄνθρωπος ὃς ἂν μιανθῆ, κὰι μὴ ἀφαγνισθῆ, ἐξολοθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς, ὅτι τὰ ἅγια κυρίου ἐμίανεν, ὅτι ὕδωρ ῥαντισμοῦ ὀυ περιερραντίσθη ἐπ᾿ ἀυτόν, ἀκάθαρτός ἐστι. κὰι ἔσται ὑμῖν νόμιμον ἀιώνιον. κὰι ὁ περιρραίνων ὕδωρ ῥαντισμοῦ, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια ἀυτοῦ, κὰι ὁ ἁπτόμενος τοῦ ὕδατος τοῦ ῥαντισμοῦ, ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας, κὰι παντὸς ὁῦ ἂν ἅψηται ἀυτοῦ ὁ ἀκάθαρτος, ἀκάθαρτον ἔσται ἕως ἑσπέρας.

Chapter 20

κὰι ἦλωον ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἐις τὴν ἔρημον σίν, ἐν τῶ μηνὶ τῶ πρώτω, κὰι κατέμεινεν ὁ λαὸς ἐν κάδης. κὰι ἐτελεύτησεν ἐκεῖ μαριάμ, κὰι ἐτάφη ἐκεῖ. κὰι ὀυκ ἦν ὕδωρ τῆ συναγωγῆ, κὰι ἠθροίσθησαν ἐπὶ μωυσῆν κὰι ἀαρών. κὰι ἐλοιδορεῖτο ὁ λαὸς πρὸς μωυσῆν, λέγοντες, ὄφελον ἀπεθάνομεν ἐν τῆ ἀπολεία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἔναντι κυρίου. κὰι ἱνατί ἀνηγάγετε τὴν συναγωγὴν κυρίου ἐις τὴν ἔρημον ταύτην ἀποκτεῖναι ἡμᾶς, κὰι τὰ κτήνη ἡμῶν. κὰι ἱνατί τοῦτο, ἀνηγάγετε ἡμᾶς ἐξ ἀιγύπτου παραγενέσθαι ἐις τὸν τόπον τὸν πονηρὸν τοῦτον. τόπος ὁῦ ὀυ σπείρεται, ὀυδὲ συκαῖ, ὀυδὲ ἄμπελοι, ὀυδε ῥόαι, ὀυδὲ ὕδωρ ἐστὶ πιεῖν. κὰι ἦλθε μωυσῆς κὰι ἀαρὼν ἀπὸ προσώπου τῆς συναγωγῆς ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κὰι ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον ἀυτῶν, κὰι ὤφθη ἡ δόξα κυρίου πρὸς ἀυτούς. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάβε τὴν ῥάβδον, κὰι ἐκκλησίασον τὴν συναγωγὴν σὺ κὰι ἀαρὼν ὁ ἀδελφός σου, κὰι λαλήσατε πρὸς τὴν πέτραν ἐναντίον ἀυτῶν, κὰι δώσει τὰ ὕδατα ἀυτῆς, κὰι ἐξοίσετε ἀυτοῖς ὕδωρ ἐκ τῆς πέτρας, κὰι ποτιεῖτε τὴν συναγωγὴν κὰι τὰ κτήνη ἀυτῶν. κὰι ἔλαβε μωυσῆς τὴν ῥάβδον ἀπέναντι κυρίου, καθὰ συνέταξεν ἀυτῶ κύριος. κὰι ἐξεκκλησίασε μωυσῆς κὰι ἀαρὼν τὴν συναγωγὴν ἀπέναντι τῆς πέτρας. κὰι ἐῖπε πρὸς ἀυτοὺς, ἀκούσατέ μου ὁι ἀπειθεῖς, μὴ ἐκ τῆς πέτρας ταύτης ἀξάξωμεν ὑμῖν ὕδωρ, κὰι ἐπάρας μωυσῆς τὴν χεῖρα ἀυτοῦ ἐπάταξε τὴν πέτραν τῆ ῥάβδω δίς, κὰι ἐξῆλθεν ὕδωρ πολύ, κὰι ἔπειν ἡ συναγωγή, κὰι τὰ κτήνη ἀυτῶν. κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς μωυσῆν κὰι ἀαρών, ὅτι ὀυκ ἐπιστεύσατέ μοι ἁγιάσαι με ἐναντίον ὑιῶν ἰσραήλ, διὰ τοῦτο ὀυκ ἐισάξετε ὑμεῖς τὴν συναγωγὴν ταύτην ἐις τὴν γῆς ἣν ἔδωκα ἀυτοῖς, τοῦτο τὸ ὕδωρ ἀντιλογίας, ὅτι ἐλοιδορήθησαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ἔναντι κυρίου, κὰι ἡγιάσθη ἐν ἀυτοῖς, κὰι ἀπέστειλε μωυσῆς ἀγγέλους ἐκ κάδης πρὸς βασιλέα ἐδώμ, λέγων, τάδε λέγει ὁ ἀδελφός σου ἰσραήλ, σὺ ἐπίστη πάντα τὸν μόχθον τὸν ἑυρόντα ἡμᾶς, κὰι κατέβησαν ὁι πατέρες ἡμῶν ἐις ἄιγυπτον, κὰι παρωκήσαμεν ἐν ἀιγύπτω ἡμέρας πλείους, κὰι ἐκάκωσαν ἡμᾶς ὁι ἀιγύπτιοι κὰι τοὺς πατέρας ἡμῶν. κὰι ἀνεβοήσαμεν πρὸς κύριον, κὰι ἐισήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς ἡμῶν, κὰι ἀποστείλας ἄγγελον, ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ ἀιγύπτου. κὰι νῦν ἐσμὲν ἐν κάδης πόλει, ἐκ μέρους τῶν ὁρίων σου. παρελευσόμεθα διὰ τῆς γῆς σου, ὀυ διελευσόμεθα δι᾿ ἀγρῶν ὀυδὲ δι᾿ ἀμπελώνων, ὀυδὲ πίομεν ὕδωρ ἐκ λάκκου, ὁδῶ βασιλιῆ πορευσόμεθα, ὀυκ ἐκλινοῦμεν δεξιὰ ὀυδὲ ἐυώνυμα, ἕως ἂν παρέλθωμεν τὰ ὅριά σου. κὰι ἐῖπε πρὸς ἀυτὸν ἐδώμ, ὀυ διελεύση δι᾿ ἐμοῦ, ἐιδὲ μὴ ἐν πολέμω ἐξελεύσομαι ἐις συνάντησίν σοι. κὰι λέγουσιν ἀυτῶ ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ, παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα. ἐὰν δὲ τοῦ ὕδατός σου πίωμεν ἐγώ τε κὰι τὰ κτήνη μου, δώσω τι μήν σοι, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα ὀυθέν ἐστι. παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα. ὁ δὲ ἐῖπεν. ὀυ διελεύση δι᾿ ἐμοῦ. κὰι ἐξῆλθεν ἐδὼμ ἐις συνάντησιν ἀυτῶν ἐν ὄχλω βαρεῖ, κὰι ἐν χειρὶ ἰσχυρᾶ. κὰι ὀυκ ἠθέλησεν ἐδὼμ δοῦναι τῶ ἰσραὴλ διελθεῖν διὰ τῶν ὁρίων ἀυτοῦ. κὰι ἐξέκλινεν ἰσραὴλ ἀπ᾿ ἀυτοῦ, κὰι ἀπῆραν ἐκ κάδης. κὰι παρεγένοντο ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἐις ὢρ τὸ ὄρος. κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς μωυσῆν κὰι ἀαρὼν ἐν ὢρ τῶ ὄρει ἐπὶ τῶν ὁρίων τῆς γῆς ἐδών, λέγων, προστεθήτω ἀαρὼν πρὸς τὸν λαὸν ἀυτοῦ, ὅτι ὀυμὴ ἐισέλθη ἐις τὴν γῆν ἣν ἔδωκα τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, διότι παρωξύνατέ με ἐπὶ τοῦ ὕδατος τῆς ἀντιλογίας. λάβε τὸν ἀαρών, κὰι ἐλεάζαρ τὸν ὑιὸν ἀυτοῦ, κὰι ἀναβίβασον ἀυτοὺς ἐις ὢρ τὸ ὄρος. κὰι ἔκδυσον ἀαρὼν τὴν στολὴν ἀυτοῦ, κὰι ἔνδυσον ἐλεάζαρ τὸν ὑιὸν ἀυτοῦ, κὰι ἀαρὼν προστεθείς, ἀποθανέτω ἐκεῖ. κὰι ἐποίησε μωυσῆς καθὰ συνέταξεν ἀυτῶ κύριος, κὰι ἀνεβίβασεν ἀυτοὺς ἐις ὢρ τὸ ὄρος ἔναντι πάσης τῆς συναγωγῆς, κὰι ἐξέδυσε μωυσῆς τὸν ἀαρὼν τὰ ἱμάτια ἀυτοῦ, κὰι ἐνέδυσεν ἀυτὰ ἐλεάζαρ τὸν ὑιὸν ἀυτοῦ, κὰι ἀπέθανεν ἀαρὼνἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους. κὰι κατέβη μωυσῆς κὰι ἐλεάζαρ ἐκ τοῦ ὄρους. κὰι ἴδε πᾶσα ἡ συναγωγή, ὅτι ἀπελύθη ἀαρών, κὰι ἔκλαυσαν τὸν ἀαρὼν τριάκοντα ἡμέρας πᾶς ὀῖκος ἰσραήλ.

Chapter 21

κὰι ἤκουσε χαναναῖος βασιλεὺς ἀρὰδ ὁ κατοικῶν κατὰ τὴν ἔρημον, ὅτι ἦλθεν ἰσραὴλ ὁδὸν ἀθαρείμ, κὰι ἐπολέμησε πρὸς ἰσραήλ, κὰι κατεπρονόμευσαν ἐξ ἀυτῶν ἀιχμαλωσίαν. κὰι ἤυξατο ἰσραὴλ ἐυχὴν κυρίω, κὰι ἐῖπεν, ἐάν μοι παραδῶς τὸν λαὸν τοῦτον ὑποχείριον, ἀναθεματιῶ ἀυτὸν κὰι τὰς πόλεις ἀυτοῦ. κὰι ἐισήκουσε κύριος τῆς φωνῆς ἰσραήλ, κὰι παρέδωκε τὸν χαναναῖον ὑποχείριον ἀυτοῦ. κὰι ἀνεθεμάτισεν ἀυτόν, κὰι τὰς πόλεις ἀυτοῦ. κὰι ἐπεκαλέσαντο τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου ἀνάθεμα. κὰι ἀπάραντες ἐξ ὢρ τοῦ ὄρους ὁδὸν ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθράν, περιεκύκλωσαν τὴν γῆν ἐδὼν κὰι ὠλιγοψύχησαν ὁ λαὸς ἐν τῆ ὁδῶ, κὰι κατελάλει ὁ λαὸς πρὸς τὸν θεόν, κὰι κατὰ μωυσῆν, λέγοντες, ἱνατί ἐξήγαγες ἡμᾶς ἐξ ἀιγύπτου ἀποκτεῖναι ἡμᾶς ἐν τῆ ἐρήμω, ὅτι ὀυκ ἔστι ἄρτος ὀυ δὲ ὕδωρ. ἡ δὲ ψυχὴ ἡμῶν προσώχθισεν ἐν τῷ ἄρτω τῶ διακένω τούτω. κὰι ἀπέστειλε κύριος ἐις τὸν λαὸν τοὺς ὄφεις τοὺς θανατοῦντας, κὰι ἔδακνον τὸν λαόν, κὰι ἀπέθανε λαὸς πολὺς τῶν ὑιῶν ἰσραήλ. κὰι παραγενόμενος ὁ λαὸς πρὸς μωυσῆν, ἔλεγεν, ὅτι ἡμάρτομεν, ὅτι κατελαλήσαμεν κατὰ τοῦ κυρίου, κὰι κατὰ σοῦ, ἐῦξαι ὀῦν πρὸς κύριον, κὰι ἀφελέτω ἀφ᾿ ἡμῶν τὸν ὄφιν. κὰι ἠύξατο μωυσῆς περὶ τοῦ λαοῦ. κὰι ἐῖπεν κύριος πρὸς μωυσῆν, ποίησον σεαυτῶ ὄφιν χαλκοῦν, κὰι θὲς ἀυτὸν ἐπὶ σημείου. κὰι πᾶς ὁ δεδηγμένος ἰδὼν ἀυτὸν ζήσεται. κὰι ἐποίησε μωυσῆς ὄφιν χαλκοῦν, κὰι ἔστησεν ἀυτὸν ἐπὶ σημείου. κὰι ἐγένετο ὅταν ὄφις ἔδακεν ἄνθρωπον, κὰι ἐπέβλεπεν ἐπὶ τὸν ὄφιν τὸν χαλκοῦν, κὰι ἔζη. κὰι ἀπῆραν ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ, κὰι παρενέβαλον ἐν ὠβώθ. κὰι ἐξάραντες ἐξ ὠβώθ, παρενέβαλον ἐν ἀιεβαρὶμ ἐν τῆ ἐρήμω ἥ ἐστι κατὰ πρόσωπον μωὰβ κατὰ ἀνατολὰς ἡλίου. ἐκεῖθεν ἀπῆραν κὰι παρενέβαλον ἐις φάραγγα ζαρέδ. ἐκεῖθεν ἀπάραντες παρενέβαλον ἐις τὸ πέραν ἀρνὼν ἐν τῆ ἐρήμω τὸ ἐξέχον ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν ἀμοῤῥαίων. ἔστι γὰρ ἀρνὼν ὅρια μωὰβ ἀναμέσον τοῦ ἀμοῤῥαίου. διὰ τοῦτο λέγεται ἐν βίβλω, πόλεμος τοῦ κυρίου τὴν ζοὸβ ἐφλόγισε, κὰι τοὺς χειμάῤῥους ἀρνὼν κὰι τοὺς χειμάῤῥους κατέστησεν κατοικῆσαι ἔιρ, κὰι πρόσκειται τοιςς ὁρίοις μωάβ. κὰι ἐκεῖθεν τὸ φρέαρ. τοῦτο φρέαρ, ὃ ἐῖπε κύριος πρὸς μωυσῆν, συνάγαγε τὸν λαόν, κὰι δώσω ἀυτοῖς ὕδωρ. τότε ἦσεν ἰσραὴλ τὸ ἆσμα τοῦτο ἐπὶ τοῦ φρέατος. ἐξάρχετε ἀυτῶ, φρέαρ ὤρυξαν ἀυτὸ ἄρχοντες, ἐξελατόμησαν ἀυτὸ βασιλεῖς ἐθνῶν ἐν τῆ βασιλεία ἀυτῶν, ἐν τῶ κυριεῦσαι ἀυτῶν. κὰι ἀπὸ φρέατος, ἐις μανθαναείν. κὰι ἀπὸ μανθαναείν, ἐις ναθαναήλ. κὰι ἀπὸ ναθαναήλ, ἐις βαμώθ. κὰι ἀπὸ βαμώθ, ἐις νάπην, ἥ ἐστιν ἐν τῶ πεδίω μωὰβ ἀπὸ κορυφῆς τοῦ λελαξευμένου τὸ βλέπον κατὰ πρόσωπον τῆς ἐρήμου. κὰι ἀπέστειλεν ἰσραὴλ πρέσβεις πρὸς σηὼν βασιλέα ἀμορραίων, λέγων, παρελευσόμεθα διὰ τῆς γῆς σου, ὀυκ ἐκκλινοῦμεν ὄυτε ἐις ἀγρόν, ὄυτε ἐις ἀμπελῶνα, ὄυτε πιόμεθα ὕδωρ ἐκ φρέατος, ὁδῶ βασιλικῆ πορευσόμεθα, ἕως ἂν παρέλθωμεν τὰ ὅριά σου. κὰι ὀυκ ἔδωκεν σηὼν τῶ ἰσραήλ παρελθεῖν διὰ τῶν ὁρὶων ἀυτοῦ. κὰι συνήγαγεν σηὼν πάντα τὸν λαὸν ἀυτοῦ, κὰι ἐξῆλθε παρατάξασθαι τῶ ἰσραήλ ἐις τὴν ἔρημον. κὰι ἦλθεν ἐις ἰάσσα, κὰι παρετάξατο τῶ ἰσραήλ. κὰι ἐπάταξεν ἀυτὸν ἰσραὴλ ἐν φόνω μαχαίρας, κὰι κατεκυρίευσαν τῆς γῆς ἀυτοῦ ἀπὸ ἀρνὼν ἕως ἰαβόκ, ἕως ὑιῶν ἀμμάν. ὅτι ἰαζὴρ ὅρια ὑιῶν ἀμμάν ἐστιν. κὰι ἔλαβεν ἰσραὴλ πάσας τὰς πόλεις ταύτας, κὰι κατώκησεν ἰσραὴλ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσι τῶν ἀμοῤῥαίων ἐν ἐσεβών, κὰι ἐν πάσαις ταῖς συγκυρούσαις ἀυτῆ. ἔστι γὰρ ἐσεβὼν πόλις σηὼν τοῦ βασιλέως τῶν ἀμοῤῥαίων. κὰι ὅυτως ἐπολέμησε βασιλέα μωὰβ τοπρώτερον. κὰι ἔλαβε πᾶσαν τὴν γῆν ἀυτοῦ ἀπὸ χειρὸς ἀυτοῦ ἕως ἀρνών. διὰ τοῦτο ἐροῦσιν ὁι ἀινιγματισταί, ἔλθετε ἐις ἐσεβών, ἵνα ὀικοδομηθῆ κὰι κατασκευασθῆ πόλις σηών, ὅτι πῦρ ἐξῆλθεν ἐξ ἐσεβών, φλὸξ ἐκ πόλεως σηών, κὰι κατέφαγεν {ἔως} μωάβ, κὰι κατέπιεστήλας ἀρνών. ὀυαὶ σοὶ μωάβ. ἀπώλου λαὸς χαμώς. ἀπεδόθησαν ὁι ὑιοὶ ἀυτῶν διασώζεσθαι, κὰι ἁι θυγατέρες ἀυτῶν ἀιχμάλωτοι τῶ βασιλεῖ τῶν ἀμοῤῥαίων σηών, κὰι τὸ σπέρμα ἀυτῶν ἀπολεῖται ἐσεβὼν ἕως δαίβων. κὰι ἁι γυναῖκες ἀυτῶν ἔτι προσεξέκαυσαν πῦρ ἐπὶ μωάβ. κὰι κατώκησεν ἰσραὴλ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσι τῶν ἀμοῤῥαίων. κὰι ἀπέστειλε μωυσῆς κατασκέψασθαι τὴν ἰασήρ, κὰι κατελάβον το ἀυτήν, κὰι τὰς κώμας ἀυτῆς, κὰι ἐξέβαλον τὸν ἀμοῤῥαῖον τὸν κατοικοῦντα ἐκεῖ. κὰι ἐπιστρέψαντες ἀνέβησαν ὁδὸν τὴν ἐις βασάν, κὰι ἐξῆλθεν ὢγ βασιλεὺς τῆς βασὰν ἐις συνάντησιν ἀυτοῖς, κὰι πᾶς ὁ λαὸς ἀυτοῦ ἐις πόλεμον ἐις ἐδραείν. κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς μωυσῆν, μὴ φοβηθῆς ἀυτόν, ὅτι ἐις τὰς χεῖράς σου παραδέδωκα ἀυτόν, κὰι πάντα τὸν λαὸν ἀυτοῦ, κὰι πᾶσαν τὴν γῆν ἀυτοῦ, κὰι ποιήσεις ἀυτῶ καθὼς ἐποίησας τῶ σηὼν βασιλεῖ τῶν ἀμοῤῥαίων, ὃς κατώκει ἐν ἐσεβών. κὰι ἐπάταξεν ἀυτόν, κὰι τοὺς ὑιοὺς ἀυτοῦ, κὰι πάντα τὸν λαὸν ἀυτοῦ ἕως τοῦ μὴ καταλειπεῖν ἀυτοῦ ζωγρίαν, κὰι ἐκληρονόμησαν τὴν γῆν ἀυτῶν.

