Ἰησοῦς τοῦ Ναυὴ / ἸησουεChapter 1

ΚΑὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν μωυσῆ δούλου κυρίου, κὰι ἐῖπε κύριος τῶ ἰησοῦ ὑιῶ ναυῆ τῶ ὑπουργῶ μωυσῆ λέγων, μωυσῆς ὁ θεράπων μου τετελεύτηκεν, νῦν ὀῦν ἀναστὰς διάβηθι τὸν ἰορδάνην σὺ κὰι πᾶς ὁ λαὸς ὁῦτος ἐις τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ἀυτοῖς. πᾶς ὁ τόπος ἐφ᾿ ὃν ἂν ἐπιβῆ τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν ὑμῶν, ὑμῖν δώσω ἀυτόν, ὃν τρόπον ἔιρηκα τῶ μωυσῆ. τὴν ἔρημον κὰι τὸν ἀντιλίβανον ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου ποταμοῦ ἐυφράτου, πᾶσαν γῆν ἐταίων κὰι ἕως τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης, ἀφ᾿ ἡλίου δυσμῶν ἔσται τὰ ὅρια ὑμῶν. ὀυκ ἀντιστήσεται ἄνθρωπος κατενώπιον ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. κὰι ὥσπερ ἤμην μετὰ μωυσῆ, ὅυτως ἔσομαι κὰι μετὰ σοῦ, κὰι ὀυκ ἐγκαταλείψω σε, ὀυδὲ ὑπερόψομαί σε, ἴσχυε κὰι ἀνδρίζου. σὺ γὰρ ἀποδιελεῖς τῶ λαῶ τούτω τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοιςς πατράσιν ἀυτῶν δοῦναι ἀυτοῖς. ἴσχυε ὀῦν κὰι ἀνδρίζου, φυλάσσεσθαι κὰι ποιεῖν καθότι ἐνετείλατό σοι μωυσῆς ὁ παῖς μου. κὰι ὀυκ ἐκκλινεῖς ἀπ᾿ ἀυτῶν ἐις δεξιὰ ἢ ἐις ἀριστερά, ἵνα συνῆς ἐν πᾶσιν ὁῖς ἐὰν πράξης. κὰι ὀυκ ἀποστήσεται ἡ βίβλος τοῦ νόμου τούτου ἐκ τοῦ στόματός σου, κὰι μελετήσεις ἐν ἀυτῶ ἡμέρας κὰι νυκτός, ἵνα συνῆς ποιεῖν πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν ἀυτῶ. τότε ἐυοδώσεις τὰς ὁδούς σου, κὰι τότε συνήσεις. ἰδοὺ ἐντέλλομαί σοι, ἴσχυε κὰι ἀνδρίζου, μὴ δειλιάσης μὴ δὲ πτοηθῆς, ὅτι μετὰ σοῦ κύριος ὁ θεός σου ἐις πάντα τόπον ὁῦ ἐὰν πορεύση. κὰι ἐνετείλατο ἰησοῦς τοῖς γραμματεῦσι τοῦ λαοῦ λέγων, ἐισέλθετε κατὰ μέσον τηςς παρεμβολῆς τοῦ λαοῦ. κὰι ἐντείλασθε τῶ λαῶ λέγοντες, ἑτοιμάζεσθε ἐπὶ σιτισμόν, οὅτι ἔτι τρεῖς ἡμέραι, κὰι ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν ἰορδάνην τοῦτον, ἐισελθόντες τατασχεῖν τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν. κὰι τῶ ῥουβὴν κὰι τῶ γὰδ κὰι τῶ ἡμίσει φυλῆς μανασσῆ ἐῖπεν ἰησοῦς, μνήσθητε τὸ ῥῆμα κυρίου, ὃ ἐνετείλατο ὑμῖν μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου λέγων, κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν κατέπαυσεν ὑμᾶς, κὰι ἔδωκεν ὑμῖν τὴν γῆν ταύτην. ἁι γυναῖκες ὑμῶν κὰι τὰ παιδία ὑμῶνκὰι τὰ κτήνη ὑμῶν κατοικήτωσαν ἐν τῆ γῆ, ἧ ἔδωκεν ὑμῖν μωυσῆς πέραν τοῦ ἰορδάνου. ὑμεῖς δὲ διαβήσεσθε ἔυζωνοι πρότεροι τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν πᾶς ὁ ἰσχύων. κὰι συμμαχήσετε ἀυτοῖς, ἕως ἂν καταπαύση κύριος ὁθ εὸς ὑμῶν τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν, ὥπερ κὰι ὑμᾶς, κὰι κληρονομήσωσιν κὰι ὁῦτοι τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ἀυτοῖς. κὰι ἀπελεύσεσθε ἕκαστος ἐις τὴν κληρονομίαν ἑαυτοῦ, ἣν ἔδωκεν ὑμῖν μωυσῆς ἐν τῶ πέραν τοῦ ἰορδὰνου ἀπ᾿ ἀνατολῶν ἡλίου. κὰι ἀποκριθέντες τῶ ἰησοῦ ἐῖπαν, ἅπαντα ὅσα ἂν ἐν τείλη ἡμῖν ποιήσομεν, κὰι ἐις πάντα τόπον, ὁῦ ἐὰν ἀποστείλης ἡμᾶς, πορευσόμεθα. κατὰ πάντα ὅσα ἠκούσαμεν μωυσῆ, ἀκουσόμεθά σου. πλὴν ἔστω κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν μετὰ σοῦ, ὃν τρόπον ἦν μετὰ μωυσῆ. ὁ δὲ ἄνθρωπος ὃς ἂν ἀπειθήση σοι, κὰι ὃς ἂν μὴ ἀκούση τῶν ῥημάτων σου καθότι ἂν ἐντείλη ἀυτῶ, ἀποθανέτω. ἀλλὰ ἴσχυε κὰι ἀνδρίζου.

Chapter 2

Καὶ ἀπέστειλεν ἰησοῦς ὑιὸς ναυῆ ἐκ σαπτὶν δύο ἄνδρας κατασκοπεῦσαι. λέγων, ἀνάβητε κὰι ἴδετε τὴν γῆν κὰι τὴν ἱεριχώ. κὰι πορευθέντες ἐισῆλθον ἐις ὀικίαν γυναικὸς πόρνης, ἧ ὄνομα ῥαάβ. κὰι κατέλυσαν ἐκεῖ, κὰι ἀπηγγέλη τῶ βασιλεῖ ἱεριχώ, λέγοντες, ἰδοὺ ἄνδρες ἐισπεπόρευνται ὧδε τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ κατασκοπεῦσαι τὴν γῆν. κὰι ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς ἱεριχὼ κὰι ἐῖπενπρὸς ῥαὰβ λέγων, ἐξάγαγε τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐισπεπορευμένους ἐις τὴν ὀικίαν σου τὴν νύκτα, κατασκοπεῦσαι γὰρ τὴν γῆν ἥκασιν. κὰι λαβοῦσα ἡ γυνὴ τοὺς δύο ἄνδρας ἔκρυψεν ἀυτούς. κὰι ἐῖπεν ἀυτοῖς λέγουσα, ἐισεληλύθασι πρός με ὁι ἄνδρες, κὰι ὀυκ ὀῖδα πόθεν ἦσαν. ὡς δὲ ἡ πύλη ἐκλείετο ἐν τῶ σκότει, κὰι ὁι ἄνδρες ἐξῆλθον, ὀυκ ἐπίσταμαι ποῦ πεπόρευνται. καταδίωξατε ὀπίσω ἀυτῶν κὰι καταλήψεσθε ἀυτούς. ἀυτὴ δὲ ἀνεβίβασεν ἀυτοὺς ἐπὶ τὸ δῶμα, κὰι ἔκρυψεν ἀυτοὺς ἐν τῆ λινοκαλάμη τῆ ἐστοιβασμένη ἁυτῆ ἐπὶ τοῦ δώματος. κὰι ὁι ἄνδρες κατεδίωξαν ὀπίσω ἀυτῶν ὁδὸν τὴν ἐπὶ τοῦ ἰορδάνου ἐπὶ τὰς διαβάσεις, κὰι ἡ πύλη ἐκλείσθη. κὰι ἐγένετο ὡς ἐξῆλθον ὁι καταδιώκοντες ὀπίσω ἀυτῶν, κὰι πρὶν ἢ κοιμηθῆναι ἀυτούς, κὰι ἀυτὴν ἀνέβη ἐπὶ τὸ δῶμα πρὸς ἀυτούς. κὰι ἐῖπεν πρὸς ἀυτούς, ἐπίσταμαι ὅτι παρέδωκε κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὑμῖν τὴν γῆν, ἐπιπέπτωκεν γὰρ ὁ φόβος ὑμῶν ἐφ᾿ ἡμᾶς κὰι κατέπτησσον πάντες ὁι κατοικοῦντες τὴν γῆν ἀφ᾿ ὑμῶν. ἀκηκόαμεν γὰρ ὅτι κατεξήρανεν κύριος ὁ θεὸς τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθρὰν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, ὅτε ἐξεπορεύεσθε ἐξ ἀιγύπτου. κὰι ὄσα ἐποίησατε τοῖς δυσὶ βασιλεῦσι τῶν ἀμορραίων, ὃι ἦσαν πέραν τοῦ ἰορδάνου, τῶ σηὼν κὰι τῶ ὤγ, ὃυς ἐξολοθρεύσατε ἀυτούς. κὰι ἀκούσαντες ἡμεῖς ἐξέστημεν τῆ καρδία ἡμῶν, κὰι ὀυκ ἔστη ἔτι πνεῦμα ἐν ὀυδενὶ ἀπὸ προσώπου ὑμῶν ὅτι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν θεὸς ἐν ὀυρανῶ ἄνω κὰι ἐπὶ τῆς γῆς κάτω. κὰι νῦν ὀμόσατέ μοι κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν, ὅτι ποιῶ ὑμῖν ἔλεος, κὰι ποιήσετε κὰι ὑμεῖς ἔλεος ἐν τῶ ὄικω τοῦ πατρός μου, κὰι δώσετέ μοι σημεῖον ἀληθινόν. ζωγρήσετε τὸν ὀῖκον τοῦ πατρός μου, κὰι τὴν μητέρα μου, κὰι τοὺς ἀδελφούς μου, κὰι τὰς ἀδελφάς μου, κὰι πάντα τὸν ὀῖκον ἀυτῶν, κὰι πάντα ὅσα ἐστίν ἀυτοῖς. κὰι ἐξελεῖσθε τὴν ψυχὴν ἡμῶν ἐκ θανάτου. κὰι ἐῖπαν ἀυτῆ ὁι ἄνδρες, ἡ ψυχὴ ἡμῶν ἀνθ᾿ ὑμῶν ἐις θάνατον. κὰι ἀυτὴ ἐῖπεν, ὡς ἂν παραδῶ κύριος ὑμῖν τὴν πόλιν, ποιήσετε ἐις ἐμὲ ἔλεος κὰι ἀλήθειαν. κὰι κατεχάλασεν ἀυτοὺς διὰ τῆς θυρίδος, ὅτι ὁ ὀῖκος ἀυτῆς ἐν τῶ τείχει, κὰι ἐν τῶ τείχει ἀυτὴ κατώκει. κὰι ἐῖπεν ἀυτοῖς ἐις τὴν ὀρινὴν ἀπέλθατε μὴ συναντὴσωσιν ὑμῖν ὁι καταδιώκοντες. κὰι κρυβήσεσθε ἐκεῖ τρεῖς ἡμέρας, ἕως ἂν ἐπιστρέψωσιν ὁι καταδιώκοντες ὀπίσω ὑμῶν, κὰι μετὰ ταῦτα ἀπελεύσεσθε ἐις τὴν ὁδὸν ὑμῶν. κὰι ἐῖπαν ὁι ἄνδρες πρὸς ἀυτήν, ἀθῶοι ἐσμὲν τῶ ὄρκω σου τούτω. ἰδοὺ ἡμεῖς ἐισπορευόμεθα ἐις μέρος τῆς πόλεως, κὰι θήσεις τὸ σημεῖον, τὸ σπαρτίον τὸ κόκκινον τοῦτο ἐκδήσεις ἐις τὴν θυρίδα δι᾿ ἧς κατεβίβασας ἡμᾶς δι᾿ ἀυτῆς. κὰι τὸν πατέρα σου κὰι τὴν μητέρα σου κὰι τοὺς ἀδελφούς σου, κὰι πάντα τὸν ὀῖκον τοῦ πατρός σου συνάξεις πρὸς σεαυτὴν ἐις τὴν ὀικίαν σου. κὰι ἔσται πᾶς ὃς ἂν ἐξέλθη τὴν θύραν τῆς ὀικίας σου ἔξω, ἔνοχος ἑαυτῶ ἔσται, ἡμεῖς δὲ ἀθῶοι τῶ ὄρκω σου τούτω. κὰι ὅσοι ἂν γένωνται μετὰ σοῦ ἐν τῇ ὀικία σου, ἡμεῖς ἔνοχοι ἐσόμεθα, ἐὰν χεὶρ ἅψηται ἀυτοῦ. ἐὰν δέ τις ἡμᾶς ἀδικήση, κὰι ἀποκαλύψη τοὺς λόγους ἡμῶν τούτους, ἐσόμεθα ἀθῶοι τῶ ὄρκω σου τούτω, ὃ ὤρκισας ἡμᾶς. κὰι ἐῖπεν κατὰ τὸ ῥῆμα ὑμῶν, ὅυτως ἔστω. κὰι ἐξαπέστειλεν ἀυτούς, κὰι ἐπορεύθησαν. κὰι ἔδησεν τὸ σημεῖον τὸ κόκκινον ἐν τῆ θυρίδι. κὰι ἐπορεύθησαν κὰι ἤλθοσαν ἐις τὴν ὀρινήν, κὰι κατέμειναν ἐκεῖ τρεῖς ἡμέρας ἕως ἐπέστρεψαν ὁι διώκοντες. κὰι ἐξεζήτησαν ὁι καταδιώκοντες πάσας τὰς ιὁδοὺς κὰι ὀυχ᾿ ἑῦρον. κὰι ἀπέστρεψαν ὁι δύο νεανίσκοι κὰι κατέβησαν ἐκ τοῦ ὄρους, κὰι διέβησαν{,} κὰι ἤλθοσαν πρὸς τὸν ἰησοῦν ὑιὸν ναυῆ. κὰι διηγήσαντο ἀυτῶ πάντα τὰ συμβεβηκότα ἁυτοῖς,κὰι ἐῖπαν πρὸς ἰησοῦν, ὅτι παρέδωκε κύριος ἐν χειρὶ ἡμῶν πάσαν τὴν γῆν, κὰι κατέπτηκεν πᾶς ὁ κατοικῶν τὴν γῆν ἐκείνην ἀφ᾿ ἡμῶν.

Chapter 3

Καὶ ὤρθρισεν ἰησοῦς τοπρωῒ κὰι ἀπῆραν ἐκ σαπτίν, κὰι ἦλθον ἕως τοῦ ἰορδάνου ἀυτὸς κὰι πάντες ὁι ὑιοὶ᾿ισραήλ. κὰι κατέλυσαν ἐκεῖ πρὸ τοῦ διαβῆναι. κὰι ἐγενήθη μετὰ τρεῖς ἡμέρας κὰι διῆλθον ὁι γραμματεῖς διὰ μέσης τῆς παρεμβολῆς, κὰι ἐνετείλαντο τῶ λαῶ, λέγοντες, ὅταν ἴδητε τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν, κὰι τοὺς ἱερεῖς κὰι τοὺς λευίτας ἄιροντας ἀυτήν, κὰι ὑμεῖς ἀπαρεῖτε ἀπὸ τῶν τόπων ὑμῶν, κὰι πορεύεσθε ὀπίσω ἀυτῆς. ἀλλὰ μακρὰν ἔστω ἀναμέσον ὑμῶν κὰι ἐκείνης, ὅσον δισχιλίους πήχεις στήσεσθε. μὴ προσεγγίσητε ἀυτῆ, ἵνα ἐπίστησθε τὴν ὁδόν, ἣν πορεύεσθε ἐν ἀυτῆ. ὀυ γὰρ πεπόρευσθε τὴν ὁδὸν ἀπ᾿ ἐχθὲς κὰι τρίτης ἡμέρας. κὰι ἐῖπεν ἰησοῦς τῶ λαῶ, ἁγιάσασθε ἐις τὴν ἄυριον, ὅτι ἄυριον ποιήσει κύριος ἐν ὑμῖν θαυμάσια. κὰι ἐῖπεν ἰησοῦς τοῖς ἱερεῦσι, λέγων, ἄρατε τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης, κὰι προπορεύεσθε ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ. κὰι ἦραν ὁι ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου, κὰι ἐπορεύοντο ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ. κὰι ἐῖπεν κύριος πρὸς ἰησοῦν, ἐν τῆ ἡμέρα ταύτη ἄρχομαι τοῦ ὑψῶσαί σε κατενώπιον πάντων τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, ἵνα γνώσιν καθ᾿ ὅτι ἤμην μετὰ μωυσῆ, ὅυτως ἔσομαι κὰι μετὰ σοῦ. κὰι νῦν ἐντειλαι τοῖς ἱερεῦσι τοῖς ἄιρουσι τὴν κιβωτὸντῆς διαθήκης, λέγων, ὡς ἂν ἐισέλθητε ἐπὶ μέρους τοῦ ὕδατος τοῦ ἰορδάνου, κὰι ἐν τῶ ἰορδάνη στήσεσθε. κὰι ἐῖπεν ἰησοῦς τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, προσαγάγετε ὧδε, και ἀκούσατε τὸ ῥῆμα κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν. κὰι ἐῖπεν ἰησοῦς, ἐν τούτω γνώσεσθε, ὅτι θεὸς ζῶν ἐν ὑμῖν, κὰι ὀλοθρεύων ὀλοθρεύσει ἀπὸ προσώπου ἡμῶν τὸν χαναναῖον κὰι τὸν χεπταῖον κὰι τὸν ἐυαῖον κὰι τὸν φερεζαῖον κὰι τὸν ἀμορραῖον κὰι τὸν γεργεσαῖον κὰι τὸν ἰεβουσαῖον. ἰδοὺ ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς διαβαίνει ἐμπροσθεν ὑμῶν τὸν ἰορδάνην. κὰι νῦν προχειρίσασθε ὑμῖν δώδεκα ἄνδρας ἀπὸ τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, ἄνδρα ἕνα ἀφ᾿ ἑκάστης φυλῆς. κὰι ἔσται ὡς ἂν καταπαύσωσιν ὁι πόδες τῶν ἱερέων τῶν ἀιρόντων τὴν κιβωτὸντῆς διαθήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς ἐν τῶ ὕδατι τοῦ ἰορδάνου, τὸ ὕδωρ τοῦ ἰορδάνου ἐκλείψει,τὸ δὲ ὕδωρ τὸ καταβαῖνον στήσεται ἄνωθεν ὡς σωρός. κὰι ἐγένετο ὡς ἀπῆρεν ὁ λαὸς ἐκ τῶν σκηνωμάτων ἀυτῶν διαβῆναι τὸν ἰορδάνην, ὁι δὲ ἱερεῖς ἦραν τὴν κιβωτὸν τῇς διαθήκης κυρίου πρότεροι τοῦ λαοῦ. ὡς δὲ ἐισεπορεύοντο ὁι ἱερεῖς ὁι ἄιροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης ἐπὶ τὸν ἰορδάνην, κὰι ὁι πόδες τῶν ἱερέων τῶν ἀιρόντων τὴν κιβωτὸν διεβάφησαν ἐις τὸ μέρος τοῦ ὕδατος τοῦ ἰορδάνου, ὁ δὲ ἰορδάνης ἐπληροῦτο καθ᾿ ὅλην τὴν κρηπίδα ἀυτοῦ ὡς ἐν ἡμέραις θερισμοῦ. κὰι ἔστησαν τὰ ὕδατα καταβαίνοντα ἄνωθεν, ἔστη πῆγμα ἓν ἀφεστηκὸς μακρὰν σφόδρα σφοδρῶς ἀπὸ ἀδαμί τῆς πόλεως ἕως μέρους καριαθιαρίμ. τὸ δὲ καταβαῖνον κατέβη ἐις τὴν θάλασσαν ἀραβὰ θάλασσαν τῶν ἁλῶν, ἕως ἐις τὸ τέλος ἐξέλιπεν. κὰι ὁ λαὸς ἑιστήκει ἀπ έναντι ἱεριχώ. κὰι ἔστησαν ὁι ἱερεῖς ὁι ἄιροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου ἐπὶ ξηρᾶς ἐν μέσω τοῦ ἰορδάνου ἑτοίμως. κὰι πάντες ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ δίεβησαν διὰ ξηρᾶς ἕως ὁῦ συνετέλεσεν πᾶς ὁ λαὸς διαβαίνων τὸν ἰορδάνην.

Chapter 4

Καὶ ἐπεὶ συνετέλεσεν πᾶς ὁ λαὸς διαβαίνων τὸν ἰορδάνην, κὰι ἐῖπεν κύριος πρὸς ἰησοῦν, λέγων, παραλαβὼν δώδεκα ἄνδρας ἀπὸ τοῦ λαοῦ ἄνδρα ἕνα ἀφ᾿ ἑκάστης φυλῆς, σύνταξον ἀυτοῖς, λέγων, ἀνέλεσθε ἀυτοῖς ἐντεῦθεν ἐκ μέσου τοῦ ἰορδάνου ἀπὸ στάσεως ποδῶν τῶν ἱερέων ἑτοίμους δώδεκα λίθους, κὰι τούτους διακομίσαντες ἅμα ὑμῖν κὰι ἀυτοῖς, θέτε ἀυτοὺς ἐν τῆ στρατοπεδία ὑμῶν, ὁῦ ἐὰν παρεμβάλητε ἐκεῖ τὴν νύκτα. κὰι ἀνακαλεσάμενος ἰησοῦς δώδεκα ἄνδρας, τῶν ἐνδόξων ἀπὸ τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ ἄνδρα ἕνα ἀφ᾿ ἑκὰστης φυλῆς, ἐῖπεν ἀυτοῖς ἰησοῦς, προσαγάγετε πρὸ προσώπου κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἐις μέσον τοῦ ἰορδάνου, κὰι ἀνελόμενος ἀράτω ἐκεῖθεν ἕκαστος λίθον ἕνα ἐπὶ τῶν ὤμων ἀυτοῦ κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν φυλῶν τοῦ ἰσραήλ, ἵνα ὑπάρχωσιν ὑμῖν ὁῦτοι ἐις σημεῖον κείμενοι διαπαντός. ἵνα ὅταν ἐρωτᾶ σε ἄυριον ὁ ὑιός σου, λέγων, τί ἐισίν ὁι λίθοι ὁῦτοι ὑμῖν; κὰι σὺ δηλώσεις τῶ ὑιῶ σου, λέγων, ὅτι ἐξέλιπεν ὁ ἰορδάνης ποταμὸς ἀπὸ προσώπου τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς, ὡς διέβαινεν ἀυτὸν τὸν ἰορδάνην κὰι ἐξέλιπεν τὸ ὕδωρ τοῦ ἰορδάνου, κὰι ἔσονται ὁι λίθοι ὁῦτοι ὑμῖν{} μνημόσυνον τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ ἕως τοῦ ἀιῶνος. κὰι ἐποίησαν ὅυτως αὁι ὑιοὶ ἰσραήλ, καθότι ἐνετείλατο κύριος τῶ ἰησοῦ. κὰι λαβόντες δώδεκα λίθους ἐκ μέσου τοῦ ἰορδάνου, καθάπερ συνέταξεν κύριος τῶ ἰησοῦ ἐν τῆ συντελεία τῆς διαβάσεως τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, κὰι διεκόμισαν ἅμα ἑαυτοῖς ἐις τὴν παρεμβολήν, κὰι ἀπέθηκαν ἀυτοὺς ἐκεῖ. ἔστησεν δὲ ἰησοῦς κὰι ἄλλους δώδεκα λίθους ἐν ἀυτῶ τῶ ἰορδάνη ἐν τῶ γενομένω τόπω ὑπὸ τοὺς πόδας τῷν ἱερέων τῶν ἀιρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου. κὰι ἐισὶν ἐκεῖ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. ἑιστήκεισαν δὲ ὁι ἱερεῖς ὁι ἄιροντες τὴν κιβωτὸν ἐν μέσω τῶ ἰορδάνη, ἕως ὁῦ συνετέλεσεν πάντα τὰ ῥήματα, ἃ ἐνετείλατο κύριος τῶ ἰησοῦ ἀναγγεῖλαι τῶ λαῶ, κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο μωυσῆς τῶ ἰησοῦ. κὰι ἔσπευσεν ὁ λαός, κὰι διέβησαν. κὰι ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν πᾶς ὁ λαὸς διαβῆναι, και δίεβη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης κυρίου, κὰι ὁι ἱερεῖς πρότεροι ἀυτῶν. κὰι διέβησαν ὁι ὑιοὶ ῥουβὴν κὰι ὁι ὑιοὶ γὰδ κὰι ὁι ἡμίσεις φυλῆς μανασσῆ διεσκευασμένοι ἔμπροσθεν τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, καθάπερ ἐνετείλατο μωυσῆς ἀυτοῖς, τετρακισμύριοι ἔυζωνοι ἐις μάχην διέβησαν ἔναντι κυρίου ἐις πόλεμον πρὸς τὴν ἱεριχὼ πόλιν. ἐν ἐκείνη τῆ ἡμέρα ἤυξησεν κύριος τὸν ἰησοῦν ἐναντίον παντὸς τοῦ ἰσραήλ. κὰι ἐφοβοῦντο ἀυτὸν ὥσπερ ἐφοβοῦντο τὸν μωυσῆν, ὅσον χρόνον ἔζη. κὰι ἐῖπεν κύριος τῶ ἰησοῦ, λέγων, ἔντειλαι τοιςς ἱερεῦσιν τοῖς ἄιρουσιν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ μαρτυρίου, ἐκβῆναι ἐκ τοῦ ἰορδάνου. κὰι ἐνετείλατο ἰησοῦς τοῖς ἱερεῦσι, λέγων, ἔκβητε ἐκ τοῦ ἰορδάνου. κὰι ἐγένετο ὡς ἐξέβησαν ὁι ἱερεῖς ὁι ἄιροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου ἐκ μέσου τοῦ ἰορδάνου, κὰι ἔθηκαν τοὺς πόδας ὁι ἱερεῖς ἐπὶ τῆς ξηρᾶς, κὰι ὥρμησε τὸ ὕδωρ τοῦ ἰορδάνου κατὰ χώραν, κὰι ἐπορεύετο καθὰ κὰι ἐχθὲς κὰι τρίτην ἡμέραν δι᾿ ὅλης τῆς κρηπίδος ἀυτοῦ. κὰι ὁ λαὸς ἀνέβη ἐκ τοῦ ἰορδάνου δεκάτη τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου. κὰι κατεστρατοπέδευσαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ἐν γαλγάλοις κατὰ μέρος τὸ πρὸς ἡλίου ἀνατολῶν ἀπὸ τῆς ἱεριχώ. κὰι τοὺς δώδεκα λίθους τούτους, ὅυς ἔλαβεν ἐκ τοῦ ἰορδάνου, ἔστησεν ἰησοῦς ἐν γαλγάλοις. κὰι ἐῖπεν πρὸς τοὺς ὑιοὺς ἰσραήλ, λέγων, ὅταν ἐρωτῶσιν ὁι ὑιοὶ ὑμῶν ἄυριον ὑμᾶς, λέγοντες, τί ἐισίν ὁι λίθοι ὁῦτοι; ἀναγγελεῖτε τοῖς ὑιοῖς ὑμῶν, λέγοντες, ὅτι ἐπὶ ξηρᾶς διέβη ἰσραὴλ τὸν ἰορδάνην τοῦτον, ἀποξηράναντος κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν τὸ ὕδωρ τοῦ ἰορδάνου ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν ἀυτῶν, μέχρι ὁῦ διέβησαν. καθάπερ ἐποίησε κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθράν, ἣν ἀπεξήρανεν κύριος ὁ θεος ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἕως παρήλθομεν. ὅπως γνῶσι πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ κυρίου ἰσχυρά ἐστι, κὰι ἵνα ὑμεῖς σ{έ}βησθε κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν ἐν παντὶ χρόνω.