Chapter 22

κὰι ἀπάραντες ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ, παρενέβαλον ἐπὶ δυσμῶν μωὰβ παρὰ τὸν ἰορδάνην κατὰ ἱεριχῶ. κὰι ἰδὼν βαλαὰκ ὑιὸς σεπφὼρ πάντα ὅσα ἐποίησεν ἰσραὴλ τῶ ἀμοῤῥαίω, κὰι ἐφοβήθη μωὰβ τὸν λαὸν σφόδρα, ὅτι πολλοὶ ἦσαν. κὰι προσώχθισεν μωὰβ ἀπὸ προσώπου ὑιῶν ἰσραήλ. κὰι ἐῖπεν μωὰβ τῆ γερουσία μαδιάν, νῦν ἐκλείξει ἡ συναγωγὴ ἅυτη πάντας τοὺς κύκλω ὑμῶν, ὡς ἐκλείξαι ὁ μόσχος τὰ χλωρὰ ἐκ τοῦ πεδίου. κὰι βαλαὰκ ὑιὸς σεπφώρ, βασιλεὺς μωὰβ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, κὰι ἀπέστειλε πρέσβεις πρὸς βαλαὰμ ὑιὸν βεὼρ φαθυρά, ὅς ἐστιν ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ γῆς ὑιῶν τοῦ λαοῦ ἀυτοῦ, καλέσαι ἀυτόν, λέγων, ἰδοὺ λαὸς ἐξῆλθεν ἐξ ἀιγύπτου. κὰι ἰδοὺ κατεκάλυψεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς. κὰι ὁῦτος ἐγκάθηται ἐχόμενός μου. κὰι νῦν δεῦρο ἄρασαί μοι τὸν λαὸν τοῦτον ὅτι ἰσχυρότερός μου ἐστὶν. ἐὰν δυνώμεθα πατάξαι ἐξ ἀυτῶν, κὰι ἐκ βαλῶ ἀυτοὺς ἐκ τῆς γῆς. ὅτι ὀῖδα ὅτι ὃυς ἂν σὺ ἐυλογήσης, ἐυλόγηνται. κὰι ὃυς ἂν καταράση σύ, κὰι κεκατήρανται. κὰι ἐπορεύθη ἡ γερουσία μωάβ, κὰι ἡ γερουσία μαδιάν, κὰι τὰ μαντεῖα ἐν ταῖς χερσὶν ἀυτῶν κὰι ἦλθον πρὸς βαλαάμ. κὰι ἐῖπον ἀυτῶ τὰ ῥήματα βαλαάκ, κὰι ἐῖπεν πρὸς ἀυτούς, καταλύσατε ἀυτοῦ τὴν νύκτα, κὰι ἀποκριθήσομαι ὑμῖν τὰ ῥήματα ἃ ἂν λαλήση κύριος πρός με. κὰι κατέμειναν ὁι ἄρχοντες μωὰβ παρὰ βαλαάμ. κὰι ἦλθεν ὁ θεὸς πρὸς βαλαάμ, κὰι ἐῖπεν ἀυτῶ, τί ὁι ἄνθρωποι ὁῦτοι παρὰ σοί. κὰι ἐῖπε βαλαὰμ πρὸς τὸν θεόν, βαλαὰκ ὑιὸς σεπφὼρ βασιλεὺς μωὰβ ἀπέστειλεν ἀυτοὺς πρός με, λέγων, ἰδοὺ λαὸς ἐξελήλυθεν ἐξ ἀιγύπτου, κὰι ἐκάλυψεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς, κὰι νῦν δεῦρο ἄρασαί μοι ἀυτόν. ἐι ἄρα δυνήσομαι πατάξαι ἀυτόν, κὰι ἐκβαλῶ ἀυτόν. κὰι ἐῖπεν ὁ θεὸς πρὸς βαλαάμ, ὀυ πορεύση μετ᾿ ἀυτῶν, ὀυδὲ καταράση τὸν λαόν, ἔστι γὰρ ἐυλογημένος. κὰι ἀναστὰς βαλαὰμ τοπρωῒ ἐῖπε τοῖς ἄρχουσι βαλαάκ, ἀποτρέχετε πρὸς τὴν γῆν ὑμῶν, ὀυκ ἀφίησί με κύριος πορεύεσθαι μεθ᾿ ὑμῶν. κὰι ἀναστάντες ὁι ἄρχοντες μωὰβ ἦλθον πρὸς βαλαάκ. κὰι ἐῖπαν, ὀυ θέλει βαλαὰμ πορευθῆναι μεθ᾿ ἡμῶν. κὰι προσέθετο ἔτι βαλαὰκ ἀποστεῖλαι ἄρχοντας πλείους, κὰι ἐντιμωτέρους τούτων. κὰι ἦλθον πρὸς βαλαάμ, κὰι λέγουσιν ἀυτῶ, τάδε λέγει βαλαὰκ ὁ τοῦ σεπφώρ, ἀξιῶ σε μὴ ὀκνήσης ἐλθεῖν πρός με, ἐντίμως γὰρ τιμήσω σε σφόδρα, κὰι ὅσα ἂν ἔιπης μοι, ποιήσω. κὰι δεῦρο ἐπικατάρασαι τὸν λαὸν τοῦτον. κὰι ἀπεκρίθη βαλαάμ, κὰι ἐῖπε τοῖς ἄρχουσι βαλαάκ, ἐὰν δῶ μοι βαλαὰκ πλήρη τὸν ὀῖκον ἀυτοῦ ἀργυρίου κὰι χρυσίου, ὀυ δυνήσομαι παραβῆναι τὸ ῥῆμα κυρίου τοῦ θεοῦ, ποιῆσαι ἀυτὸ μικρὸν ἢ μέγα. κὰι νῦν ὑπομείνατε ἀυτοῦ κὰι ὑμεῖς τὴν νύκτα ταύτην, κὰι γνώσομαι τί προσθήσει κύριος λαλῆσαι πρός με. κὰι ἦλθεν ὁ θεὸς πρὸς βαλαὰμ νυκτός, κὰι ἐῖπεν ἀυτῶ, ἐι καλέσαι σε παρῆσαν ὁι ἄνθρωποι ὁῦτοι, ἀναστὰς ἀκολούθησον ἀυτοῖς. ἀλλὰ τὸ ῥῆμα ὃ ἂν λαλήσω πρὸς σέ, τοῦτο ποιήσεις. κὰι ἀναστὰς βαλαὰμ τοπρωΐ ἐπέσαξεν τὴν ὄνον ἀυτοῦ, κὰι ἐπορεύθη μετὰ τῶν ἀρχόντων μωάβ. κὰι ὠργίσθη θυμῶ ὁ θεός, ὅτι ἐπορεύθη ἀυτὸς. κὰι ἀνέστη ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἐνδιαβάλλειν ἀυτόν. κὰι ἀυτὸς ἐπιβεβήκει ἐπὶ τῆς ὄνου ἀυτοῦ. κὰι δύο παῖδες ἀυτοῦ μετ᾿ ἀυτοῦ. κὰι ἰδοῦσα ἡ ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ ἀνθεστηκότα ἐν τῆ ὁδῶ, κὰι τὴν ῥομφαίαν ἐσπασμένην ἐν τῆ χειρὶ ἀυτοῦ, ἐξέκλινεν ἡ ὄνος ἐκ τῆς ὁδοῦ, κὰι ἐπορεύετο ἐις τὸ πεδίον, κὰι ἐπάταξε τὴν ὄνον τοῦ ἐυθύναι ἀυτὴν ἐν τῆ ὁδῶ. κὰι ἔστη ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς ἄυλαξι τῶν ἀμπέλων. φραγμὸς ἐντεῦθεν, κὰι φραγμὸς ἐντεῦθεν. κὰι ἰδοῦσα ἡ ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ, προσέθλιψεν ἑαυτὴν πρὸς τὸν τοῖχον, κὰι ἀπέθλιψεν τὸν πόδα βαλαάμ. κὰι προσέθετο ἔτι μαστίξαι ἀυτήν, κὰι προσέθετο ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἀπελθών. κὰι ὑπέστη ἐν τόπω στενῶ, ἐις ὃν ὀυκ ἦν ἐκκλίναι δεξιὰν ὀυδὲ ἀριστεράν, κὰι ἰδοῦσα ἡ ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ συνεκάθισεν ὑποκάτω βαλαάμ. κὰι ἐθυμώθη βαλαάμ, κὰι ἔτυπτεν τὴν ὄνον ἐν τῆ ῥάβδω. κὰι ἤνοιξεν ὁ θεὸς τὸ στόμα τῆς ὄνου. κὰι λέγει τῆ βαλαάμ, τί πεποίηκά σοι, ὅτι πέπαικάς με τοῦτο τρίτον. κὰι ἐῖπε βαλαὰμ τῆ ὄνω, ὅτι ἐμπέπαιχάς μοι, κὰι ἐι ἐῖχον μάχαιραν ἐν χειρί μου, ἤδη ἂν ἐξεκέντησά σε. κὰι λέγει ἡ ὄνος τῶ βαλαάμ, ὀυκ ἐγὼ ἡ ὄνος σου, ἐφ᾿ ἧς ἐπέβαινες ἀπὸ νεότητός σου ἕως τῇς σήμερον ἡμέρας; μὴ ὑπεροράσει ὑπεριδοῦσα ἐποίησά σοι ὅυτως. ὁ δὲ ἐῖπεν ὀυχί. ἀπεκάλυψε δὲ ὁ θεὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς βαλαάμ, κὰι ὁρᾶ τὸν ἄγγελον κυρίου ἀνθεστηκότα ἐν τῆ ὁδῶ, κὰι τὴν μάχαιραν ἐσπασμένην ἐν τῆ χειρὶ ἀυτοῦ. κὰι κύψας προσεκύνησε τῶ προσώπω. κὰι ἐῖπεν ἀυτῶ ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ διατί ἐπάταξας τὴν ὄνον σου τοῦτο τρίτον. κὰι᾿δοὺ ἐγὼ ἐξῆλθον ἐις διαβολήν σου, ὅτι ὀυκ ἀστεία ἡ ὁδός σου ἐναντίον μου. κὰι ἰδοῦσα με ἡ ὄνος ἐξέκλινεν ἀπ᾿ ἐμοῦ τοῦτο τρίτον. κὰι ἐιμὴ ἐξέκλινεν ἀπ᾿ ἐμοῦ, νῦν ὀῦν σε μὲν ἂν ἀπέκτεινα, ἐκεὶνην δ᾿ ἂν περιεποιησάμην. κὰι ἐῖπε βαλαὰμ τῶ ἀγγέλω κυρίου, ἡμάρτηκα, ὀυ γὰρ ἠπιστάμην ὅτι σύ μοι ἀνθέστηκας ἐν τῆ ὁδῶ ἐις συνάντησίν μου. κὰι νῦν ἐιμὴ σοὶ ἀρέσκει ἀποστραφήσομαι. κὰι ἐῖπεν ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ πρὸς βαλαάμ, συμπορεύθητι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, πλὴν τὸ ῥῆμα ὃ ἂν λαλήσω πρὸς σέ, τοῦτο φυλάξη λαλῆσαι. κὰι ἐπορεύθη βαλαὰμ μετὰ τῶν ἀρχόντων βαλαάκ. κὰι ἀκούσας βαλαάκ, ὅτι ἦλθε βαλαάμ, ἐξῆλθεν ἐις συνάντησιν ἀυτῶ, ἐις πόιν μωάβ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τῶν ὁρίων ἀρνών, ἥ ἐστιν ἐκ μέρους τῶν ὁρίων, κὰι ἐῖπε βαλαὰκ πρὸς βαλαάμ, ὀυχὶ ἀποστείλας ἀπέστειλα πρὸς σέ, καλέσαι σε, διατί ὀυκ ἤρχου πρός με, ὄντως ὀυ δυνήσομαι τιμῆσαί σε; κὰι ἐῖπε βαλαὰμ πρὸς βαλαάκ, ἰδοὺ ἥκω πρὸς σὲ νῦν, δυνατός ἐιμι λαλῆσαι τί τὸ ῥῆμα ὃ ἂν ἐμβάλη ὁ θεὸς ἐις τὸ στόμα μου, τοῦτο φυλάξω λαλῆσαι, κὰι ἐπορεύθη βαλαὰμ μετὰ βαλαὰκ. κὰι ἦλθον ἐις πόλεις ἐπαύλεων, κὰι ἔθυσεν βαλαὰκ πρόβατα κὰι μόσχους. κὰι ἀπέστειλετῶ βαλαὰμ κὰι τοῖς ἄρχουσι τοῖς μετ᾿ ἀυτοῦ, κὰι ἐγενήθη πρωΐ. κὰι παραλαβὼν βαλαάκ τὸν βαλαὰμ ἀνεβίβασεν ἀυτὸν ἐπὶ τὴν στήλην τοῦ βαάλ, κὰι ἔδειξεν ἀυτῶ ἐκεῖθεν μέρος τὶ τοῦ λαοῦ.

Chapter 23

κὰι ἐῖπε βαλαὰμ τῶ βαλαάκ, ὀικοδόμησόν μοι ἐν ταῦθα ἑπτὰ βωμοὺς κὰι ἑτοίμασόν μοι ἐνταῦθα ἑπτὰ μόσχους, κὰι ἑπτὰ κριούς. κὰι ἐποίησε βαλαὰκ ὃν τρόπον ἐῖπε ἀυτῶ βαλαάμ, κὰι ἀνήνεγκε μόσχον κὰι κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν. κὰι ἐῖπε βαλαὰμ πρὸς βαλαάκ, παράστηθι ἐπί τῆς θυσίας σου, κὰι πορεύσομαι ἐι φανεῖταί μοι ὁ θεὸς ἐν συναντήσει, κὰι ῥῆμα ὃ ἄν μοι δείξει,ἀπαγγελῶσοι, κὰι ἐπορεύθη ἐυθείαν, κὰι ἐφάνη ὁ θεὸς τῶ βαλαάμ. κὰι ἐῖπε πρὸς ἀυτὸν βαλαάμ, τοὺς ἑπτὰ βωμοὺς ἡτοίμασα, κὰι ἀνεβίβασα μόσχον κὰι κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν. κὰι ἐνέβαλεν ὁ θεός ῥῆμα ἐις τὸ στόμα βαλαάμ, κὰι ἐῖπεν, ἐπιστραφεὶς πρὸς βαλαὰκ ὅυτως λαλήσεις, κὰι ἀπεστράφη πρὸς ἀυτόν, κὰι ὅδε ἐφεστήκει ἐπὶ τῶν ὁλοκαυτωμάτων ἀυτοῦ, κὰι πάντες ὁι ἄρχοντες μωὰβ μετ᾿ ἀυτοῦ. κὰι ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν ἀυτοῦ, ἐῖπεν, ἐκ μεσοποταμίας μετεπέμψατό με βαλαὰκ βασιλεὺς μωάβ. ἐξ ὀρέων ἀνατολῶν, λέγων, δεῦρο ἄρασαί μοι τὸν ἰακώβ, κὰι δεῦρο ἐπικατάρασαί μοι τὸν ἰσραήλ. τί ἀράσομαι ὃν μὴ ἀρᾶται κύριος, κὰι τί καταράσομαι ὃν μὴ καταρᾶται ὁ θεός, ὅτι ἀπὸ κορυφῆς ὀρέων ὄψομαι ἀυτόν, κὰι ἀπὸ βουνῶν προσνοήσω ἀυτόν, ἰδοὺ λαὸς μόνος κατοικήσει, κὰι ἐν ἔθνεσιν ὀυ λογισθήσεται, τίς ἐξηκριβώσατο τὸ σπέρμα ἰακώβ. κὰι τίς ἐξαριθμήσεται δήμους ἰσραήλ. ἀποθάνοι ἡ ψυχή μου ἐν ψυχαῖς δικαίων, κὰι γένοιτο τὸ σπέρμα μου ὡς τὸ σπέρμα τοῦτο. κὰι ἐῖπε βαλαὰκ πρὸς βαλαάμ, τί πεποίηκάς μοι, ἐις κατάρασιν ἐχθρῶν μου κέκληκά σε, κὰι ἰδοὺ ἐυλόγηκας ἐυλογίαν. κὰι ἐῖπε βαλαὰμ πρὸς βαλαάκ, ὀυχὶ ὅσα ἂν ἐμβάλη ὁ θεὸς ἐις τὸ στόμα μου, τοῦτο φυλάξω λαλῆσαι. κὰι ἐῖπε πρὸς ἀυτὸν βαλαάκ, δεῦρο ἔτι μετ᾿ ἐμοῦ ἐις τόπον ἄλλον ἐξ ὁῦυ ὀυκ ὄψη ἀυτὸν ἐκεῖθεν, ἀλλ᾿ ἢ μέρος τὶ ἀυτοῦ ὄψη, πάντας δὲ ὀυ μὴ ἴδης, κὰι καταράση μοι ἀυτὸν ἐκεῖθεν, κὰι παρέλαβεν ἀυτὸν ἐις ἀγροῦ σκοπιὰν ἐπὶκορυφήν λελαξευμένου, κὰι ὠκοδόμησεν ἐκεῖ ἑπτὰ βωμούς, κὰι ἀνεβίβασεν μόσχον κὰι κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν. κὰι ἐῖπε βαλαὰμ πρὸς βαλαὰκ. παράστηθι ἐπὶ τῆς θυσίας σου, ἐγὼ δὲ πορεύσομαι ἐπερωτῆσαι τὸν θεόν. κὰι συνήντησεν ὁ θεὸς τῶ βαλαάμ, κὰι ἐνέβαλεν ῥῆμα ἐις τὸ στόμα ἀυτοῦ. κὰι ἐῖπε ἀποστράφητι πρὸς βαλαάκ, κὰι τάδε λαλήσεις, κὰι ἀπεστράφη πρὸς ἀυτόν, κὰι ὅδε ἐφεστήκει ἐπὶ τῇς ὁλοκαυτώσεως ἀυτοῦ, κὰι ὁι ἄρχοντες μωὰβ μετ᾿ ἀυτοῦ. κὰι ἐῖπεν ἀυτῶ βαλαάκ, τί ἐλάλησε κύριος. κὰι ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν ἀυτοῦ, ἐῖπεν, ἀνάστηθι βαλαάκ, κὰι ἄκουε ἐνώτισαι μάρτυς ὑιὸς σεπφώρ, ὀυχ ὡς ἄνθρωπος ὁ θεὸς διαψεύσεσθαι, ὀυδὲ ὡς ὑιὸς ἀνθρώπου ἀπειληθῆναι. ἀυτὸς ἐῖπας, ὀυχὶ ποιήσει. λαλήσει, κὰι ὀυχὶ ἐμμενεῖ. ἰδοὺ ἐυλογεῖν παρείλημμαι. ἐυλογήσω κὰι ὀυμὴ ἀποστραφῶ, ὀυκ ἔσται μόχθος ἐν ἰακώβ, ὀυδὲ ὀφθήσεται πόνος ἐν ἰσραήλ, κύριος ὁ θεὸς ἀυτοῦ μετ᾿ ἀυτοῦ, τὰ ἔνδοξα ἀρχόντων ἐν ἀυτῶ, ὁ θεὸς ὁ ἐξαγαγὼν ἀυτὸν ἐξ ἀιγύπτου. ὡς δόξα μονοκέρωτος ἀυτοῦ. ὀυ γάρ ἐστιν ὀιωνισμὸς ἐν ἰακώβ, ὀυδὲ μαντεία ἐν ἰσραήλ, κατὰ καιρὸν ῥηθήσεται ἰακώβ. κὰι τῶ ἰσραὴλ τί ἐπιτελέσει ὁ θεός. ἰδοὺ λαὸς ὡς σκύμνος ἀναστήσεται. κὰι ὡς λέων γαυριωθήσεται. ὀυ κοιμηθήσεται ἕως φάγη θήραν, κὰι ἁῖμα τραυματιῶν πίηται. κὰι ἐῖπε βαλαάκ πρὸς βαλαάμ, ὄυτε κατάραις καταράση ἀυτόν, ὄυτε ἐυλογῶν ἐυλογήσεις ἀυτόν. κὰι ἀπο κριθεὶς βαλαάμ, ἐῖπε τῶ βαλαάκ, ὀυκ ἐλάλησά σοι λέγων, τὸ ῥῆμα ὃ ἂν λαλήση ὁ θεὸς τοῦτο ποιήσω. κὰι ἐῖπε βαλαὰκ πρὸς βαλαάμ, δεῦρο παραλάβω σε ἐις τόπον ἄλλοον, ἐι ἀρέση τῶ θεῶ, κὰι κατάρασαί μοι ἀυτὸν ἐκεῖθεν. κὰι παρέλαβε βαλαὰκ τὸν βαλαὰμ ἐπὶ κορυφὴν τοῦ φοβώρ, τὸ παρατεῖνον ἐις τῆν ἔρημον. κὰι ἐῖπε βαλαὰμ πρὸς βαλαὰκ ὀικοδόμησόν μοι ὧδε ἑπτὰ βωμούς, κὰι ἑτοίμασόν μοι ὧδε ἑπτὰ μόσχους, κὰι ἑπτὰ πριούς. κὰι ἐποίησεν βαλαὰκ καθάπερ ἐῖπεν ἀυτῶ βαλαάμ, κὰι ἀνήνεγκε μόσχον κὰι κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν

Chapter 24

κὰι ἰδὼν βαλαάμ, ὅτι καλόν ἐστιν ἔναντι κυρίου ἐυλογεῖν τὸν ἰσραήλ, ὀυκ ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἐιωθὸς ἐις συνάντησιν τοῖς ὀιωνοῖς, κὰι ἐπέστρεψεν τὸ πρόσωπον ἀυτοῦ ἐις τὴν ἔρημον. κὰι ἐπάρας βαλαὰμ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀυτοῦ καθορᾶ, τὸν ἰσραὴλ ἐστρατοπεδευκότα κατὰ φυλάς. κὰι ἐγένετο πνεῦμα θεοῦ ἐπ᾿ ἀυτόν, κὰι ἀναλαβών τὴν παραβολὴν ἀυτοῦ, ἐῖπε, φησὶ ιβαλαὰμ ὑιὸς βεώρ. φησίν ὁ ἄνθρωπος ἀληθινὸς ὁρῶν. φησὶν ἀκούων λόγια θεοῦ, ὅστις ὅρασιν θεοῦ ἐῖδεν ἐν ὕπνω, ἀποκεκαλυμμένοι ὁι ὀφθαλμοὶ ἀυτοῦ, ὡς καλοί σου ὁι ὀῖκοι ἰακώβ. ἁι σκηναί σου ἰσραήλ, ὡσεὶ νάπαι σκιάζουσαι, ὡσεὶ κὰι παράδεισοι ἐπὶ ποταμόν, κὰι ὡς εὶ σκηναί, ἃς ἔπηξεν κύριος, ὡς εὶ κέδροι παρ᾿ ὕδατα. ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος ἀυτοῦ, κὰι κυριεύσει ἐθνῶν πολλῶν. κὰι ὑψωθήσεται ἡ ψὼχ βασιλεία ἀυτοῦ, κὰι ἀυξηθήσεται ἡ βασιλεία ἀυτοῦ, ὁ θεὸς ὡ δήγησεν ἀυτὸν ἐξ ἀιγύπτου, ὡς δόξα μονοκέρωτος ἀυτῶ. ἔδεται ἔθνη ἐχθρῶν ἀυτοῦ, κὰι τὰ πάχη ἀυτῶν ἐκμυελιεῖ, κὰι ταῖς βολίσιν ἀυτοῦ κατατοξεύσει ἐχθρωόν, κατακλιθεὶς ἀνεπαύσατο ὡς λέων, κὰι ὡσεὶ σκύμνος τις ἀναστήσει ἀυτόν. ὁι ἐυλογοῦντές σε, ἐυλόγηνται. κὰι ὁι καταρώμενοί σε, κεκατήρανται. κὰι ἐθυμώθη βαλαὰκ ἐπὶ βαλαάμ, κὰι συνεκρότησε ταῖς χερσὶν ἀυτοῦ. κὰι ἐῖπε βαλαὰκ πρὸς βαλαάμ, καταράσασθαι τὸν ἐχθρόν μου κέκληκά σε, κὰι ἰδοὺ ἐυλογῶν ἐυλόγηκας τρίτον τοῦτον. νῦν ὀῦν φεῦγε ἐις τὸν τόπον σου. ἐῖπα τιμήσω σε, κὰι νῦν ἐστέρησέ σε κύριος τῆς δόξης. κὰι ἐῖπε βαλαὰμ πρὸς βαλαάκ, ὀυχὶ κὰι τοῖς ἀγγέλοις σου ὃυς ἀπέστειλας πρός με, ἐλάλησα, λέγων, ἐάν μοι δῶ βαλαὰκ πλήρη τὸν ὀῖκον ἀυτοῦ ἀργυρίου κὰι χρυσίου, ὀυ δυνήσομαι παραβῆναι τὸ ῥῆμα κυρίου ποιῆσαι ἀυτῶ πονηρὸν ἢ καλὸν παρ᾿ ἐμαυτοῦ. ὅσα ἐὰν ἔιπη μοι ὁ θεός, ταῦτα ἐρῶ. κὰι νῦν ἰδοὺ ἐγὼ ἀποτρέχω ἐις τὸν τόπον μου. δεῦρο συμβουλεύσω σοι, τί ποιήσει ὁ λαὸς ὁῦτος τὸν λαόν σου ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν. κὰι ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν ἀυτοῦ ἐῖπε, φησὶ βαλαὰμ ὑιὸς βεώρ, φησὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινὸς ὁρῶν ἀκούων λόγια θεοῦ ἐπιστάμενος ἐπιστήμην παρὰ ὑψίστου, κὰι ὅρασιν θεοῦ ἰδὼν ἐν ὕπνω, ἀποκεκαλυμμένοι ὁι ὀφθαλμοὶ ἀυτοῦ, δείξω ἀυτῶ κὰι ὀυχὶ νῦν. μακαρίσω κὰι ὀυκ ἐγγύζει. ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ ἰακώβ, κὰι ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ ἰσραήλ, κὰι θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς μωάβ, κὰι προνομεύσει πάντας τοὺς ὑιοὺς σήθ. κὰι ἔσται ἐδὼν κληρονομία, κὰι ἔσται κληρονομία ἡσαῦ ὁ ἐχθρὸς ἀυτοῦ. κὰι ἰσραὴλ ἐποίησεν ἰσχύν, κὰι ἐξεγερθήσεται ἐξ ἰακώβ, κὰι ἀπολεῖ σωζόμενον ἐκ πόλεως. κὰι ἰδὼν τὸν ἀμαλήκ, κὰι ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν ἀυτοῦ, ἐῖπεν, ἀρχὴ ἐθνῶν ἀμαλήκ, κὰι τὸ σπέρμα ἀυτοῦ ἀπολεῖται. κὰι ἰδὼν τὸν κειναῖον, κὰι ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν ἀυτοῦ, ἐῖπεν, ἰσχυρὰ ἡ κατοικία σου, κὰι ἐὰν θῆς ἐν πέτρα τὴν νοσσιάν σου, κὰι ἐὰν γένηται τῶ βεὼρ νοσσιὰ πανουργίας, ἀσσύριοί σε ἀιχμαλωτεύσουσι. κὰι ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν ἀυτοῦ, ἐῖπεν, ὢ ὢ, τίς ζήσεται, ὅταν θῆ ταῦτα ὁ θεός, κὰι ἐξελεύσεται ἐκ χειρὸς κιτιαίων. κὰι κακώσουσιν ἀσσοὺρ, κὰι κακώσουσιν ἑβραίους. κὰι ἀυτοὶ ὁμοθυμαδὸν ἀπολοῦνται. κὰι ἀναστὰς βαλαὰμ ἀπῆλθεν, ἀποστραφεὶς ἐις τὸν τόπον ἀυτοῦ. ἀποστραφεὶς δὲ κὰι βαλαὰκ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτοῦ.

Chapter 25

κὰι κατέλυσεν ἰσραὴλ ἐν σαπτείν, κὰι ἐβεβηλώθη ὁ λαὸς ἐκπορνεῦσαι ἐις τὰς θυγατέρας μωάβ. κὰι ἐκάλεσαν ἀυτοὺς ἐπὶ τῶν θυσιῶν τῶν ἐιδώλων ἀυτῶν, κὰι ἔφαγεν ὁ λαὸς τῶν θυσιῶν ἀυτῶν, κὰι προσεκύνησε τοῖς ἐιδώλοις ἀυτῶν, κὰι ἐτελέσθη ἰσραὴλ τῶ βεελφεγώρ, κὰι ὠργίσθη θυμῶ κύριος τῶ ἰσραήλ, κὰι ἐῖπε κύριος τῶ μωυσῆ, λάβε πάντας τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ λαοῦ κὰι παραδειγμάτισον ἀυτοὺς κυρίω ἀπέναντι τοῦ ἡλίου. κὰι ἀποστραφήσεται ὀργὴ θυμοῦ κυρίου ἀπὸ ἰσραήλ. κὰι ἐῖπε μωυσῆς ταῖς φυλαῖς ἰσραήλ, ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν ὀικεῖον ἀυτοῦ τὸν τετελεσμένον τῶ βεελφεγώρ. κὰι ἰδοὺ ἄνθρωπος τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ ἐλθὼν προσήγαγεν τὸν ἀδελφὸν ἀυτοῦ πρὸς τὴν μαδιανίτην ἐναντίον μωυσῆ, κὰι ἐναντίον πάσης συναγωγῆς ὑιῶν ἰσραήλ. ἀυτοὶ δὲ ἔκλαιον παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. κὰι ἰδὼν φινεὲς ὑιὸς ἐλεάζαρ ὑιοῦ ἀαρὼν τοῦ ἱερέως, ἐξανέστη ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς. κὰι λαβὼν σιρομάστην ἐν τῇ χειρὶ ἐισῆλθεν ὀπίσω τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἰσραηλίτου, ἐις τὴν κάμινον. κὰι ἀπεκέντησεν ἀμφοτέρους τόν τε ἄνθρωπον τὸν ἰσραηλίτην, κὰι τὴν γυναῖκα διὰ τῆς μήτρας ἀυτῆς, κὰι ἐπάυσατο ἡ πληγὴ ἀπὸ τῷν ὑιῶν ἰσραήλ, κὰι ἐγένοντο ὁι τεθνηκότες ἐν τῆ πληγῆ τέσσαρες κὰι ἔικοσι χιλιάδες. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, φινεὲς ὁ ὑιὸς ἐλεάζαρ ὑιοῦ ἀαρὼν τοῦ ἱερέως κατέπαυσεν τὸν θυμόν μου ἀπὸ ὑιῶν ἰσραὴλ ἐν τῶ ζηλῶσαί μου τὸν ζῆλον ἐν ἀυτοῖς, κὰι ὀυκ ἐξανήλωσα τοὺς ὑιοὺς ἰσραὴλ ἐν τῶ ζήλω μου. ὅυτως ἐῖπον, ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἀυτῶ τὴν διαθήκην μου διαθήκην ἐιρήνης, κὰι ἔσται ἀυτῶ κὰι τῶ σπέρματι ἀυτοῦ μετ᾿ ἀυτὸν διαθήκη ἱερατείας ἀιωνίας, ἀνθ᾿ ὧν ἐζήλωσε τῶ θεῶ ἀυτοῦ, κὰι ἐξιλάσατο περί τῶν ὑιῶν ἰσραήλ. τὸ δὲ ὄνομα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἰσραηλίτου τοῦ πεπληγότος, ὃς ἐπεπλήγει μετὰ τῆς μαδιανίτιδος, ζαμβρί, ὑιὸς σαλώ, ἄρχων ὄικου πατριᾶς συμεών. κὰι ὄνομα τῆ γυναικί τῆ μαδιανίτιδι τῆ πεπληγύια, χασβί, θυγάτηρ σούρ, ἄρχοντος ἔθνους ὀμόθ, ὄικου πατριᾶς ἐστὶ τῶν μαδιάν. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάλησον τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, λέγων, ἐχθραίνετε τοῖς μαδιηναίοις, κὰι πατάξατε ἀυτούς, ὅτι ἐχθραίνουσιν ἀυτοὶ ὑμῖν ἐν δολιότητι, ὅσα δολιοῦσιν ὑμᾶς διὰ φογὼρ κὰι διὰ χασβὶ θυγατέρα ἄρχοντος μαδιὰν ἀδελφὴν ἀυτῶν τὴν πεπληγϋιαν ἐν τῆ ἡμέρα τῆς πληγῆς διὰ φογώρ.