Chapter 5

Κὰι ἐγένετο ὡς ἤκουσαν παντες ὁι βασιλεῖς τῶν ἀμορραίων, ὃι ἦσαν πέραν τοῦ ἰορδάνου παρὰ τὴν θαλασσαν, κὰι πάντες ὁι βασιλεῖς τῆς φοινίκης ὁι παρὰ τὴν θάλασσαν, ὅτι ἀπεξήρανε κύριος ὁ θεὸς τὸν ἰορδάνην ποταμὸν ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, ἐν τῶ διαβῆναι ἀυτούς, κὰι κατετάκησαν ἁι διάνοιαι ἀυτῶν, κὰι κατεπλάγησαν, κὰι ὀυκ ἦν ἐν ἀυτοῖς φρόνησις ὀυδεμία ἀπὸ προσώπου τῶν ὑιῶν ἰσραήλ. ὑπὸ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν ἐῖπε κυρίος τῶ ἰησοῦ, ποίησον σεαυτῶ μαχαίρας πετρίνας, κὰι καθίσας περίτεμε τοὺς ὑιοὺς ἰσραὴλ ἐκ δευτέρου. κὰι ἐποίησεν ἑαυτῶ ἰησοῦς μαχαίρας πετρίνας ἀκροτόμους, κὰι περίετεμε τοὺς ὑιοὺς ἰσραὴλ ἐπὶ τοῦ καλουμένου τόπου βουνὸς ἀκροβυστιῶν. κὰι ὁῦτος ὁ λόγος ὃν περιεέτεμεν ὁ ἰησοῦς. πᾶς ὁ λαὸς ὁι ἐκπορευόμενοι ἐξ ἀιγύπτου τὸ ἀρσενικόν, πάντες ἄνδρες πολέμου ὃι ἀπέθανονἐν τῆ ἐρήμω ἐν τῆ ὁδῶ, ἐξελθόντων ἀυτῶν ἐκ γῆς ἀιγύπτου, ὅτι περιτετμημένοι ἦσαν πᾶς ὁ λαὸς ὁ ἐξελθών. κὰι πᾶς ὁ λαὸς ὁι γεννηθέντες ἐν τῆ ἐρήμω ἐν τῆ ὁδῶ ἐξελθόντων ἀυτῶν ἐκ γῆς ἀιγύπτου ὀυ περιετμήθησαν. τεσσαράκοντα γὰρ ἔτη ἀνέστραπτεν ἰσραὴλ ἐν τῆ ἐρήμω. διὸ ἀπερίτμητοι ἦσαν ὁι πλεῖστοι ἀυτῶν τῶν μαχίμων τῶν ἐξεληλυθότων ἐκ γῆς ἀιγύπτου, ὁι ἀπειθήσαντες τῶν ἐντολῶν κυρίου τοῦ θεοῦ. ὁῖς κὰι διώρισε κύριος ἀυτοῖς μὴ ἰδεῖν ἀυτοὺς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσε κύριος τοῖς πατράσιν ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν, γῆν ῥέουσαν γάλα κὰι μέλι. τοὺς ὑιοὺς ἀυτῶν ἀντεκατέστησεν ἀντὶ τούτων, ὃυς περίετεμεν ἰησοῦς, ὅτι ἀκρόβυστοι ἦσαν, διὰ τὸ ἀυτοὺς γεγεννῆσθαι κατὰ τὴν ὁδὸν ἀπεριτμήτους. περιτμηθέντες δὲ πᾶν τὸ ἔθνος ἡσυχίαν ἐῖχον, ἀυτόθι καθημένοι ἐν τῆ παρεμβολῆ, ἕως ὑγιάσθησαν. κὰι ἐῖπεν κύριος τῶ ἰησοῦ, ἐν τῆ σήμερον ἡμέρα ἀφεῖλον τὂν ὀνειδισμὸν ἀιγύπτου ἀφ᾿ ὑμῶν. κὰι ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου γάλγαλα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. κὰι παρενέβαλον ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ἐν γαλγάλοις. κὰι ἐποίησαν τὸ πάσχα τῆ τεσσαρεσκαιδεκάτη ἡμέρα τοῦ μηνὸς ἀφ᾿ ἑσπέρας ἐπὶ δυσμῶν ἱεριχὼ ἐν τῶ πεδίω. κὰι ἔφαγον ἀπὸ τοῦ σίτου τῆς γῆς τηεπαύριον τοῦ πάσχα ἄζυμα κὰι νέα. ἐν τῆ ἡμέρα ταύτη ἐξέλιπεν τὸ μάννα τηεπαύριον μετὰ τὸ βεβρωκέναι ἀυτοὺς ἐκ τοῦ σίτου τῆς γῆς, κὰι ὀυκ ἔτι ὑπῆρχεν τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ μάννα. ἐκαρπήσαντο δὲ τὴν χώραν τῶν φοινίκων ἐν τῶ ἐνιαυτῶ ἐκείνω. κὰι ἐγένετο ὡς ἦν ἰησοῦς ἐν ἱεριχώ, κὰι ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀυτοῦ, ἐῖδεν φανέντα ἄνθρωπον ἑστηκότα ἐναντίον ἁυτοῦ. κὰι ἡ ῥομφάια ἀυτοῦ ἐσπασμένη ἐν τῆ χειρὶ ἀυτοῦ. κὰι προσελθὼν ὁ ἰησοῦς, ἐῖπεν ἀυτῶ, ἡμέτερος ἐῖ ἢ τῶν ὑπεναντίων ἡμῶν; ὁ δὲ ἐῖπεν ἀυτῶ, ὅτι ἐγὼ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως κυρίου, νυνὶ παραγέγονα. κὰι ἰησοῦς ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον ἀυτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, κὰι προσεκύνησεν, κὰι ἐῖπεν ἀυτῶ, δέσποτά μου τί προστάπτεις τῶ σῶ ὀικέτη; κὰι λέγει ὁ ἀρχιστράτηγος κυρίου πρὸς ἰησοῦν, λῦσαι τὸ ὑπόδημά σου ἐκ τῶν ποδῶν σου, ὁ γὰρ τόπος ἐφ᾿ ὧ σὺ ἕστηκας ἐπ᾿ ἀυτοῦ, ἅγιός ἐστι. κὰι ἐποίησεν ἰησοῦς ὅυτως.

Chapter 6

Καὶ ἱεριχὼ συγκεκλεισμένη κὰι ὠχυρωμένη ἀπὸ προσώπου ὑιῶν ἰσραήλ. κὰι ὀυδὲις ἐξεπορεύετο ἐξ ἀυτῆς, κὰι ὀυδεὶς ἐισεπορεύετο.κὰι ἐῖπενκύριος πρὸς ἰησοῦν, ἰδοὺ παραδίδωμί σοι ὑποχείριόν σοι τὴν ἱεριχώ,κὰι τὸν βασιλέα ἀυτῆς τὸν ἐν ἀυτῆ κὰι τοὺς δυνατοὺς ἰσχύει. κὰι κυκλώσατε τὴν πόλιν πάντες ἄνδρες πολέμου κύκλω τῆς πέλεως, ἅπαξ ὅυτω ποιήσετε ἓξ ἡμέρας. κὰι ἑπτὰ ἱερεῖς λήψονται ἑπτὰ κερατίνας τοῦ ἰωβὴλ ἐνώπιον τῆς κιβωτοῦ. κὰι τῆ ἡμέρα τῆ ἑβδόμη κυκλώσατε τὴν πόλιν ἑπτάκις, κὰι ὁι ἱερεῖς σαλπιοῦσιν ταῖς κερατίναις. κὰι ἔσται ὡς ἂν σαλπίσηται τῇ σάλπιγγι τοῦ ἰωβὴλ ἐν τῶ ἀκοῦσαι ὑμᾶς τὴν φωνὴν τῆς κερατίνης, ἀνακραγέτωσαν πᾶς ὁ λαός, κὰι ἀνακραγόντων ἀυτῶν πεσεῖται ἀυτόματα τὰ τείχη τῆς πόλεως ὑποκάτω ἀυτῶν. κὰι ἐισελεύσεται πᾶς ὁ λαὸς ὁρμήσας ἕκαστος κατὰ πρόσωπον ἐις τὴν πόλιν. κὰι ἐισῆλθεν ἰησοῦς ὑιὸς ναυῆ πρὸς τοὺς ἱερεῖς, κὰι ἐῖπεν πρὸς ἀυτοὺς, λάβετε τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης, κὰι ἑπτά ἱερεῖς λήψονται ἑπτὰ κερατίνας τοῦ ἰωβὴλ κατὰπρόσωπον τῆς κιβωτοῦ κυρίου. κὰι ἐῖπεν ἀυτοῖς, λέγων, παραγγείλατε τῶ λαῶ περιελθεῖν, κὰι κυκλώσατε τὴν πόλιν, κὰι ὁι μάχιμοι παραπορευέσθωσαν ἐνωπλισμένοι ἔναντι τῆς κιβωτοῦ τοῦ κυρίου. κὰι ἐγένετο ὡς ἐῖπεν ἰησοῦς πρὸς τὸν λαόν, κὰι ἑπτὰ ἱερεῖς ἔχοντες ἑπτὰ σάλπιγγας ἱεράς, κὰι παρελθέτωσαν ὡσαύτως ἐναντίοντοῦ κυρίου παραπορευέσθωσαν κὰι σημαινέτωσαν ἐυτόνως. κὰι ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης κυρίου ἐπακολουθείτω ἀυτοῖς. ὁι δὲ μάχιμοι παραπορευέσθωσαν ἔμπροσθεν, κὰι ὁι ἱερεῖς σαλπίζοντες ταῖς κερατίναις, κὰι ὁ λο{ι}πὸς ὄχλος ἅπας ὀ πίσω τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης κυρίου πορευόμενοι κὰι σαλπίζοντες ταῖς κερατίναις. τῶ δὲ λαῶ ἐνετείλατο ἰησοῦς, λέγων, μὴ βοάτω μηδὲ ἀκουσάτω μηδεὶς τὴν φωνὴν ὑμῶν, ὀυ διελεύσεται ἐκ στόματος ὑμῶν λόγος, ἕως ἂν διαγγείλη ἀυτὸς ἡμέραν ἀναβοῆσαι, κὰι ἀναβοήσατε τότε. κὰι περιελθοῦσα ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης τοῦ θεοῦ τὴν πόλιν κύκλω, ἐυθέως ἀπῆλθεν ἐις τὴν παρεμβολήν, κὰι ἐκοιμήθη ἐκεῖ, κὰι ἡμέρα τῆ δευτέρα ἀνέστη ἰησοῦς τοπρωΐ, κὰι ἦραν ὁι ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν κυρίου, κὰι ὁι ἑπτὰ ἱερεῖς ὁι φέροντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας τὰς ἱερὰς ἔναντι κιβωτοῦ κυρίου προεπορεύοντο. κὰι ὁι ἱερεῖς ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξι. κὰι μετὰ ταῦτα ἐισεπορεύοντο ὁι μάχιμοι, κὰι ὁ λοιπὸς ὄχλος ἅπας ὄπισθεν τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης κυρίου πορευόμενοι κὰι σαλπίζοντες τᾶις κερατίναις, κὰι περιεκόκλωσαν τὴν πόλιν ἐν τῆ ἡμέρα τῆ δευτέρα ἅπαξ ἐγγύθεν, κὰι ἀπῆλθον πάλιν ἐις τὴν παρεμβολήν. ὅυτως ἐποίει ἐφ᾿ ἓξ ἡμέραις. κὰι ἐγένετο τῆ ἡμέρα τῇ ἑβδόμη ἀνέστησαν ἐν τῆ ἀναβάσει τοῦ ὄρθρου, κὰι περιήλθοσαν τὴν πόλιν κατὰ τὸ κρῖμα τοῦτο ἑπτάκις. πλὴν ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη ἐκύκλωσαν τὴν πόλιν ἑπτάκις. κὰι ἐγένετο ἐν τῆ περιόδω τῆ ἑβδόμη ἐσάλπισαν ὁι ἱερεῖς ταῖς σάλπιγξι. κὰι ἐῖπεν ἰησοῦς τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, κεκράξατε, παρέδωκεν γὰρ κύριος τὴν πόλιν ὑμῖν. κὰι ἔσται ἡ πόλις ἀνάθεμα ἀυτὴ κὰι πάντα ὄσα ἐστὶν ἐν ἀυτῆ τῶ κυρίω τῶν δυνάμεων. πλὴν ῥαὰβ τὴν πόρνην περιποιήσασθε ἀυτήν, κὰι πάντα ὅσα ἐστὶν ἀυτῆς ἐν τῶ ὄικω. ὅτι ἔκρυψεν τοὺς ἀγγέλους, ὃυς ἀπεστείλαμεν. ἀλλὰ ὑμεῖς φυλάξασθε ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος, μή ποτε ἐνθυμηθέντες ὑμεῖς λάβητε ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος, κὰι ποιήσητε τὴν παρεμβολὴν τῶν ὑιῶν {ἰρσαὴλ} ἀνάθεμα, κὰι ἐκτρίψητε ἡμᾶς. κὰι πᾶν ἀργύριον κὰι χρυσίον κὰι πᾶς χαλκὸς κὰι σίδηρος ἅγιον ἔσται τῶ κυρίω, ἐις θησαυρὸν κυρίου ἐισενεχθήσεται. κὰι ἠλάλαξεν ὁ λαός, κὰι ἐσάλπιγξαν ταῖς σάλπιγξι ὁι ἱερεῖς. ὡς δὲ ἤκουσεν ὁ λαὸς τὴν φωνὴν τῶν σαλπίγγων, ἠλάλαξαν πᾶς ὁ λαὸς ἀλαλαγμῶ μεγάλω κὰι ἰσχυρῶ. κὰι ἔπεσεν τὸ τεῖχος κύκλω, κὰι ἀνέβη ὁ λαὸς ἐις τὴν πόλιν ἕκαστος ἐξ ἐναντίας ἀυτοῦ. κὰι κατελάβοντο τὴν πόλλιν, κὰι ἀνεθεμάτισαν ἀυτήν, κὰι ὅσα ἦν ἐν τῆ πόλει, ἀπὸ ἀνδρὸς κὰι ἕως γυναικός, ἀπὸ νεανίσκου κὰι ἕως πρεσβυτέρου, κὰι ἕως μόσχου κὰι προβάτου κὰι ὑποζυγίου ἐν στόματι ῥομφαίας. κὰι τοῖς δύο νεανίσκοις τοῖς κατασκοπεύσασι τὴν γῆν, ἐῖπεν ἰησοῦς, ἐισέλθατε ἐις τὴν ὀικίαν τῆς γυναικὸς τῆς πόρνης, κὰι ἐξαγάγετε ἐκεῖθεν ἀυτήν, κὰι πάντα ὅσα ἐστὶν ἀυτῆ, ὡς ὡμόσατε ἀυτῆ. κὰι ἐισῆλθον ὁι δύο νεανίσκοι ὁι κατασκοπεύσαντες τὴν πόλιν ἐις τὴν ὀικίαν τῆς γυναικός, κὰι ἐξήγαγον ῥαὰβ τὴν πόρνην, κὰι τὸν πατέρα ἀυτῆς, κὰι τὴν μητέρα ἀυτῆς, κὰι τοὺς ἀδελφοὺς ἀυτῆς, κὰι πάντα ὅσα ἦν ἀυτῆ, κὰι πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἀυτῆς. κὰι κατέστησαν ἀυτὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἰσραήλ, κὰι ἡ πόλις ἐνεπυρίσθη ἐν πυρί σὺν πᾶσι τοῖς ἐν ἀυτῆ. πλὴν ἀργυρίου κὰι χρυσίου κὰι παντὸς χαλκοῦ κὰι σιδήρου ἔδωκαν ἐις θησαυρὸν ἐισενεχθῆναι κυρίω. κὰι ῥαὰβ τὴν πόρνην, κὰι πάντα τὸν ὀῖκον τὸν πατρικὸν ἀυτῆς, κὰι πάντα τὰ ἀυτῆς ἐζώγρησεν ἰησοῦς, κὰι κατώκικεν ἐν τῶ ἰσραὴλ ἕως τῆς ἡμέρας τῆς σήμερον, ὅτι ἔκρυψεν τοὺς κατασκοπεύσαντας, ὃυς ἀπέστειλεν ἰησοῦς κατασκοπεῦσαι τὴν ἱεριχώ. κὰι ὥρκισεν ἰησοῦς ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη λέγων, ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος ἔναντι κυρίου, ὃς ἀναστήσει ἢ ὀικοδομήσει τὴν πόλιν ἐκείνην τὴν ἱεριχώ, ἐν τῶ πρωτοτόκω ἀυτοῦ θεμελίωσει ἀυτὴν, κὰι ἐν τῶ ἐλαχίστω ἀυτοῦ ἐπιστήσει τὰς πύλας ἀυτῆς. κὰι ἦν κύριος μετὰ ἰησοῦ, κὰι ἦν τὸ ὄνομα ἀυτοῦ κατὰ πᾶσαν τῆν γῆν.

Chapter 7

Καὶ ἐπλημμέλησαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ πλημμελίαν, κὰι ἐνοσφίσαντο ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος. κὰι ἔλαβεν ἄχαν ὑιὸς χαρμὶ ὑιοῦ ζαβδὶ ὑιοῦ ζαρὰ ἐκ τῆς φυλῆς ἰούδα ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος. κὰι ἐθυμώθη ὀργῆ κύριος τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ. κὰι ἀπέστειλεν ἰησοῦς ἄνδρας ἀπὸ ἱεριχὼ ἐις γαί, ἥ ἐστιν κατὰ βηθαυὲν κατὰ ἀνατολὰς βαιθήλ. κὰι ἐῖπεν πρὸς ἀυτοὺς λέγων, ἀναβάντες κατασκέψασθε τὴν γῆν. κὰι ἀνέβησαν ὁι ἄνδρες, κὰι κατεσκέψαντο τὴν γαΐ κὰι ἀνέστρεψαν πρὸς ἰησοῦν, κὰι ἐῖπαν πρὸς ἀυτόν, μὴ ἀναβήτω πᾶς ὁ λαός, ἀλλ᾿ ὡσεὶ δισχίλιοι ἢ τρισχίλιοι ἄνδρες ἀναβήτωσαν, κὰι ἐκπολιορκη σάτωσαν τὴν πόλιν. μὴ ἀναγάγης ἐκεῖ πάντα τὸν λαόν, ὀλίγοι γάρ ἐισιν. κὰι ἀνέβησαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ ἐκεῖ ὡσεὶ τρισχίλιοι ἄνδρες. κὰι ἔφυγον ἀπὸ προσώπου ἀνδρῶν γαΐ, κὰι ἀπέκτειναν ἀπ᾿ ἀυτῶν ἄνδρες γαὶ ὡς τριάκοντα κὰι ἓξ ἄνδρας, κὰι κατεδίωξαν ἀυτοὺς ἀπὸ τῆς πύλης ἕως συνέτριψαν ἀυτούς. κὰι ἔπληξαν ἀυτοὺς ἐπὶ τοῦ καταφεροῦς. κὰι ἐπτοήθη ἡ καρδία τοῦ λαοῦ, κὰι ἐγένετο ὥσπερ ὕδωρ. κὰι διέρρηξεν ἰησοῦς τὰ ἱμάτια ἀυτοῦ, κὰι ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον ἀυτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν ἔναντι κιβωτοῦ κυρίου ἕως ἑσπέρας, ἀυτὸς κὰι ὁι πρεσβύτεροι ἰσραήλ. κὰι ἐπεβάλοντο χοῦν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀυτῶν. κὰι ἐῖπεν ἰησοῦς, δεόμαι κύριε κύριε ἱνατί διαβιβάζων διεβίβασεν ὁ παῖς σου τὸν λαὸν τοῦτον τὸν ἰορδάνην, παραδοῦναι ἀυτὸν τῶ ἀμορραίω, ἀπολέσαι ἡμᾶς; κὰι ἐι κατεμείναμεν κὰι κατωκίσθημεν παρὰ τὸν ἰορδάνην, ἐν ἐμοὶ κύριε. κὰι τί ἐρῶ ἐπεὶ μετέβαλεν ἰσραὴλ ἀυχένα ἀπέναντι τους ἐχθροῦ ἀυτοῦ; κὰι ἀκούσας ὁ χαναναῖος κὰι πάντες ὁι κατοικοῦντες τὴν γῆν περικυκλώσουσιν ἡμᾶς, κὰι ἐκτρίψουσιν ἡμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς. κὰι τί ποιήσεις τὸ ὄνομά σου τὸ μέγα; κὰι ἐῖπεν κύριος πρὸς ἰησοῦν, ἀνάστηθι, ἱνατί σὺ τοῦτο πέπτωκας ἐπὶ πρόσωπόν σου; ἡμάρτηκεν ὁ λαός, κὰι παρέβη τὴν διαθήκην μου, ἣν διεθέμην πρὸς ἀυτόν. καί γε ἔλαβον ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος, κὰι κλέψαντες ἐφεύσαντο, κὰι ἔβαλον ἐις τὰ σκεύη ἀυτῶν. κὰι ὀυ μὴ δύνωνται ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ὑποστῆναι κατὰ πρόσωπον τῶν ἐχθρῶν ἀυτοῦ. ἀυχένα ἐπιστρέψουσιν ἐνώπιον τῶν ἐχθρῶν ἀυτῶν, ὅτι ἐγενήθησαν ἀνάθεμα, ὀυ προσθήσω ἔτι ἐῖναι μεθ᾿ ὑμῶν, ἐὰν μὴ ἐξάρητε τὸ ἀνάθεμα ἐξ ὑμῶν ἀυτῷν. ἀναστὰς ἅγνισον τὸν λαόν, {NOTE: TWO PROLOGUE PAGES INSERTED HERE AS PAGES 17 AND 18 IN THE CP SOURCE PDF #7} κὰι ἐῖπον ἁγνισθῆναι ἐις ἄυριον, ὅτι τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς ἰσραήλ, τὸ ἀνάθεμά ἐστιν ἐν ὑμῖν ἰσραήλ, ὀυ δυνήσεσθε ἀντιστῆναι ἀπέναντι τῶν ἐχθρῶν ὑμωςν, ἕως ἂν ἐξάρηται τὸ ἀνάθεμα ἐξ ὑμῶν. κὰι συναχθήσεσθε πάντες τοπρωΐ κατὰ φυλὰς ὑμῶν. κὰι ἔσται ἡ φυλή, ἣν ἂν δείξη κύριος, κὰι προσάξετε κατὰ δήμους. κὰι δῆμον, ὃν ἂν δείξη κύριος προσάξετε κατὰ ὀῖκον. κὰι τὸν ὀῖκον, ὃν ἂν δείξη κύριος, κατὰ ἄνδρα προσάξετε. κὰι ὃς ἂν ἐνδειχθῆ ἐν τῶ ἀναθέματι,καυθήσεται ἐν τῶ πυρὶ ἀυτός, κὰι πάντα ὅσα ἐστὶν ἀυτῶ, ὅτι παρέβη τὴν διαθήκην κυρίου, κὰι ὅτι ἐποίησεν ἀνόμημα ἐν ἰσραήλ. κὰι ὤρθρισεν ἰησοῦς τοπρωΐ, κὰι προσήγαγεν τὸν λαὸν κατὰ φυλὰς ἀυτοῦ. κὰι ἀνεδείχθη ἡ φυλὴ ἰούδα, κὰι ἀνεδείχθη δῆμος ὁ ζαραΐ, κὰι προσήχθη δῆμος ὁ ζαραΐ κατὰ ἄνδρα, κὰι ἀνεδείχθη ζαβδί. κὰι προσήχθη ὁ ὀῖκος ἀυτοῦ κατὰ ἄνδρα, κὰι ἀνεδείχθη ἄχαρ ὑιὸς χαρμὶ ὑιοῦ ζαβδὶ ὑιοῦ ζαρὰ τῆς φυλῆς ἰούδα. κὰι ἐῖπεν ἰησοῦς τῶ ἄχαρ, ὑιέ{}μου σήμερον δός δὴ δόξαν τῶ κυρίω θεῶ ἰσραήλ,κὰι δός ἀυτῶ τὴν ἐξομολόγησιν, κὰι ἀνάγγειλόν μοι τί ἐποίησας, κὰι μὴ κρύψης ἀπ᾿ ἐμοῦ. κὰι ἀπεκρίθη ἄχαρ τῶ ἰησοῦ, κὰι ἐῖπεν, ἀληθῶς ἐγὼ ἥμαρτον ἐναντίον κυρίου θεοῦ ἰσραήλ, ὅυτως κὰι ὅυτως πεποίηκα. ἐῖδον ἐν τῆ προνομῆψιλὴν ποικίλην μίαν καλὴν, κὰι διακόσια δίδραχμα ἀργυρίου, κὰι γλῶσσαν χρυσῆν μίαν πεντήκοντα διδράχμων ὁλκὴ ἀυτῆς. κὰι ἐπεθύμησα ἀυτῶν κὰι ἔλαβον. κὰι ἰδοὺ ταῦτα κέκρυπται ἐν τῆ γῆ ἐν τῆ σκηνῆ μου, κὰι τὸ ἀργύριον κέκρυπται ὑποκάτω ἀυτῶν. κὰι ἀπέστειλεν ἰησοῦς ἀγγέλους, κὰι ἔδραμον ἐις τὴν σκηνὴν ἐις τὴν παρεμβολήν. κὰι ταῦτα ἦν κεκρυμμένα ἐις τὴν σκηνὴν ἀυτοῦ, κὰι τὸ ἀργύριον ὑποκάτω ἀυτῶν. κὰι ἐξήνεγκαν ἀυτὰ ἐκ τῆς σκηνῆς, κὰι ἤνεγκαν ἀυτὰ πρὸς ἰησοῦν κὰι πρός πάντας πρεσβυτέρους ἰσραήλ. κὰι ἔθηκαν ἀυτὰ ἔναντι κυρίου. κὰι ἔλαβεν ἰησοῦς τὸν ἄχαρ ὑιὸν ζαρὰ, κὰι τὸ ἀργύριον κὰι τὴν ψιλὴν κὰι τὴν γλῶσσαν τὴν χρυσῆν, κὰι τοὺς ὑ{ι}οὺς ἀυτοῦ κὰι τὰς θυγατέρας ἀυτοῦ κὰι τοὺς μόσχους ἀυτοῦ, κὰι τὰ ὑποζύγια ἀυτοῦ, κὰιι τὰ πρόβατα ἀυτοῦ, κὰι τὴν σκηνὴν ἀυτοῦ, κὰι πάντα τὰ ὑπάρχοντα ἀυτοῦ. κὰι πᾶς ἰσραὴλ μετ᾿ ἀυτοῦ. κὰι ἀνήγαγον ἀυτοὺς ἐις ἐμεκαχώρ. κὰι ἐῖπεν ἰησοῦς τί ὠλόθρευσας ἡμᾶς; ἐξολοθρεύσαι σε κύριος, καθἀ κὰι σήμερον, κὰι ἐλιθοβόλησαν ἀυτὸν πᾶς ἰσραὴλ λίθοις, κὰι κατέκαυσαν ἀυτὰ ἐν πυρί. κὰι ἐλιθοβόλησαν ἀυτοὺς ἐν λίθοις. κὰι ἐπέστησαν ἀυτῶ σωρὸν λίθων μέγαν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. κὰι ἐπαύσατο κύριος τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς ἀυτοῦ. διὰ τοῦτο᾿επωνόμασεν ἀυτὸ ἐμεκαχὼρ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