Chapter 26

κὰι ἐγένετο μετὰ τὴν πληγήν, κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, κὰι πρὸς ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα, λέγων, λάβε τὴν ἀρχὴν πάσης συναγωγῆς ὑιῶν ἰσραήλ, ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος παρατάξασθαι ἐν ἰσραήλ. κὰι ἐλάλησε μωυσῆς κὰι ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς μετ᾿ ἀυτῶν ἐν ἀραβὼθ μωὰβ ἐπὶ τοῦ ἰορδάνου κατὰ ἱεριχώ, λέγων, ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, ὃν τρόπον συνέταξε κύριος τῶ μωυσῆ. κὰι ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ὁι ἐξελθόντες ἐξ ἀιγύπτου, ῥουβήν, πρωτότοκος ἰσραήλ. ὑιοὶ δὲ ῥουβήν, ἐνὼχ δῆμος τοῦ ἐνὼχ τοῦ φαλλοῦ. δῆμος τοῦ φαλλουεί, τῶ ἐσρών. δῆμος τοῦ ἐσρωνεί, τῶ χαρμεί, δῆμος ὁ τοῦ χαρμεί. ὁῦτοι ῥουβὴν ὁι δῆμοι κὰι ἐγένετο ἡ ἐπίσκεψις ἀυτῶν τρεῖς κὰι τεσσαράκοντα χιλιάδες κὰι ἑπτακόσιοι κὰι τριάκοντα. κὰι ὁι ὑιοὶ φαλλοῦ, ἐλιάβ. κὰι ὁι ὑιοὶ ἐλιάβ, ναμουὴλ κὰι δαθὰν κὰι ἀβειρών. ὁῦτοι ἐπίκλητοι τῆς συναγωγῆς. ὁῦτοί ἐισιν ὁι ἐπιστάντες ἐπὶ μωυσῆν κὰι ἀαρὼν ἐν τῆ συναγωγῆ κορέ, ἐν τῆ ἐπιστασία κυρίου. κὰι ἀνοίξασα ἡ γῆ τὸ στόμα ἀυτῇς κατέπιεν ἀυτούς, κὰι κορὲ ἐν τῶ θανάτω τῆς συναγωγῆς ἀυτοῦ, ὅτε κατέφαγε τὸ πῦρ τοὺς πεντήκοντα κὰι διακοσίους, κὰι ἐγενήθησαν ἐν σημείω. ὁι δὲ ὑιοὶ κορὲ ὀυκ ἀπέθανον. κὰι ὁι ὑιοὶ συμεὼν ὁ δῆμος τῶν ὑιῶν συμεὼν τῶ ναμουήλ. δῆμος ὁ ναμουηλεί, τῶ ἰαμὶν δῆμος ὁ ἰαμεινί. τῶ ἰαχὶν δῆμος ὁ ἰαχεινεί. τῶ ζαρὰ δῆμος ὁ ζαραί, τῶ σαοὺλ δῆμος ὁ σαουλί. ὁῦτοι οὁι δῆμοι συμεὼν ἐκ τῆς ἐπισκέψεως ἀυτῶν, δύο κὰι ἔικοσι χιλιάδες κὰι διακόσιοι. ὁι ὑιοὶ γάδ, κατὰ δήμους ἀυτῶν. τῶ σαφών, δῆμος ὁσαφωνί. τῶ ἀγγί, δῆμος ὁ ἀγγί. τῶ σουνί, δῆμος ὁ σουνεί. τῶ ἀζέ, δῆμος ὁ ἀζενί. τῶ ἀδδί. δῆμος ὁ ἀδδί. τῶ ἀοράδ, δῆμος ὁ ἀοραδί. τῶ ἀριήλ, δῆμος ὁ ἀριήλ. ὁῦτοι ὁι δῆμοι ὑιῶν γάδ, ἐξ ἐπισκέψεως ἀυτῶν τεσσαράκοντα χιλιάδες κὰι πεντακόσιοι. ὑιοὶ ἰούδα, ἢρ κὰι ἀβνάν, σηλών, κὰι φαρὲς κὰι ζαρά. κὰι ἀπέθανεν ἢρ κὰι ἀβνὰν ἐν γῆ χαναάν, κὰι ἐγένοντο ὑιοὶ ἰούδα κατὰ δήμους ἀυτῶν, τῶ σηλών, δῆμος ὁ σηλωνί. τῶ φαρές, δῆμος ὁ φαρεσί. τῶ ζαρὰ δῆμος ὁ ζαραΐ. κὰι ἐγένοντο ὁι ὑιοὶ φαρὲς. τῶ ἀσρών, δῆμος ὁ ἀσρωνΐ. τῶ ἀμούλ, δῆμος ὁ ἀμουλί. ὁῦτοι δῆμοι τῶ ἰούδα κατὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀυτῶν ἓξ κὰι ἑβδομήκοντα χιλιάδες κὰι πεντακόσιοι. κὰι ὁι ὑιοὶ ἰσσάχαρ κατὰ δήμους ἀυτῶν. τῶ θωλά, δῆμος ὁ θωλαεί. τῶ φουᾶ, δῆμος ὁ φουαΐ. τῶ ἰασούβ, δῆμος ὁ ἰασουβί. τῶ σαμβράν, δῆμος ὁ σαμβρανί. ὁῦτοι δῆμοι ἰσσάχαρ ἐξ ἐπισκέψεως ἀυτῶν τέσσαρες κὰι ἑξήκοντα χιλιάδες κὰι τριακόσιοι. ὑιοὶ ζαβουλὼν κατὰ δήμους ἀυτῶν. τῶ σαρέδ, δῆμος ὁ σαρεδεί. τῶ ἀλλών, δῆμος ὁ ἀλλωνεί. τῶ ἀλλήλ, δῆμος ὁ ἀλληλί. ὁῦτοι ὁι δῆμοι ζαβουλὼν ἐξ ἐπισκέψεως ἀυτῶν ἑξήκοντα χιλιάδες κὰι πεντακόσιοι. ὑιοὶ ἰωσὴφ κατὰ δήμους ἀυτῶν, μανασσῆ κὰι ἐφραΐμ. κὰι ὑιοὶ μανασσῆ. τῶ μαχείρ, δῆμος ὁ μαχειρί. κὰι μαχεὶρ ἐγέννησε τὸν γαλαάδ. τῶ γαλαὰδ δῆμος ὁ γαλααδί. κὰι ὁῦτοι ὑιοὶ γαλαάδ. τῶ ἀχιεζέρ, δῆμος ἀχιεζερί. τῶ χελέγ, δῆμος ὁ χελεγί. τῶ ἐσριήλ, δῆμος ὁ ἐσριηλί. τῶ σιχέμ, δῆμος ὁ σιχεμί. τῶ σαμαέρ, δῆμος ὁ σαμαερί. τῶ ὀφέρ, δῆμος ὁ ὀφερί. κὰι τῶ σαλπαὰδ ὑιῶ ὀφέρ ὀυκ ἐγένοντο ἀυτῶ ὑιοὶ, ἀλλ᾿ ἢ θυγατέρες. κὰι ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν θυγατέρων σαλπαάδ, μααλά, κὰι νουά, κὰι ἔγλα, κὰι μελχά, κὰι θερσά. ὁῦτοι ὁι δῆμοι μανασσῆ ἐξ ἐπισκέψεως ἀυτῶν, δύο κὰι πεντήκονταΐ χιλιάδες κὰι ἑπτακόσιοι. ὁῦτοι ὁι ὑιοὶ ἐφραῒμ κατὰ δήμους ἀυτῶν. τῶ σουταλά, δῆμος ὁ σουταλα. τῶ βεχέρ, δῆμος ὁ βεχερὶ. τῶ ταναί, δῆμος ὁ ταναΐ. ὁῦτοι ὁι ὑιοὶ σουταλά. τῶ ἐδέν, δῆμος ὁ ἐδενί{·} ὁῦτοι ὁι δῆμοι ἐφραΐμ, ἐξ ἐπισκέψεως ἀυτῶν δύο {} κὰι τριάκοντα χιλιάδες κὰι πεντακόσιοι. ὁῦτοι ὁι δῆμοι ὑιωςν ἰωσὴφ κατὰ δήμους ἀυτῶν. ὑιοὶ βενιαμίν κατὰ δήμους ἀυτῶν. τῶ βαλέ, δῆμος ὁ βαλεί. τῶ ἀσυβήλ, δῆμος ὁ ἀσυβηλί. τῶ ἀχειρώμ, δῆμος ὁ ἀχειρωμί. τῶ σωφάν, δῆμος ὁ σωφανί. τῶ ὀφάμ, δῆμος ὁ ὀφαμί. κὰι ἐγένοντο ὑιοὶ βαλέ, ἄδαρ, κὰι νοεμᾶν. τῶ ἄδαρ, δῆμος ὁ ἀδαρί. τῶ νοεμᾶν, δῆμος ὁ νοεμανί. ὁῦτοι ὁι δῆμοι βενιαμίν κατὰ δήμους ἀυτῶν, ἐξ ἐπισκέψεως ἀυτῶν πέντε και τεσσαράκοντα χιλιάδες κὰι ἑξακόσιοι. κὰι ὑιοὶ δὰν κατὰ δήμους ἀυτῶν. τῶ σαμεῖ, δῆμος ὁ σαμεί. ὁῦτοι ὁι δῆμοι δὰν κατὰ δήμους ἀυτῶν. πάντες ὁι δῆμοι σαμεῖ κατ᾿ ἐπισκοπὴν ὀυτῶν τέσσαρες κὰι ἑξηκοντα χιλιάδες κὰι τετρακόσιοι. ὑιοὶ ἀσὴρ κατὰ δήμους ἀυτῶν. τῶ ἰαμίν, δῆμος ὁ ἰαμεινί. τῶ ἰεσσουί, δῆμος ὁ ἰεσσουί. τῶ βαρουά, δῆμος ὁ βαριαί. τῶ χοβέρ, δῆμος ὁ χοβερί. τῶ μελχιήλ, δῆμος ὁ μελχιημί{}. κὰι τὸ ὄνομα τῆς θυγατρὸς ἀσήρ, σαρα. ὁῦτοι ὁι δῆμοι ἀσὴρ ἐξ ἐπισκέψεως ἀυτῶν τρεῖς κὰι πεντήκοντα χιλιάδες κὰι τετρακόσιοι. ὁι ὑιοὶ νεφθαλίμ κατὰ δήμους ἀυτῶν. τῶ ἀσήλ, δῆμος ὁ ἀσηλί. τῶ γαυνεῖ, δῆμος ὁ γαυνί. τῶ ἰεσσέρ, δῆμος ὁ ἰεσσερί. τῶ σελήμ, δῆμος ὁ σελημί. ὁῦτοι ὁι δῆμοι νεφθαλίμ, ἐξ ἐπισκέψεως ἀυτῶν τεσσαρακονταπέντε χιλιάδες κὰι τετρακόσιοι. ἅυτη ἡ ἐπίσκεψις ὑιῶν ἰσραὴλ ἑξακόσιαι χιλιάδες κὰι χίλιοι κὰι ἑπτακόσιοι κὰι τριάκοντα. κὰι ἐλάλησεν κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, τούτοις μερισθήσεται ἡ γῆ κληρονομεῖν ἐξ ἀριθμοῦ ὀνομάτων ἀυτῶν, τοῖς πλείοσι πλεονάσεις τὴν κληρονομίαν, κὰι τοῖς ἐλάπτοσιν ἐλαπτώσεις τὴν κληρονομίαν ἀυτῶν. ἑκάστω καθὼς ἐπεσκέπησαν δοθήσεται ἡ κληρονομία ἀυτῶν. διὰ κλήρων μερισθήσεται ἡ γῆ τοῖς ὀνόμασι, κατὰ φυλὰς πατριῶν ἀυτῶν κληρονομήσουσι. μεριεῖς ἐκ τοῦ κλήρου τὴν κληρονομίαν ἀυτοῖς ἀναμέσον πολλῶν κὰι ὀλίγων. κὰι ὁι ὑιοὶ λευΐ κατὰ δήμους ἀυτῶν. τῶ γερσών, δῆμος ὁ γερσωνί. τῶ καάθ, δῆμος ὁ κααθί. τῶ μεραρί, δῆμος ὁ μεραρί. ὁῦτοι ὁι δῆμοι ὑιῶν λευΐ. δῆμος ὁ λαβενί, δῆμος ὁ χεβρωνί, δῆμος ὁ μολί, κὰι δῆμος ὁ μουσί, κὰι δῆμος ὁ κορέ. κὰι καὰθ ἐγέννησε τὸν ἄμβραμ. τὸ δὲ ὄνομα τῆς γυναικὸς ἀυτοῦ, ἰωχαβέδ, θυγάτηρ λευΐ, ἣ ἔτεκε τούτους τῶ λευΐ ἐν ἀιγύπτω, κὰι ἔτεκεν τῶ ἄμβραμ τὸν ἀαρὼν κὰι μωυσῆν, κὰι μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν ἀυτῶν. κὰι ἐγεννήθησαν τῶ ἀαρών, ὅτε ναδάβ, κὰι ἀβιού, κὰι ἐλεάζαρ, κὰι ἰθάμαρ. κὰι ἀπέθανεν ναδάβ, κὰι ἀβιοὺ ἐν τῶ προσφέρειν ἀυτοὺς πῦρ ἀλλότριον ἔναντι κυρίου ἐν τῆ ἐρήμω σινᾶ. κὰι ἐγενήθησαν ἐξ ἐπισκέψεως ἀυτῶν τρεῖς κὰι ἔικοσι χιλιάδες. πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου κὰι ἐπάνω. ὀυ γὰρ συνεπεσκέπησαν ἐν μέσω τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, ὅτι ὀυ δίδοται ἀυτοῖς κλῆρος ἐν μέσω ὑιῶν ἰσραήλ. κὰι ἅυτη ἡ ἐπίσκεψις μωυσῆ κὰι ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως, ὃι ἐπεσκέψαντο τοὺς ὑιοὺς ἰσραὴλ ἐν ἀραβὼθ μωάβ, ἐπὶ τοῦ ἰορδάνου κατὰ ἱεριχῶ. κὰι ἐν τούτοις ὀυκ ἦν ἄνθρωπος τῶν ἐπεσκεμμένων ὑπὸ μωυσΗς κὰι ἀαρών, ὃυς ἐπεσκέψαντο τοὺς ὑιοὺς ἰσραὴλ ἐν τῆ ἐρήμω σινᾶ, ὅτι ἐῖπε κύριος ἀυτοῖς θανάτω ἀποθανοῦνται ἐν τῆ ἐρήμω κὰι ὀυ κατελείφθη ἐξ ἀυτῶν ὀυδὲ ἑῖς. πλὴν χαλὲβ ὑιὸς ἰεφονὴ κὰι ἰησοῦς ὁ τοῦ ναβή.

Chapter 27

κὰι προσελθοῦσαι ἁι θυγατέρες σαλπαὰδ ὑιοῦ ὀφέρον, ὑιοῦ γαλαάδ, ὑιοῦ μαχείρ, τοῦ δήμου μανασσῆ, τῶν ὑιῶν ἰωσήφ. κὰι ταῦτα τὰ ὀνόματα ἀυτῶν, μαλά, κὰι νούα, κὰι ἀγλά, κὰι μελχά, κὰι θερσά. κὰι στᾶσαι ἔναντι μωυσῆ, κὰι ἔναντι ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως, κὰι ἔναντι τῶν ἀρχόντων, κὰι ἔναντι πάσης τῆς συναγωγῆς ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, λέγουσιν, ὁ πατὴρ ἡμῶν ἀπέθανεν ἐν τῆ ἐρήμω, κὰι ὁῦτος ὀυκ ἦν ἐν μέσω τῆς συναγωγῆς τῆς ἐπισυστάσης ἔναντι κυρίου ἐν τῆ συναγωγῆ κορέ, ὅτι δι᾿ ἁμαρτίαν ἀυτοῦ ἀπέθανεν. κὰι ὑιοὶ ὀυκ ἐγένοντο ἀυτῶ, μὴ ἐξαλειφθήτω τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς ἡμῶν ἐκ μέσου τοῦ δήμου ἀυτοῦ, ὅτι ὀυκ ἔστιν ἀυτῶ ὑιός. δότε ἡμῖν κατάσχεσιν ἐν μέσω ἀδελφῶν πατρὸς ἡμῶν. κὰι προσήγαγε μωυσῆς τὴν κρίσιν ἀυτῶν ἔναντι κυρίου. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, ὀρθῶς θυγατέρες σαλπαὰδ λελαλήκασι. δόμα δώσεις ἀυταῖς, κατάσχεσιν κληρονομίας ἐν μέσω ἀδελφῶν πατρὸς ἀυτῶν, κὰι περιθήσεις τὸν κλῆρον τοῦ πατρὸς ἀυτῶν ἀυταῖς. κὰι τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ λαλήσεις, λέγων, ἄνθρωπος ἐὰν ἀποθάνη, κὰι ὑιὸς μὴ ἦ ἀυτῶ, περιθήσετε τὴν κληρονομίαν ἀυτοῦ τῆ θυγατρὶ{} ἀυτοῦ. ἐὰν δὲ μὴ ἦ ἀυτῶ θυγάτηρ, δώσετε τὴν κληρονομίαν ἀυτοῦ τῶ ἀδελφῶ ἀυτοῦ. ἐὰν δὲ μὴ ὦσιν ἀυτῶ ἀδελφοί, δώσετε τὴν κληρονομίαν ἀυτοῦ τῶ ἀδελφῶ τοῦ πατρὸς ἀυτοῦ. ἐὰν δὲ μὴ ὦσιν ἀδελφοὶ τοῦ πατρός ἀυτοῦ, δώσετε τὴν κληρονομίαν ἀυτοῦ τῶ ὀικείω τῶ ἔγγισα ἀυτοῦ ἐκ τῆς φυλῆς ἀυτοῦ, κληρονομήσειν τὰ ἀυτοῦ. κὰι ἔσται τοῦτο τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ δικαίωμα κρίσεως, καθὰ συνέταξε κύριος τῶ μωυσῆ. κὰι ἐῖπε κύριος πρὸς μωυσῆν, ἀνάβηθι ἐις τὸ ὄρος τὸ ἐν τῶ πέραν τοῦ ἰορδάνου, τοῦτο ὄρος ναβάβ, κὰι ἴδε τὴν γῆν χαναάν, ἣν ἐγὼ δίδωμι τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ ἐν κατασχέσει, κὰι ὄψη ἀυτήν, κὰι προστεθήση πρὸς τὸν λαόν σου κὰι σύ, καθάπερ ἐτέθη ἀαρὼν ὁ ἀδελφός σου ἐν ὢρ τῶ ὄρει, διότι παρέβητε τὸ ῥῆμά μου ἐν τῆ ἐρήμω σίν, ἐν τῶ ἀντιπίπτειν τῆ συναγωγῆ τοῦ ἁγιάσαι με. ὀυκ ἡγιάσατέ με ἐπὶ τῶ ὕδατι ἔναντι ἀυτῶν. τοῦτό ἐστιν ὕδωρ ἀντιλογίας κάδης ἐν τῆ ἐρήμω σίν. κὰι ἐῖπε μωυσῆς πρὸς κύριον, ἐπισκεψάσθω κύριος ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων κὰι πάσης σαρκός, ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς συναγωγῆς ταύτης, ὅστις ἐξελεύσεται πρὸ προσώπου ἀυτῶν, κὰι ὅστις ἐισελεύσεται πρὸ προσώπου ἀυτῶν, κὰι ὅστις ἐξάξει ἀυτούς, κὰι ὅστις ἐισάξει ἀυτούς, κὰι ὀυκ ἔσται ἡ συναγωγὴ κυρίου ὡσεὶ πρόβατα, ὁῖς ὀυκ ἔστι ποιμήν. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάβε πρὸς ἑαυτὸν ἰησοῦν ὑιὸν ναβῆ, ἄνθρωπον ὃς ἔχει πνεῦμα ἐν ἑαυτῶ, κὰι ἐπιθήσεις τὰς χεῖράς σου ἐπ᾿ ἀυτῶ, κὰι στήσεις ἀυτὸν ἔναντι ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως, κὰι ἔναντι πάσης τῆς συναγωγῆς, κὰι ἐντελῆ ἀυτῶ ἐναντίον ἀυτῶν, κὰι δώσεις τῆς δόξης σου ἐπ᾿ ἀυτόν, ὅπως ἂν ἐισακούσωσιν ἀυτοῦ ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ. κὰι ἔναντι ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως στήσεται, κὰι ἐπερωτήσουσιν ἀυτὸν τὴν κρίσιν τῶν δήλων ἔναντι κυρίου. ἐπὶ τῶ στόματι ἀυτοῦ ἐξελεύσονται, κὰι ἐπὶ τῶ στόματι ἀυτοῦ ἐισδιελεύσονται ἀυτὸς κὰι πάντες ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ὁμοθυμαδόν, κὰι πᾶσα ἡ συναγωγή, κὰι ἐποίησε μωυσῆς, καθὰ ἐνετείλατο ἀυτῶ κύριος. κὰι λαβὼν τὸν ἰησοῦν ἔστησεν ἀυτὸν ἔναντι ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως κὰι ἔναντι πάσης συναγωγῆς, κὰι ἐπέθηκε τὰς χεῖρας ἀυτοῦ ἐπ᾿ ἀυτόν, κὰι συνέστησεν ἀυτὸν καθάπερ συνέταξεν κύριος τῶ μωυσῆ.

Chapter 28

κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, ἔντειλαι τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ, κὰι ἐρεῖς πρὸς ἀυτούς, λέγων, τὰ δῶρά μου δόματά μου καρπώματά μου ἐις ὀσμὴν ἐυωδίας διατηρήσετε προσφέρειν μοι ἐν ταῖς ἑορταῖς μου. κὰι ἐρεῖς πρὸς ἀυτούς, ταῦτα τὰ καρπώματα ἃ προσάξετε κυρίω, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἀμώμους δύο τὴν ἡμέραν ἐις ὁλοκαύτωμα ἐνδελεχῶς. τὸν ἀμνὸν τὸν ἕνα ποιήσεις τοπρωΐ. κὰι τὸν ἀμνὸν τὸν δεύτερον ποιήσεις τὸ πρὸς ἑσπέραν. κὰι ποιήσεις τὸ δέκατον τοῦ ὄιφει σεμίδαλιν ἐις θυσίαν ἀναπεποιημένην ἐν ἐλαίω τετάρτω τοῦ ἳν. ὁλοκαύτωμα ἐνδελεχισμοῦ, ἡ γενομένη ἐν τῶ ὄρει σινᾶ, ἐις ὀσμὴν ἐυωδίας κυρίω. κὰι σπονδὴν ἀυτοῦ τὸ τέταρτον τοῦ ἳν τῶ ἀμνῶ τῶ ἑνί. ἐν τῶ ἁγίω σπείσεις σπονδὴν σικέρα κυρίω. κὰι τὸν ἀμνὸν τὸν δεύτερον ποιήσεις τὸ πρὸς ἑσπέραν κατὰ τὴν θυσίαν ἀυτοῦ κὰι κατὰ τὴν σπονδὴν ἀυτοῦ ποιήτε ἐις ὀσμὴν ἐυωδίας κυρίω. κὰι τῆ ἡμέρα τῶν σαββάτων προσάξετε δύο ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἀμώμους. κὰι δύο δέκατα σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω ἐις θυσίαν, κὰι σπονδὴν ἀυτοῦ ὁλοκαύτωμα σαββάτων ἐν τοιςς σαββάτοις, ἐπὶ τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντὸς κὰι τὴν σπονδὴν ἀυτοῦ. κὰι ἐν ταῖς νεομηνίαις προσάξετε ὁλοκαύτωμα τῶ κυρίω μόσχους ἐκ βοῶν δύο, κὰι κριὸν ἕνα, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἑπτὰ ἀμώμους. τρία δέκατα σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω τῶ μόσχω τῶ ἑνί. κὰι δύο δέκατα σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω τῶ κριῶ τῶ ἑνί. κὰι δέκατον σεμιδάλεως ἐις θυσίαν ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω τῶ ἀμνῶ τῶ ἑνί. θυσίαν ὀσμὴν ἐυωδίας κυρίω τῆ σπονδῆ ἀυτῶν τὸ ἥμισυ τοῦ ἳν ἔσται τῶ μόσχω τῶ ἑνί. κὰι τὸ τρίτον τοῦ ἳν ἔσται τῶ κριῶ τῶ ἑνί. κὰι τὸ τέταρτον τοῦ ἳν ἔσται τῶ ἀμνῶ τῶ ἑνὶ ὄινου. τοῦτο τὸ ὁλοκαύτωμα μῆνα ἐκ μηνὸς ἐις τοὺς μῆνας τοῦ ἐνιαυτοῦ. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας κυρίω, ἐπὶ τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντὸς ποιηθήσεται, κὰι ἡ σπονδὴ ἀυτοῦ. κὰι ἐν τῶ μηνὶ τῶ πρώτω τῆ τεσσαρεσκαιδεκάτη τοῦ μηνὸς πάσχα κυρίω. κὰι τῆ πεντεκαιδεκάτη ἡμέρα τοῦ μηνὸς τούτου ἑορτάσατε ἑορτῆ, ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε. κὰι τῆ ἡμέρα τῇ πρώτη ἐπίκλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν. πᾶν ἔργον λατρευτὸν ὀυ ποιήσετε. κὰι προσάξετε ὁλοκαυτώματα κάρπωμα κυρίω μόσχους ἐκ βοῶν δύο, κριὸν ἕνα, ἑπτὰ ἀμνοὺς ἐνιαυσίους, ἄμωμοι ἔσονται ὑμῖν. κὰι θυσία ἀυτῶν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίω, τρία δέκατα τῶ μόσχω τῶ ἑνί, κὰι δύο δέκατα τῶ κριῶ τῶ ἑνί ποιηθήσεται, δέκατον δέκατον ποιήσεις τῶ ἀμνῶ τῶ ἑνί, τοῖς ἑπτὰ ἀμνοῖς. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντὸς τῆς πρωϊνῆς, ὅ ἐστιν ὁλοκαύτωμα ἐνδελεχισμοῦ. ταῦτα κατὰ ταῦτα ποιήσετε ἐις τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, δῶρον κάρπωμα ὀσμὴν ἐυωδίας κυρίω, ἐπὶ τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ διαπαντὸς ποιήσεις τὴν σπονδὴν ἀυτοῦ. κὰι ἡ ἡμέρα ἡ ἑβδόμη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν. πᾶν ἔργον λατρευτὸν ὀυ ποιήσετε ἐν ἀυτῆ. κὰι τῆ ἡμέρα τῶν νέων, ὅταν προσφέρητε θυσίαν νέαν τῶ κυρίω τῶν ἑβδομάδων, ἐπίκλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν. πᾶν ἔργον λατρευτὸν ὀυ ποιήσετε. κὰι προσάξετε ὁλοκαυτώματα ἐις ὀσμὴν ἐυωδίας κυρίω, μόσχους ἐκ βοῶν δύο, κὰι κριὸν ἕνα, ἑπτὰ ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἀμώμους. ἡ θυσία ἀυτῶν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίω. τρία δέκατα τῶ μόσχω τῶ ἑνί, κὰι δύο δέκατα τῶ κριῶ τῶ ἑνί, δέκατον δέκατον τῶ ἀμνῶ τῶ ἑνί, τοῖς ἑπτὰ ἀμνοῖς. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν, πλὴν τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ διαπαντός. κὰι τὴν θυσίαν ἀυτῶν ποιήσετέ μοι. ἄμωμοι ἔσονται ὑμῖν κὰι ἁι σπονδαὶ ἀυτῶν.

Chapter 29

κὰι τῶ μηνὶ τῶ ἑβδόμω, μιᾶ τοῦ μηνός, ἐπίκλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν ὀυ ποιήσετε, ἡμέρα σημασίας ἔσται ὑμῖν. κὰι ποιήσετε ὁλοκαυτώματα ἐις ὀσμὴν ἐυωδίας κυρίω, μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἑπτὰ ἀμώμους. ἡ θυσία ἀυτῶν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίω. τρία δέκατα τῶ μόσχω τῶ ἑνί, κὰι δύο δέκατα τῶ κριῶ τῶ ἑνί, δέκατον τῶ ἀμνῶ τῶ ἑνί, τοῖς ἑπτὰ ἀμνοῖς. {} κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν, πλὴν τῶν ὁλοκαυτωμάτων τῆς νουμηνίας. κὰι ἁι θυσίαι ἀυτῶν, κὰι ἁι σπονδαὶ ἀυτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν ἀυτῶν ἐις ὀσμὴν ἐυωδίας κυρίω. κὰι τῆ δεκάτη τοῦ μηνὸς τούτου, ἐπίκλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν. κὰι κακώσετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν, κὰι πᾶν ἔργον ὀυ ποιήσετε, κὰι προσοίσετε ὁλοκαυτώματα ἐις ὀσμὴν ἐυωδίας κάρπωμα κυρίω, μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἑπτά, ἄμωμοι ἔσονται ὑμῖν. ἡ θυσία ἀυτῶν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίω. τρία δέκατα τῶ μόσχω τῶ ἑνί, κὰι δύο δέκατα τῶ κριῶ τῶ ἑνί, δέκατον δέκατον τῶ ἀμνῶ τῶ ἐνί, ἐις τοὺς ἑπτὰ ἀμνούς. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν, πλὴν τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας τῆς ἐξιλάσεως, κὰι ἡ ὁλοκαύτωσις ἡ διαπαντός. ἡ θυσία ἀυτῆς, κὰι ἡ σπονδὴ ἀυτῆς κατὰ τὴν σύγκρισιν κάρπωμα κυρίω. κὰι τῆ πεντεκαιδεκάτη ἡμέρα τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου τούτου ἐπίκλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν. πᾶν ἔργον λατρευτὸν ὀυ ποιήσετε, κὰι ἑορτάσατε ἀυτὴν ἑορτὴν κυρίω ἑπτὰ ἡμέρας. κὰι προσάξετε ὁλοκαυτώματα κάρπωμα ἐις ὀσμὴν ἐυωδίας κυρίω τῆ ἡμέρα τῆ πρώτη μόσχους ἐκ βοῶν δεκατρεῖς, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δεκατέσσαρας, ἄμωμοι ἔσονται. ἁπι θυσίαι ἀυτῶν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίω τρία δέκατα τῶ μόσχω τῶ ἑνί, τοῖς τρεις{}κάι{}δεκα μόσχοις, κὰι δύο δέκατα τῶ κριῶ τῶ ἑνί, ἐπὶ τοὺς δύο κριούς, κὰι δέκατον δέκατον τῶ ἀμνῶ τῶ ἑνί, ἐπὶ τοὺς δεκατέσσαρας ἀμνούς. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντός. ἁι θυσίαι ἀυτῶν, κὰι ἁι σπονδαὶ ἀυτῶν. κὰι τῆ ἡμέρα τῆ δευτερ´α μόσχους ἐκ βοῶν δώδεκα, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δεκατέσσαρας ἀμώμους. ἡ θυσία ἀυτῶν κὰι ἡ σπονδὴ ἀυτῶν τοῖς μόσχοις κὰι τοῖς κριοῖς κὰι τοῖς ἀμνοῖς, κατὰ ἀριθμὸν ἀυτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν ἀυτῶν. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντός. ἁι θυσίαι ἀυτῶν κὰι ἁι σπονδαὶ ἀυτῶν. τῆ ἡμέρα τῆ τρίτη μόσχους δεκατέσσαρας, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δεκατέσσαρας ἀμώμους. ἡ θυσία ἀυτῶν κὰι ἡ σπονδὴ ἀυγῶν τοῖς μόσχοις κὰι τοῖς κριοῖς κὰι τοῖς ἀμνοῖς, κατὰ ἀριθμὸν ἀυτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν ἀυτῶν. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντός. ἁι θυσίαι ἀυτῶν κὰι ἁι σπονδαὶ ἀυτῶν. τῆ ἡμέρα τῆ τετάρτη μόσχους δέκα, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δεκατέσσαρας ἀμώμους. ἁι θυσίαι ἀυτῶν κὰι ἁι σπονδαί ἀυτῶν τοῖς μόσχοις κὰι τοῖς κριοῖς κὰι τοῖς ἀμνοῖς, κατὰ ἀριθμὸν ἀυτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν ἀυτῶν. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντός. ἁι θυσίαι ἀυτῶν κὰι ἁι σπονδαὶ ἀυτῶν. τῆ ἡμέρα τῆ πέμπτη μόσχους ἐννέα, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δεκατέσσαρας ἀμώμους ἁι θυσίαι ἀυτῶν κὰι ἁι σπονδαὶ ἀυτῶν τοῖς μόσχοις κὰι τοῖς κριοῖς κὰι τοῖς ἀμνοῖς, κατὰ ἀριθμὸν ἀυτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν ἀυτῶν. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντός. ἁι θυσίαι ἀυτῶν κὰι ἁι σπονδαὶ ἀυτῶν. τῆ ἡμέρα τῆ ἕκτη μόσχους ὀκτώ, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δεκατέσσαρας ἀμώμους. ἁι θυσίαι ἀυτῶν κὰι ἁι σπονδαὶ ἀυτῶν τοῖς μόσχοις, κὰι τοῖς κριοῖς, κὰι τοῖς ἀμνοῖς, κατὰ ἀριθμὸν ἀυτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν ἀυτῶν. κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντός. ἁι θυσίαι ἀυτῶν κὰι ἁι σπονδαὶ ἀυτῶν. τῇ ἡμέρα τῆ ἑβδόμη μόσχους ἑπτά, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δεκατέσσαρας ἀμώμους. ἁι θυσίαι ἀυτῶν κὰι ἁι σπονδαὶ ἀυτῶν τοῖς μόσχοις κὰι τοῖς κριοῖς κὰι τοῖς ἀμνοῖς, κατὰ τὸν ἀριθμὸν ἀυτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν ἀυτῶν. κὰι χΐμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντός. ἁι θυσίαι ἀυτῶν κὰι ἁι σπονδαὶ ἀυτῶν. τῆ ἡμέρα τῆ ὀγδόη ἐξόδιον ἔσται ὑμῖν. πᾶν ἐργον λατρευτὸν ὀυ ποιήσετε ἐν ἀυτῆ. κὰι προσάξετε ὁλοκαυτώματα ἐις ὀσμὴν ἐυωδίας καρπώματα κυρίω, μόσχον ἕνα, κριὸν ἕνα, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἑπτὰ ἀμώμους. ἁι θυσίαι ἀυτῶν κὰι ἁι σπονδαὶ ἀυτῶν τῶ μόσχω κὰι τῶ κριῶ κὰι τοῖς ἀμνοῖς, κατὰ ἀριθμὸν ἀυτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν ἀυτῶν, κὰι χίμαρον ἐξ ἀιγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διαπαντός. ἁι θυσίαι ἀυτῶν κὰι ἁι σπονδαὶ ἀυτῶν. ταῦτα ποιήσετε κύριω ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν, πλὴν τῶν ἐυχῶν ὑμῶν. κὰι τὰ ἑκούσια ὑμῶν κὰι τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν κὰι τὰς θυσίας ὑμῶν κὰι τὰς σπονδὰς ὑμῶν κὰι τὰ σωτήρια ὑμῶν.

Chapter 30

κὰι ἐλάλησε μωυσῆς τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο κύριος τῶ μωυσῆ. κὰι ἐλάλησε μωυσῆς πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῶν φυλῶν ὑιῶν ἰσραήλ, λέγων, τοῦτο τὸ ῥῆμα ὃ συνέταξε κύριος. ἄνθρωπος ἄνθρωπος ἐὰν ἔυξηται ἐυχὴν κύριω, ἢ ὠ μόση ὅρκον, ἢ ὁρίσηται ὁρισμῶ περὶ τῆς ψυχῆς ἀυτοῦ, ὀυ βεβηλώσει τὸ ῥῆμα ἀυτοῦ, πάντα ὅσα ἐὰν ἐξέλθη ἐκ τοῦ στόματος ἀυτοῦ, ποιήσει. ἐὰν δὲ γυνὴ ἔυξηται ἐυχὴν κύριω, ἢ ὁρίσηται ὁρισμὸν ἐν τῶ ὄικω τοῦ πατρὸς ἀυτῆς ἐν τῆ νεότητι ἀυτῆς, κὰι ἀκούση ὁ πατὴρ ἀυτῆς τὰς ἐυχὰς ἀυτῆς, κὰι τοὺς ὁρισμοὺς ἀυτῆς, ὃυς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς ἀυτῆς, κὰι παρασιωπήση πατὴρ ἀυτῆς, κὰι στήσονται πᾶσαι ἁι ἐυχαὶ ἀυτῆς, κὰι πάντες ὁι ὁρισμοὶ ἀυτῆς ὃυς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς ἀυτῆς, μενοῦσιν ἀυτῆ. ἐὰν δὲ ἀνανεύων ἀνανεύση ὁ πατὴρ ἀυτῆς, ἧ ἂν ἡμέρα ἀκούση τὰς ἐυχὰς ἀυτῆς, κὰι τοὺς ὁρισμοὺς ἀυτῆς, ὃυς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς ἀυτῆς. ὀυ στήσονται. κὰι κύριος καθαριεῖ ἀυτήν, ὅτι ἀνένευσεν ὁ πατὴρ ἀυτῆς. ἐὰν δὲ γενομένη γένηται ἀνδρὶ, κὰι ἁι ἐυχαὶ ἀυτῇς ἐπ᾿ ἀυτὴν κατὰ τὴν διαστολὴν τῶν χειλέων ἀυτῆς, ὅσα ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς ἀυτῆς, κὰι ἀκούση ὁ ἀνὴρ ἀυτῆς, κὰι παρασιωπήση ἀυτῆ, ἧ ἂν ἡμέρα ἀκούση, κὰι ὅυτως στήσονται πᾶσαι ἁι ἐυχαὶ ἀυτῆς κὰι ὁι ὁρισμοὶ ἀυτῆς, ὃυς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς ἀυτῆς στήσονται. ἐὰν δὲ ἀνανεύων ἀνανεύση ὁ ἀνὴρ ἀυτῆς, ἧ ἂν ἡμέρα ἀκούση, πᾶσαι ἁι ἐυχαὶ ἀυτῆς, κὰι ὁι ὁρισμοὶ ὃυς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς ἀυτῆς, ὀυ μενοῦσιν, ὅτι ὁ ἀνὴρ ἀυτῆς ἀνένευσεν ἐπ᾿ ἀυτῆς. κὰι κύριος καθαριεῖ ἀυτήν. κὰι ἐυχὴ χήρας κὰι ἐκβεβλημένης ὅσα ἂν ἔυξηται κατὰ τῆς ψυχῆς ἀυτῆς, μενοῦσιν ἀυτῆ. ἐὰν δὲ ἐν ὄικω τοῦ ἀνδρὸς ἀυτῆς ἡ ἐυχὴ ἀυτῆς ἢ ὁ ὁρισμὸς κατὰ τῆς ψυχῆς ἀυτῆς μεθ᾿ ὅρκου, κὰι ἀκούση ὁ ἀνὴρ ἀυτῆς, κὰι παρασιωπήση ἀυτῆ, κὰι μὴ ἀνανεύση ἀυτῆ, κὰι στήσονται πᾶσαι ἁι ἐυχαὶ ἀυτῆς κὰι πάντες ὁι ὁρισμοὶ ἀυτῆς, ὃυς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς ἀυτῆς, στήσονται κατὰ ἀυτῆς. ἐὰν δὲ περιελὼν περιέλη ὁ ἀνὴρ ἀυτῆς, ἧ ἂν ἡμέρα ἀκούση, πάντα ὅσα ἂν ἐξέλθη ἀπὸ τῶν χειλέων ἀυτῆς, κατὰ τὰς ἐυχὰς ἀυτῆς, κὰι κατὰ τοὺς ὁρισμοὺς τοὺς κατὰ τῆς ψυχῆς ἀυτῆς, ὀυ μενεῖ ἀυτῆ, ὁ ἀνὴρ ἀυτῆς περιεῖλε, κὰι κύριος καθαριεῖ ἀυτήν. πᾶσα ἐυχὴ κὰι πᾶς ὅρκος δεσμοῦ κακῶσαι ψυχήν, ὁ ἀνὴρ ἀυτῆς στήσει ἀυτῆ, κὰι ὁ ἀνὴρ ἀυτῆς περιελεῖ ἀυτῆ. ἐὰν δὲ σιωπῶν παρασιωπήση ἀυτῆ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, κὰι στήσει ἀυτῆ πάσας ἐυχὰς ἀυτῆς, κὰι τοὺς ὁρισμοὺς τοὺς ἐπ᾿ ἀυτῆς στήσει ἀυτῆ, ὅτι ἐσιώπησεν ἀυτῆ τῆ ἡμέρα ἧ ἤκουσεν. ἐὰν περιελὼν περιέλη ἀυτῆ μετὰ τὴν ἡμέραν ἐν ἧ ἤκουσεν, κὰι λήψεται τὴν ἁμαρτίαν ἀυτοῦ. ταῦτα τὰ δικαιώματα ὅσα ἐνετείλατο κύριος τῶ μωυσῆ, ἀναμέσον ἀνδρὸς κὰι ἀναμέσον γυναικὸς ἀυτοῦ, κὰι ἀναμέσον πατρὸς κὰι θυγατρὸς ἐν νεότητι ἐν ὄικω πατρὸς ἀυτῆς.