Chapter 8

Καὶ ἐῖπεν κύριος πρὸς ἰησοῦν, μὴ φοβηθῆς, μὴ δὲ δειλιάσης, λάβε μετὰ σεαυτοῦ πάντας τοὺς ἄνδρας τοὺς πολεμοῦντας, κὰι ἀναστὰς ἀνάβηθι ἐις γαΐ. ἰδοὺ δέδωκα ἐις τὰς χεῖράς σου τὸν βασιλέα γαΐ, κὰι τ`ν λαὸν ἀυτοῦ, κὰι τὴν πόλιν ἀυτοῦ, κὰι τὴν γῆν ἀυτοῦ. κὰι ποιήσεις γαῒ κὰι τῶ βασιλεῖ ἀυτῆς, ὃν τρόπον ἐποίησας τῇ ἱεριχὼ κὰι τῶ βασιλεῖ ἀυτῆς. κὰι τὴν προνομὴν ἀυτῆς κὰι τῶν κτηνῶν ἀυτῆς προνομεύσεις σεαυτῶ. κατάστησον δὲ σεαυτῶ ἔνεδρα τῆ πόλει ἐις τὰ ὀπίσω ἀυτῆς. κὰι ἀνέστη ἰησοῦς κὰι πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστὴς ὥστε ἀναβῆναι ἐις γαΐ. ἐπέλεξεν δὲ ἰησοῦς τριάκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν δυνατοὺς ἐν ἰσχύει, κὰι ἀπέστειλεν ἀυτοὺς νυκτός. κὰι ἐνετείλατο ἀυτοῖς λέγων, {ἵ}δετε ὅτι ὑμεῖς ἐνεδρεύετε τὴν πόλιν ὀπίσω τῆς πόλεως σφόδρα, κὰι ἔσεσθε πάντες ἕτοι μοι, κὰι ἐγὼ κὰι πάντες ὁι μετ᾿ ἐμοῦ προσάξομεν πρὸς τὴν πολιν. κὰι ἔσται ὡς ἂν ἐξέλθωσιν ὁι κατοικοῦντες γαΐ ἐις συνάντησιν ἡμῖν, καθάπερ κὰι πρώην, κὰι φευξόμεθα ἀπὸ προσώπου ἀυτῶν, κὰι ὡς ἂν ἐξέλθωσιν ὀπίσω ἡμῶν ἀποσπάσωμεν ἀυτοὺς ἀπὸ τῆς πόλεως. κὰι ἐροῦσιν, φεύγουσιν ἀυτοὶ ἀπὸ προσώπου ἡμῶν ὃν τρόπον ἔμπροσθεν, κὰι φευξόμεθα ἀπ᾿ ἀυτῶν. ὑμεῖς δὲ ἐξαναστήσεσθε ἐκ τῆς ἐνέδρας κὰι πορεύσεσθε ἐις τὴν πόλιν κὰι ἐκ τρίψατε τὴν πόλιν. κὰι δώσει ἀυτὴν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν χερσὶν ἡμῶν. κὰι ἔσται ὡς ἂν συλλάβητε τὴν πόλιν ἐμπρήσατε ἀυτὴν ἐν πυρί, κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο ποιήσατε, ἰδοὺ ἐντέταλμαι ὑμῖν. κὰι ἀπέστειλεν ἀυτοὺς ἰησοῦς, κὰι ἐπορεύθησαν ἐις τὴν ἐνέδραν, κὰι ἐνεκάθησαν ἀναμέσον βαιθὴλ κὰι ἀναμέσον γαΐ απὸ θαλάσσης τῆς γαΐ. κὰι ἠυλίσθη ἰησοῦς τὴν νύκτα ἐκείνην ἐν μέσω τοῦ λαοῦ. κὰι ὀρθρίσας ἰησοῦς τοπρωΐ, ἐπεσκέψατο τὸν λαόν. κὰι ἀνέβησαν ἀυτὸς κὰι ὁι πρεσβύτεροι ἰσραήλ κατὰ πρόσωπον τοῦ λαοῦ ἐπὶ γαΐ. κὰι πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστὴς ὁ μετ᾿ ἀυτοῦ ἀνέβησαν, κὰι πορευόμενοι ἦλθον ἐξ ἐναντίας τῆς πόλεως ἀπὸ ἀνατολῶν, κὰι τὰ ἔνεδρα τῆς πόλεως ἀπὸ θαλάσσης. κὰι παρενέβαλον ἀπὸ βορρᾶ τῆς γαΐ. κὰι ἡ κοιλὰς ἀναμέσον ἀυτοῦ κὰι τῆς γαΐ. κὰι ἔλαβεν ὡς πέντε χιλιάδας ἀνδρῶν, κὰι ἔθετο ἀυτοὺς ἔνεδρον ἀναμέσον τῆς βηθαῦ κὰι τῇς γαῒ θάλασσαν τῇς γαΐ. κὰι ἔταξεν ὁ λαὸς πᾶσαν τὴν παρεμβολήν, ἣ ἦν ἀπὸ βορρᾶ τῆ πόλει,κὰι τὰ ἔσχατα ἀυτοῦ θάλασσαν τῆς πόλεως. κὰι ἐπορεύθη ἰησοῦς τὴν νύκτα ἐκείνην ἐν μέσω τῆς κοιλάδος. κὰι ἐγένετο ὡς ἴδεν ὁ βασιλεὺς τῆς γαῒ κὰι ἔσπευσεν και ὤρθρισεν, κὰι ἐξῆλθον ὁι ἄνδρες τῆς πόλεως ἐις συνάντησιν ἀυτοῖς ἐπ᾿ ἐυθείας ἐις τὸν πόλεμον, ἀυτὸς κὰι πᾶς ὁ λαὸς ἀυτοῦ ἐις τὸν καιρόν, κατὰ πρόσωπον τῆς ἀραβά. κὰι ἀυτὸς ὀυκ ἤδει ὅτι ἔνεδρα ἀυτῶν ἐστιν ὀπίσω τῆς πόλεως. κὰι῎δεν κὰι ἀνεχώρησεν ἰησοῦς κὰι πᾶς ἰσραὴλ ἀπὸ προσώπου ἀυτῶν, κὰι ἔφυγεν ὁδὸν τῆς ἐρήμου. κὰι ἐνίσχυσεν πᾶς ὁ λαὸς τῆς γαῒ τοῦ καταδιῶξαι ὀπίσω ἀυτῶν τῶν ὑιῶν ἰσραήλ. κὰι ἀυτοὶ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς πόλεως ὀυ κατελείφθη ὀυδὲ ἑῖς ἐν τῇ γαῒ κὰι ἐν βαιθήλ, ὃς ὀυ κατεδίωξεν ὀπίσω ἰσραήλ. κὰι κατέλιπον τὴν πόλιν ἀνεωγμένην, κὰι κατεδίωξαν ὀπίσω ἰσραήλ. κὰι ἐῖπεν κύριος πρὸς ἰησοῦν, ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου τῶ γαϊσῶ τῶ ἐν τῆ χειρί σου ἐπὶ τὴν πόλιν. ἐις γὰρ τὰς χεῖρὰς σου ἔδωκα ἀυτήν. κὰι τὰ ἔνεδρα ἐξαναστήσονται ἐν τάχει ἐκ τοῦ τόπου ἀυτῶν. κὰι ἐξέτεινεν ὁ ἰησοῦς τὸν γαϊσὸν κὰι τὴν χεῖρα ἀυτοῦ ἐπὶ τὴν πόλιν, κὰι τὰ ἔνεδρα ἐξανέστησαν ἐν τάχει ἐκ τοῦ τόπου ἀυτῶν, κὰι ἐξήλθοσαν ὅτε ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα. κὰι ἐισῆλθον ἐις τὴν πόλιν, κὰι κατελάβοντο ἀυτήν, κὰι σπεύσαντες ἐνέπρησαν τὴν πόλιν ἐν πυρί. κὰι περιβλεψάμενοι ὁι κάτοικοι γαῒ ἐις τὰ ὀπίσω ἀυτῶν, κὰι ἑώρων τὸν καπνὸν τῆς πόλεως ἀναβαίνοντα ἐις τὸν ὀυρανόν, κὰι ὀυκ ἔτι ὀυκ ἐῖχον ποῦ φυγεῖν ὧδε ἢ ὧδε. κὰι ὁ λαὸς ὁ φεύγων ἐις τὴν ἔρημον ἐστράφησαν ἐπὶ τοὺς διώκοντας. κὰι ἰησοῦς κὰι πᾶς ἰσραὴλ ἐῖδον, ὅτι ἔλαβον τὰ ἔνεδρα τὴν πόλιν, κὰι ὅτι ἀνέβη ὁ καπνὸς τῆς πόλεως ἐις τὸν ὀυρανόν, κὰι μεταβαλλόμενοι ἐπάταξαν τοὺς ἄνδρας τῆς γαΐ. κὰι ὁῦτοι ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως ἐις συνάντησιν ἀυτῶν. κὰι ἐγενήθησαν τῇς παρεμβολῆς ἀναμέσον, ὁῦτοι ἐντεῦθεν, κὰι ὁῦτοι ἐντεῦθεν. κὰι ἐπάταξαν ἀυτοὺς ἕως τοῦ μὴ καταλειφθῆναι ἀυτῶν σεσωσμένον κὰι διαφεύγοντα. κὰι τὸν βασιλέα τῆς γαΐ συνέλαβον ζῶντα, κὰι προσήγαγον ἀυτὸν πρὸς ἰησοῦν. κὰι ἐγένετο ὡς ἐπαύσαντο ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ἀποκτείνοντες σύμπαντας τοὺς ἐν τῆ γαΐ, κὰι ἐν τοῖς πεδίοις κὰι ἐν τῶ ὄρει τῆς καταβάσεως, ὁῦ κατεδίωξαν ἀυτούς, κὰι ἔπεσον πάντες ἐν στόματι ῥομφαίας ἀπ᾿ ἀυτῆς ἐις τέλος. κὰι ἐπέστρεψεν ἰησοῦς ἐις γαΐ, κὰι ἐπάταξεν ἀυτὴν ἐν στόματι ῥομφαίας κὰι ἐγενίθησαν πάντες ὁι πες{}τες τῆ ἡμέρα ἐκείνη ἀπὸ ἀνδρὸς κὰι ἕως γυναικὸς δώδεκα χιλιάδες, πάντας τοὺς κατοικοῦντας γαῒ. κὰι ἰησοῦς ὀυκ ἐπέστρεψεν χεῖρα ἀυτοῦ, ἣν ἐξέτεινεν ἐν τῶ γαϊσῶ, ἕως ἀνεθεμάτισεν σύμπαντας τοὺς κατοικοῦντας γαΐ. πλὴν τῶν κτηνῶν κὰι τῶν σκύλων τῶν ἐν τῆ πόλει ἐκείνη, ἐπρονόμευσαν ἑαυτοῖς ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ κατὰ πρόσταγμα κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῶ ἰησοῦ. κὰι ἐνεπύρισεν ἰησοῦς τὴν πόλιν ἐν πυρί, κὰι ἔθηκεν ἀυτὴν χῶμα ἐις τὸν ἀιῶνα ἀοίκητον ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. κὰι τὸν βασιλέα τῆς γαῒ ἐκρέμασεν ἐπὶ ξύλου διδύμου. κὰι ἦν ἐπὶ τοῦ ξύλου ἕως καιροῦ τῆς ἑσπέρας. κὰι ἐπιδύνοντος τοῦ ἡλίου συνέταξεν ἰησοῦς, και καθεῖλον τὸ σῶμα ἀυτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου, κὰι ἔρριψαν ἀυτὸν ἐις τὸν βόθρον πρὸς τὴν πύλην τῆς πόλεως, κὰι ἐπέστησαν ἀυτῶ σωρὸν λίθων μέγαν ἕως τῆς ἡμέρας ταὺτης. τότε ὠκοδόμησεν ἰησοῦς θυσιαστήριον κυρίω τῶ θεῶ ἰσραὴλ ἐν ὄρει γεβάλ, καθότι ἐνετείλατο μωυσῆς ὁ θεράπων κυρίου τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, καθὰ γέγραπται ἐν τῶ νόμω μωυσῆ, θυσιαστήριον λίθων ὁλόκληρον, ἐφ᾿ ὃυς ὀυκ ἐπεβλήθη ἐπ᾿ ἀυτοὺς σίδηρος. κὰι ἀνεβίβασεν ἐκεῖ ὁλοκαυτώματα τῶ κυρίω, κὰι θυσίαν σωτηρίου. κὰι ἔγραψεν ἰησοῦς ἐπὶ τῶν λίθων τὸ δευτερονόμιον νόμον μωυσῆ ὃν ἔγραψεν ἐνώπιον ὑιῶν ἰσραήλ. κὰι πᾶς ἰσραὴλ κὰι ὁι πρεσβύτεροι ἀυτῶν κὰι ὁι γραμματεῖς ἀυτῶν κὰι ὁι δικασταὶ παρεπορεύοντο ἔνθεν κὰι ἔνθεν τῇς κιβωτοῦ ἀπ έναντι, κὰι ὁι ἱερεῖς ὁι λευῖ ἦραν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου, κὰι ὁ προσήλυτος κὰι ὁ ἀυτόχθων ἦσαν ὁι ἡμίσεις ἀυτῶν ἐπιπλησίον ὄρους γαριζίν, κὰι ὁι ἡμίσεις ἀυτῶν ἐπιπλησίον ὄρους γαι{}βάλ, καθὰ ἐνετείλατο μωυσῆς ὁ θεράπων κυρίου ἐυλογῆσαι τὸν λαὸν ἰσραὴλ ἐν πρώτοις. κὰι μετὰ ταῦτα ἀνέγνω σύμπαντα τὰ ῥήματα τοῦ νόμου τούτου τὰς ἐυλογίας κὰι τὰς κατάρας κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῶ νόμω μωυσῆ. ὀυκ ἦν ῥῆμα ἀπὸ πάντων ὧν ἐνετείλατο μωυσῆς τῶ ἰησοῦ ὃ ὀυκ ἀνέγνω ἰησοῦς ἐις τὰ ὦτα πάσης ἐκκλησίας ἰσραήλ, τοῖς ἀνδράσιν κὰι ταῖς γυναιξίν κὰι τοῖς παιδίοις κὰι τοῖς προσηλύτοις τοῖς προσπορευομένοις τῶ ἰσραήλ.

Chapter 9

ὡς δὲ ἤκουσαν πάντες ὁι βασιλεῖς τῶν ἀμορραίων ἐν τῶ πέραν τοῦ ἰορδάνου, ὁι ἐν τῆ ὀρινῆ, κὰι ὁι ἐν τῆ πεδινῆ, κὰι ὁι ἐν πάση παραλία τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης, κὰι ὁι πρὸς τῶ ἀντιλιβάνω, κὰι ὁι χεπταῖοι, κὰι ὁι ἀμορραῖοι, κὰι ὁι γεργεσαῖοι, κὰι ὁι χαναναῖοι, κὰι ὁι φερεζαῖοι, κὰι ὁι ἐυαῖοι, κὰι ὁι ἰεβουσαῖοι, κὰι συνῆλθον ἐις τὸ ἀυτὸ ἐπὶ τὸ πολεμῆσαι ἰησοῦν κὰι ἰσραὴλ ἅμα πάντες. κὰι ὁι κατοικοῦντες γαβαὼν ἤκουσαν πάντα ὅσα ἐποίησεν ὁ ἰησοῦς τῆ ἱεριχὼ κὰι τῆ γαΐ. κὰι ἐποίησαν καί γε ἀυτοὶ μετὰ πανουργίας. κὰι ἐλθόντες ἐπεστήσαντο, κὰι ἡτοιμάσαντο. κὰι λαβόντες σάκκους παλαιοὺς ἐπὶ τῶν ὤμων ἀυτῶν κὰι ἀσκοὺς ὄινου παλαιοὺς κὰι κατερρογῶτας ἀποδεδεμένους, κὰι τὰ κοῖλα τῶν ὑποδημάτων ἀυτῶν, κὰι τὰ σανδάλια ἀυτῶν παλαιὰ κὰι καταπεπελματωμένα ἐν τοῖς ποσὶν ἀυτῶν, κὰι τὰ ἱμάτια ἀυτῶν πεπαλαιωμένα ἐπ᾿ ἀυτῶν, κὰι ὁι ἄρτοι τοῦ ἐπισιτισμοῦ ἀυτῶν ξηροὶ ἐγένοντο, κὰι βεβρωμένοι. κὰι ἤλθοσαν πρὸς ἰησοῦν ἐις τὴν παρεμβολὴν ἰσραὴλ ἐις γαλγαλά, κὰι ἐῖπαν πρὸς ἰησοῦν κὰι πρὸς πάντα ἰσραήλ, ἐκ γῆς μακρόθεν ἥκαμε, κὰι νῦν διάθεσθε ἡμῖν διαθήκην. κὰι ἐῖπαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ πρὸς τὸν ἐυαῖον, ὅρα μὴ ἐν ἐμοὶ σὺ κατοικῆς, κὰι πῶς διαθῶμεν σοι διαθήκην. κὰι ἐῖπαν πρὸς ἰησοῦν, ὀικέται σου ἐσμέν. κὰι ἐῖπεν πρὸς ἀυτοὺς ἰησοῦς, πόθεν ἐστὲ κὰι πόθεν παραγεγόνατε. κὰι ἐῖπαν πρὸς ἀυτόν, ἐκ γῆς μακρόθεν σφόδρα ἥκασιν ὁι παῖδές σου ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ σου. ἀκηκόαμεν γὰρ τὸ ὄνομα ἀυτοῦ, κὰι πάντα ὅσα ἐποίησεν ἐν ἀιγύπτω, κὰι πάντα ὅσα ἐποίησε τοῖς δυσίν βασιλεῦσιν τῶν ἀμορραίων, ὃι ἦσαν πέραν τοῦ ἰορδάνου, τῷ σηὼν βασιλεῖ ἐσεβών, κὰι τῶ ὢγ βασιλεῖ τῆς βασάν, ὃς κατώκει ἐν ἀσταρὼθ και ἐν ἀδραΐν. κὰι ἐῖπαν πρὸς ἡμᾶς ὁι πρεσβύτεροι ἡμῶν, κὰι πάντες ὁι κατοικοῦντς τὴν γῆν ἡμῶν λέγοντες, λάβετε ἑαυτοῖς ἐπισιτισμὸν ἐις τὴν ὁδόν. κὰι πορεύθητε ἐις συνάντησιν ἀυτῶν. κὰι ἐρεῖτε πρὸς ἀυτούς, ὀικέται ὑμῶν ἐσμέν, κὰι νῦν διάθεσθε ἡμῖν διαθήκην. ὁῦτοι ὁι ἄρτοι ἡμῶν, θερμοὺς ἐφωδιάσθημεν ἀυτοὺς ἀπὸ ὄικων ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέρα, ἧ ἐξήλθομεν παραγενέσθαι πρὸς ὑμᾶς. νῦν δὲ ἰδοὺ ἐξηράνθησαν κὰι γεγόνασιν βεβρωμένοι. κὰι ὁῦτοι ὁι ἀσκοί τοῦ ὄινου, ὃυς ἐπλήσαμεν καινούς, κὰι ὁῦτοι ἐρρώγασιν. κὰι ταῦτα τὰ ἱμάτια ἡμῶν πεπαλαίωνται ἀπὸ τῆς πολλῆς ὁδοῦ σφόδρα. κὰι ἔλαβον ὁι ἄρχοντες τοὺς ἐπισιτισμοὺς ἀυτῶν, κὰι τὸ στόμα κυρίου ὀυκ ἐπηρώτησαν. κὰι ἐποίησεν πρὸς ἀυτοὺς ἰησοῦς ἐιρήνην, κὰι διέθετο πρὸς ἀυτοὺς διαθήκην, κὰι ὤμοσαν ἀυτοῖς ὁι ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς. κὰι ἐγένετο μετὰ τρεῖς ἡμέρας μετὰ τὸ διαθέσθαι πρὸς ἀυτοὺς διαθήκην, ἤκουσαν, ὅτι ἐγγύθεν ἐισὶν ἀυτῶν, κὰι ὅτι ἐν ἀυτοῖς κατοικοῦσιν. κὰι ἀπῆραν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ κὰι ἐξῆλθον ἐις τὰς πόλεις ἀυτῶν τῆ ἡμέρα τῇ τρίτη. ἁι δὲ πόλεις ἀυτῶν γαβαὼν κὰι καιφιρὰ κὰι βηρώθ, κὰι πόλεις ἰαρίμ. κὰι ὀυκ ἐπολέμησαν ἀυτοῖς ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ, ὅτι ὤμοσαν ἀυτοῖς πάντες ὁι ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς κύριον τὸν θεὸν ἰσραήλ. κὰι διεγόγγυσαν πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἐπὶ τοῖς ἄρχουσιν. κὰι ἐῖπαν πάντες ὁι ἄρχοντες πάση τῆ συναγωγῆ, ἡμεῖς ὠμόσαμεν ἀυτοῖς κύριον τὸν θεὸν ἰσραήλ, κὰι νῦν ὀυ δυνησόμεθα ἅψασθαι ἀυτῶν, τοῦτο ποιὴσωμεν ἀυτοῖς ζωγρῆσαι ἀυτοὺς κὰι περιποιησώμεθα ἀυτούς, κὰι ὀυκ ἔσται καθ᾿ ἡμῶν ὀργὴ διὰ τὸν ὅρκον, ὃν ὠμόσαμεν ἀυτοῖς. κὰι ἐῖπαν ἀυτοῖς ὁι ἄρχοντες ζήσονται κὰι ἔσονται ξυλοκόποι κὰι ὑδροφόροι πάση τῆ συναγωγῆ, καθάπερ ἐῖπαν ἀυτοῖς ὁι ἄρχοντες. κὰι συνεκάλεσεν ἀυτοὺς ἰησοῦς, κὰι ἐῖπεν ἀυτοῖς λέγων, διατί παρελογίσασθέ με λέγοντες, μακρὰν ἐσμὲν ἀπὸ σοῦ σφόδρα, ὑμεῖς δὲ ἐγχώριοι ἐστὲ τῶν κατοικούντων ἐν ἡμῖν; κὰι νῦν ἐπικατάρατοι ἐστέ, ὀυ μὴ ἐκλίπη ἐξ ὑμῶν δοῦλος ὀυδὲ ξυλοκόπος ὀυδὲ ὑδροφόρος ἐμοὶ κὰι τῶ θεῶ μου. κὰι ἀπεκρίθησαν τῶ ἰησοῦ λέγοντες, ὅτι ἀγγελία ἀνηγγέλη ἡμῖν, ὅσα συνέταξεν κύριος ὁ θεός σου μωυσῆ τῶ παιδὶ ἀυτοῦ, δοῦναι ὑμῖν ταύτην τὴν γῆν, κὰι ἐξολοθρεῦσαι ἡμᾶς κὰι πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐπ᾿ ἀυτῆς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν. κὰι ἐφοβήθημεν σφόδρα περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, κὰι ἐποιήσαμεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο, κὰι νῦν ἰδοὺ ἡμεῖς ὑποχείριοι ὑμῖν, ὡς ἀρέσκει ὑμῖν κὰι ὡς δοκεῖ ποιῆσαι ἡμῖν, ποιὴσατε. κὰι ἐποίησαν ἀυτοῖς ὅυτως, κὰι ἐξείλατο ἀυτοὺς ἰησοῦς ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη ἐκ χειρῶν ὑιῶν ἰσραήλ, κὰι ὀυκ ἀνεῖλον ἀυτοὺς κὰι κατέστησεν ἀυτοὺς ἰησοῦς ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη ξυλοκόπους κὰι ὑδροφόρους πάση τῆ συναγωγῆ κὰι τῶ θυσιαστηρίω τοῦ θεοῦ ἕως τῆς ἡμέρας τῆς σήμερον κὰι ἐις τὸν τόπον ὃν ἂν ἐκλέξηται.