Chapter 31

κὰι ἐλάλησε κύριοσπρὸς μωυσῆν, λέγων, ἐκδίκει τὴν ἐκδίκησιν τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ ἐκ τῶν μαδιανιτῶν, κὰι ἔσχατον προστεθήση πρὸς τὸν λαόν σου. κὰι ἐλάλησε μωυσῆς πρός τὸν λαόν, λέγων, ἐξοπλίσατε ἐξ ὑμῶν ἄνδρας, κὰι παρατάξασθε ἔναντι κυρίου ἐπὶ μαδιάμ, ἀποδοῦναι ἐκδίκησιν παρὰ κυρίου τῆ μαδιάμ, χιλίους ἐκ φυλῆς, κὰι χιλίους ἐκ φυλῆς, ἐκ πασῶν φυλῶν ἰσραὴλ ἀποστείλατε παρατάξασθαι κὰι ἐξηρίθμησεν ἐκ τῶν χιλιάδων ἰσραὴλ χιλίους ἐκ φυλῆς. δώδεκα χιλιάδες ἐνωπλισμένοι ἐις παράταξιν. κὰι ἀπέστειλεν ἀυτοὺς μωυσῆς χιλίους ἐκ φυλῆς κὰι χιλίους ἐκ φυλῆς σὺν δυνάμει ἀυτῶν. κὰι φινεὲς ὑιὸς ἐλεάζαρ ὑιοῦ ἀαρὼν τοῦ ἱερέως. κὰι τὰ σκέυη τὰ ἅγια κὰι ἁι σάλπιγγες ἐν ταῖς χερσὶν ἀυτῶν τῶν σημασιῶν, κὰι παρετάξαντο ἐπὶ μαδιάμ, καθὰ ἐνετείλατο κύριος τῶ μωυσῆ. κὰι ἀπέκτειναν πᾶν ἀρσενικόν, κὰι τοὺς βασιλεῖς τῆς μαδιὰμ ἀπέκτειναν ἅμα τοῖς τραυματίαις ἀυτῶν, τὸν ἐυνίν, κὰι τὸν σούρ, κὰι τὸν ῥουκόμ, κὰι τὸν ὀύρ, κὰι τὸν ῥοβέκ, πέντε βασιλεῖς μαδιάμ. κὰι τὸν βαλαὰμ ὑιὸν βεὼρ ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαία ἅμα τοῖς τραυματίαις ἀυτῶν. κὰι ἐπρονόμευσαν τὰς γυναῖκας μαδιάμ, κὰι τὴν ἀποσκευὴν ἀυτῶν, κὰι τὰ κτήνη ἀυτῶν, κὰι πάντα τὰ ἔγκτητα ἀυτῶν. κὰι τὴν δύναμιν ἀυτῶν ἐπρονόμευσαν, κὰι πάσας τὰς πόλεις ἀυτῶν, τὰς ἐν ταῖς κατοικίαις ἀυτῶν, κὰι τὰς ἐπαύλεις ἀυτῶν ἐνέπρησαν ἐν πυρί. κὰι ἔλαβον πᾶσαν τὴν προνομήν, κὰι πάντα τὰ σκύλα ἀυτῶν, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, κὰι ἤγαγον πρὸς μωυσῆν κὰι ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα. κὰι πρὸς πάντας τοὺς ὑιοὺς ἰσραήλ, τὴν ἀιχμαλωσίαν κὰι τὰ σκύλα, κὰι τὴν προνομὴν, ἐις τὴν παρεμβολὴν ἐις ἀραβὸθ μωάβ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ ἰορδάνου κατὰ ἱεριχώ. κὰι ἐξῆλθε μωυσῆς κὰι ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς κὰι πάντες ὁι ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς ἐις συνάντησιν ἀυτῆς ἔξω τῆς παρεμβολῆς. κὰι ὠρίσθη θυμῶ μωυσῆς ἐπὶ τοῖς ἐπισκόποις τῆς δυνάμεως, χιλιάρχοις κὰι ἑκατοντάρχοις τοις ἐρχομένοις ἐκ τῆς παρατάξεως τοῦ πολέμου. κὰι ἐῖπεν ἀυτοῖς μωυσῆς, ἱνατί ἐζωγρήσατε πᾶν θῆλυ. ἁῦται γὰρ ἦσαν τοιςς ὑιοῖς ἰσραὴλ κατὰ τὸ ῥῆμα βαλαάμ τοῦ αποστεῖσαι κὰι ὑπεριδεῖν τὸ ῥῆμα κυρίου ἕνεκεν φογώρ. κὰι ἐγένετο ἡ πληγὴ ἐν τῆ συναγωγῆ κυρίου. κὰι νῦν ἀποκτείνατε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν πάση τῆ ἀπαρτία, κὰι πᾶσαν γυναῖκα, ἥτις{} ἔγνω κόιτην ἄρσενος ἀποκτείνατε. κὰι πᾶσαν δὲ τὴν ἀπαρτίαν τῶν γυναικῶν ἥτις ὀυκ ἔγνω κοίτην ἄρσενος ζωγρήσατε ἀυτάς. κὰι ὑμεῖς παρεμβάλετε ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἑπτὰ ἡμέρας. πᾶς ὁ ἀνελὼν ψυχήν, κὰι πᾶς ὁ ἁψάμενος τοῦ τετρωμένου ἁγνισθήσεσθε τῆ τρίτη ἡμέρα. κὰι τῆ ἡμέρα τῆ ἑβδόμη ὑμεῖς κὰι ἡ ἀιχμαλωσία ὑμῶν κὰι πᾶν περίβλημα κὰι πᾶν σκεῦος δερμάτινον, κὰι πᾶσαν ἐργασίαν ἐξ ἀιγίας, κὰι πᾶν σκεῦος ξύλινον ἀ φαγνιεῖτε. κὰι ἐῖπεν ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς πρὸς τοὺς ἄνδρας τῆς δυνάμεως τοὺς ἐρχομένους ἐκ τῆς παρατάξεως τοῦ πολέμου, τοῦτο τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου, ὃ συνέταξε κύριος τῶ μωυσῆ, πλὴν τοῦ χρυσίου κὰι τοῦ ἀργυρίου κὰι χαλκοῦ κὰι σιδήρου κὰι μολίβδου κὰι κασσιτέρου, πᾶν πρᾶγμα ὃ διελεύσεται ἐν πυρὶ διάξεται ἐν πυρί, κὰι καθαρισθήσεται, ἀλλ᾿ ἢ τῶ ὕδατι τοῦ ἁγνισμοῦ ἁγνισθήσεται. κὰι πάντα ὅσα μὴ διαπορεύεται διὰ πυρός, διελεύσεται δι᾿ ὕδατος κὰι πλυνεῖσθε τὰ ἱμάτια ὑμῶν τῆ ἡμέρα τῆ ἑβδόμη, κὰι καθαρισθήσεσθε. κὰι μετὰ ταῦτα ἐισελεύσεσθε ἐις τὴν παρεμβολήν. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάβε τὸ κεφάλαιον τῶν σκύλων τῆς ἀιχμαλωσίας ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους σὺ κὰι ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς κὰι ὁι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῆς συναγωγῆς. κὰι διελεῖτε τὰ σκύλα ἀναμέσον τῶν πολεμιστῶν τῶν ἐκπεπορευμένων ἐις τὴν παράταξιν, κὰι ἀναμέσον πάσης τῆς συναγωγῆς, κὰι ἀφαιρεῖτε τὸ τέλος κυρίω παρὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν πολεμιστῶν τῶν ἐκπορευομένων ἐις τὴν παράταξιν, μίαν ψυχὴν ἀπὸ πεντακοσίων, ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, κὰι ἀπὸ τῶν κτηνῶν, κὰι ἀπὸ τῶν βοῶν, κὰι ἀπὸ τῶν προβάτων κὰι ἀπὸ τῶν ἀιγῶν, κὰι ἀπὸ τῶν ὄνων, ἀπὸ τοῦ ἡμίσους ἀυτῶν λήψεσθε. κὰι δώσεις ἐλεάζαρ τῶ ἱερεῖ τὰς ἀπαρχὰς κυρίου. κὰι ἀπὸ τοῦ ἡμίσους τοῦ τῶν ὑιῶν ἰσρηὰλ λήψη ἕνα ἀπὸ τῶν πεντήκοντα ἀπὸ ἀνθρώπων, κὰι ἀπὸ βοῶν, κὰι ἀπὸ προβάτων, κὰι ἀπὸ τῶν ὄνων, κὰι ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν, κὰι δώσεις ἀυτὰ τοιςς λευίταις τοῖς φυλάσσουσι τὰς φυλακὰς ἐν τῆ σκηνῆ κυρίου. κὰι ἐποίησε μωυσῆς κὰι ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς καθὰ συνέταξε κύριος τῷ μωυσῆ. κὰι ἐγενήθη τὰ σκύλα τὸ πλεόνασμα τῆς προνομῆς ὃ ἐπρονόμευσαν ὁι ἄνδρες ὁι πολεμισταὶ ἀπὸ τῶν προβάτων ἑξακόσιαι χιλιάδες κὰι ἑβδομήκοντα χιλιάδες κὰι πεντακισχίλια. κὰι βόες δύο κὰι ἑβδομήκοντα χιλιάδες. κὰι ὄνων μΐα κὰι ἑξήκοντα χιλιάδες. κὰι ψυχαὶ ἀνθρώπων ἀπὸ γυναικῶν ἃι ὀυκ ἔγνωσαν κοίτην ἄρσενος πᾶσαι ψυχαὶ δύο κὰι τριάκοντα χιλιάδες. κὰι ἐγενήθη τὸ ἡμίσευμα ἡ μερὶς τῶν ἐκπεπορευμένων ἐις τὸν πόλεμον ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν προβάτων τριακόσιαι χιλιάδες κὰι τριάκοντα χιλιάδες{} κὰι ἑπτακισχίλιοι κὰι πεντακόσιοι. κὰι ἐγενήθη τὸ τέλος τῶ κυρίω ἀπὸ τῶν προβάτων ἑξακόσιαι κὰι ἑβδομηκονταπέντε. κὰι βόες ἓξ κὰι τριάκοντα χιλιάδες. κὰι τὸ τέλος ἀυτῶν τῶ κυρίω δύο κὰι ἑβδομήκοντα. κὰι ὄνοι τριάκοντα χιλιάδες κὰι πεντακόσιοι. κὰι τὸ τέλος ἀυτῶν κυρίω ἑῖς κὰι ἑξήκοντα. κὰι ψυχαὶ ἀνθρώπων ἓξ κὰι δέκα χιλιάδες. κὰι τὸ τέλος ἀυτῶν τῶ κυρίω δύο κὰι τριάκοντα ψυχαί. κὰι ἔδωκε μωυσῆς τὸ τέλος κυρίω τὸ ἀφαίρεμα τοῦ θεοῦ ἐλεάζαρ τῶ ἱερεῖ, καθὰ συνέταξε κύριος τῶ μωυσῆ ἀπὸ τοῦ ἡμισεύματος τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, ὃυς διεῖλε μωυσῆς ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν. κὰι ἐγένετο τὸ ἡμίσευμα ἀπὸ τῆς συναγωγῆς ἀπὸ τῶν προβάτων τριακόσιαι χιλιάδες κὰι τριάκοντα χιλιάδες κὰι ἑπτακισχίλια κὰι πεντακόσια. κὰι βόες ἓξ κὰι τριάκοντα χιλιάδες. ὄνοι τριάκοντα χιλιάδες κὰι πεντακόσιοι. κὰι ψυχαὶ ἀνθρώπων χιλιάδες ἑκκαίδεκα. κὰι ἔλαβε μωυσῆς ἀπὸ τοῦ ἡμισεύματος τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ τὸ ἓν ἀπὸ τῶν πεντήκοντα, ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων κὰι ἀπὸ τῶν κτηνῶν, κὰι ἔδωκεν ἀυτὰ τοιςς λευίταις τοῖς φυλάσσουσι τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξε κύριος τῶ μωυσῆ. κὰι προσῆλθον πρὸς μωυσῆν πάντες ὁι καθεστάμενοι ἐις τὰς χιλιαρχίας τῆς δυνάμεως χιλΐαρχοι κὰι ἑκατόνταρχοι. κὰι ἐῖπαν πρὸς μωυσῆν, ὁι παῖδές σου ἐιλήφασι τὸ κεφάλαιον τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν τῶν παρ᾿ ἡμῶν, κὰι ὀυ διαπεφώνηκεν ἀπ᾿ ἀυτῶν ὀυδεείς. κὰι προσενηνόχαμεν τὸ δῶρον κυρίω ἀνὴρ ὃς ἦρεν σκεῦος χρυσοῦν χλιδόνα, κὰι ψέλλιον, κὰι δακτύλιον, κὰι περιδέξιον, κὰι ἐμπλόκιον, ἐξιλάσασθαι περὶ ἡμῶν ἔναντι κυρίου. κὰι ἔλαβε μωυσῆς κὰι ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς τὸ χρυσίον παρ᾿ ἀυτῶν πᾶν σκεῦος ἐιρ γασμένον. κὰι ἐγένετο πᾶν τὸ χρυσίον τὸ ἀφαίρεμα ὃ ἀφεῖλον κυρίω ἓξ κὰι δέκα χιλιάδες κὰι ἑπτακόσιοι κὰι πεντήκοντα σΐκλοι παρὰ τῶν χιλιάρχων κὰι παρὰ τῶν ἑκατοντάρχων. κὰι ὁι ἄνδρες ὁι πολεμισταὶ ἐπρονόμευσαν ἕκαστος ἑαυτῶ. κὰι ἔλαβε μωυσῆς κὰι ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς τὸ χρυσίον παρὰ τῶν χιλιάρχων κὰι παρὰ τῶν ἑκατοντάρχων, κὰι ἐισήνεγκαν ἀυτὰ ἐις τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, μνημόσυνον τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ ἔναντι κυρίου.