Chapter 10

ὡς δὲ ἤκουσεν ἀδωνισεδὲκ βασιλεὺς ἱερουσαλήμ, ὅτι ἔλαβεν ἰησοῦς τὴν γαΐ, κὰι ἐξολώθρευσεν ἀυτὴν ὃν τρόπον ἐποίησεν τὴν ἱεριχὼ κὰι τὸν βασιλέα ἀυτῆς, ὅυτω ἐποίησεν κὰι τὴν γαΐ, κὰι τὸν βασιλέα ἀυτῆς. κὰι ὅτι ἠυτομόλησαν ὁι κατοικοῦντες γαβαὼν πρὸς ἰησοῦν κὰι πρὸς ἰσραήλ, κὰι ἐγένοντο ἐν μέσω ἀυτῶν κὰι ἐφοβήθησαν ἐν ἀυτοῖς σφόδρα. ἤδει γὰρ ὅτι ἡ πόλις ἡ μεγάλη γαβαὼν ὡσεὶ κὰι μία τῶν μητροπόλεων τῶν βασιλέων, ὅτι ἀυτὴ μεγάλη ὑπὲρ τὴν γαΐ, κὰι πάντες ὁι ἄνδρες ἀυτῆς ἰσχυροί. κὰι ἀπέστειλεν ἀδωνισεδὲκ βασιλεὺς ἱερουσαλὴμ πρὸς ἐλὰμ βασιλέα χεβρών, κὰι πρὸς φερὰμ βασιλέα ἱεριμούθ, κὰι πρὸς ἰαφί βασιλέα λαχίς, κὰι πρὸς δαὰρ βασιλέα ὀδολάμ λέγων, δεῦτε ἀνάβητε πρός με κὰι βοηθήσατέ μοι κὰι ἐκπολεμήσωμεν τὴν γαβαών. ἠυτομόλησεν γὰρ πρὸς ἰησοῦν κὰι πρὸς τοὺς ὑιοὺς ἰσραήλ. κὰι συνήχθησαν κὰι ἀνέβησαν ὁι πέντε βασιλεῖς τῶν ἀμορραίων, βασιλεὺς {ἱσραήμ}, κὰι βασιλεὺς χεβρὼν κὰι βασιλεὺς ἱεριμούθ, κὰι βασιλεὺς λαχίς κὰι βασιλεὺς ὀδολάμ, ἀυτοὶ κὰι πᾶς ὁ λαὸς ἀυτῶν, κὰι περιεκάθισαν τὴν γαβαών, κὰι ἐξεπολιόρκουν ἀυτήν. κὰι ἀπέστειλαν ὁι κατοικοῦντες γαβαὼν πρὸς ἰησοῦν ἐις τὴν παρεμβολὴν ἰσραὴλ ἐις γάλγαλα λέγοντες, μὴ ἐκλύσεις τὰς χεῖράς σου ἀπὸ τῷν παίδων σου, ἀνάβηθι πρὸς ἡμᾶς τοτάχος κὰι ἐξελοῦ ἡμᾶς, κὰι βοήθησον ἡμῖν, ὅτι συνηγμένοι ἐισὶν ἐφ᾿ ἡμᾶς πάντες ὁι βασιλεῖς τῶν ἀμορραίων, ὁι κατοικοῦντες τὴν ὀρινήν. κὰι ἀνέβη ἰησοῦς ἐκ γαλγάλων ἀυτὸς κὰι πᾶς ὁ πολεμιστὴς μετ᾿ ἀυτοῦ πᾶς δυνατὸς ἐν ἰσχύει. κὰι ἐῖπεν κύριος πρὸς ἰησοῦν μὴ φοβηθῆς ἀυτούς, ἐις γὰρ τὰς χεῖράς σου παρέδωκα ἀυτούς, ὀυχ᾿ ὑποστήσεται ὀυδὲ ἑῖς ἐξ ἀυτῶν ἐνώπιον ὑμῶν. κὰι ἐπεὶ παρεγένετο ἐπ᾿ ἀυτοὺς ἰησοῦς ἄφνω, ὅλην τὴν νύκτα ἐισεπορεύθη ἐκ γαλγάλων κὰι ἐξέστησεν ἀυτοὺς κύριος ἀπὸ προσώπου ἰσραήλ, κὰι συνέτριψεν ἀυτοὺς κύριος σύντριψιν μεγάλην ἐκ γαβαών, κὰι κατεδίωξαν ἀυτοὺς ὁδὸν ἀναβάσεως βηθωρών, κὰι κατέκοπτον ἀυτοὺς ἕως ἀζηκὰ κὰι ἕως μακηδά. ἐν τῶ δὲ φεύγειν ἀυτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑιῶν ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς καταβάσεως βηθωρών, κὰι κύριος ἐπέρριψεν ἀυτοῖς λίθους χαλάζης ἐκ τοῦ ὀυρανοῦ ἕως ἀζηκά. κὰι ἐγένοντο πλείους ὁι ἀποθανόντες διὰ τοὺς λίθους τῆς χαλάζης, ἢ ὃυς ἀπέκτειναν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ μαχαίρα ἐν τῶ πολέμω, τότε ἐλάλησεν ἰησοῦς πρὸς κύριον, ἧ ἡμέρα παρέδωκεν ὁ θεὸς τὸν ἀμορραῖον ὑποχείριον ὑιῶν ἰσραήλ, κὰι ἐῖπεν ὁ ἰησοῦς, ὁ ἥλιος κατὰ γαβαὼν στήτω κὰι ἡ σελήνη κατὰ φάραγγας ἐαλών. κὰι ἔστη ὁ ἥλιος κὰι ἡ σελήνη ἐν στάσει, ἕως ἠμύνατο ὁ θεὸς τοὺς ἐχθροὺς ἀυτῶν. ὀυχὶ τοῦτο γεγραμμένον ἐπὶ βιβλίου τοῦ ἐυθοῦς; κὰι ἔστη ὁ ἥλιος κατὰ μέσον τοῦ ὀυρανοῦ, ὀυ προεπορεύετο ἐις δυσμὰς ἐις τέλος ἡμέρας μιᾶς. κὰι ὀυκ ἐγένετο ἡμέρα τοιαύτη ὀυδὲ τὸ πρότερον ὀυδὲ τὸ ἔσχατον ὥστε ἐπακοῦσαι θεὸν φωνῆς ἀνθρώπου, ὅτι κύριος συνεπολέμησεν τῶ ἰσραήλ, κὰι ἐπέστρεψεν ἰησοῦς κὰι πᾶς ἰσραὴλ μετ᾿ ἀυτοῦ ἐις τὴν παρεμβολὴν ἐις γάλγαλα. κὰι ἔφυγον ὁι πέντε βασιλεῖς ὁῦτοι κὰι κατεκρύβησαν ἐις τὸ σπήλαιον τὸ ἐν μακηδά. κὰι ἀπηγγέλη τῶ ἰησοῦ λέγοντες, ἕυρηνται ὁι πέντε βασιλεῖς κεκρυμμένοι ἐν τῶ σπηλαίω τῶ ἐν μακηδά. κὰι ἐῖπεν ἰησοῦς, κυλίσατε λίθους μεγάλους ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ σπηλαίου, κὰι καταστήσατε ἐπ᾿ ἀυτοὺς ἄνδρας τοῦ φυλάσσειν ἐπ᾿ ἀυτούς. ὑμεῖς δὲ μὴ στήκετε καταδιώκοντες ὀπίσω τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν, κὰι καταλάβετε τὴν ὀυραγίαν ἀυτῶν, κὰι μὴ ἀφῆτε ἀυτοὺς ἐισελθεῖν ἐις τὰς πόλεις ἀυτῶν. παρέδωκεν γὰρ ἀυτοὺς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐις τὰς χεῖρας ἡμῶν. κὰι ἐγένετο ὡς κατέπαυσεν ἰησοῦς, κὰι ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ κόπτοντες ἀυτοὺς κοπὴν μεγάλην σφόδρα ἕως ἐις τέλος, κὰι ὁι διασωζόμενοι διεσώθησαν ἀπ᾿ ἀυτῶν, κὰι ἐισῆλθον ἐις τὰς πόλεις τὰς ὀχυράς. κὰι ἀπεστράφη πᾶς ὁ λαὸς πρὸς ἰησοῦν ἐις μακηδὰ ἐις τὴν παρεμβολὴν ὑγιεῖς, κὰι ὀυκ ἔγρυξεν τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ ὀυ δὲ ἑῖς τῆ γλώσση ἀυτοῦ. κὰι ἐῖπεν ἰησοῦς, ἀνοίξατε τὸ σπήλαιον κὰι ἐξαγάγετε πρός με τοὺς πέντε βασιλεῖς τούτοῦς ἐκ τοῦ σπηλαίου. κὰι ἐποίησαν ὅυτως, κὰι ἐξήγαγον πρὸς ἀυτὸν τοὺς πέντε βασιλεῖς τούτους ἐκ τοῦ σπηλαίου, τὸν βασιλέα ἱερουσαλήμ, κὰι τὸν βασιλέα χεβρών, κὰι τὸν βασιλέα ἱεριμούθ, κὰι τὸν βασιλέα λαχίς, κὰι τὸν βασιλέα ὀδολλάμ. κὰι ἐπεί ἐξήγαγον ἀυτοὺς πρὸς ἰησοῦν, κὰι συνεκάλεσεν ἰησοῦς πάντα ἄνδρα ἰσραὴλ λέγων ἀυτοῖς, κὰι τοὺς ἐναρχομένους τοῦ πολέμου τοὺς συμπορευομένους ἀυτῶ λέγων ἀυτοῖς, προπορεύεσθε κὰι ἐπίθετε τοὺς πόδας ὑμῶν ἐπὶ τοὺς τραχήλους ἀυτῶν. κὰι προσελθόντες ἐπέθηκαν τοὺς πόδας ἀυτῶν ἐπὶ τοὺς τραχήλους ἀυτῶν, κὰι ἐῖπεν πρὸς ἀυτοὺς ἰησοῦς, μὴ φοβηθῆτε ἀυτοὺς μὴ δ`ε δειλιάσητε, ἀνδρίζεσθε κὰι ἰσχύετε, ὅτι ὅυτως ποιήσει κύριος πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς ὑμῶν, ὂυς ὑμεῖς καταπολεμῆτε ἀυτούς. κὰι ἀπέκτεινε ἀυτοὺς᾿ησοῦς μετὰ τοῦτο, κὰι ἐθανάτωσεν ἀυτούς, κὰι ἐπεκρέμασεν ἀυτοὺς ἐπὶ πέντε ξύλων. κὰι ἦσαν κρεμάμενοι ἐπὶ τῶν ξύλλων ἕως ἑσπέρας. κὰι ἐγενήθη πρὸς δυσμὰς ἡλίου, κὰι ἐνετείλατο ἰησοῦς, κὰι καθείλοσαν ἀυτοὺς ἀπὸ τῶν ξύλων. κὰι ἔρριψαν ἀυτοὺς ἐις τὸ σπήλαιον, ἐις ὃ κατεφύγοσαν ἐκεῖ. κὰι ἐπεκύλισαν λίθους μεγάλους ἐπὶ τὸ σπήλαιον ἕως τῆς ἡμέρας τῆς σήμερον. κὰι τὴν μακηδὰ ἔλαβεν ἰησοῦς ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη κὰι ἐφόνευσεν ἀυτὴν ἐν στόματι ξίφους, κὰι τὸν βασιλέα ἀυτῆς. κὰι ἐξωλόθρευσεν ἀυτοὺς κὰι πᾶν ἔμπνεον ὃ ἦν ἐν ἀυτῆ. κὰι ὀυκ ἐγκατελείφθη ἐν ἀυτῆ ὀυδεὶς διασεσωσμένος. κὰι ἐποίησαν τῶ βασιλεῖ μακηδά, ὅν τρόπον ἐποίησαν τῶ βασιλεῖ ἱεριχώ. κὰι ἀπῆλθεν ἰησοῦς κὰι πᾶς ἰσραὴλ μετ᾿ ἀυτοῦ ἐκ μακηδὰ ἐις λεβνά. κὰι ἐπολιόρκει ἐπὶ λεβνά. κὰι παρέδωκεν κύριος κὰι ἀυτὴν ἐν χειρὶ ἰσραὴλ κὰι ἔλαβον ἀυτήν, κὰι τὸν βασιλέα ἀυτῆς, κὰι ἐφόνευσαν ἀυτὴν ἐν στόματι ξίφους κὰι πᾶν ἔμπνεον, ὃ ἦν ἐν ἀυτῆ. ὀυ κατελείφθη ἐν ἀυτῇ ὀυδὲ ἑῖς διασεσωσμένος κὰι διαπεφευγὼς κὰι ἐποίησεν τῶ βασιλεῖ ἀυτῆς ὃν τρόπον ἐποίησεν τῶ βασιλεῖ ἱεριχώ. κὰι ἀπῆλθεν ἰησοῦς κὰι πᾶς ἰσραὴλ μετ᾿ ἀυτοῦ ἐκ λεβνὰ ἐις λαχίς, κὰι περιεκάθισεν ἀυτὴν κὰι ἐπολιόρκει ἀυτήν. κὰι παρέδωκεν κύριος τὴν λαχὶς ἐις τὰς χεῖρας ἰσρηάλ. κὰι ἔλαβεν ἀυτὴν τῆ δευτέρα ἡμέρα, κὰι ἐφόνευσεν ἀυτὴν ἐν στόματι ξίφους, κὰι ἐξωλόθρευσεν ἀυτὴν ὃν τρόπον ἐποίησεν τῆ λεβνά. τότε ἀνέβη ἐλὰμ βασιλεὺς γαζὲρ βοηθῆσαι τῆ λαχίς, κὰι ἐπάταξεν ἀυτὸν ἰησοῦς ἐν στόματι ξίφους, κὰι τὸν λαὸν ἀυτοῦ, ἕως τοῦ μὴ καταλειφθῆναι ἀυτῶν σεσωσμένον κὰι διαπεφευγότα. κὰι ἀπῆλθεν ἰησοῦς κὰι πᾶς ἰσραὴλ μετ᾿ ἀυτοῦ ἐκ λαχὶς ἐις ἐγλὼν, κὰι περιεκάθισεν ἀυτὴν κὰι ἐξεπολιόρκησεν ἀυτήν. κὰι παρέδωκεν ἀυτὴν κύριος ἐν χειρὶ ἰσραήλ. κὰι ἔλαβεν ἀυτὴν ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη, κὰι ἐφόνευσαν ἀυτὴν ἐν στόματι ξίφους κὰι πᾶν ἔμπνεον ἐν ἀυτῆ. ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη ἐφόνευσαν ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν λαχίς. κὰι ἀπῆλθεν ἰησοῦς κὰι πᾶς ἰσρηὰλ μετ᾿ ἀυτοῦ ἀπὸ ἐγλωὼν ἐις χεβρών. κὰι περιεκάθισαν ἀυτήν, κὰι κατελάβοντο ἀυτήν, κὰι ἐπάταξαν ἀυτὴν ἐν στόματι ξίφους, κὰι τὸν βασιλέα ἀυτῆς, κὰι τὰς πάσας κώμας ἀυτῆς, κὰι πάντα τὰ ἐμπνέοντα, ὅσα ἦν ἐν ἀυτῆ, ὀυκ ἦν διασεσωσμένος ὃν τρόπον ἐποίησαν τῇ ἐγλών. κὰι ἐξωλόθρευσαν ἀυτὴν κὰι πᾶν ἔμπνεον, ὅσα ἐν ἀυτῆ. κὰι ἀπέστρεψεν ἰησοῦς κὰι πᾶς ἰσραὴλ μετ᾿ ἀ῾υτοῦ ἐις δαβηρά, κὰι περιεκάθισαν ἀυτήν, κὰι ἔλαβον ἀυτήν, κὰι τὸν βασιλέα ἀυτῆς, κὰι πάσας τὰς κώμας ἀυτῆς, κὰι ἐπάταξαν ἀυτὴν ἐν στόματι ξίφους. και ἐξωλόθρευσαν ἀυτήν, κὰι πᾶν ἔμπνεον ἐν ἀυτῆ. κὰι ὀυ κατέλιπον ὀυδένα διασεσωσμένον. ὃν τρόπον ἐποίησαν τῆ χεβρὼν, ὅυτως ἐποίησαν τῆ δαβίρ, κὰι τῶ βασιλεῖ ἀυτῆς, καθάπερ ἐποίησεν τῆ λεβνὰ κὰι τῶ βασιλεῖ ἀυτῆς. κὰι ἐπάταξεν ἰησοῦς τὴν πᾶσαν γῆν τῆς ὀρινῆς, κὰι τὴν ναγέβ, κὰι τὴν πεδινήν, κὰι τὴν ἀσιδώθ, κὰι τοὺς πάντας βασιλεῖς ἀυτῆς, ὀυ κατέλιπον ἐν ἀυτῆ σεσωσμένον, κὰι πᾶν ἔμπνεον ζωῆς ἐξωλόθρευσαν, ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἰσραήλ. κὰι ἀπέκτεινεν ἀυτοὺς ἰησοῦς ἀπὸ κάδης βαρνὴ ἕως γάζης, κὰι πᾶσαν τὴν γῆν γοσὸν ἕως τῆς γαβαόν, κὰι πάντας τοὺς βασιλεῖς τούτους. κὰι τὴν γῆν ἀυτῶν ἔλαβεν ἰησοῦς ἐισάπαξ, ὅτι κύριος ὁ θεὸς ἰσραὴλ συνεπολέμει τῶ ἰσραήλ. κὰι ἀνέστρεψεν ἰησοῦς ἐις γάλγαλα.

Chapter 11

ὡς δὲ ἤκουσεν ἰαβὶν βασιλεὺς ἀσώρ, ἀπέστειλεν πρὸς ἰωβὰβ βασιλέα μαδώμ, κὰι πρὸ σβασιλέα σομερών, κὰι πρὸς βασιλέα χασάφ, κὰι πρὸς τοὺς βασιλεῖς τοὺς κατὰ σιδῶνα τὴν μεγάλην, ὁὶ ἐις τὴν ὀρινὴν κὰι ἐις τὴν ἄραβα ἀπέναντι χενερ{ἐ}θ κὰι τὸ πεδίον κὰι ἐις ναφεθδώρ, κὰι ἐις τοὺς παραλίους χαναναίους ἀπ᾿ ἀνατολῶν κὰι ἐις τοὺς παραλίους ἀμορραίους, κὰι τοὺς χεπταίους κὰι φερεζαίους, κὰι ἰεβουσαίους τοὺς ἐν τῶ οὄρει κὰι τοὺς ἐυαίους ὑπὸ τὴν ἀερμὼν ἐις γῆν μασσηφά. κὰι ἐξῆλθον ἀυτοὶ κὰι ὁι βασιλεῖς ἀυτῶν μετ᾿ ἀυτῶν, λαὸς πολὺς ὥσπερ ἡ ἄμμος ἡ ἐπὶ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης τῶ πλήθει, κὰι ἵπποι κὰι ἅρματα πολλὰ σφόδρα. κὰι συνέβαλον πάντες ὁι βασιλεῖς ὁῦτοι, κὰι παρεγένοντο κὰι παρενέβαλον ἐπὶ τὸ ἀυτὸ ἐπὶ τοῦ ὕδατος μερὼμ πολεμῆσαι τῶ ἰσραήλ. και ἐΙςπεν κύριος πρὸς ἰησοῦν, μὴ φοβηθῆς ἀπὸ προσώπου ἀυτῶν, ὅτι ἄυριον τὴν ὥραν ταύτην ἐγὼ παραδίδωμι πάντας ἀυτοὺς τετρωμένους ἐναντίον ὑιῶν ἰσραήλ. τοὺς ἵππους ἀυτῶν νευροκοπήσεις, κὰι τὰ ἅρματα ἀυτῶν κατακαύσεις πυρί. κὰι ἦλθεν ἰησοῦς κὰι πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστὴς μετ᾿ ἀυτοῦ ἐπ᾿ ἀυτοὺς ἐπὶ τὸ ὕδωρ μερὼμ ἐξάπινα. κὰι ἐπέπεσαν ἀυτοῖς ἐν τῆ ὀρινῆ. κὰι παρέδωκεν ἀυτοὺς κύριος ὑποχειρίους ἰσραήλ. κὰι κόπτοντες ἀυτοὺς κατεδίωκον ἀυτοὺς ἕως σιδῶνος τῆς μεγάλης κὰι ἕως μασρεφὼθ μαΐν, κὰι ἕως τῶν πεδίων μασιφὰ κατ᾿ ἀνατολάς. κὰι κατέκοψαν ἀυτοὺς ἕως τοῦ μὴ καταλειφθῆναι ἀυτῶν διασεσωσμένον. κὰι ἐποίησεν ἀυτοῖς ὁ ἰησοῦς καθότι ἐνετείλατο ἀυτῶ κύριος. τοὺς ἵππους ἀυτῶν ἐνευροκόπησεν, κὰι τὰ ἅρματα ἀυτῶν ἐνέπρησεν ἐν πυρί. κὰι ἀπέστρεψεν ἰησοῦς ἐν τῶ καιρῶ ἐκείνω, κὰι κατελάβετο τὴν ἀσώρ, κὰι τὸν βασιλέα ἀυτῆς ἀπέκτεινεν ἐν ῥομφαία. ἦν δὲ ἀσὼρ τοπρότερον ἄρχουσα πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων. κὰι ἀπέκτεινεν πᾶν ἔμπνεον ἐν ἀυτῆ ἐν στόματι ξίφους, κὰι ἐξωλόθρευσεν πάντας, κὰι ὀυ κατελείφθη ἐν ἀυτῆ ἔμπνεον. κὰι τὴν ἀσὼρ ἐνέπρησαν ἐν πυρί, κὰι πάσας τὰς πόλεις τῶν βασιλειῶν τούτων, κὰι πάντας τοὺς βασιλεῖς ἀυτῶν ἔλαβεν ἰησοῦς, κὰι ἀνεῖλεν ἀυτοὺς ἐν στόματι ξίφους. κὰι ἐξωλόθρευσεν ἀυτὸν ὅν τρόπον συνέταξεν μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου. ἀλλὰ πάσας τὰς πόλεις τὰς κεχωματισμένας ἀυτῶν ὀυκ ἐνέπρησεν ἰσραήλ. πλὴν τὴν ἀσὼρ μόνην ἐνέπρησεν ἀυτὴν ἰησοῦς, κὰι πάντα τὰ σκύλα ἀυτῆς κὰι τὰ κτήνη ἐπρονόμευσαν ἁυτοῖς ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ. ἀυτοὺς δὲ πάντας ἐξωλόθρευσεν ἐν στόματι ξίφους, κὰι ἀπώλεσεν ἀυτούς, ὀυ κατέλιπον ἀυτῶν ὀυδὲν ἔμπνεον. ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῶ μωυσῆ τῶ παιδὶ ἀυτοῦ, ὡσαύτως ἐνετείλατο μωυσῆς τῶ ἰησοῦ, κὰι ὅυτως ἐποίησεν ἰησοῦς, ὀυ παρέβη ὀυδὲν ἀπὸ πάντων ὧν συνέταξεν ἀυτῶ μωυσῆς. κὰι ἔλαβεν ἰησοῦς τὴν πᾶσαν γῆν ταύτην τὴν ὀρινὴν κὰι τὴν πᾶσαν γῆν νεγέβ, κὰι πᾶσαν τὴν γῆν γοσόμ, κὰι τὴν πεδινήν, κὰι τὴν πρὸς δυσμαῖς, κὰι τὸ ὄρος ἰσραήλ, κὰι τὰ ταπεινὰ τὰ πρὸς τῶ ὄρει ἀπὸ ὄρους ἀαλάκ, κὰι ὃ προσαναβαίνει ἐις σηειρά, κὰι ἕως βααλγάδ, κὰι τὸ πεδίον τοῦ λιβάνου ὑπὸ τὸ ὄρος τὸ ἀερμόν. κὰι πάντας τοὺς βασιλεῖς ἀυτῶν ἔλαβεν, κὰι ἀνεῖλεν ἀυτοὺς κὰι ἀπέκτεινεν ἀυτούς. κὰι ἡμέρας πλείους ἐποίησεν ἰησοῦς πρὸς πάντας τοὺς βασιλεῖς τούτους τὸν πόλεμον{,} κὰι ὀυκ ἦν πόλις ἣν ὀυ παρέδωκεν τοἰς ὑιοῖς ἰσραήλ. πλὴν ὁ ἐυαῖος ὁ κατοικῶν ἐν γαβαών. πάντας ἔλαβεν ἐν πολέμω, ὅτι διὰ κυρΐου ἐγένετο κατισχύσαι τὴνκαρδίαν ἀυτῶν συναντᾶν ἐις πόλεμον πρὸς ἰσραήλ, ἵνα ἐξωλοθρευθῶσιν, ὅπως μὴ δωθῆ ἀυτοῖς ἔλεος, ἀλλ᾿ ἵνα ἐξολοθρευθῶσιν, ὃν τρόπον ἐῖπεν κύριος πρὸς μωυσῆν. κὰι ἦλθεν ἰησοῦς ἐν τῶ καιρῶ ἐκείνω, κὰι ἐξωλόθρευσεν τοὺς ἐνακὶμ ἐκ τῆς ὀρινῆς ἐκ χεβρὼν κὰι ἐκ δαβίρ, κὰι ἐξ ἀνώβ, και ἐκ παντὸς ὄρους ἰούδα, κὰι ἐκ παντὸς ὄρους ἰσραὴλ σὺν ταῖς πόλεσιν ἀυτῶν. κὰι ἐξωλόθρευσεν ἀυτοὺς ἰησοῦς, ὀυ κατελείφθη τῶν ἐνακὶμ ἀπὸ τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, ἀλλὰ πλὴν ἐν γάζη κὰι ἐν γὲθ κὰι ἐν ἀσσεδὼδ κατελείφθη. κὰι ἔλαβεν ἰησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν καθότι ἐνετείλατο κύριος τῶ μωυσῆ. κὰι ἔδωκεν ἀυτοὺς ἰησοῦς ἐν κληρονομία ἰσραὴλ ἐν μερισμῶ ἀυτῶν κατὰ φυλὰς ἀυτῶν, κὰι ἡ γῆ κατέπαυσεν πολεμουμένη.

Chapter 12

Καὶ ὁῦτοι ὁι βασιλεῖς τῆς γῆς ὃυς ἀνεῖλον ὑιοὶ ἰσραήλ, κὰι κατεκληρονόμησαν τὴν γῆν ἀυτῶν πέραν τοῦ ἰορδάνου ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου ἀπὸ φάραγγος ἀρνὼν ἕως τοῦ ὄρους ἀερμών{ν}, κὰι πᾶσαν τὴν ἀραβὰ ἀπὸ ἀνατολῶν. τὸν σηὼν τὸν βασιλέα τῶν ἀμορραίων, ὃς κατώκει ἐν ἐσεβών, κυριεύων ἀπὸ ἀρωὴρ ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλους ἐν τῆ φάραγγι ἀρνὼν κατὰ μέσον τῆς φάραγγος, κὰι τὸ ἥμισυ τῆς γαλαὰδ ἕως ἰαβὸκ τοῦ χειμάρρου, ὅρια ὑιῶν ἀμμῶν. κὰι ἡ ἀραβὰ ἕως τῆς θαλάσσης χενερὲθ κατ᾿ ἀνοτολάς, κὰι ἕως τῆς θαλάσσης ἀραβὰ θαλάσσης τῶν ἁλῶν ἀπὸ ἀνατολῶν ἐις ὁδὸν τὴν κατὰβηθσιμόθ,κὰι ἀπὸ θεμὰν τὴν ὑπὸ ἀσηδὼθ φασγά. κὰι ὅρια ὢγ βασιλέως βασάν, ὃς ὑπελείφθη ἐκ τῶν γιγάντων, ὁ κατοικῶν ἐν ἀσταρώθ κὰι ἐν ἀδραῒ ἄρχων ἀπὸ ὄρους ἀερμῶν κὰι ἀπὸ σελχὰς κὰι πᾶσαν τὴν βασὰν ἕως ὁρίων γεσουρὲ κὰι τὴν μαχαθί, κὰι τὸ ἥμισυ γαλαὰδ ἕως ὁρίων σηὼν βασιλέως ἐσεβών. μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου κὰι ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ἐπάταξαν ἀυτούς, κὰι ἔδωκεν ἀυτὴν μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου ἐν κληρονομία ῥουβὴν κὰι γὰδ κὰι τῶ ἡμίσει φυλῆς μανασσῆ. κὰι ὁῦτοι ὁι βασιλεῖς τῶν ἀμορραίων ὃυς ἀνεῖλεν ἰησοῦς, κὰι ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ἐν τῶ πέραν τοῦ ἰορδάνου παρὰ θάλασσαν βααλγὰδ ἐν τῶ πεδίω τοῦ λιβάνου κὰι ἕως τοῦ ὄρους τοῦ ἀλὸκ ἀναβαινόντων ἐις σεειρά. κὰι ἔδωκεν ἀυτὴν ἰησοῦς ταῖς φυλαῖς ἰσραὴλ κληρονομίαν κατὰ κλῆρον αυτῶν ἐν τῶ ὄρει κὰι ἐν τῶ πεδίω κὰι ἐν ἀραβὰ κὰι ἐν ἀσηδὼθ κὰι ἐν τῆ ἐρήμω κὰι ἐν νεγέβ, τὸν χεπταῖον κὰι τὸν ἀμορραῖον κὰι τὸν χαναναῖον κὰι τὸν φερεζαῖον κὰι τὸν ἐυαῖον κὰι τὸν ἰεβουσαῖον. τὸν βασιλέα ἱεριχὼ ἕνα,κὰι τὸν βασιλέα τῆς γαΐ, ἥ ἐστιν πλησίον βαιθὴλ ἕνα. βασιλέα ἱερουσαλὴμ ἕνα, βασιλέα χεβρὼν ἕνα, βασιλέα ἱεριμοὺθ ἕνα, βασιλέα λαχὶς ἕνα, βασιλέα ἐγλὼμ ἕνα, βασιλέα γαζὲρ ἕνα, βασιλέα δαβὶρ ἕνα, βασιλέα γαδὲρ ἕνα, βασιλέα ἑρμὰ ἕνα, βασιλέα ἀρὲδ ἕνα, βασιλέα λεβνὰ ἕνα, βασιλέα ὀδολλὰμ ἕνα, βασιλέα μακηδὰ ἕνα,βασιλέα βαιθὴλ ἕνα, βασιλέα ταπφοῦ ἔνα, βασιλέα ἐφὲρ ἕνα, βασιλέα ἀφὲκ ἕνα, βασιλέα λεσαρὼνἕνα, βασιλέα μαδὼν ἕνα, βασιλέα ἀσσὼρ ἕνα, βασιλέα ἀμαρὼν ἕνα, βασιλέα ἀχασὰφ ἕνα, βασιλέα {ἀ}θανὰχ ἕνα, βασιλέα μαγεδδὼ ἕνα, βασιλέα κεδὲς ἕνα, βασιλέα ἰεκονὰμ τοῦ χερμὲλ ἕνα, βασιλέα ἀδὼρ τοῦ ναφαθδὼρ ἕνα, βασιλέα γωεὶμ τῆς γελγὲλ ἕνα, βασιλέα θερσὰ ἕνα, πάντες ὁῦτοι ὁι βασιλεῖς τριάκοντα κὰι ἑῖς.

Chapter 13

Κὰι ἰησοῦς πρεσβύτερος προβεβηκὼς τῶν ἡμερῶν. κὰι ἐῖπεν κύριος πρὸς ἰησοῦν, σὺ γεγήρακας προβεβηκὼς τῶν ἡμερῶν, κὰι ἡ γῆ ὑπολέλειπται πολλὴ σφόδρα ἐις κληρονομίαν, κὰι ἅυτη ἡ γῆ ἡ καταλελειμμένη πάντα ὅρια φυλιστιείμ, κὰι πᾶς ὁ γεσουρὶ κὰι ὁ χαναναῖος ἀπὸ γῆς ἀοικήτου τῆς κατὰ πρόσωπον ἀιγύπτου ἕως τῶν ὁρίων ἀκκαρὼν ἐξ ἐυωνύμων τῶν χαναναίων, προσλογίζεται ταῖς πέντε σατραπιαῖς τῶν φυλιστιείμ, τῶ γαζαίω κὰι τῶ ἀζωτίω κὰι τῶ ἀσκαλωνίτι κὰι τῶ γεθθαίω, κὰι τῶ ἀχαρωνίτι, κὰι τῶ ἐαίω. ἐκ θεμὰν κὰι πάση τῆ γῆ χαναὰν ἀπὸ γάζης, κὰι ὁι σιδόνιοι ἕως ἀφεκκὰ ἕως τῶν ὁρίων τῶν ἀμορραίων. κὰι πᾶσαν τὴν γῆν γαβαὶ φυλιστιείμ κατὰ πάντα τὸν λίβανον ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου ἀπὸ βαελγὰδ ὑπὸ τὸ ὄρος τὸ ἀερμὼν ἕως τῆς ἐισόδου ἐμὰθ πᾶς ὁ κατοικῶν τὴν ὀρινὴν ἀπὸ τοῦ λιβάνου ἕως μασερεφὼθ μαίμ. πάντας τοὺς σιδονίους ἐγὼ ἐξολοθρεύσω ἀυτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑιῶν ἰσραήλ.ἀλλὰ διάδος ἀυτὴν τῶ ἰραὴλ ἐν κλήρω, ὃν τρόπον ἐνετειλάμην σοι. κὰι νῦν μέρισον τὴν γῆν ταύτην ἐν κληρονομία ταῖς ἐννέα φυλαῖς κὰι τῶ ἡμίσει φυλῆς μανασσῆ τοῖς μετ᾿ ἀυτοῦ τῶ ῥουβὴν κὰι τῶ γὰδ ἐλάβοσαν κληρονομίαν ἀυτῶν, ἣν ἔδωκεν ἀυτοῖς μωυσῆς ἐν τῶ πέραν τοῦ ἰορδάνου, κατ᾿ ἀνατολὰς ἡλίου δέδωκεν ἀυτοῖς μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου, ἀπὸ ἀροὴρ ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλους χειμάρρου ἀρνών, κὰι τὴν πόλιν τὴν ἐν μέσω τῆς φάραγγος, κὰι πᾶσαν τὴν μησὼρ ἀπὸ μεδαβὰ ἕως διβών, κὰι πάσας τὰς πόλεις σηὼν βασιλέως ἀμορραίων, ὃς ἐβασίλευσεν ἐν ἐσεβὼν ἕως τῶν ὁρίων ὑιῶν ἀμμών. κὰι τὴν γαλααδίτιν κὰι τὰ ὅρια γεσουρί κὰι τοῦ μαχατί πᾶν ὄρος ἀερμών, κὰι πᾶσαν τὴν βασανίτιν ἕως σελχά, πᾶσαν τὴν βασιλείαν ὢγ ἐν τῇ βασανίτιδι, ὃς ἐβασίλευσεν ἐν ἀσταρὼθ κὰι ἐν ἐδραΐ. ὁῦτος κατελείφθη ἀπὸ τοῦ λείμματος τῶν γιγάντων, κὰι ἐπάταξεν ἀυτὸν μωυσῆς, κὰι ἐξωλόθρευσεν ἀυτόν. κὰι ὀυκ ἐξωλόθρευσαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ τὸν γεσουρὶ κὰι τὸν μαχαθί. κὰι κατώκει βασιλεὺς γεσουρὶ κὰι ὁ μαχαθὶ ἐν τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. πλὴν τῆ φυλῆ λευὶ ὀυκ ἔδωκεν κληρονομίαν, κύριος ὁ θεὸς ἰσραὴλ ὁῦτος κληρονομία ἀυτῶν, καθὰ ἐῖπεν ἀυτοῖς κύριος. κὰι ἔδωκεν μωυσῆς τῆ φυλῆ ὑιῶν ῥουβὴν κατὰ δήμους ἀυτωῶν. κὰι ἐγενήθη ἀυτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ ἀροὴρ ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον φάραγγος ἀρνών, κὰι ἡ πόλις ἡ ἐν τῆ φάραγγι. κὰι πᾶσαν τὴν μισὼρ κὰι μεδαβὰ ἕως σεβών, κὰι πάσας τὰς πόλεις ἀυτῶν τὰς ὄυσας ἐν τῆ μισὼρ κὰι δεβὼν κὰι βαμὼθ βαάλ, κὰι ὄικους βεελμὼν κὰι ἰεσσὰν κὰι καδιμὼθ κὰι μαϊφὰθ κὰι καριαθαΐμ, κὰι σεβαμὰ κὰι σὰρθ κὰι σιὼρ ἐν τῶ ὄρει ἀιμάκ. κὰι βαθφογὼρ κὰι ἀσιδὼδ φασγὰ κὰι βηθσιμούθ, κὰι πάσας τὰς πόλεις τοῦ μισοὺρ κὰι πᾶσαν τὴν βασιλείαν τοῦ σηὼν βασιλέως τῶν ἀμορραίων, ὃς ἐβασίλευσεν ἐν ἐσεβών, ὃν ἐπάταξεν μωυσῆς ἀυτὸν κὰι τοὺς ἡγουμένους μαδιάν, κὰι τὸν ἐυεὶ κὰι τὸν ῥοκὸμ κὰι τὸν σοὺρ καὶ τὸν ὀὺρ καὶ τὸν ῥοβ{ά}, ἄρχοντας σηὼν τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν. καὶ τὸν βαλαὰμ ὑιὸν βεὼρ τὸν μάντιν ἀπέκτειναν ὁι ὑιοι ἰσραὴλ ἐν ῥομφαία ἐν τῆ τροπῆ. ἐγένετο δὲ τὰ ὅρια ὑιῶν ῥουβὴν ὁ ἰορδάνης ὅριον. ἅυτη ἡ κληρονομία ὑιῶν ῥουβὴν κατὰ δήμους ἀυτῶν ἁι πόλεις καὶ ἁι ἐπαύλεις ἀυτῶν. ἔδωκεν δὲ μωυσῆς τοῖς ὑιοῖς γὰδ κατὰ δήμους ἀυτῶν. καὶ ἐγένετο ἀυτῶν τὰ ὅρια ἰαζὶρ πᾶσα πόλις γαλαὰδ καὶ ἥμισυ γῆς ὑιῶν ἀμμὼν ἕως ἀροήρ, ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον ῥαββά. καὶ ἀπὸ ἐσεβὼν ἕως ῥαμέθ, κατὰ τὴν μασφὰ βοτανὶμ καὶ μααναῒμ ἕως τῶν ὁρίων δεβίρ. καὶ ἐννεμὲκ βηθαρὰμ καὶ βηθαναμρὰ κὰι σιχὼθ καὶ σαφὼν καὶ τὴν λοιπὴν βασιλείαν σηὼν βασιλέως ἐσεβών. ὁ ἰορδάνης ὁριεῖ ἕως μέρους τῆς θαλάσσης χενερὼθ πέραν τοῦ ἰορδάνου ἀπ᾿ ἀνατολῶν. ἅυτη ἡ κληρονομία ὑιῶν γὰδ κατὰ δήμους ἀυτῶν καὶ κατὰ πόλεις ἀυτῶν, καὶ ἐπαύλεις ἀυτῶν. καὶ ἔδωκεν μωυσῆς τῶ ἡμίσει φυλῆς μανασσῆ, καὶ ἐγενήθη τοῖς ἡμίσεσι φυλῆς ὑιῶν μανασσῆ κατὰ δήμους ἀυτῶν. καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια ἀυτῶν ἀπὸ μααναῒμ καὶ πᾶσα βασιλεία βασὰν καὶ πᾶσα βασιλεία ὢγ βασιλέως βασὰν καὶ πάσας τὰς κώμας ἰαίρ, ἅι ἐισιν ἐν γῆ βασανίτιδι, ἑξήκοντα πόλεις κὰι τὸ ἥμισυ τῆς γαλαάδ. κὰι ἐν ἀσταρὼθ κὰι ἐν ἐδραΐ πόλεις βασιλείας ὢγ ἐν βασανίτιδι. τοῖς ὑιοῖς μαχὶρ ὑιοῦ μανασσῆ, κὰι τοῖς ἡμίσεσιν ὑιῶν μαχὶρ ὑιοῦ μανασσῆ κατὰ δήμους ἀυτῶν. ὁῦτοι ὃυς κατεκληρονόμησεν μωυσῆς ἐν ἀραβὼθ μωὰβ ἐν τῶ πέραν τοῦ ἰορδάνου κατὰ ἱεριχὼ ἀπ᾿ ἀνατολῶν. κὰι τῆ φυλῆ λευὶ ἔδωκεν μωυσῆς κληρονομίαν. κύριος ὁ θεὸς ἰσραὴλ ἀυτὸς κληρονομία ἀυτῶν, ὃν τρόπον ἐλάλησεν ἀυτοῖς.

Chapter 14

Καὶ ὁῦτοι ὁι κατακληρονομήσαντες ὑιῶν ἰσραὴλ ἐν γῆ χαναάν, ὁῖς κατεκληρονόμησεν ἀυτοῖς ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς κὰι ἰησοῦς ὁ τοῦ ναυῆ κὰι ὁι ἄρχοντες πατριῶν φυλῶν τῶν ὑιῶν ἰσραήλ. κατὰ κλήρους ἐκληρονόμησαν, ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος ἐν χειρὶ μωυσῆ ταῖς ἐννέα φυλαῖς κὰι τῶ ἡμίσει φωλῆς. ἔδωκεν γὰρ μωυσῆς κληρονομίαν ταῖς δύο φυλαῖς κὰι τῇ ἡμίσει φυλῆς ἀπὸ τοῦ πέραν τοῦ ἰρδάνου. κὰι τοῖς λευίταις ὀυκ ἔδωκεν κλῆρον ἐν ἀυτοῖς, ὅτι ἦσαν ὑιοὶ ἰωσὴφ δύο φυλαὶ μανασσῆ κὰι ἐφραῒμ. κὰι ὀυκ ἐδόθη μερὶς τοῖς λευίταις ἐν τῆ γῆ, ἀλλ᾿ ἢ πόλεις κατοικεῖν κὰι τὰ προάστεια ἀυτῶν τοῖς κτήνεσιν ἀυτῶν, κὰι τὰ κτήνη ἀυτῶν. ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος τῶ μωυσῆ ὅυτως ἐποίησαν ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ, κὰι ἐμερίσαντο τὴν γῆν. κὰι προσήλθοσαν ὑιοὶἰούδα πρὸς ἰησοῦν ἐν γαλγάλοις. κὰι ἐῖπεν πρὸς ἀυτὸν χαλὲβ ὁ τοῦ ἰεφωνὴ ὁ κενεζαῖος, σὺ ἐπίστη τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν κύριος πρὸς μωυσῆν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ περὶ ἐμοῦ κὰι σου ἐν κάδης βαρνή. τεσσαράκοντα γὰρ ἐτῶν ἤμην ὅτε ἀπέστειλέν με μωυσῆς ὁ παῖς τοῦ θεοῦ ἐκ κάδης βαρνὴ κατασκοπεῦσαι τὴν γῆν. κὰι ἀπεκρίθησαν ἀυτῶ λόγον κατὰ τὸν νοῦν ἀυτοῦ. ὁι δὲ ἀδελφοί μου ὁι ἀναβάντες μετ᾿ ἐμοῦ μετέστησαν τὴν διάνοιαν τοῦ λαοῦ. ἐγὼ δὲ προσετέθην ἐπακολουθῆσαι κυρίω τῶ θεῶ μου. κὰι ὤμοσεν μωυσῆς ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη λέγων, ὅτι ἡ γῆ ἐφ᾿ ἣν ἐπέβης ἐν ἀυτῆ, σοὶ ἔσται ἐν κλήρω κὰι τοῖς τέκνοις σου ἐις τὸν ἀιῶνα, ὅτι προσεθέμην ἐπακολουθῆσαι ὀπίσω κυρίου τοῦ θεοῦ μου. κὰι νῦν ἰδοὺ διέθρεψέν με κύριος ὃν τρόπον ἐῖπεν. τοῦτο τεσαρακοστὸν κὰι πέμπτον ἔτος, ἀφ᾿ ὁῦ ἐλάλησεν κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο πρὸς μωυσῆν, κὰι ἐπορεύθη ἰσραὴλ ἐν τῆ ἐρήμω. κὰι νῦν ἰδοὺ ἐγώ ἐιμι σήμερον ὑιὸς ὀγδοήκοντα κὰι πέντε ἐτῶν. ἔτι ἐιμὶ σήμερον ἰσχύων ὡς ὅτε ἀπέστειλέν με μωυσῆς ὡσαύτως ἰσχύω νῦν ἐις τὸν πόλεμον ἐξελθεῖν κὰι ἐισελθεῖν. κὰι νῦν ἀιτοῦμαί σε τὸ ὄρος τοῦτο, καθὰ ἐῖπεν κύριος ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη, ὅτι σὺ ἀκήκοας τὸ ρῆμα τοῦτο ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη. νῦν δὲ ὁι ἐνακὶμ ἐκεῖ ἐισὶ πόλεις μεγάλαι κὰι᾿χυραί. ἐὰν ὀῦν κύριος μετ᾿ ἐμοῦ ἦ ἐξολοθρεύσω ἀυτούς, ὃν τορ´πον ἐῖπέν μοι κύριος. κὰι ἐυλόγησεν ἀυτὸν ἰησοῦς, κὰι ἔδωκεντὴν χεβρὼν τῶ χαλὲβ ὑιῶ ἰεφωνὴ ἐν κλήρω, διὰ οτῦτο ἐγενήθη χεβρὼν τῶ χαλὲβ τῶ τοῦ ἰεφωνὴ τοῦ κενεζαίου ἐν κλήρω ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας, διὰ τὸ ἀυτὸν ἐπακολουθῆσαι τῶ προστάγματι κυρίου τοῦ θεοῦ ἰσραήλ. τὸ δὲ ὄνομα χεβρὼν τὸ πρότερον πόλις ἀρβαὶ μητρόπολις τῶν ἐνακίμ ἅυτη. κὰι ἡ γῆ ἐκόπασεν τοῦ πολέμου.