Chapter 32

κὰι κτήνη πλῆθος ἦν τοῖς ὑιοῖς ῥουβήμ, κὰι τοῖς ὑιοῖς γάδ, πλῆθος πολὺ σφόδρα. κὰι ἐῖδον τὴν χώραν ἰαζήρ, κὰι τὴν χώραν γαλαάδ, κὰι ἦν ὁ τόπος τόπος κτήνεσι. κὰι προσελθόντες ὁι ὑιοὶ ῥουβήμ, κὰι ὁι ὑιοὶ γάδ, ἐῖπαν πρὸς μωυσῆν κὰι πρὸς ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα κὰι πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῆς συναγωγῆς, λέγοντες, ἀταρὼθ κὰι δεβών, κὰι ἰαζὴρ κὰι ναμβρὼν κὰι ἐσεβὼν κὰι ἐλεαλὴ κὰι σεβαμ{οὶ} κὰι ναμὰν κὰι βαϊάν, τὴν γῆν ἣν παρέδωκε κύριος ἐνώπιον τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, γῆ κτηνοτρόφος ἐστίν. κὰι τοῖς παισί σου κτήνη ὑπάρχει. κὰι ἔλεγον, ἐι ἕυρομεν χάριν ἐνώπιόν σου, δοθήτω ἡ γῆ ἅυτη τοῖς ὀικέταις σου ἐν κατασχέσει. κὰι μὴ διαβιβάσης ἡμᾶς τὸν ἰορδάνην. κὰι ἐῖπε μωυσῆς τοῖς ὑιοῖς γάδ, κὰι τοῖς ὑιοῖς ῥουβήμ, ὁι ἀδελφοὶ ὑμῶν πορεύσονται ἐις τὸν πόλεμον, κὰι ὑμεῖς καθίσεσθε ἀυτοῦ. κὰι ἱνατί διαστρέφετε τὰς διανοίας τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ μὴ διαβῆναι ἐις τὴν γῆν, ἣν κύριος δίδωσιν ἀυτοῖς. ὀυχ ὅυτως ἐποίησαν ὁι πατέρες ὑμῶν, ὅτε ἀπέστειλα ἀυτοὺς ἐκ κάδης βαρνή, κατανοῆσαι τὴν γῆν. κὰι ἐνέβησαν ἐις φάραγγα βότρυος, κὰι κατενόησαν τὴν γῆν, κὰι ἀπέστησαν τὴν καρδίαν τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, ὅπως ἂν μὴ ἐισέλθωσιν ἐις τὴν γῆν, ἣν ἔδωκεν ἀυτοῖς κύριος. κὰι ὠργίσθη θυμῶ κύριος ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη, κὰι ὤμοσε, λέγων, ἐι ὄψονται ὁι ἄνθρωποι ὁῦτοι ὁι ἀναβάντες ἐξ ἀιγύπτου ἀπὸ ἐικοσαέτους κὰι ἐπάνω, ὁι ἐπιστάμενοι τὸ ἀγαθὸν κὰι τὸ κακόν, τὴν γῆν ἣν ὤμοσα τῶ ἁβραὰμ κὰι ἰσαὰκ κὰι ἰακώβ. ὀυ γὰρ ἐπηκολούθησαν ἐπίσω μου πλὴν χαλέβ ὑιὸς ἰεφονὶ ὁ διακεχωρισμένος, κὰι ἰησοῦς ὁ τοῦ ναυὶ, ὅτι συνεπηκολούθησαν ὀπίσω κυρίου. κὰι ὠργίσθη θυμῶ κύριος ἐπί τὸν ἰσραήλ, κὰι κατερέμβευσεν ἀυτοὺς ἐν τῆ ἐρήμω τεσσαράκοντα ἔτη, ἕως ἐξανηλώθη πᾶσα ἡ γενεά, ὁι ποιοῦντες τὰ πονηρὰ ἔναντι κυρίου. ἰδοὺ ἀνέστητε ἀντὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, σύστρεμμα ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν, προσθεῖναι ἔτι ἐπὶ τὸν θυμὸν τῆς ὀργῆς κυρίου ἐπὶ τὸν ἰσραήλ, ὅτι ἀποστραφήσεσθε ἀπ᾿ ἀυτοῦ προσθεῖναι ἔτι καταλιπεῖν ἀυτὸν ἐν τῆ ἐρήμω, κὰι ἀνομήσετε ἐις ὅλην τὴν συναγωγὴν ταύτην. κὰι προσῆλθον ἀυτῶ, κὰι ἔλεγον ἐπαύλεις προβάτων ὀικοδομήσομεν ὧδε τοῖς κτήνεσιν ἡμῶν, κὰι πόλεις ταῖς ἀποσκευαῖς ἡμῶν. κὰι ἡμεῖς ἐνοπλισάμενοι προφυλακῆ πρότεροι τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, ἕως ὁῦ ἀγάγωμεν ἀυτοὺς ἐις τὸν ἑαυτῶν τόπον. κὰι κατοικήσει ἡ ἀποσκευὴ ἡμῶν ἐν πόλεσι τετειχισμέναις διὰ τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν, ὀυ μὴ ἀποστραφῶμεν ἐις τὰς ὀικίας ἡμῶν ἕως ἂν κατα μερισθῶσιν ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ, ἕκαστος ἐις τὴν κληρονομίαν ἀυτοῦ. κὰι ὀυκέτι κληρονομήσομεν ἐν ἀυτοῖς ἀπὸ τοῦ πέραν τοῦ ἰορδάνου κὰι ἐπέκεινα, ὅτι ἀπέχομεν τοὺς κλήρους ἡμῶν ἐν τῶ πέραν τοῦ ἰορδάνου ἐν ἀνατολαῖς. κὰι ἐῖπεν πρὸς ἁυτοὺς μωυσῆς, ἐὰν ποιήσητε κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο, ἐὰν ἐξοπλισθῆτε ἐναντίον κυρίου ἐις πόλεμον, κὰι παρελεύσεται ὑμῶν πᾶς ὁπλίτης τὸν ἰορδάνην ἔναντι κυρίου, ἕως ἐκτριβῆ ὁ ἐχθρὸς ἀυτους ἀπὸ προσώπου ἀυτοῦ. κὰι κατακυριευθῆ ἡ γῆ ἔναντι κυρίου. κὰι μετὰ ταῦτα ἀποστραφήσεσθε κὰι ἔσεσθε ἀθῶοι ἔναντι κυρίου, κὰι ἀπὸ ἰσραήλ. κὰι ἔσται ἡ γῆ ἅυτη ὑμῖν ἐν κατασχέσει ἔναντι κυρίου. ἐὰν δὲ μὴ ποιήσητε ὅυτως, ἁμαρτήσεσθε ἔναντι κυρίου, κὰι γνώσεσθε τὴν ἁμαρτίαν ὑμῶν, ὅταν ὑμᾶς καταλάβη τὰ κακά. κὰι ὀικοδομήσετε ὑμῖν ἑαυτοῖς πόλεις τῆ ἀποσκευῆ ὑμῶν, κὰι ἐπαύλεις τοιςς κτήνεσιν ὑμῶν, κὰι τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν ποιήσετε. κὰι ἐῖπαν ὁι ὑιοὶ ῥουβήμ, κὰι ὁι ὑιοὶ γὰδ πρὸς μωυσῆν, λέγοντες, ὁι παῖδές σου ποιήσουσιν καθὰ ὁ κύριος ἡμῶν ἐντέλλεται. ἡ ἀποσκευὴ ἡμῶν, κὰι ἁι γυναῖκες ἡμῶν, κὰι ἁι κτήσεις ἡμῶν, κὰι πάντα τὰ κτήνη ἡμῶν ἔσονται ἐκεῖ ἐν ταιςς πόλεσι γαλαάδ. ὁι δὲ παῖδές σου παρελεύσονται πάντες ἐνωπλισμένοι κὰι ἐκτεταγμένοι ἔναντι κυρίου ἐις τὸν πόλεμον, ὃν τρόπον ὁ κύριος λέγει. κὰι συνέστησεν ἀυτοιςς μωυσῆς ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα, κὰι ἰησοῦν ὑιὸν ναυῆ, κὰι τοὺς ἄρχοντας πατριῶν τῶν φυλῶν ὑιῶν ἰσραήλ. κὰι ἐῖπεν πρὸς ἀυτοὺς μωυσῆς, ἐὰν διαβῶσιν ὁι ὑιοὶ ῥουβὴμ κὰι ὁι ὑιοὶ γὰδ μεθ᾿ ὑμῶν τὸν ἰορδάνην, πᾶς ἐνωπλισμένος ἐις πόλεμον ἔναντι κυρίου, κὰι κατακυριεύσητε τῆς γῆς ἀπέναντι ὑμῶν, κὰι δώσετε ἀυτοῖς τὴν γῆν γαλαὰδ ἐν κατασχέσει. ἐὰν δὲ μὴ διαβῶσιν ἐνωπλισμένοι μεθ᾿ ὑμῶν ἐις πόλεμον ἔναντι κυρίου, κὰι διαβιβάσατε τὴν ἀποσκευὴν ἀυτῶν, κὰι τὰς γυναῖκας ἀυτῶν, κὰι τὰ κτήνη ἀυτῶν πρότερα ὑμῶν, ἐις γῆν χαναάν, κὰι συγκατακληρονομηθήσονται ἐν ὑμῖν ἐν τῆ γῆ χαναάν. κὰι ἀπεκρίθησαν ὁι ὑιοὶ ῥουβὴν κὰι ὁι ὑιοὶ γάδ, λέγοντες, ὅσα ὁ κύριος λέγει τοῖς θεράπουσιν ἀυτοῦ, ὅυτως ποιήσομεν. ἡμεῖς διαβησόμεθα ἐνωπλισμένοι ἔναντι κυρίου ἐις γῆν χαναάν. κὰι δώσετε τὴν κατάσχεσιν ἡμωςν ἐν τῶ πέραν τοῦ ἰορδάνου. κὰι ἔδωκεν ἀυτοῖς μωυσῆς τοῖς ὑιοῖς γάδ, κὰι τοῖς ὑιοῖς ῥουβήμ, κὰι τῶ ἡμίσει φυλῆς μανασσῆ ὑιῶν ἰωσὴφ τὴν βασιλείαν σιών, βασιλέως τῶν ἀμορραίων, κὰι τὴν βασιλείαν ὢγ βασιλέως τῆς βασάν, τὴν γῆν κὰι τὰς πόλεις σὺν τοῖς ὁρίοις ἀυτῆς, πόλεις τῆς γῆς κύκλω. κὰι ὠκοδόμησαν ὁι ὑιοὶ γὰδ τὴν δεβών, κὰι τὴν ἀσταρώθ, κὰι τὴν ἀροήρ, κὰι τὴν σοφάρ, κὰι τὴν ἰαζήρ. κὰι ὕψωσαν ἀυτάς, κὰι τὴν βηθιαμρὰμ κὰι τὴν βαιθαρρὰν πόλεις ὀχυράς, κὲι ἐπαύλεις προβάτω. κὰι ὁι ὑιοὶ ῥουβὴμ ὠκοδόμησαν τὴν ἐσεβών, κὰι τὴν ἐλεαλή, κὰι τὴν καριαθαΐμ, κὰι τὴν ναβώθ, κὰι τὴν βεελμεών, περικυκλωμένας, κὰι τὴν σεβαμά. κὰι ἐπωνόμασαν κατὰ τὰ ὀνόματα ἀυτῶν τὰ ὀνόματα τῶν πόλεων, ἃς ὠκοδόμησαν. κὰι ἐπορεύθη ὑιὸς μαχεὶρ ὑιοῦ μανασσῆ ἐις γαλαάδ, κὰι ἔλαβεν ἀυτήν. κὰι ἀπώλεσε τὸν ἀμορραῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν ἀυτῆ. κὰι ἔδωκε μωυσῆς τὴν γαλαὰδ τῶ μαχεὶρ ὑιῶ μανασσῆ, κὰι κατώκησεν ἐκεῖ. κὰι ἰαΐρ ὁ τοῦ μανασσῆ ἐπορεύθη, κὰι ἔλαβε τὰς ἐπαύλεις ἀυτῶν. κὰι ἐπωνόμασεν ἀυτὰς ἐπαύλεις ἰαῒρ. κὰι ναβαὺ ἐπορεύθη, κὰι ἔλαβε τὴν καάθ, κὰι τὰς κώμας ἀυτῆς, κὰι ἐπωνόμασεν ἀυτὰς ναβὼθ ἐκτοῦ ὀνόματος ἀυτοῦ.

Chapter 33

κὰι ὁῦτοι ὁι σταθμοὶ τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, ὡς ἐξῆλθον ἐκ τῆς ἀιγύπτου σὺν δυνάμει ἀυτῶν ἐν χειρὶ μωυσῆ κὰι ἀαρών. κὰι ἔργαψε μωυσῆς τὰς ἀπάρσεις ἀυτῶν, κὰι τοὺς σταθμοὺς ἀυτῶν διὰ ῥήματος κυρίου. κὰι ὁῦτοι ὁι σταθμοὶ τῆς πορείας ἀυτῶν. ἀπῆραν ἐκ ῥαμεσσῆ τῶ μηνὶ τῶ πρώτω τῆ πεντεκαιδεκάτη ἡμέρα τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου, τῆ ἐπαύριον τοῦ πάσχα ἐξῆλθον ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ἐν χειρὶ ὑψηλῆ ἐναντίον πάντων τῶν ἀιγυπτίων. κὰι ὁι ἀιγύπτιοι ἔθαπτον ἐξ ἀυτῶν τοὺς τεθνηκότας πάντας ὅσους ἐπάταξε κύριος πᾶν πρωτότοκον ἐν γῆ ἀιγύπτου. κὰι ἐν τοῖς θεοῖς ἀυτῶν ἐποίησε τὴν ἐκδίκησιν κύριος. ἀπάραντες δὲ ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ἐκ ῥαμεσσῆ, παρενέβαλον ἐις σοκχώθ. κὰι ἀπῆραν ἐκ σοκχώθ, κὰι παρενέβαλον ἐις βουθάν, ὅ ἐστι μέρος τῆς ἐρήμου. κὰι ἀπῆραν ἐκ βουθάν, κὰι παρενέβαλον ἐπὶ στόμα ἐρώθ, ὅ ἐστιν ἀπέναντι βεελσεπφών, κὰι παρενέβαλον ἀπέναντι μαγδωλοῦ. κὰι ἀπῆραν ἀπέναντι ἐρώθ, κὰι διέβησαν μέσον τῆς θαλάσσης ἐις τὴν ἔρημον. κὰι ἐπορεύθησαν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν διὰ τῆς ἐρήμου ἀυτοί. κὰι παρενέβαλον ἐν πικρίαις. κὰι ἀπῆραν ἐκ πικριῶν, κὰι ἦλθον ἐις ἀιλίμ. κὰι ἐν ἀιλὶμ δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων, κὰι ἑβδομήκοντα στελέχη φοινίκων, κὰι παρενέβαλον ἐκεῖ παρὰ τὸ ὕδωρ. κὰι ἀπῆραν ἐξ ἐλίμ, κὰι παρενέβαλον ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθράν. κὰι ἀπῆραν ἀπὸ θαλάσσης ἐρυθρᾶς, κὰι παρενέβαλον ἐις τὴν ἔρημον σίν. κὰι ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου σίν, κὰι παρενέβαλον ἐις ῥαφακά. κὰι ἀπῆραν ἐκ ῥαφακά, κὰι παρενέβαλον ἐν ἀιλούς. κὰι ἀπῆραν ἐξ ἀιλοῦς, κὰι παρενέβαλον ἐν ῥαφιδίν, κὰι ὀυκ ἦν ἐκεῖ ὕδωρ πιεῖν. κὰι ἀπῆραν ἐκ ῥαφιδίν, κὰι παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμω σινά. κὰι ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου σινά, κὰι παρενέβαλον ἐν μνήμασι τῆς ἐπιθυμίας. κὰι ἀπῆραν ἐκ μνημάτων ἐπιθυμίας, κὰι παρενέβαλον ἐις ἀσηρώθ. κὰι ἀπῆραν ἐξ ἀσηρώθ, κὰι παρενέβαλον ἐν ῥαθαμά. κὰι ἀπῆραν ἐκ ῥαθαμά κὰι παρενέβαλον ἐν ῥεμὼν φάρες. κὰι ἀπῆραν ἐκ ῥεμὼν φάρες, κὰι παρενέβαλον ἐν λεβωνά. κὰι ἀπῆραν ἐκ λεβωνά, κὰι παρενέβαλον ἐις ῥεσσά. κὰι ἀῆραν ἐκ ῥεσσά, κὰι παρενέβαλον ἐν μακελάθ. κὰι ἀπῆραν ἐκ μακελάθ, κὰι παρενέβαλον ἐν ἀρσαφάρ. κὰι ἀπῆραν ἐξ ἀρσαφάρ, κὰι παρενέβαλον ἐπὶ χαραδαΐ. κὰι ἀπῆραν ἐκ χαραδαΐ. κὰι παρενέβαλον ἐις μακηδών. κὰι ἀπῆραν ἐκ μακηδών, κὰι παρενέβαλον ἐις κατθαάθ. κὰι ἀπῆραν ἐκ κατθαάθ, κὰι παρενέβαλον ἐις θαράθ. κὰι ἀπῆραν ἐκ θαράθ, κὰι παρενέβαλον ἐις μαθεκκά. κὰι ἀπῆραν ἐκ μαθεκκά, κὰι παρενέβαλον ἐις ἀσσεμωνά. κὰι ἀπῆραν ἐξ ἀσσεμωνά, κὰι παρενέβαλον ἐις μασουρούθ. κὰι ἀπῆραν ἐκ μασουρούθ, κὰι παρενέβαλον ἐις μανιακάν. κὰι ἀπῆραν ἐκ μανιακάν. κὰι παρενέβαλον ἐις τὸ ὄρος γαδιγάδ. κὰι ἀπῆραν ἐκ τοῦ ὄρους γαδιγάδ, κὰι παρενέβαλον ἐις ἐτεμαθά. κὰι ἀπῆραν ἐξ ἐτεμαθά, κὰι παρενέβαλον ἐις ἐβρωνά. κὰι ἀπῆραν ἐξ ἐβρωνά. κὰι παρενέβαλον ἐις γεσιών γαβέρ. κὰι ἀπῆραν ἐκ σιὼν γαβέρ, κὰι παρενέβαλον ἐν τῆ ἐρήμω σίν. κὰι ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου σίν, ἅυτη ἐστὶ κάδης. κὰι ἀπῆραν ἐκ κάδης κὰι παρενέβαλον ἐις ὢρ τὸ ὄρος πλησίον γῆς ἐδώμ κὰι ἀνέβη ἀαρὼν ὁ ἱερεὺς ἐις τὸ ὄρος διὰ προστάγματος κυρίου, κὰι ἀπέθανεν ἐκεῖ ἐν τῶ τεσσαρακοστῶ ἔτει τῆς ἐξόδου τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ ἐκ γῆς ἀιγύπτου τῶ μηνὶ τῶ πέμπτω μιᾶ τοῦ μηνός. κὰι ἀαρὼν ἦν τριῶν κὰι ἔικοσι κὰι ἑκατὸν ἐτῶν, ὅτε ἀπέθνησκεν ἐν ὢρ τῶ ὄρει. κὰι ἀκούσας ὁ χανανὶς βασιλεὺς ἀράδ, κὰι ὁῦτος κατώκει ἐν γῆ χαναάν, ὅτε ἐισεπορεύοντο ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ, κὰι ἀπῆραν ἐξ ὢρ τοῦ ὄρους, κὰι παρενέβαλον ἐν σαλμωνά. κὰι ἀπῆραν ἐκ σαλμωνά, κὰι παρενέβαλον ἐν φινώ. κὰι ἀπῆραν ἐκ φινώ, κὰι παρενέβαλον ἐν ὀβώθ. κὰι ἀπῆραν ἐξ ὀβώθ, κὰι παρενέβαλον ἐν γαΐ, ἐν τῶ πέραν ἐπὶ τῶν ὁρίων μοάβ. κὰι ἀπῆραν ἐκ γαΐ, κὰι παρενέβαλον ἐις δαιβωςν γάδ.λ κὰι ἀπῆραν ἐκ διαβὼν γάδ, κὰι παρενέβαλον ἐις γελμὼν δεβλααθαΐμ. κὰι ἀπῆραν ἐκ γελμὼν δεβλααθαΐμ, κὰι παρενέβαλον ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ἀβαρίμ, ἀπ{} ἑναντι ναβαύ. κὰι ἀπῆραν ἀπὸ ὁρίων ἀβαρίμ, κὰι παρενέβαλον ἐπὶ δυσμῶν μωάβ, ἐπὶ τοῦ ἰορδάνου κατὰ ἱεριχώ. κὰι παρενέβαλον παρὰ τὸν ἰορδάνην ἀναμέσον ἀισιμώθ, ἕως ἀβελσατὶμ κατὰ δυσμῶν μωάβ. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν ἐπὶ δυσμῶν μωὰβ παρὰ τὸν ἰορδάνην κατὰ ἱεριχώ, λέγων, λάλησον τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, κὰι ἐρεῖς πρὸς ἀυτούς, ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν ἰορδάνην ἐις γῆν χαναάν, κὰι ἀπολεῖτε πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῆ γῆ πρὸ προσώπου ὑμῶν, κὰι ἐξαρεῖτε τὰς σκοπιὰς ἀυτῶν, κὰι πάντα τὰ ἔιδωλα τὰ χονευτὰ ἀυτῶν ἀπολεῖτε ἀυτά, κὰι πάσας τὰς στήλας ἀυτῶν ἐξαρεῖτε, κὰι ἀπολεῖτε τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν, κὰι κατοικήσετε ἐν ἀυτῆ. ὑμῖν γὰρ δέδωκα τὴν γῆν ἀυτῶν ἐν κλήρω. κὰι κατακληρονομήσετε τὴν γῆν ἐν κλήρω κατὰ φυλὰς ὑμῶν, τοῖς πλείοσι πληθυνεῖτε τὴν κατάσχεσιν ἀυτῶν, κὰι τοῖς ἐλάπτοσιν ἐλαπτώσετε τὴν κατάσχεσιν ἀυτῶν, ἐις ὃ ἂν ἐξέλθη τὸ ὄνομα ἀυτοῦ, ἐκεῖ ἀυτοῦ ἔσται, κατὰ φυλὰς πατριῶν ὑμῶν κληρονομήσετε. ἐὰν δὲ μὴ ἀπολέσητε τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, κὰι ἔσται ὃυς ἂν καταλίπητε ἐξ ἀυτῶν, σκόλοπες ἐν τοιςς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν, κὰι βολίδες ἐν ταῖς πλευραῖς ὑμῶν, κὰι ἐχθρεύσουσιν ὑμῖν ἐπὶ τῆς γῆς, ἐφ᾿ ἣν ὑμεῖς κατοικήσετε. κὰι ἔσται καθ᾿ ὅτι διεγνώκειν ποιῆσαι ἀυτοὺς ποιήσω ὑμῖν.