Chapter 15

Καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια φυλῆς ὑιῶν ἰούδα κατὰ δήμους ἀυτοῦ ἀπὸ τῶνὁρίων τῆς ἰδουμαίας ἀπὸ τῆς ἐρήμου σὶν πρὸς λίβα ἕως κάδης. κὰι ἐγενήθη ἀυτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ λιβὸς ἕως μέρους θαλάσσης τῆς ἁλικῆς ἀπὸ τῆς λοφίας τῆς φερούσης ἐπὶ λίβα. κὰι διαπορεύεται ἀπέναντι τῆς προσαναβάσεως ἐκραβίν. κὰι ἐκπορεύεται σινά, κὰι ἀναβαίνει ἀπὸ λιβὸς ἐπὶ κάδης βαρνή, κὰι ἐκπορεύεται ἐσρὼν κὰι προσαναβαίνει ἐις ἀδδαρά, κὰι ἐκπεριπορεύεται τὴν κατὰ δυσμὰς κάδης, κὰι πορέυεται ἐπὶ ἀσεμωνὰ κὰι διεκβάλλει ἕως χειμάρρου ἀιγύπτου. κὰι ἔσται ἡ διέξοδος ἀυτοῦ τῶν ὁρίων ἐπὶ τὴν θάλασσαν. τοῦτό ἐστιν ἀυτῶν ὅρια ἀπὸ λιβός. κὰι τὰ ὅρια ἀπὸ ἀνατολῶν πᾶσα ἡ θάλασσα ἡ ἁλικὴ ἕως μέρους τοῦ ἰορδάνου, κὰι τὰ ὅρια ἀυτῶν ἐπὶ βορρὰν κὰι ἀπὸ τῆς λοφίας τῆς θαλάσσης κὰι ἀπὸ τοῦ μέρους τοῦ ἰορδάνου ἐπιβαίνει τὰ ὅρια ἐπὶ βαιθαγλά, κὰι παραπορεύεται ἀπὸ βορρᾶ ἐπὶ θαραβά, κὰι προσαναβαίνει τὰ ὅρια ἐπὶ λίθον βαιὸν ὑιοῦ ῥουβήν. κὰι προσαναβαίνει τὰ ὅρια ἐπὶ τὸ δαβρὰ τῆς φάραγγος ἀχώρ, κὰι κατὰ βορρᾶν καταβαίνει ἐπὶ γαλγάλ, ἣ ἐστιν ἀπέναντι προσβάσεως ἀδαμμίμ, ἣ ἐστιν κατὰ λίβα τῆ φάραγγι. κὰι διεκβαλεῖ τὸ ὅριον ἐπὶ τὸ ὕδωρ πηγῆς ἡλίου. κὰι ἔσται ἡ διέξοδος ἀυτοῦ πηγὴ ῥωγήλ, κὰι ἀναβαίνει τὰ ὅρια ἐις φάραγγα ὑιοῦ ἐννὸμ ἐπὶ νώτου τοῦ ἰεβοὺς ἀπὸ λιβὸς ἅυτη ἐστὶν ἱερουσαλήμ. κὰι διεκβάλλει τὰ ὅρια ἐπὶ κορυφὴν ὄρους ἥ ἐστιν καταπρόσωπον φάραγγος ἐννὸμ πρὸς θαλάσση ἥ ἐστιν ἐκ μέρους γῆς ῥαφαΐμ ἐπὶ βορρᾶν. κὰι διεκβάλλει τὸ ὅριον ἀπὸ κορυφῆς τοῦ ὄρους ἐπὶ πηγὴν ὕδατος ναφώ, κὰι διεκβαλεῖ ἐπὶ κώμας ὄρους ἐφρών, κὰι ἄξει τὸ ὅριον ἐις βαάλ, ἅυτη ἐστὶν πόλις ἰαρίμ. κὰι περιελεύσεται ὅριον ἀπὸ βαὰλ ἐπὶ θάλασσαν, κὰι παρελεύσεται ἐις ὄρος σηίρ, κὰι παρελεύσεται ἐπὶ νώτου πόλιν ἰαρὶμ ἀπὸ βορρᾶ, ἅυτη ἐστὶν χασαλών, κὰι καταβήσεται ἐπὶ πόλιν ἡλίου, κὰι παρελεύσεται ἐπὶ λίβα. κὰι διεκβαλεῖ τὸ ὅριον κατὰ νώτου ἀκκαρὼν ἐπὶ βορρᾶν, κὰι διεκβαλεῖ τὰ ὅρια ἐις σαχαρωνά, κὰι παρελεύσεται ὄρος γῆς βααλών, κὰι διεκβαλεῖ ἐπὶ ἰαμνήλ, κὰι ἔσται ἡ διέξοδος τῶν ὁρίων ἐπὶ θάλασσαν. κὰι τὰ ὅρια ἀυτῶν ἀπὸ θαλάσσης ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη ὁριεῖ. ταῦτα τὰ ὅρια ὑιῶν ἰούδα κύκλω κατὰ δήμους ἀυτῶν. κὰι τῶ χαλὲβ ὑιῶ ἰεφωνὴ ἔδωκεν μερίδα ἐν μέσω ὑιῶν ἰούδα διὰ προστάγματος τοῦ θεοῦ. κὰι ἔδωκεν ἀυτῶ ἰησοῦς τὴν πόλιν ἀρβαὶ μητρόπολιν ἐνάκ, ἅυτη ἐστὶ χεβρών, κὰι ἐξωλόθρευσεν ἐκεῖθν χαλὲβ ὑιὸς ἰεφωνὴ τοὺς τρεῖς ὑιοὺς ἐνὰκ τὸν σουσὶ κὰι τὸν ἀχειμὰν κὰι τὸν θαλβαΐ γεννήματα τοῦ ἐνάκ. κὰι ἀνέβη ἐκεῖθεν χαλὲβ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας δαβίρ, τὸ δὲ ὄνομα δαβὶρ τὸ πρότερον πόλις γραμμάτων. κὰι ἐῖπεν χαλέβ, ὃς ἐὰν λάβη τὴν πόλιν τῶν γραμμάτων κὰι κυριεύση ἀυτῇς, δώσω ἀυτῶ τὴν ἄχσαν θυγατέρα μου ἐις γυναῖκα. κὰι ἔλαβεν ἀυτὴν γοθονιὴλ ὑιὸς κενὲζ ἀδελφὸς χαλὲβ ὁ νεώτερος. κὰι ἔδωκεν ἀυτῶ ἄχσαν θυγατέρα ἀυτοῦ ἀυτῶ γυναῖκα. κὰι ἐγένετο ἐν τῶ ἐκπορεύεσθαι ἀυτήν, κὰι συνεβουλεύσατο ἀυτῶ λέγουσα, ἀιτήσομαι τὸνπατέρα μου ἀγρόν, κὰι ἐβόησεν ἀπὸ τῆς ὄνου. κὰι ἐῖπεν χαλέβ, τί ἐστίν σοι; κὰι ἐῖπεν ἀυτῶ, δός μοι ἐυλογίαν, ὅτι ἐις γῆν ναγὲβ δέδωκάς με. δός μοι τὴν γωλαθμάϊμ. κὰι ἔδωκεν ἀυτῆ χαλὲβ τὴν γωλαθμάϊμ τὴν ἄνω κὰι τὴν γωλὰθ τὴν κάτω. ἅυτη ἡ κληρονομία φυλῆς ὑιῶν ἰούδα κατὰ δήμους ἀυτῶν. ἐγενήθησαν δὲ πόλεις ἀυτῶν πόλεις πρὸς τῆ φυλῆ ὑιῶν ἰούδα ἐφ᾿ ὁρίων ἐδὼμ ἐπὶ τῆς ἐρήμου καβσὴλ κὰι ἔδερ κὰι ἰαγούρ, κὰι κινὰ κὰι διμονὰ κὰι ἀδαδά, κὰι κεδὲς κὰι ἀσὼρ κὰι ἰονάν, ζὶφ κὰι τελὲμ κὰι βαλώθ, ἀιασὼρ τὴν καινὴν κὰι ἁι πόλεις ἐσρών, ἅυτη ἐστὶν ἀσὼρ, ἀμὰμ κὰι σαμὰ κὰι μωλαδά,κὰι ἀσαρσουὰρ κὰι ἀσεργαδδὰ κὰι ἀσεμὼν κὰι βηθφελὲθ κὰι βηρσαβεὲ κὰι βιζιωθία, κὰι βαλλὰ κὰι ἁυὶμ κὰι ἀσέμ, κὰι ἐλθωλὰδ κὰι σιὶλ κὰι ἑρμά, κὰι σικελὲθ κὰι μεδιμενὰ κὰι σανσαννά, κὰι λαβαώθ κὰι σελεὶμ κὰι ἀῒν κὰι ῥεμμών, πᾶσαι ἁι πόλεις ἔικοσι κὰι ἐννέα. κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν ἐν τῆ πεδινῆ ἀσθαὼλ κὰι σαραὰ κὰι ἀσνά, κὰι ζανὼ κὰι ἠγοννίμ ταφφουὰ κὰι τὴν ἠναΐμ, κὰι ἱεριμοὺθ κὰι ἀδαλὰμ κὰι σωχὼ κὰι ἀζηκά, κὰι σεβαρὶμ κὰι ἀγεθθαῒμ κὰι γαδιρά, κὰι ἐπαύλεις ἀυτῆς, πόλεις τεσσαρεσκαιδέκα, κὰι ἁι κῶμαι ἀυτωῶν. σενὰμ κὰι ἀδασὰ κὰι μαγδαλγάδ, κὰι δαλλὰν κὰι μασηφὰ κὰι ἰεχθαὴλ κὰι λαχὶς κὰι βασεχὰθ κὰι ἀγλών, κὰι χαββὼ κὰι λαμμὰς κὰι καθαλίς, κὰι γαδηρὼθ κὰι βηθδαγὼν κὰι νομὰ κὰι μακηδά, πόλεις δεκαέξ, κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. λεβνὰ κὰι ἀθέρ κὰι ἀσάν, κὰι ἰεφθὰ κὰι ἀσαννὰ κὰι νεσείβ, κὰι κεϊλὰ κὰι ἀχζὶβ κὰι μαρησά, πόλεις ἐννέα, κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. ἀκκαρὼν κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῆς κὰι ἐπαύλεις ἀυτῆς. ἀπὸ ἀκκαρὼν κὰι ἐις θάλασσαν ἰεμνάθ, κὰι πᾶσαι ὅσαι ἐισὶν πλησίον ἐσδὼδ κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. ἐσδὼθ κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῆς κὰι ἁι ἐπαύλεις ἀυτῆς. γαζί, κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῆς κὰι ἁι ἐπαύλεις ἀυτῆς ἕως τοῦ χειμάρρου ἀιγύπτου, κὰι ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη διορίζει. κὰι ἐν τῆ ὀρινῆ σαμὶρ κὰι ἰθὲρ κὰι σωχώ, κὰι ῥεννὰ κὰι πόλις γαμμάτων. ἅυτη ἐστὶν δαβὶρ κὰι ἀνὰβ κὰι ἀσθεμὼ κὰι ἀνίμ, κὰι γοσὸμ κὰι χιλοῦν κὰι γιλώ, πόλεις ἕνδεκα, κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. ἐρὲβ κὰι ῥουμὰ κὰι ἐσάν, κὰι ἰανοὺμ βηθφουὲ κὰι ἀφακὰ κὰι ἀμματά, κὰι πόλεις ἀρβαί. ἅυτη ἐστίν χεβρὼν κὰι σιὼρ πόλεις ἐννέα κὰι ἁι ἐπαύλεις ἀυτῶν. μαὼν κὰι χερμὲλ κὰι ζὶφ κὰι ἰεττά, κὰι ἰεζρεὲκ κὰι ἰεκδαὰμ κὰι ζανουὰ ἔκενκὰι γαβαὰ κὰι θαμνά, πόλεις δέκα κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. ἀλουὲ κὰι βεθσοὺρ κὰι γεδώρ, μααρὼθ κὰι βηθανὼθ κὰι ἐλθεκέν, πόλεις ἓξ καὶ ἁι κῶμαι ἀυτῶν. καριαθβαὰλ ἅυτη πόλις ἰαρὶμ κὰι ἀρεμβά, πόλεις δύο κὰι ἁι ἐπαύλεις ἀυτῶν. ἐν τῆ ἐρήμω βηθαραβά. μαδδίν σχαχὰ κὰι νεβσάν, κὰι ἁι πόλεις τῶν ἁλῶν κὰι ἐγγαδδί, πόλεις ἓξ κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. κὰι ὁ ἰεβουσαῖος κατώκει ἐν ἱερουσαλήμ, κὰι ὀυκ ἐδυνήθησαν ὁι ὑιοὶ ἰούδα ἀπολέσαι ἀυτούς, κὰι κατώκησεν ὁ ἰεβουσαῖος μετὰ τῶν ὑιῶν ἰούδα ἐν ἱερουσαλὴμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

Chapter 16

Καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια ὑιῶν ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ἰορδάνου κατὰ ἱεριχὼ ἀπὸ ἀνατολῶν τὴν ἔρημον, κὰι ἀναβήσεται ἀπὸ ἱεριχὼ ἐις τὴν ὀρινὴν ἐις βαιθήλ. κὰι ἐξελεύσεται ἀπὸ βαιθὴλ ἐις λουζά,κὰι παρελεύσεται ἐπὶ τὰ ὅρια τοῦ ἀρχιαταρώθ. κὰι διελεύσεται ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἐπὶ τὰ ὅρια τοῦ ἱεφλη τὶ ἕως τῶν ὁρίων βαιθωρὼν τὴν κάτω κὰι ἕως γαζέρ, κὰι ἔσται ἡ διέξοδος ἀυτῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. κὰι ἐκληρονόμησαν ὁι ὑιοὶ ἰωσὴφ μανασσῆς κὰι ἐφραΐμ. κὰι ἐγενήθη ὅρια ὑιῶν ἐφραῒμ κατὰ δήμους ἀυτῶν, κὰι ἐγενήθη τὰ ὅρια τῆς κληρονομίας ἀυτῶν ἀπὸ ἀνατολῶν ἀταρὼθ ἀδὰρ ἕως βηθωρὼν τὴν ἄνω. κὰι διελεύσεται τὰ ὅρια ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἐις μαχθὼθ ἀπὸ βορρᾶ, κὰι παρελεύσεται τὸ οὅριον ἐπ᾿ ἀνατολὰς ἐις θηναθασηλώ, κὰι παρελεύσεται ἀυτὸ ἀπὸ ἀνατολῶν ἐις ἰανωχά. κὰι καταβήσεται ἀπὸ ἰανωχὰ ἐις ἀταρὼθ κὰι ἁικῶμαι ἀυτῶν, κὰι ἐις ἀναραθὰ,κὰι ἐλεύσεται ἐπί ἱεριχώ, κὰι διεκβαλεῖ ἐπὶ τὸν ἰορδάνην. κὰι ἀπὸ θαπφουὲ πορεύσεται τὰ ὅρια ἐπὶ θάλασσαν ἐπὶ χειμάρρουν κανά, κὰι ἔσται ἡ διέξοδος ἀυτοῦ ἐπὶ θάλασσαν. ἅυτη ἡ κληρονομία φυλῆς ὑιῶν ἐφραΐμ κατὰ δήμους ἀυτῶν. κὰι ἁι πόλεις ἁι ἀφορισθεῖσαι τοῖς ὑιοῖς ἐφραῒμ ἀναμέσον τῆς κληρονομίας ὑιῶν μανασσῆ, πᾶσαι ἁι πόλεις κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. κὰι ὀυκ ἀπώλεσεν ἐφραΐμ τὸν χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα γαζέρ, κὰι κατώκει ὁ χαναναῖος ἐν ἐφραῒμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, κὰι ἐγένοντο ὑπόφοροι δοῦλοι.

Chapter 17

Καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια φυλῆς μανασσῆ, ὅτι ὁῦτος πρωτότοκος τῶ ἰωσήφ, τῶ μαχεὶκ πρωτοτόκω μανασσῆ πατρὶ γαλααδήν. ἀυτὸς γὰρ ἀνὴρ πολεμιστὴς ἐν τῆ γαλααδίτιδι κὰι ἐν τῆ βασανίτιδι. κὰι ἐγενήθη τοῖς ὑιοῖς μανασσῆ τοῖς λοιποῖς κατὰ δήμους ἀυτῶν τοῖς ὑιοῖς ἀβιέζερ κὰι τοῖς ὑιοῖς ἑλὲκ κὰι τοῖς ὑιοῖς ἑσριὴλ κὰι τοῖς ὑιοῖς συχὲμ κὰι τοῖς ὑιοῖς ἐφὲρ κὰι τοῖς ὑιοῖς σεμιδαέ. ὁῦτοι ὑιοὶ μανασσῆ ὑιοῦ ἰωσὴφ ὁι ἄρσενες κατὰ δήμους ἀυτῶν. κὰι τῶ σαλπαὰδ ὑιῶ ἐφὲρ ὑιοῦ γαλαὰδ ὑιοῦ μαχεὶρ ὑιοῦ μανασσῆ ὀυκ ἦσαν ἀυτῶ ὑιοὶ ἀλλὰ θυγατέρες. κὰι ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν θυγατέρων σαλπαὰδ μααλὰ κὰι νουὰ κὰι ἐγλὰ κὰι μελχὰ κὰι θερσά. κὰι ἴστησαν ἐναντίον ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως κὰι ἐναντίον ἰησοῦ ὑιοῦ ναυῆ κὰι ἐναντίον τῶν ἀρχόντων λέγουσαι,ὁ θεὸς ἐνετείλατο διὰ χειρὸς μωυσῆ δοῦναι ἡμῖν κληρονομίαν ἐν μέσω τῷν ἀδελφῶν ἡμῶν. κὰι ἐδόθη ἀυταῖς κληρονομία διὰ προστάγματος κυρίου, κλῆρος ἐν τοῖς ἀδελφοῖς τοῦ πατρὸς ἀυτῶν. κὰι ἔπεσεν ὁ σχοινισμὸς μανασσῆ πεδίον λαβὲδ ἐκ τῆς γῆς γαλαὰδ κὰι τῆς βασάν, ἥ ἐστιν πέραν τοῦ ἰορδάνου, ὅτι θυγατέρες ὑιῶν μανασσῆ ἐκληρονόμησαν κλῆρον ἐν μέσω τῶν ἀδελφῶν ἀυτῶν. ἡ δὲ γῆ γαλαὰγ ἐγενήθη τοῖς ὑιοῖς μανασσῆ τοῖς καταλελειμμένοις. και ἐγενήθη ὅρια μανασσῆ ἀπὸ ἀσὴρ μαχθώθ, ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον σιχέμ, κὰι πορεύεται ἐπὶ τὰ ὅρια ἐπὶ ἰαμὶν κὰι ἐις ἰασήβ, κὰι ἐπὶ πηγὴν ναφθώθ, ἐπὶ τῶν ὁρίων μανασσῆ τοῖς ὑιοῖς ἐφραΐμ. κὰι καταβήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ φάραγγα ἐπὶ λίβα κατὰ φάραγγα ἰαῒρ ἡ τερέμινθος τὴν ἐφραῒμ ἀναμέσον πόλεως μανασσῆ. κὰι ὕρια μανασσῆ ἐπὶ βορρᾶν ἐις τὸν χειμάρρουν, κὰι ἔσται ἡ διέξοδος ἀυτοῦ θάλασσα. ἀπὸ λιβὸς τῶ ἐφραῒμ κὰι ἐπὶ βορρᾶν μανασσῆ, κὰι ἔσται ἡ θάλασσα ὅρια ἀυτοῖς, κὰι ἐπὶ ἀσὴρ συνάψουσιν ἐπὶ βορρᾶν, κὰι τῶ ἰσσάχαρ ἀπὸ ἀνατολῶν. κὰι ἔσται μανασσῆ ἐν ἰσσάχαρ κὰι ἐν ἀσὴρ βηθσὰν κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. κὰι ἰαβλαὰμ κὰι ἁι θυγατέρες ἀυτῆς, κὰι ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας δὼρ κὰι τὰς κώμας ἀυτῆς, κὰι ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐνδὼρ κὰι τὰς κώμας ἀυτῆς, κὰι ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας θανὰχ κὰι τὰς κώμας ἀυτῆς, κὰι τοὺς κατοικοῦντας μαγγεδὼ κὰι τὰς κώμας ἀυτῆς, κὰι τὸ τρίτον τῆς νοφὲθ κὰι τὰς κώμας ἀυτῆς. κὰι ὀυκ ἐδυνήθησαν ὁι ὑιοὶ μανασσῆ ἐξολοθρεῦσαι τὰς πόλεις ταύτας. κὰι ἤρξατο ὁ χαναναῖος κατοικεῖν ἐν τῆ γῆ ταύτη. κὰι ἐγενήθη ἐπεὶ κατίσχυσαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ, κὰι ἐποίησαν τοὺς χαναναίους ὑπηκόους, κὰι ἐξολοθρεύσει ὀυκ ἐξωλόθρευσαν ἀυτούς. ἀντεῖπαν δὲ ὑιοὶ ἰωσήφ τῶ ἰησοῦ λέγοντες, διατί ἐκληρονόμησας ἡμᾶς κλῆρον ἕνα κὰι σχοίνισμα ἕν; ἐγὼ δὲ λαὸς πολύς, κὰι ἠυλόγησέν με ὁ θεός. κὰι ἐῖπεν ἀυτοῖς ἰησοῦς, ἐι λαὸς πολὺς ἐῖ σύ, ἀνάβηθι ἐις τὸν δρυμὸν κὰι ἐκκάθαρον σεαυτῶ ἐκεῖ ἐν τῆ γῆ τοῦ φερεζαίου κὰι τοῦ ῥαφαΐμ, ἐις στενοχωρίσαι τὸ ὄρος ἐφραΐμ. κὰι ἐῖπαν ὁι ὑιοὶ ἰωσὴφ ὀυκ ἀρκέσει ἡμῖν τὸ ὄρος τὸ ἐφραΐμ, κὰι ἵππος ἐπίλεκτος κὰι σίδηρος παντὶ τῶ χαναναίω τῶ κατοικοῦντι ἐν τῇ γῆ ἐμὶκ ἐν βαιθσὰν κὰι ἐν ταῖς κώμαις ἀυτῆς, κὰι ἐν τῆ κοιλάδι {ἐ}σραέλ. κὰι ἐῖπεν ἰησοῦς τοῖς ὑιοῖς ἰωσὴφ τῶ ἐφραῒμ κὰι τῶ μανασσῆ λέγων, ἐι λαὸς ἐῖ πολὺς κὰι ἰσχὺν μεγάλην ἔχεις, ὀυκ ἔσται σοι κλῆρος ἑῖς, ὁ γὰρ δρυμὸς ἔσται σοι ὅτι δρυμός ἐστιν, κὰι ἐκκαθαριεῖς ἀυτόν. κὰι ἔσται σοι ἡ ἐξοδία ἀυτοῦ ὅταν ἐξολοθρεύσης τὸν χαναναῖον, ότι ἵππος ἐπίλεκτός ἐστιν ἀυτῶ, ὅτι ἰσχυρός ἐστιν, σὺ γὰρ ὑπερισχύεις ἀυτόν.

Chapter 18

Καὶ ἐξεκλησιάσθη πᾶσα συναγωγὴ ὑιῶν ἰσραὴλ ἐις συλώ, κὰι ἔπηξαν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, κὰι ἡ γῆ ἐκρατύνθη ὑπ᾿ ἀυτῶν. κὰι κατελείφθησαν ὁι ὑιοὶ ἰσραήλ, ὅτι ὀυ κατεκληρονόμησαν τὴν κληρονομίαν ἀυτῶν ἑπτὰ φυλαί. κὰι ἐῖπεν ἰησοῦς τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ, ἕως τίνος ὑμεῖς ἐκλυθήσεσθε ἐισελθεῖν κληρονομῆσαι τὴν γῆν, ἣν ἔδωκεν ἡμῖν κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν. δότε ἐξ ὑμῶν τρεῖς ἄνδρας ἐκ φυλῆς, κὰι ἀποστελῶ ἀυτούς, κὰι ἀναστάντες διελθέτωσαν τὴν γῆν, κὰι διαγραψάτωσαν ἀυτὴν ἐναντίον μου, καθὰ δε{ύ}σει διελεῖν ἀυτήν. κὰι ἦλθον πρὸς ἀυτὸν, κὰι διεῖλεν ἀυτοῖς ἑπτὰ μερίδας. ἰούδα στήσεται ὅριον ἀπὸ λιβὸς ἀυτοῖς, κὰι ὁι ὑιοὶ ἰωσὴφ στήσονται ἐπὶ τὸ ὅριον ἀυτῶν ἀπὸ βορρᾶ. ὑμεῖς δὲ μερίσατε τὴν γῆν ἑπτὰ μερίδας, κὰι ἐνέγκατε πρός με ὧδε, κὰι ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον ὧδε ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ὀυ γάρ ἐστιν μερὶς τοῖς ὑιοῖς λευὶ ἐν ὑμῖν. ἱερατία γὰρ κυρίου μερὶς ἀυτοῦ. κὰι γὰδ κὰι ῥουβὴν κὰι τὸ ἥμισυ φυλῆς μανασσῆ ἔλαβον τὴν κληρονομίαν ἀυτοῦ πέραν τοῦ ἰορδάνου ἐπ᾿ ἀνατολάς, ἣν ἔδωκεν ἀυτοῖς μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου. κὰι ἀναστάντες ὁι ἄνδρες ἐπορεύθησαν. κὰι ἐνετείλατο ὁ ἰησοῦς τοῖς ἀνδράσιν τοῖς πορευομένοις χωροβατῆσαι τὴν γῆν λέγων, διέλθατε κὰι πορεύθητε τὴν γῆν,κὰι χωροβατήσατε ἀυτήν, κὰι παραγενήθητε πρός με, κὰι ἐξόισω ὑμῖν ὧδε κλῆρον ἔναντι κυρίου ἐν συλώ. κὰι ἐπορεύθησαν ὁι ἄνδρες κὰι διῆλθον ἐν τῆ γῆ, κὰι ἐχωροβάτησαν ἀυτήν. κὰι ἔιδοσαν ἀυτήν, κὰι ἔγραψαν ἀυτὴν κατὰ πόλεις ἀυτῆς ἑπτὰ μερίδας ἐις βιβλίον, κὰι ἔνεγκαν πρὸς ἰησοῦν ἐις τὴν παρεμβολὴν ἐν συλώ. κὰι ἐνέβαλεν ἀυτοῖς ἰησοῦς κλῆρον ἐν συλὼ ἔναντι κυρίου, κὰι ἐμέρισεν ἐκεῖ ἰησοῦς τὴν γῆν τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ κατὰ μερισμοὺς ἀυτῶν, κὰι ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος φυλης ὑιῶν βενιαμὶν πρῶτος κατὰ δήμους ἀυτῶν. κὰι ἐξῆλθεν ὅρια τοῦ κλήρου ἀυτῶν ἀναμέσον ὑιῶν ἰούδα κὰι ἀναμέσον ὑιῶν ἰωσήφ. κὰι ἐγενήθη ἀυτῶν τὰ ὄρια ἀπὸ βορρᾶ ἀπὸ τοῦ ἰορδάνου, προσαναβήσεται τὰ ὅρια κατὰ νώτου ἱεριχὼ ἐπὶ βορρᾶν, κὰι ἀναβήσεται ἐπὶ τὸ ὄρος ἐπὶ τὴν θάλασσαν, κὰι ἔσται ἡ διέξοδος αυτοῦ ἡ μαδ βαρίτις βαιθαοῦν. κὰι διελεύσεται ἐκεῖθεν τὰ ὅρια λουζὰ ἀπὸ λιβός, ἅυτη ἐστὶν βαιθήλ. κὰι καταβήσεται τὰ ὅρια ἀταρὼθ ἐδδὰρ ἐπὶ τὴν ὀρινὴν ἕ ἐστιν πρὸς λὶβα βαιθωρὼν ἡ κάτω. κὰι διελεύσεται τὰ οὅρια κὰι περιελεύσεται ἐπὶ τὸ μέρος τ` βλέπον τὸ παρὰ θάλασσαν ἀπὸ λιβὸς ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐπὶ πρόσωπον βαιθορὼν λίβα. κὰι ἔσται ἡ διέξοδος ἀυτοῦ ἐις καριὼθ βαάλ, ἅυτη ἐστὶν καριαθαρίμ, πόλις ὑιῶν ἰούδα, τοῦτο ἐστὶν τὸ μέρος τὸ πρὸς θάλασσαν, κὰι μέρος τὸ πρὸς λίβα ἀπὸ μέρους καριαθβαάλ. κὰι διελεύσεται ἐις γασήν, κὰι ἐξελεύσεται ἐπὶ πηγὴν ὕδατος ναφθώ.κὰι καταβήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ μέρους τοῦ ὄρους ὅ ἐστιν κατὰ πρόσωπον νάπης ὑιοῦ ἐνὸμ ὅ ἐστιν ἐκ μέρους ἐμεκραφαῒμ ἀπὸ βορρᾶ, κὰι καταβήσεται ἐπὶ γαιωννὰμ ἐπὶ νῶτον ἱεβοῦς ἀπὸ λιβός. κὰι καταβήσεται ἐπὶ πηγὴν ῥογήλ, κὰι διεκβαλεῖ ἐπὶ βορρᾶν, κὰι διελεύσεται ἐπὶ πηγὴν σαμές, κὰι παρελεύσεται ἐπὶ γαλιλώθ, ἣ ἐστιν ἀπέναντι πρὸς ἀνάβασιν ἐδωμίμ. κὰι καταβήσεται ἐπὶ λίθον βαὰν υὑιῶν ῥουβήν. κὰι διελεύσεται κατὰ νώτου βαιθαραβὰ ἀπὸ βορρᾶ, κὰι καταβήσεται ἐπὶ ἀραβά. κὰι παρελεύσεται ἐπὶ τὰ ὅρια ἐπὶ νῶτον βηθαλγλά ἀπο βορρᾶ, κὰι ἔσται ἡ διέξοδος τῶν ὁρίων ἐπὶ λοφίαν τῆς θαλάσσης τῶν ἁλῶν ἀπὸ βαρρᾶ ἐις μέρος τοῦ ἰορδάνου ἀπὸ λιβός. ταῦτα τὰ ὅριά ἐστιν ἀπὸ λιβός, κὰι ὁ ἰορδάνης ὁριεῖ ἀυτὸ ἀπὸ μέρους ἀπ᾿ ἀνατολῶν. ἅυτη ἡ κληρονομία ὑιῶν βενιαμὴν τὰ ὅρια ἀυτῆς κύκλω κατὰ δήμους ἀυτῶν. κὰι ἐγενήθησαν ἁι πόλεις τῇς φυλῆς τῶν ὑιῶν βενιαμὶν κατὰ δήμους ἀυτῶν ἱεριχὼ κὰι βηθαγλὰ κὰι μεκκασίς κὰι βαιθαραβὰ κὰι σαμαρὶμ κὰι βηθήλ, κὰι ἀυὶμ κὰι ἀφρὰ κὰι ἀφαρά κὰι καφαραμμωνὰ κὰι τὴν ἀφνὶ κὰι γαβαά, πόλεις δώδεκα κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. γαβαὼν κὰι ῥαμὰ κὰι βηρώθ, κὰι μασσηφὰ κὰι κεφιρὰ κὰι μασσά, κὰι ῥεκὲν κὰι ἰερφὴλ κὰι θεραλά, κὰι σελαελὰφ κὰι ἰεβοῦς, ἅυτη ἐστὶν ἱερουσαλήμ, κὰι γαβαὼθ κὰι πόλις ἰαρίμ, τρεις καίδεκα κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. ἅυτη ἡ κληρονομία ὑιῶν βενιαμὶν κατὰ δήμους ἀυτῶν.

Chapter 19

Καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ δεύτερος τῶ συμεὼν τῆ φυλῆ ὑιῶν συμεὼν κατὰ δήμους ἀυτῶν, κὰι ἐγενήθη ἡ κληρονοομία ἀυτῶν ἀναμέσον κλήρων ὑιῶν ἰούδα. κὰι ἐγενήθη ἀυτοῖς ὁ κλῆρος βηρσαβεὲ κὰι σαβὲ κὰι μολαδά, κὰι ἀρσεσουὰλ κὰι βολὰ κὰι ἰασὸμ κὰι ἐλθουλὰδ κὰι βαθοὺλ κὰι ἐρμά, κὰι σικελὰγ κὰι βηθαμαρ χαβὼθ κὰι ἀσερσουσὶμ κὰι βηθλεβαώθ, κὰι ὁι ἀγροί ἀυτῶν πόλεις τρειςκαίδεκα κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. ἀῒν κὰι ῥεμμών. κὰι ἐθὲρ κὰι ἀσὰν πόλεις τέσσαρες κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. κὰι πᾶσαι ἁι ἐπαύλεις περικύκλω τῶν πόλεων τούτων ἕως βααλὰθ βηρραθμὼθ πορευομένων κατὰ λίβα. ἅυτη ἡ κληρονομία φυλῆς ὑιῶν συμεὼν κατὰ δήμους ἀυτῶν. ἀπὸ τοῦ κλήρου τοῦ ἰούδα ἡ κληρονομία φυλῆς ὑιῶν συμεών, ὅτι ἐγενήθη ἡ μερὶς ὑιῶν ἰούδα μείζων τῆς ἀυτῶν, κὰι ἐκληρονόμησαν ὁι ὑιοὶ συμεὼν ἐν μέσω τοῦ κλήρου ἀυτῶν. κὰι ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ τρίτος τῶ ζαβουλὼν κατ`α δήμους ἀυτῶν, ἔσται τὰ ὅρια τῆς κληρονομίας ἀυτῶν ἕως σαρίδ. κὰι προσαναβαίνει τὰ ὅρια ἀυτῶν ἐις θάλασσαν κὰι μαραλά,κὰι συνάξει ἐπὶ δαβασθέ, κὰι ἀπαντήσει ἐις τὴν φάραγγα ἤ ἐστιν κατ`α πρόσωπον ἰεκνάμ. κὰι ἀνέστρεψαν ἀπὸ σαρὶδ ἐξ ἐναντίας ἀπ᾿ ἀνατολῶν σαμὲς ἐπὶ τὰ ὅρια χασελλαθθαβώρ, κὰι διελεύσεται ἐπὶ δαβράθ, κὰι προσαναβήσεται ἐπὶ ἰαφφιέ. κὰι ἐκεῖθεν περιελεύσεται ἐξ ἐναντίας ἐπ᾿ ἀνατολὰς ἐπὶ γεθαεφὲρ κὰι σίν, κὰι διελεύσεται ἐπὶ ῥεμμωνὰ ἀμαθὰρ ἀνοῦα. κὰι περιελεύσεται ὅρια ἐπὶ βορρᾶν ἐπὶ ἀναθών, κὰι ἔσται ἡ διέξοδος ἀυτῶν ἐπὶ γαῒ ἰεφθαήλ. κὰι κοπτὰθ κὰι νααλὼλ κὰι σεμρὼνκὰι ἰεδαλὰ κὰι βηθλεέμ, πόλεις δώδεκα κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. ἅυτη ἡ κληρονομία φυλῆς ὑιῶν ζαβουλὼν κατὰ δήμους ἀυτῶν, ἁι πόλεις ἁῦται κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. κὰι τῶ ἰσσάχαρ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ τέταρτος τοῖς ὑιοῖς ἰσσάκαρ κατὰ συγγένειαν ἀυτῶν. κὰι ἐγενήθη τὰ ὅρια ἀυτῶν ἰζραὲλ κὰι ἀχασελὼθ κὰι συνὴμ κὰι ἀφαρὲμ κὰι σηὼν κὰι ἀνερέθ, κὰι ῥαβὼθ κὰι κεσιὼν κὰι ἀεβὴς κὰι ῥαμὼθ κὰι ἐνγαννίμ, κὰι ἀνναδὰ κὰι βηθφασῆς. κὰι συνάψει τὰ ὅρια ἀπὶ ταβὼρ κὰι ἐπὶ σασιμὰ κὰι βηθσαμίς, κὰι ἔσται ἡ διέξοδος τῶν ὁρίων ἀυτῶν ὁ ἰορδάνης, πόλεις ἑκκαίδεκα κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. ἅυτη ἡ κληρονομία φυλῆς ὑιῶν ἰσσάχαρ κατὰ δήμους, κὰι ἁι πόλεις κὰι ἁι ἐπαύλεις ἀυτῶν. καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος πέμπτος τῆ φυλῆ ὑιῶν ἀσὴρ κατὰ δήμους ἀυτῶν, κὰι ἐγενήθη τὰ ὅρια ἀυτῶν ἐλκὰθ κὰι ἀλὶ κὰι βεθὲν κὰι ἀχασὰφ, κὰι ἐλμέλεχ κὰι ἀμαὰδ κὰι μασάλ, κὰι συνάψει τῶ καρμήλω κατὰ θάλασσαν κὰι τῶ συὼρ κὰι λαβανάθ. ἐπιστρέψει ἀπ᾿ ἀνατολῶν ἡλίου κὰι βηθδαγών, κὰι συνάψει τῶ ζαβουλὼν κὰι ἐν γαιεφθαὴλ κατὰ βορρᾶν βηθαεμὲκ κὰι ναιήλ, κὰι ἐλεύσεται ἐις χοβὼλ ἀπὸ ἀριστερῶν, κὰι ἀχρὰν κὰι ῥοὼβ κὰι ἀμὼν κὰι καναῒ ἕως σιδῶνος τῆς μεγάλης. κὰι ἀναστρέψει τὰ ὅρια ἐις ῥαμὰ κὰι ἕως πόλεως ὀχυρώματος τῶν τυρίων,κὰι ἀναστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ ὠσά, κὰι ἔσται ἡ διέξοδος ἀυτοῦ ἡ θάλασσα, κὰι ἔσται ἀπὸ τοῦ σχοινίσματος ἀχαζὶβ κὰι ἀμμὰ κὰι ἀφὲκ κὰι ῥαόβ, πόλεις ἐικοσιδύο κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. ἅυτη ἡ κληρονομία φυλῆς ὑιωςν ἀσὴρ κατὰ δήμους ἀυτῶν, ἁι πόλεις ἀυτῶν κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῶν. κὰι ἐξῆλθε τῶ νεφθαλὶ ὁ κλῆρος ὁ ἕκτος τοῖς ὑιοῖς νεφθαλὶ κατὰ δήμους ἀυτῶν. κὰι ἐγενήθη τὰ ὅρια ἀυτῶν μεελὲφ κὰι ὠλὰν σεενανὶμ κὰι ἀδεμμὶ ἀννεκὲβ κὰι ἰαβνιὴλ ἕως λακούμ, κὰι ἐγενήθησαν ἁι διέξοδοι ἀυτῶν ὁ ἰορδάνης. κὰι ἐπιστρέψει τὰ ὅρια ἐις θάλασσαν ἀζνὼθ θαβώρ, κὰι διελεύσεται ἐκεῖθεν ἐις ἰκώκ, κὰι συνάψει τῶ ζαβουλὼν ἀπο νότου, κὰι ἀσσὴρ συνάψει κατὰ θάλασσαν, κὰι ἰούδα ὁ ἰορδάνης ἀπ᾿ ἀνατολῶν ἡλίου; κὰι ἁι πόλεις τειχήρεις τῶν τυρίων. τύρος κὰι ἀμμὰθ κὰι ῥακκὰθ κὰι χενερέθ, κὰι ἀδαμὶ κὰι ῥαμὰ κὰι ἀσὼρ κὰι κεδὲς κὰι ἀδραῒ κὰι πηγὴ ἀσὼρ κὰι ἰερών. κὰι μαγδαλιήλ, {ὧ}ρὰμ κὰι βηθανὰθ κὰι βηθσαμὶς πόλεις δέκα κὰι ἐννέα κὰι ἁι ἐπαύλεις ἀυτῶν. ἅυτη ἡ κληρονομία φυλῆς ὑιῶν νεφθαλί κατὰ συγγένειαν ἀυτῶν, κὰι ἁι πόλεις κὰι ἁι ἐπαύλεις ἀυτῶν. κὰι τῆ φυλῆ ὑιῶν δὰν κατὰ δήμους ἀυτῶν ἠξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ ἕβδομος, κὰι ἐγενήθη τὰ ὅρια κληρονομίας ἀυτῶν σαραὰ κὰι ἐσθαὸλ πόλις σαμὲς κὰι σααλαβὶν κὰι ἐλὼν κὰι ἰεθλὰ κὰι ἰαλών, κὰι θαμνὰ κὰι ἀκκαρών, κὰι ἐλθεκὼ κὰι γαβατθὼν κὰι βααλὼθ, κὰι ὀὺδ κὰι βανηβαρὰκ κὰι γεθρεμμών, κὰι ἀπὸ θαλάσσης ἱερακὼν κὰι ἡρεκκῶν ὅριον πλησίον ἰώππης. κὰι ἐξῆλθεν τὸ ὅριον ὑιῶν δὰν. κὰι ἐπορεύθησαν ὁι ὑιοὶ δὰν κὰι ἐπολέμησαν τὴν λεσέν, κὰι κατελάβοντο ἀυτήν, κὰι ἐπάταξαν ἀυτὴν ἐν στόματι μαχαίρας, κὰι κατεκληρονόμησαν ἀυτήν, κὰι κατώκησαν ἀυτήν, κὰι ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τῆ λεσὲν δάν, κατὰ τὸ οὄνομα δὰν τοῦ πατρὸς ἀυτῷν. ἅυτη ἡ κληρονομία φυλῆς ὑιῶν δὰν κατὰ συγγένειαν ἀυτῶν, ἁι πόλεις ἁῦται κὰι ἁι ἐπαύλεις ἀυτῶν. κὰι συνετέλεσαν τοῦ κληροδοτῆσαι τὴν γῆν ἐις τὰ ὅρια ἀυτῆς, κὰι ἔδωκαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ κλῆρον τῶ ἰησοῦ ὑιῶ ναυῆ ἐν ἀυτοῖς διὰ προστάγματος κυρίου. κὰι ἔδωκαν ἀυτῶ τὴν πολιν, ἣν ἠτήσατο θαμναθασαρὰ ἣ ἐστιν ἐν τῶ ὄρει ἐφραΐμ. κὰι ὠδοδόμησεν τὴν πόλιν κὰι ὤκει ἐν ἀυτῆ. ἁῦται ἁι διαιρέσεις ἃς κατεκληροδότησεν ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς κὰι ἰησοῦς ὁ τοῦ ναυῆ, κὰι ὁι ἄρχοντες τῶν πατριῶν ἐν ταῖς φυλαῖς τοῦ ἰραὴλ κατὰ κλήρους ἐν συλῶ, ἔναντι κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. κὰι ἐπορεύθησαν ἐμβατεῦσαι τὴν γῆν.

Chapter 20

Καὶ ἐλάλησε κύριος τῶ ἰησοῦ λέγων, λάλησον τοῖς ὑιοῖς ἰραὴλ λέγων, δότε ὑμῖν τὰς πόλεις τῶν φυγαδευτηρίων, ἃς ἐῖπα πρὸ σὑμᾶς διὰ μωυσῆ. φυγαδευτήριον τῶ φονευτῆ τῶ πατάξαντι ψυχὴν ἀκουσίως ἄνευ προνόιας. κὰι ἔσονται ὑμῖν ἁι πόλεις φυγαδευτήριον κὰι ὀυκ ἀποθανεῖται ὁ φονευτὴς ὑπὸ τοῦ ἀγχιστεύοντος τὸ ἁῖμα κὰι φεύξεται ἐις μίαν τῶν πόλεων τούτων, κὰι στήσεται ἐπὶ τὴν θύραν τῆς πύλης τῆς πόλεως, κὰι λαλήσει ἐν τοῖς ὠσὶν τῶν πρεσβυτέρων τῆς πόλεως ἐκείνης τοὺς λόγους ἀυτοῦ. κὰι ἐπιστρέψουσιν ἀυτὸν ἡ συναγωγὴ πρὸ σἀυτούς, κὰι δώσουσιν ἀυτῶ τόπον κὰι κατοικήσει μετ᾿ ἀυτῶν. κὰι ὅτε διώξη ὁ ἀγχιστεύων τὸ ἁῖμα ὀπίσω ἀυτοῦ κὰι ὀυ συγκλείσουσιν τὸν φονεύσαντα ἐν χειρὶ ἀυτοῦ, ὅτι ὀυκ ἐιδὼς ἐπάταξε τὸν πλησίον ἀυτοῦ, κὰι ὀυ μισῶν ἀυτὸς ἀυτὸν ἀπ᾿ ἐχθὲς κὰι τρίτης. κὰι κατοικήσει ἐν τῆ πόλει ἐκείνη ἕως στῆ κατὰ πρόσωπον τῆς συναγωγῆς ἐις κρίσιν ἕως ἀποθάνη ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, ὃς ἔσται ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις. τότε ἐπιστρέψει ὁ φονεὺς κὰι ἐλεύσεται πρὸς τὴν πύλην ἀυτοῦ κὰι πρὸς τὸν ὀῖκον ἀυτοῦ κὰι πρὸς τὴν πόλιν ὅθεν ἔφυγεν ἐκεῖθεν. κὰι διέστειλεν τὴν κεδὲς ἐν γῆ γαλιλαία ἐν τῶ ὄρει τῶ νεφθαλίμ, κὰι σιχὲμ ἐ{ν} τῶ ἐφραῒμ κὰι τὴν πόλιν ἀρβόκ, ἅυτη ἐστὶν χεβρὼν ἐν τῶ ὄρει τῶ ἰούδα κὰι ἐν τῶ πέραν τοῦ ἰορδάνου ἱεριχώ. ἀπ᾿ ἀνατολῶν ἔδωκεν τὴν βοσὼρ ἐν ἐρήμω ἐν τῶ πεδίω ἀπὸ τῆς φυλῆς ῥουβήν, κὰι τὴν ῥαμὼθ ἐν τῆ γαλαὰδ ἐκ τῆς φυλῆς γὰδ, κὰι τὴν γωλὰν ἐν τῆ βασανίτιδι ἐκ τῇς φυλῆς μανασσῆ. ἁῦται ἧσαν ἁι πόλεις ἁι ἐπίκλητοι τοῖς πᾶσιν ὑιοῖς ἰσραὴλ κὰι τῶ προσηλύτω τῶ προσκειμένω ἐν ἀυτοῖς καταφυγεῖν ἐκεῖ παντί παίοντι ψυχὴν ἀκουσίως, ἵνα μὴ ἁποθάνη ἐν χειρὶ τοῦ ἀγχιστεύοντος τὸ ἁῖμα ἕως ἂν καταστῆ ἐναντίον τῆς συναγωγῆς ἐν κρίσει.

Chapter 21

Καὶ προσήλθοσαν ὁι ἀρχιπατριῶται τῶν ὑιῶν λευὶ πρὸς ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα κὰι πρὸς ἰησοῦν τὸν τοῦ ναυῆ κὰι πρὸς τοὺς ἀρχιφύλους πατριῶν ἐκ τῶν φυλῶν τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, κὰι ἐῖπαν πρὸ σἀυτοὺς ἐν συλὼ ἐν γῆ χαναὰν λέγοντες, κύιρος ἐνετείλατο ἐν χειρί μωησῆ δοῦναι ἡμῖν πόλεις κατοικεῖν κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῶν τοῖς κτήνεσιν ἡμῶν. κὰι ἔδωκαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ τοῖς λευίταις ἐν τῶ κατακληρονομεῖν ἀυτοὺς διὰ προστάγματος κυρίου τὰς πόλεις ταύτας κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῶν. κὰι ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος τῶ δήμω καάθ, κὰι ἐγένετο τοῖς ὑιοῖς ἀαρὼν τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς λευίταις ἀπὸ φυλῆς ἰούδα κὰι ἀπὸ φυλῆς συμεὼν κὰι ἀπὸ φυλῆς βενιαμίν κληρωτὶ πόλεις τρεισκαίδεκα. κὰι τοῖς ὑιοῖς καὰθ τοῖς καταλελειμμένοις ἐκ τῆς συγγενείας φυλῆς ἐφραῒμ κὰι ἐκ τῆς φυλῆς δὰν κὰι ἀπὸ ἡμίσους φυλῆς μανασσῆ κληρωτὶ πόλεις δέκα. κὰι τοῖς ὑιοῖς γερσὼν ἀπὸ τῆς συγγενείας φυλῆς ἰσσάχαρ κὰι ἀπὸ τῆς φυλῆς ἀσὴρ κὰι ἀπο τῆς φυλῆς νεφθαλὶμ κὰι ἀπὸ τους ἡμίσους φυλῆς μανασσῆ ἐν τῶ βασὰν κληρωτὶ πόλεις τρεισκαίδεκα. κὰι τοῖς ὑιοῖς μεραρὶ κατὰ δήμους ἀυτῶν ἀπὸ φυλῆς ῥουβὴν κὰι ἀπὸ φυλῆς γὰδ κὰι ἀπὸ τῆς φυλῆς ζαβουλὼν κληρωτὶ πόλεις δώδεκα. κὰι ἔδωκαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ τοῖς λευίταις τὰς πόλεις ταύτας κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῶν ὃν τορ´πον ἐνετείλατο κύριος τῶ μωυσῆ κληρωτί. κὰι ἔδωκεν ἡφυλὴ ὑιῶν ἰούδα κὰι ἡ φυλὴ συμεὼν τὰς πόλεις ταύτας, κὰι ἀπεκλήθησαν ἐν ὀνόματι. κὰι ἐγένοντο τοῖς ὑιοῖς ἀαρὼν ἀπὸ τοῦ δήμου τοῦ καὰθ τῶν ὑιῶν λευί, ὅτι τούτοις ἐγενήθη ὁ κλῆρος πρῶτος. κὰι ἔδωκαν ἀυτοῖς τὴν καριὰθ ἀρβὼκ μητρόπολιν τῶν ἐνάκ, ἅυτη ἐστὶ χεβρὼν ἐν τῶ ὄρει ἰούδα. τὰ δὲ περισπόρια ἀυτῆς κύκλω ἀυτῆς κὰι τοὺς ἀγροὺς τῆς πόλεως κὰι τὰς κώμας ἀυτῆς ἔδωκεν ἰησοῦς τῶ χαλὲβ ὑιῶ ἰεφωνὴ ἐν κατασχέσει ἀυτοῦ. κὰι τοῖς ὑιοῖς ἀαρὼν τοῦ ἱερέως ἔδωκεν τὴν πόλιν φυγαδευτηρίων τῶ φονεύσαντι τὴν χεβρὼν κὰι τὰ ἀφωρισμένα σὺν ἀυτῆ, κὰι τὴν λεβνὰ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι τὴν ἰέθερ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι τὴν ἰσθιμὼ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι τὴν ἡλὼν κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι τὴν δαβὶρ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι τήν ἀΐν κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι τὴν ἰεπτὰ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ. κὰι βεθσαμὲς κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, πόλεις ἐννέα παρὰ τῶν δύο φυλῶν τούτων. κὰι παρὰ τῆς φυλῆς βενιαμὶν τὴν γαβαὼν κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι γαβὲ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι ἀναθὼθ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι τὴν ἐλμὼν κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, πόλεις τέσσαρες. πᾶσαι ἁι πόλεις ὑιῶν ἀαρὼν τῶν ἱερέων τρεισκαίδεκα πόλεις κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῶν. κὰι τοῖς δήμοις ὑιῶν καὰθ τοιςς λευίταις καταλελειμμένοις ἁπὸ τῶν ὑιῶν καάθ. κὰι ἐγένηθη ἡ πόλις τῶν ὁρίων ἀυτῶν ἀπὸ φυλῆς ἐφραΐμ, κὰι ἔδωκαν ἀυτοῖς τὴν πόλιν τοῦ φυγαδευτηρίου τὴν τοῦ φονεύοντος, τὴν συχὲμ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ ἐν τῶ ὄρει ἐφραΐμ, κὰι γαζερὰ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι τὴν καβσὲμ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι βαιθορὸν κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, πόλεις τέσσαρες.λ κὰι ἐκ τῆς φυλῆς δὰν τὴν ἐλθεκὰ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι τὴν γεβθὼν κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι τὴν ἀϊλὼν κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι τὴν γὲθ ῥεμμὼν κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, πόλεις τέσσαρες. κὰι ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς μανασσῆ τὴν θαανὰχ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸ σἀυτῆ, κὰι τὴν γεθρεμμὼν κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, πόλεις δύο. πᾶσαι πόλεις δέκα κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυταῖς τοῖς δήμοις ὑιῶν καὰθ τοῖς ὑπολελειμμένοις. κὰι τοῖς ὑιοῖς γηρσὼν τοῖς συγγενέσιν τοῖς λευίταις ἐκ τοῦ ἡμίσους φυλῆς μανασσῆ τὰς πόλεις τὰς ἀφωρισμένας τοῖς φονεύσασιν, τὴν γωλὰν ἐν τῆ βασανίτιδι κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸ σἀυτῆ, κὰι τὴν βεεσθερὰ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, πόλεις δύο. κὰι ἐκ τῆς φυλῆς ἰσσάχαρ τὴν κεσιὼν κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, τὴν δαβρὰθ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι τὴν ἱερμὼθ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι πηγὴν γραμμάτων κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, πόλεις τέσσαρες. κὰι ἐκ τῆς φυλῆς ἀσὴρ τὴν μισαλὰ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι ἀβδὼν κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι χαλκὰθ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι ῥοὼβ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, πόλεις τέσσαρες. κὰι ἐκ τῆς φυλῆς νεφθαλί τὰς πόλεις τὰς ἀφωρισμένας τῶ φονεύσαντι κὰι τὴν κεδὲς ἐν τῆ γαλιλαία κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῇ,κὰι τὴν ἀμαθ δὼρ κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῆ, κὰι τὴν καρθὰν κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυτῇ, πόλεις τρεῖς. πᾶσαι ἁι πόλεις τοῦ γηρσὼν κατὰ δήμους ἀυτῶν τρεισκαίδεκα πόλεις κὰι τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς ἀυταῖς. κὰι τῶ δήμω ὑιωςν μεραρὶ τοῖς λευίταις τοῖς λοιποῖς ἐκ τῆς φυλῆς ὑιῶν ζαβουλών τὴν ἰεκνὰμ κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῆς, κὰι τὴν καριθὰ κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῆς, κὰι τὴν δαμνὰ κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῆς, κὰι τὴν νααλὼλ κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῆς, πόλεις τέσσαρες. κὰι πόλεις τοῦ ἰορδάνου τὴν ἱεριχὼ ἐκ τῆς φυλῆς ῥουβήν, τὴν πόλιν τὸ φυγαδευτήριον τοῦ φονεύσαντος τὴν βοσὼρ κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῆς, κὰι τὴν ἰαζὴρ κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῆς, κὰι τὴν κεδσὼν κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῆς, κὰι τὴν μαφὰ κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῆς, τέσσαρες πόλεις. κὰι ἀπὸ τῆς φυλῆς γὰδ τὴν πόλιν τοῦ φυγαδευτηρίου τοῦ φονεύσαντος τὴν ῥαμὼθ ἐν τῆ γαλαὰδ κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῆς, κὰι τὴν μαανὲμ κὰι τα περισπόρια ἀυτῆς κὰι τὴν ἐσεβὼν κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῆς, κὰι τὴν ἰαζὴρ κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῆς, πᾶσαι ἁι πόλεις τέσσαρες. πᾶσαι πόλεις τοῖς ὑιοῖς μεραρί κατὰ δήμους ἀυτῶν τῶν καταλελειμμένων ἀπὸ τῆς φυλῆς τῆς λευί. κὰι ἐγενήθη τὰ ὅρια ἀυτῶν πόλεις δώδεκα. πᾶσαι πόλεις τῶν λευϊ τῶν ἐν μέσω κατασχέσεως ὑιῶν ἰσρηὰλ πόλεις τεσσαρακονταοκτὼ κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῶν. κύκλω τῶν πόλεων τούτων πόλεις κὰι πόλεις κὰι τὰ περισπόρια ἀυτῶν κύκλω τῶν πόλεων. ὅυτως πάσαις ταῖς πόλεσι ταύταις. κὰι ἔδωκεν κύριος τῶ ἰσραὴλ πᾶσαν τὴν γῆν ἣν ὤμοσεν δοῦναι τοῖς πατράσιν ἀυτῶν, κὰι κατεκληρονόμησαν ἀυτήν, κὰι κατώκησαν ἐν ἀυτῆ, κὰι κατέπαυσεν ἀυτοὺς κύριος κυκλόθεν καθότι ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ἀυτῶν. ὀυκ ἀνέστη ὀυδεὶς κατενώπιων ἀυτῶν ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν ἀυτῶν, πάντας τοὺς ἐχθροὺς ἀυτῶν παρέδωκε κύριος ἐις τὰς χεῖρας ἀυτῶν. ὀυ διέπεσεν ῥῆμα ἀπὸ πάντων τῶν ῥημάτων τῶν καλῶν ὧν ἐλάλησεν κύριος τοῖς ὑιοῖς ἰσραὴλ πάντα παρεγένετο.