Chapter 34

κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, ἔντειλαι τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, κὰι ἐρεῖς πρὸς ἀυτούς, ὑμεῖς ἐισπορεύσεσθε ἐις τὴν γῆν χαναάν, ἅυτη ἔσται ὑμῖν ἐις κληρονομίαν, γῆ χαναὰν σὺν τοῖς ὁρίοις ἀυτῆς, κὰι ἔσται ὑμῖν τὸ κλίτος τὸ πρὸς λίβα ἀπὸ τῆς ἐρήμου σὶν ἕως ἐχόμενον ἐδών. κὰι ἔσται ὑμῖν τὰ ὅρια τὰ πρὸς λίβα ἀπὸ μέρους τῆς θαλάσσης τῆς ἁλυκῆς ἀπὸ ἀνατολῶν, κὰι κυκλώσει ὑμᾶς τὰ ὅρια ἀπὸ λιβὸς πρὸς ἀνάβασιν ἀκραβίν, κὰι παρελεύσεται ἐννάκ. κὰι ἔσται ἡ διέξοδος ἀυτοῦ πρὸς λίβα κάδης τοῦ βαρνή. κὰι ἐξελεύσεται ἐις ἔπαυλιν ἀράδ, κὰι παρελεύσεται ἀσεμωνά, κὰι κυκλώσει τὰ ὅρια ἀπὸ ἀσεμωνὰ χείμαρρον ἀιγύπτου. κὰι ἔσται ἡ διέξοδος ἡ θάλασσα, κὰι τὰ ὅρια τηςς θαλάσσης ἔσται ὑμῖν. ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη ὁριεῖ. τοῦτο ἔσται ὑμῖν τὰ ὅρια τῆς θαλάσσης, κὰι τοῦτο ἔσται ὑμῖν τὰ ὅρια πρὸς βορράν, ἀπὸ τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης καταμετρήσεται ὑμῖν ἀυτοῖς παρὰ τὸ ὄρος. κὰι ἀπὸ τους ὄρους τὸ ὄρος καταμετρήσεται ἑαυτοιςς ἐισπορευομένων ἐις ἐμάθ. κὰι ἔσται ἡ ἔξοδος ἀυτοῦ τὰ ὅρια σαδαδά. κὰι ἐξελεύσεται τὰ ὅρια ζεφρωνά, κὰι ἔσται ἡ ἔξοδος ἀυτους ἀσερναάν. τοῦτο ἔσται ὑμῖν ὅρια ἀπὸ βορρά. και καταμετρήσεται ὑμῖν ἑαυτοῖς τὰ ὅρια ἀνατολῶν ἀπὸ ἀσερναΐμ σεπφαμά. κὰι καταβήσεται τὰ ὅρια ἀπὸ σεπφὰν ἀρβηλά ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ πηγάς. κὰι καταβήσεται τὰ ὅρια βήλ, κὰι συγκρούσει ἐπὶ νώτου θαλάσσης χενερέθ ἀπὸ ἀνατολῶν. κὰι καταβήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ τὸν ἰορδάνην, κὰι ἔσται ἡ ἔξοδος θάλασσα ἡ ἁλυκή. ἅυτη ἔσται ὑμῖν ἡ γῆ κὰι τὰ ὅρια ἀυτῆς κύκλω. κὰι ἐνετείλατο μωυσῆς τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, λέγων, ἅυτη ἡ γῆ ἣν κατακληρονομήσετε ἀυτὴν μετὰ κλήρου ὃν τρόπον συνέταξε κύριος δοῦναι ἀυτὴν ταῖς ἐννέα φυλαῖς, κὰι τῶ ἡ μίσει φυλῆς μανασσῆ, ὅτι ἔλαβε φυλὴ ὑιῶν ῥουβὴμ κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, κὰι φυλὴ ὑιῶν γὰδ κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, κὰι τὸ ἥμισυ φυλῆς μανασσῆ ἀπέλαβον τοὺς κλήρους ἀυτῶν. δύο φυλαὶ κὰι ἥμισυ φυλῆς ἔλαβον τοὺς κλήρους ἀυτῶν πέραν τοῦ ἰορδάνου κατὰ ἱεριχὼ ἀπὸ νότου πρὸς ἀνατολάς. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν, ὃι κληρονομήσουσιν ὑμῖν τὴν γῆν, ἐλέαζαρ ὁ ἱερεύς κὰι ἰησοῦς ὁ τοῦ ναυῆ. κὰι ἄρχοντα ἕνα ἐκ φυλῆς λήψεσθε κατακληρονομῆσαι ὑμῖν τὴν γῆν. κὰι ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν. τῆς φυλῆς ἰούδα, χαλὲβ ὑιὸς ἰεφονή. τῆς φυλῆς συμεών, σαμουὴλ ὑιὸς ἐμιούδ. τηςς φυλῆς βενιαμίν, ἐν{}δὰδ ὑιὸς χασελών. τῆς φυλῆς δάν, ἄρχων βοκκὶ ὑιὸς ἰοκλλί. τῶν ὑιῶν ἰωσὴφ φυλῆς ὑιῶν μανασσῆ, ἄρχων ἀνιὴλ ὑιὸς ὀυφίδ. τῆς φυλῆς ὑιῶν ἐφραΐμ, ἄρχων καμουὴλ ὑιὸς σαφτάν. τῆς φυλῆς ζαβουλών, ἄρχων ἐλισαφὰν ὑιὸς ἀρανάχ. τῆς φυλῆς ὑιῶν ἰσάχαρ, ἄρχων φαλτιὴλ ὑιὸς ὀζά. τῆς φυλῆς ὑιῶν ἀσήρ, ἄρχων ἀχιώρ ὑιὸς σελεμί. τῆς φυλῆς νεφθαλί, ἄρχων φαδαὴλ ὑιὸς ἀμιούδ. ὁῦτοι ὁῖς ἐντείλατο κύριος καταμερίσαι τοὺς ὑιοὺς ἰσραὴλ ἐν γῆ χαναάν.

Chapter 35

κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς μωυσῆν ἐπὶ δυσμῶν μωὰβ παρὰ τὸν ἰορδάνην κατὰ ἱεριχώ, λέγων, σύνταξον τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, κὰι δώσουσι τοῖς λευίταις ἀπὸ τῶν κλήρων κατασχέσεως ἀυτῶν πόλεις κατοικεῖν, κὰι τὰ προάστεια τῶν πόλεων κύκλω ἀυτῶν δώσουσι τοῖς λευίταις, κὰι ἔσονται ἁι πόλεις ἀυτοῖς κατοικεῖν. κὰι τὰ ἀφορίσματα ἀυτῶν ἔσται τοῖς κτήνεσιν ἀυτῶν κὰι τοιςς τετράποσιν ἀυτῶν. κὰι τὰ συγκυροῦντα τῶν πόλεων, ἃς δώσετε τοῖς λευίταις, ἀπὸ τείχους τῆς πόλεως κὰι ἔξω χίλιοι πήχεις κύκλω. κὰι μετρήσεις ἔξω τῆς πόλεως τὸ κλίτος τὸ πρὸς ἀνατολὰς δισχιλίους πήχεις, κὰι τὸ κλίτος τὸ πρὸς λίβα δισχιλίους πήχεις, κὰι τὸ κλίτος τὸ πρὸς θάλασσαν δισχιλίους πήχεις, κὰι τὸ κλίτος τὸ πρὸς βορρὰν δισχιλίους πήχεις. κὰι ἡ πόλις μέσον τούτων ἔσται ὑμῖν. κὰι τὰ ὅμορα τῶν πόλεων κὰι τὰς πόλεις δώσετε τοῖς λευίταις, τὰς ἓξ πόλεις τῶν φυγαδευτηρίων ἃς δώσετε φυγεῖν ἐκεῖ τῶ φονεύσαντι. κὰι πρὸς ταύταις τεσσαράκοντα κὰι δύο πόλεις. πάσας τὰς πόλεις ἃς δώσετε τοῖς λευίταις τεσσαράκοντα κὰι ὀκτὼ πόλεις ταύτας, κὰι τὰ προάστεια ἀυτῶν. κὰι τὰς πόλεις ἃς δώσετε ἀπὸ τῆς κατασχέσεως τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, ἀπὸ τῶν τὰ πολλά, πολλά, κὰι ἀπὸ τῶν ἐλαπτόνων, ἔλαπτον. ἕκαστος κατὰ τὴν κληρονομίαν ἀυτοῦ ἣν κατακληρονομήσουσι, δώσουσιν ἀπὸ τῶν πόλεων τοῖς λευίταις. κὰι ἐλάλησεν κύριος πρὸς μωυσῆν, λέγων, λάλησον τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, κὰι ἐρεῖς πρὸς ἀυτούς, ὅτι ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν ἰορδάνην ἐις γῆν χαναάν, κὰι διαστελεῖτε ὑμῖν ἀυτοῖς πόλεις, φυγαδευτήρια ἔσται ὑμῖν φυγεῖν ἐκεῖ τὸν φονευτήν, πᾶς ὁ πατάξας ψυχὴν ἀκουσίως. κὰι ἔσονται ἁι πόλεις ὑμῖν φυγαδευτήρια ἀπὸ ἀγχιστεύοντος τὸ ἁῖμα. κὰι ὀυμὴ ἀποθάνη ὁ φονεύων ἕως ἂν στῆ ἐναντι τῆς συναγωγῆς ἐις κρίσιν. κὰι ἁι πόλεις ἃς δώσετε τὰς ἓξ πόλεις, φυγαδευτήρια ἔσονται ὑμῖν. τὰς τρεῖς πόλεις δώσετε ἐν τῶ πέραν τοῦ ἰορδάνου, κὰι τὰς τρεῖς πόλεις δώσετε ἐν γῆ χαναάν. φυγαδεῖον ἔσται τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ. κὰι τῶ προσηλύτω κὰι τῶ παροίκω τῶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ἁι πόλεις ἁῦται ἐις φυγαδευτήριον φυγεῖν ἐκεῖ παντὶ πατάξαντι ψυχὴν ἀκουσίως. ἐὰν δὲ ἐν σκεύει σιδήρου πατάξη ἀυτόν, κὰι τελευτήση, φονευτής ἐστι, θανάτω θανατούσθω ὁ φονευτής. ἐὰν δὲ ἐν λίθω ἐκ χειρὸς ἐν ὧ ἀποθανεῖται ἐν ἀυτῶ πατάξη ἀυτόν, κὰι ἀποθάνη, φονευτής ἐστι, θανάτω θανατούσθω ὁ φονευτής. ἐὰν δὲ ἐν σκεύει ξυλΐνω ἐκ χειρὸς ἐξ ὁῦ ἀποθανεῖται πατάξη ἀυτόν, κὰι ἀποθάνη, φονευτής ἐστι, θανάτω ἀποθανεῖται ὁ φονευτής. ὁ ἀγχιστεύων τὸ ἁῖμα ὁῦτος ἀποκτενεῖ τὸν φονεύσαντα, ὅταν συναντήση ἀυτῶ ὁῦτος ἀποκτενεῖ ἀυτόν. ἐὰν δὲ δι᾿ ἔχθραν ὤση ἀυτόν, κὰι ἐπιρρίψη ἐπ᾿ ἀυτὸν πᾶν σκεῦος ἐξ ἐνέδρου, κὰι ἀποθάνη, ἢ διὰ μῆνιν ἐπάταξεν ἀυτὸν ἐν τῆ χειρί, κὰι ἀποθάνη, θανάτω θανατούσθω ὁ πατάξας, φονευτής ἐστιν. ὁ ἀγχιστεύων τὸ ἁῖμα ἀποκτενεῖ τὸν φονεύσαντα ἐν τῶ συναντῆσαι ἀυτῶ. ἐὰν δὲ ἐξαπίνης ὀυ δι᾿ ἔχθραν ὤση ἀυτόν, ἢ ἐπιρρίψη ἐπ᾿ ἀυτὸν πᾶν σκεϋος ὀυκ ἐξ ἐνέδρου, ἢ παντὶ λίθω ἐν ὧ ἀποθανεῖται ἐν ἀυτῶ ὀυκ ἰδώς, κὰι ἐπιπέση ἐπ᾿ ἀυτὸν κὰι ἀποθάνη, ἀυτὸς δὲ ὀυκ ἐχθρὸς ἀυτοῦ ἦν, ὀυδὲ{}ζη{}τῶν κακοποιῆσαι ἀυτόν, κὰι κρινεῖ ἡ συναγωγὴ ἀναμέσον τοῦ πατάξαντος κὰι ἀναμέσον τοῦ ἀγχιστεύοντος τὸ ἁῖμα κατὰ τὰ κρίματα ταῦτα, κὰι ἐξελεῖται ἡ συναγωγὴ τὸν φονεύσαντα ἀπὸ τοῦ ἀγχιστεύοντος τὸ ἁῖμα, κὰι ἀποκαταστήσουσιν ἀυτὸν ἡ συναγωγὴ ἐις τὴν πόλιν τοῦ φυγαδευτηρίου ἀυτοῦ, ὁῦ κατέφυγεν, κὰι κατοικήσει ἐκεῖ ἕως ἂν ἀποθάνη ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, ὃν ἔχρισαν ἀυτὸν τῶ ἐλαίω τῶ ἁγίω. ἐὰν δὲ ἐξόδω ἐξέλθη ὁ φονεύσας τὰ ὅρια τῆς πόλεως ἐις ἣν κατέφυγεν ἐκεῖ, κὰι ἕυρη ἀυτὸν ὁ ἀγχιστεύων τὸ ἁῖμα ἔξω τῶν ὁρίων τῆς πόλεως καταφυγῆς ἀυτοῦ, κὰι φονεύση ὁ ἀγχιστεύων τὸ ἁῖμα τὸν φονεύσαντα, ὀυκ ἔνοχός ἐστιν. ἐν γὰρ τῆ πόλει τῆς καταφυγῆς ἀυτοῦ κατοικείτω ἕως ἀποθάνη ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας. κὰι μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν ἐπαναστραφήσεται ὁ φονεύσας ἐις τὴν γῆν τῆς κατασχέσεως ἀυτοῦ. κὰι ἔσται ταῦτα ὑμῖν ἐις δικαίωμα κρίματος ἐις τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσαις ταῖς κατοικίαις ὑμῶν. πᾶς πατάξας ψυχήν, διὰ μαρτύρων φονεύσει τὸν φονεύσαντα, κὰι μάρτυς ἑῖς ὀυ μαρτυρήσει ἐπὶ ψυχὴν ἀποθανεῖν. κὰι ὀυ λήψεσθε λύτρα περὶ ψυχῆς παρὰ τοῦ φονεύσαντος τοῦ ἐνόχου ὄντος ἀναιρεθῆναι, θανάτω γὰρ θανατωθήσεται. κὰι ὀυ λήψεσθε λύτρα τοῦ φυγεῖν ἐις πόλιν τῶν φυγαδευτηρίων, τοῦ πάλιν κατοικεῖν ἐπὶ γῆς, ἕως ἂν ἀποθάνη ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας. κὰι ὀυ μὴ φονοκτονήσητε τὴν γῆν ἐφ᾿ ἧς ὑμεῖς κατοικεῖτε ἐπ᾿ ἀυτῆς, τὸ γὰρ ἁῖμα τοῦτο φονοκτονεῖ τὴν γῆν. κὰι ὀυκ ἐξιλασθήσεται ἡ γῆ ἀπὸ τοῦ ἅιματος τοῦ ἐκχυθέντος ἐπ᾿ ἀυτῆς, ἀλλ᾿ ἐπὶ τοῦ ἅιματος τοῦ ἐκ χέοντος. κὰι ὀυ μιανεῖτε τὴν γῆν ἐφ᾿ ἧς κατοικεῖτε ἐπ᾿ ἀυτῆ, ἐφ᾿ ἧς ἐγὼ κατασκηνῶ ἐν ὑμῖν. ἐγὼ γάρ ἐιμι κύριος ὁ κατασκηνῶν ἐν μέσω τῶν ὑιῶν ἠσραήλ.

Chapter 36

κὰι προσῆλθον ὁι ἄρχοντες πατριῶν φυλῆς ὑιῶν γαλαὰδ ὑιοῦ μαχὶρ ὑιοῦ μανασσῆ ἐκ τῆς φυλῆς ὑιῶν ἰωσήφ, κὰι ἐλάλησαν ἔναντι μωυσῆ, κὰι ἔναντι ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως, κὰι ἔναντι τῶν ἀρχόντων ὄικων πατριῶν τῶν ὑιῶν ἰσραήλ. κὰι ἐῖπαν, τῶ κυρίω ἡμῶν ἐνετείλατο κύριος ἀποδοῦναι τὴν γῆν τῆς κληρονομίας ἐν κλήρω τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ. κὰι τῶ κυρίω συνέταξε κύριος δοῦναι τὴν κληρονομίαν σαλπαὰδ τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν ταῖς θυγατράσιν ἀυτοῦ, κὰι ἔσονται ἑνὶ τῶν φυλῶν ὑιῶν ἰσραὴλ γυναῖκες, κὰι ἀφαιρεθήσεται ὁ κλῆρος ἀυτῶν ἐκ τῆς κατασχέσεως τῶν πατέρων ἡμῶν, κὰι προστεθήσεται ἐις τὴν κληρονομίαν τῆς φυλῆς, ὁῖς ἂν γένωνται γυναῖκες, κὰι ἐκ τοῦ κλήρου τῆς κληρονομίας ἡμῶν ἀφαιρεθήσεται. ἐὰν δὲ γένηται ἡ ἀφαίρεσις τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, κὰι προστεθήσεται ἡ κληρονομία ἀυτῶν ἐπὶ τὴν κληρονομίαν τῆς φυλῆς ὁῖς ἐὰν γένωνται γυναῖκες, κὰι ἀπὸ τῆς κληρονομίας φυλῆς {πατρών} ἡμῶν ἀφαιρεθήσεται ἡ κληρονομία ἀυτῶν. κὰι ἐνετείλατο μωυσῆς τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ διὰ προστάγματος κυρίου, λέγων, ὅυτως φυλὴ ὑιῶν ἰωσὴφ λέγουσι, τοῦτο τὸ ῥῆμα ὃ συνέταξε κύριος ταῖς θυγατράσι σαλπαάδ, λέγων, ὁῦ{} ἂν ἀρέσκει ἐναντίον ἀυτῶν ἔστωσαν γυναῖκες, πλὴν ἐκ τοῦ δήμου τοῦ πατρὸς ἀυτῶν ἔστωσαν γυναῖκες, κὰι ὀυχὶ περιστραφήσεται ἡ κληρονομία τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ ἀπὸ φυλῆς ἐπὶ φυλήν, ὅτι ἕκαστος ἐν τῆ κληρονομία τῆς φυλῆς τῆς πατρικῆς προσκολληθήσεται ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ, κὰι πᾶσα θυγάτηρ ἀγχιστεύουσα κληρονομίαν ἐκ τῶν φυλῶν ὑιῶν ἰσραήλ, ἑνὶ τῶν ἐκ τοῦ δήμου τοῦ πατρὸς ἀυτῆς ἔσονται γυναῖκες, ἵνα ἀγχιστεύσωσιν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ἕκαστος τὴν κληρονομίαν τὴν πατρικὴν ἀυτοῦ, κὰι ὀυ περιστραφήσεται κλῆρος ἐκ φυλῆς ἐπὶ φυλὴν ἑτέραν, ἀλλ᾿ ἕκαστος ἐν τῆ κληρονομία {ὀυτοῦ} προσκολληθήσονται ὑιοὶ ἰσραήλ. ὃν τρόπον συνέταξε κύριος πρὸς μωυσῆν, ὅυτως ἐποίησαν θυγατέρις σαλπαάδ. κὰι ἐγένοντο μααλὰ κὰι θερσὰ κὰι ἀιγλὰ κὰι μελχὰ κὰι νουὰ θυγατέρες σαλπαάδ, τοῖς ἀνεψιοῖς ἀυτῶν ἐκ τοῦ δήμου μανασσῆ ὑιῶν ἰωσήφ ἐγενήθησαν γυναῖκες. κὰι ἐγενήθη ἡ κληρονομία ἀυτῶν ἐπὶ τὴν φυλὴν δήμου τοῦ πατρὸς ἀυτῶν. ἁῦται ἁι ἐντολαὶ κὰι τὰ δικαιώματα κὰι τὰ κρίματα, ἃ ἐνετείλατο κύριος ἐν χειρὶ μωυσῆ τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ ἐπὶ δυσμῶν μωὰβ ἐπὶ τοῦ ἰορδάνου κατὰ ἱεριχώ.