Chapter 22

Τότε συνεκάλεσεν ἰησοῦς τοὺς ὑιοὺς ῥουβὴν κὰι τοὺς ὑιοὺς γὰδ κὰι τὸ ἥμισυ φυλῆς μανασσῆ, κὰι ἐῖπεν ἀυτοῖς, ὑμεῖς ἀκηκόατε σύμπαντα ὅσα ἐνετείλατο ὑμῖν μωυσῆς ὁ παῖς κυιρ´ου, κὰι ἐπηκούσατε τῆς φωνῆς μου κατὰ πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν, κὰι ὀυκ ἐγκαταλελοίπατε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ταύτας τὰς ἡμέρας κὰι πλείους ἕως ἡμέρας τῆς σήμερον ἐφυλάξασθε τὴν ἐν τολὴν κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν. νῦν δὲ κατέπαυσεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν ὃν τρόπον ἐῖπεν ἀυτοῖς. νῦν ὀῦν ἀποστραφέντες ἀπέλθετε ἐις τοὺς ὄικους ὑμῶν κὰι ἐις τὴν γῆν τῇς κατασχέσεως ὑμῶν, ἣν ἔδωκεν ὑμῖν μωυσῆς δοῦλος κυρίου ἐν τῶ περ´αν τοῦ ἰορδάνου, ἀλλὰ φυλλάξασθε σφόδρα ποιεῖν τὰς ἐντολὰς κὰι τὸν νόμον ὃν ἐνετείλατο ὑμῖν μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου, ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν κὰι πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἀυτοῦ, φυλάσσεσθαι τὰς ἐντολὰς ἀυτοῦ, κὰι προστίθεσθαι ἀυτῶ, κὰι λατρεύειν ἀυτῶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ὑμῶν κὰι ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὑμῶν. κὰι ἐυλόγησεν ἀυτοὺς ἰησοῦς, κὰι ἐξαπέστειλεν ἀυτοὺς, κὰι ἐπορεύθησαν ἐις τοὺς ὄικους ἀυτῶν. κὰι τοῖς ἡμίσεσιν φυλῆς μανασσῆ ἔδωκεν μωυσῆς ἐν τῆ βασανίτιδι, κὰι τοῖς ἡμίσεσιν ἔδωκεν ἰησοῦς μετὰ τῶν ἀδελφῶν ἀυτῶν πέραν τοῦ ἰορδάνου κατὰ θάλασσαν. κὰι ἡνίκα ἐξαπέστειλεν ἀυτοὺς ἰησοῦς ἐις τοὺς ὄικους ἀυτῶν, κὰι ἐυλόγησεν ἀυτοὺς λέγων, ἐν χρήμασι πολλοῖς ἀπήλθοσαν ἐις τοὺς ὄικους ἀυτῶν, κὰι κτήνη πολλὰ σφόδρα κὰι ἀργύριον κὰι χρυσίον κὰι χαλκὸν κὰι σίδηρον κὰι ἱματισμὸν πολὺν σφόδρα διείλαντο τὴν προνομὴν τῶν ἐχθρῶν ἀυτῶν μετὰ τῶν ἀδελφῶν ἀυτῶν. κὰι ἀπέστρεψαν κὰι ἐπορεύθησαν ὁι ὑιοὶ ῥουβὴν κὰι ὑιοὶ γὰδ κὰι τὸ ἥμισυ φυλῆς μανασσῆ ἀπὸ τῶν ὑιῶν ἰσραὴλ ἐκ συλὼ ἐν γῆ χαναὰν ἀπελθεῖν ἐις τὴν γῆν γαλαὰδ ἐις γῆν κατασχέσεως ἀυτῶν, ἣν ἐκληρονόμησαν ἀυτὴν διὰ προστάγματος κυρίου ἐν χειρὶ μωυσῆ. κὰι ἤλθοσαν ἐις γαληλὼθ τοῦ ἰορδάνου ἥ ἐστιν ἐν γῆ χαναάν, κὰι ὠκοδόμησαν ὁι ὑιοὶ ῥουβὴν κὰι ὁι ὑιοὶ γὰδ κὰι τὸ ἥμισυ φυλῆς μανασσῆ ἐκεῖ βωμὸν ἐπὶ τοῦ ἰορδάνου βωμὸν μέγαν τοῦ ἰδεῖν. κὰι ἤκουσαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ λεγόντων, ἰδοὺ ὠκοδόμησαν ὁι ὑιοὶ ῥουβὴν κὰι῾ι ὑιοὶ γὰδ κὰι τὸ ἥμισυ φυλῆς μανασσῆ βωμὸν ἐφ᾿ ὅριον γῆς χαναὰν ἐπὶ τοῦ γαλαὰδ ἰορδάνου ἐν τῶ πέραν ὑιῶν ἰσραὴλ. κὰι ἤκουσαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ κὰι συνηθροίσθησαν πάντες ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ἐις συλὼ ὥστε ἀναβάντας ἀυτοὺς ἐκπολεμῆσαι.κὰι ἀπέστειλαν ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ πρὸς τοὺς ὑιοὺς ῥουβὴν κὰι πρὸς τοὺς ὑιοὺς γὰδ κὰι πρὸς τὸ ἥμισυ φυλῆς μανασσῆ ἐις τὴν γῆν γαλαὰδ τόντε φινεὲς ὑιὸν ἐλεάζαρ ὑιοῦ ἀαρὼν τοῦ ἱερέως, κὰι δέκα τῶν ἀρχόντων τῶν μετ᾿ ἀυτοῦ, ἄρχων ἑῖς ἀπὸ ὄικου πατριᾶς ἀπὸ πασῶν τῶν φυλῶν ἰσραὴλ ἄνδρες ἄρχοντες ὄικων πατριῶν ἐισὶν χιλίαρχοι ἰσραήλ. κὰι παρεγένεοντο πρὸς τοὺς ὑιοὺς ῥουβὴν κὰι πρὸς τοὺς ὑιοὺς γὰδ κὰι πρὸς τοὺς ἥμισυ φυλῆς μανασσῆ ἐις γῆν γαλαάδ,κὰι ἐλάλησαν πρὸς ἀυτοὺς λέγοντες, τὰδε λέγει πᾶσα ἡ συναγωγὴ κυρίου, τίς ἡ πλημμέλεια ἅυτη, ἣν ἐπλημμελήσατε ἔναντι θεοῦ ἰσραὴλ ἀποστραφῆναι σήμερον ἀπὸ ὄπισθεν κυρίου ὀικοδομήσαντες ἑαυτοῖς βωμὸν, ἀποστάτας γενέσθαι ὑμᾶς σήμερον ἀπὸ κυρίου; μὴ μικρὸν ὑμῖν τὸ ἁμάρτημα φογώρ, ὅτι ὀυκ ἐκαθαρίσθημεν ἀπ᾿ ἀυτοῦ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, κὰι ἐγενήθη ἑ πληγὴ ἐν τῆ συναγωγῆ κυρίου. κὰι ὑμεῖς ἀπεστράφητε σήμερον ἀπὸ κυρίου, κὰι ἄυριον ἐπὶ πάντα ἰσρηὰλ ἔσται ὀργή. κὰι νῦν ἐι μικρὰ ἡ γῆ τῆς κατασχέσεως ὑμῶν, διάβητε ἐις τὴν γῆν τῆς κατασχέσεως κυρίου, ὅπου κατασκηνοῖ ἐκεῖ ἡ σκηνὴ κυρίου. κὰι κατακληρονομήσατε ἐν ἡμῖν, κὰι ἀπὸ κυρίου μὴ ἀποστάται γενήθητε; κὰι ἀπὸ ἡμῶν μὴ ἀποστῆτε διὰ τὸ ὀικοδομῆσαι ὑμᾶς βωμὸν ἔξω τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν. ὀυκ ἰδοὺ ἄχαρ ὁ τοῦ ζαρὰ πλημμέλειαν ἐπλημμέλησεν ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος, κὰι ἐπὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ἐγενήθη ὀργή; κὰι ὁῦτος ἑῖς μόνος, μὴ ὁῦτος μόνος ἀπέθανεν ἐν τῆ ἁμαρτία ἀυτοῦ. κὰι ἀπεκρίθησαν ὁι ὑιοὶ ῥουβὴν κὰι ὁι ὑιοὶ γὰδ κὰι τὸ ἥμισυ φυλῆς μανασσῆ, κὰι ἐλάλησαν τοῖς χιλιάρχοις ἰσραὴλ λέγοντες, ὁ θεὸς ὁ θεὸς κύριός ἐστι, κὰι ὁ θεὸς ὁ θεὸς κύριος ἀυτὸς ὀῖδεν, κὰι ἰσραὴλ ἀυτὸς γνώσεται ἐι ἐν ἀποστασία ἐπλημμελήσαμεν ἔναντι κυρίου, μὴ ῥύσεται ἡμᾶς ἐν τῆ ἡμέρα ταύτη, κὰι ἐι ὠκοδομήσαμεν ἁυτοῖς βωμὸν ὥστε ἀποστῆναι ἀπὸ κυρίου, ἢ ὥστε ἀναβιβάσαι ἐπ᾿ ἀυτοῦ θυσίαν ὁλοκαυτωμάτων, ἢ ὥστε ποιῆσαι ἐπ᾿ ἀυτοῦ θυσίαν σωτηρίου, κύριος ἀυτὸς ἐκζητήση. ἀλλ᾿ ἕνεκεν ἐυλαβείας ῥήματος ἐποιήσαμεν τοῦτο λέγοντες, ἵνα μὴ ἄυριον ἔιπωσιν τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖς τέκνοις ἡμῶν λέγοντες, τί ὑμῖν κὰι κυρίω τῷ θεῶ ἰσραήλ; κὰι ὄρια ἔθηκεν κύριος ἀναμέσον ἡμῶν κὰι ὑμῶν ὁι ὑιοὶ ῥουβὴν κὰι ὁι ὑιοὶ γὰδ τὸν ἰορδάνην, κὰι ὀυκ ἔστιν ὑμῖν μερὶς κυρίου, κὰι ἀπαλλοτριώσουσιν ὁι ὑιοὶ ὑμῶν τοὺς ὑιοὺς ἡμῶν, ἵνα μὴ σέβωνται κύριον. και ἔιπαμεν ποιῆσαι ὅυτως τοῦ ὀικοδομῆσαι τὸν βωμὸν τοῦτον ὀυχ ἕνεκεν καρπωμάτων ὀυδ᾿ ἕνεκεν θυσιῶν, ἀλ᾿ ἵνα ἦ μαρτύριον τοῦτο ἀναμέσον ἡμῶν κὰι ἀναμέσον ὑμῶν κὰι ἀναμέσον τῶν γενεῶν ἡμῶν μεθ᾿ ἡμᾶς τοῦ λατρεύειν τὴν λατρείαν κυρίου ἐναντίον ἀυτοῦ ἐν τοῖς καρπώμασιν ἡμῶν κὰι ἐν ταῖς θυσίασι ἡμῶν κὰι ἐν ταῖς θυσίαις τῶν σωτηρίων ἡμῶν. κὰι ὀυκ ἐροῦσιν τὰ τέκνα ὑμῶν ἄυριον τοῖς τέκνοις ἡμῶν, ὀυκ ἔστιν ὑμῖν μερὶς κυρίου. κὰι ἔιπαμεν ἐὰν γένηταί ποτε και λαλήσουσιν πρὸς ἡμᾶς ἢ ταῖς γενεαῖς ἡμῶν ἄυριον, κὰι ἐροῦμεν, ἴδετε ὁμοίωμα τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου, ὃ ἐποίησαν ὁι πατέρες ἡμῶν ὀυχ᾿ ἕνεκεν καρπωμάτων ὀυδ᾿ ἕνεκεν θυσιῶν, ἀλλὰμαρ τύριόν ἐστιν ἀναμέσον ὑμῶν κὰι ἀναμέσον ἡμῶν κὰι ἀναμέσον τῶν ὑιῶν ἡμῶν. μὴ γένοιτο ὀῦν ἡμᾶς ἀποστῆναι ἀπὸ κυρίου ὥστε ἀποστραφῆναι ἐν ταῖς σήμερον ἡμέραις ἀπὸ κυρίου, ὥστε ὀικοδομῆσαι ἡμᾶς θυσιαστήριον τοῖς καρπώμασιν κὰι ταῖς θυσίαις κὰι τῆ θυσία τοῦ σωτηρίου, πλὴν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν, ὅ ἐστιν ἐναντίον τῆς σκηνῆς ἀυτοῦ. κὰι ἤκουσεν φινεὲς ὁ ἱερεὺς κὰι πάντες ὁι ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς κὰι ὁι χιλίαρχοι ἰσραὴλ ὃι ἦσαν μετ᾿ ἀυτοῦ, τοὺς λόγους ὃυς ἐλάλησαν ὁι ὑιοὶ ῥουβὴν κὰι ὁι ὑιοὶ γὰδ κὰι ὁι ὑιοὶ μανασσῆ,κὰι ἤρεσεν ἀυτοῖς. κὰι ἐῖπεν φινεὲς ὑιὸς ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς τοῖς ὑοῖς ῥουβὴν κὰι τοῖς ὑιοῖς γὰδ κὰι τοῖς ὑιοῖς μανασσῆ, σήμερον ἐγνώκαμεν ὅτι μεθ᾿ ἡμῶν κύριος διότι ὀυκ ἐπλημμελήσατε ἐναντίον κυρίου πλημμέλειαν ταύτην, κὰι ὅτι ἐρρύσασθε τοὺς ὑιοὺς ἰσραὴλ ἐκ χειρὸς κυρίου. κὰι ἀπέστρεψεν φινεὲς ὑιὸς ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς κὰι ὁι ἄρχοντες ἀπὸ τῶν ὑιῶν ῥουβὴν κὰι ἀπὸ τῶν ὑιῶν γὰδ ἐκ τῆς γαλαὰδ ἐις γῆν χαναὰν πρὸς τοὺς ὑιοὺς ἰσραήλ, κὰι ἀπεκρίθησαν ἀυτοῖς τοὺς λόγους, κὰι ἤρεσεν ὁ λόγος τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ. κὰι ἐυλόγησαν τὸν θεὸν ὑιῶν ἰσραὴλ κὰι ὀυκ ἔτι ἐῖπαν ἀναβῆναι πρὸς ἀυτοὺς ἐις πόλεμον ἐξολοθρεῦσαι τὴν γῆν τῶν ὑιῶν ῥουβὴν κὰι τῶν ὑιῶν γὰδ ἣν κατώκησαν ἐπ᾿ ἀυτῇς. κὰι ἐπωνόμασαν τῷ ῥουβὴν κὰι τῶ γὰδ τὸν βωμόν, κὰι ἐῖπαν ὅτι μαρτύριόν ἐστιν ἀναμέσον ἀυτῶν, ὅτι κύριος ἀυτὸς ὁ θεὸς ἀυτῶν ἐστίν.

Chapter 23

Καὶ ἐγένετο μεθ᾿ ἡμέρας πλείους μετὰ τὸ καταπαῦσαι κύριον τὸν θεὸν ἰσραὴλ ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν ἀυτοῦ κυκλόθεν. κὰι ἰησοῦς πρεσβύτερος προβεβηκὼς ταῖς ἡμέραις, κὰι συνεκάλεσεν ἰησοῦς πάντας ὑιοὺς ἰσρηὰλ κὰι τὴν γερουσίαν ἀυτῶν κὰι τοὺς ἄρχοντας ἀυτῶν κὰι τοὺς δικαστὰς ἀυτῶν κὰι τοὺς γραμματεῖς ἀυτῶν,κὰι ἐῖπεν πρὸς ἀυτούς, ἐγὼ γεγήρακα κὰι προβέβηκα ταῖς ἡμέραις, ὑμεῖς δὲ ἑωράκατε σύμπαντα ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν τούτοις ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, ὅτι κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἀυτὸς ὁ ἐκπολεμήσας ὑμῖν, ἴδετε ὅπερ ἐῖπα, ἐπέρριφα ὑμῖν ἔθνη τὰ καταλελειμμένα ὑμῖν ταῦτα ἐν τοῖς κλήροις ἐις τὰς φυλὰς ὑμῶν ἀπὸ τοῦ ἰορδάνου, πάντα τὰ ἔθνη ἐξωλόθρευσα. κὰι ἀπὸ τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης ὁριεῖ ἐπὶ δυσμὰς ἡλίου. κύριος δὲ ὁ θεὸς ὑμῶν ὁῦτος ἐξολοθρεύσει ἀυτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, κὰι ἐξολοθρεύσει ἀυτοὺς ἀπὸ προσώπου σου, κὰι κατακληρονομήσετε τὴν γῆν ἀυτῶν, καθὰ ἐλάλησεν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὑμῖν. κατισχύσατε ὀῦν σφόδρα φυλάσσειν κὰι ποιεῖν σύμπαντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῶ βιβλίω τοῦ νόμου μωυσῆ, ἵνα μὴ ἐκκλινεῖτε ἀπ᾿ ἀυτοῦ ἐις δεξιὰ ἢ ἐις ἀυώνυμα, ὅπως μὴ ἐισέλθητε ἐις τὰ ἔθνη τὰ καταλελειμμένα ταῦτα μεθ᾿ ὑμωςν, κὰι τὰ ὀνόματα τῶν θεῶν ἀυτῶν ὀυκ ὀνομασθήσεται ἐν ὑμῖν. κὰι ὀυκ ὀμῆσθε ὀυδὲ μὴ λατρεύσητε, ὀυδὲ μὴ προσκυνήσητε ἀυτούς, ἀλλὰ κυρίω τῶ θεῶ ὑμῶν προσκολληθήσεσθε, καθάπερ ἐποιήσατε ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. κὰι ἐξολοθρεύσει ἀυτοὺς κύριος ἀπὸ προσώπου ἡμῶν ἔθνη μεγάλα κὰι ἰσχυρά, κὰι ὑμῖν ὀυδεὶς ἀντέστη κατενώπιον ὑμῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ἀνὴρ ἑῖς ὑμωςν ἐδίωξεν χιλίους, ὅτι κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἀυτὸς ἐξεπολέμει ὑμῖν, καθάπερ ἐῖπεν ὑμῖν. κὰι φυλάξεσθε σφόδρα ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν τοῦ ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν. ἐὰν γὰρ ἀποστραφῆτε κὰι προστεθῆτε τοῖς ὑπολειφθεῖσιν ἔθνεσιν τούτοις μεθ᾿ ὑμῶν κὰι ἐπιγαμίας ποιήσησθε πρὸς ἀυτοὺς κὰι συγκαταμιγῆτε ἀυτοῖς, κὰι ἀυτοὶ ὑμῖν, γνώσει γινώσκεσθε ὅτι ὀυ μὴ προσθῆ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐξολοθρεῦσαι τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου ὑμῶν. κὰι ἔσονται ὑμῖν ἐις παγίδας κὰι ἐις σκάνδαλα κὰι ἐις ἥλους ἐν ταῖς πτέρναις ὑμῶν κὰι ἐις βολίδας ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν ἕως ἂν ἀπολεῖσθαι ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς ταύτης, ἧς ἔδωκεν ὑμῖν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν. ἐγὼ δὲ ἀποτρέχω σήμερον τὴν ὁδὸν καθὰ κὰι πάντες ὁι ἐπὶ τῆς γῆς. κὰι γνώσεσθε ἐν ὅλη τῆ καρδία ὑμῶν κὰι ἐν ὅλη τῆ ψυχῆ ὑμῶν διότι ὀυ διέπεσεν λόγος ἑῖς ἀπὸ πάντων τῶν λόγων τῶν ἀγαθῶν ὧν ἐῖπεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν πρὸς ἡμᾶς, πάντα τὰ ἀνήκοντα ὑμῖν. ὀυ διεφώνησεν ἐξ ἀυτῶν ῥῆμα ἕν. κὰι ἔσται ὃν τρόπον ἥκει ἐφ᾿ ὑμᾶς πάντα τὰ ῥήματα τὰ καλὰ ἃ ἐλάλησεν κύριος ὁ θεὸ σὑμῶν ἐφ᾿ ὑμᾶς, ὅυτως ἐπάξει κύριος ἐφ᾿ ὑμᾶς πάντα τὰ ῥήματα τὰ πονηρά, ἕως ἐξολοθρεύση ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς ταύτης, ἧς ἔδωκεν ὑμῖν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, ἐν τῶ παραβῆναι ὑμᾶς τὴν διαθήκην κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἣν ἐνετείλατο ὑμῖν, κὰι πορευθέντες λατρεύσετε θεοῖς ἑτέροις κὰι προσκυνήσετε ἀυτοῖς, κὰι ὀργισθήσεται θυμῶ κύριος ἐν ὑμῖν κὰι ἀπολεῖσθε τοτάχος ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς ἔδωκεν ὑμῖν κύριος.

Chapter 24

Καὶ συνήγαγεν ἰησοῦς πάσας τὰς φυλὰς ἰσραὴλ ἐις συχὲμ, κὰι συνεκάλεσεν τοὺς πρεσβυτέρους ἰσραὴλ καὶ τοὺς ἄρχοντας ἀυτῶν καὶ τοὺς δικαστὰς ἀυτῶν καὶ τοὺς γραμματεῖς ἀυτῶν, καὶ ἔστησαν ἀπέναντι τοῦ θεοῦ. καὶ ἐῖπεν ἰησοῦς πρὸς πάντα τὸν λαόν, τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς ἰσραήλ, πέραν τοῦ ποταμοῦ κατώκησαν ὁι πατέρες ὑμῶν τοαπαρχῆς, θάρα ὁ πατὴρ ἁβραὰμ καὶ ὁ πατὴρ ναχώρ, καὶ ἐλάτρευσαν θεοῖς ἑτέροις, καὶ ἔλαβον τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἁβραὰμ ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ ὡδήγησα ἀυτὸν ἐν πάση τῆ γῆ χαναάν, καὶ ἐπλήθυνα τὸ σπέρμα ἀυτοῦ, καὶ ἔδωκα ἀυτῶ τὸν ἰσαάκ. κὰι ἔδωκα τῶ ἰσαὰκ τὸν ἰακὼβ καὶ τὸν ἠσαῦ. καὶ ἔδωκα τῷ ἠσαῦ τὸ ὄρος τὸ σηὶρ κληρονομίαν ἀυτῶ, κὰι ἰακὼβ κὰι ὁι ὑιοὶ ἀυτοῦ κατέβησαν ἐις ἀίγυπτον κὰι ἀπέστειλα μωυσῆν κὰι ἀαρὼν κὰι ἐπάταξεν τὴν ἄιγυπτον ἐν ὁῖς ἐποίησεν ἐν ἀυτοῖς. κὰι μετὰ ταῦτα ἐξήγαγεν ὑμᾶς,κὰι ἐξήγαγεν τοὺς πατέρας ὑμῶν ἐξ ἀιγύπτου. κὰι ἐισήλθετε ἐις τὴν θάλασσαν, κὰι κατεδίωξαν ὁι ἀιγύπτιοι ὀπίσω τῶν πατέρων ὑμῶν ἐν ἅρμασι κὰι ἐν ἵπποις ἐις τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθράν. κὰι ἐβοήσαμεν πρὸς κυρίου, κὰι ἔδωκεν νεφέλην κὰι γνόφον ἀναμέσον ὑμῶν κὰι ἀναμέσον τῶν ἀιγυπτίων, κὰι ἐπήγαγεν ἐπ᾿ ἀυτοὺς τὴν θάλασσαν κὰι ἐκάλυψεν ἀυτούς. κὰι ἴδοσαν ὁι ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὅσα ἐποίησεν κύριος ἐν γῆ ἀιγύπτου. κὰι ἦ τε ἐν τῆ ἐρήμω ἡμέρας πλείους. κὰι ἤγαγεν ὑμᾶς ἐις γῆν ἀμορραίων τῶν κατοικούντων πέραν τοῦ ἰορδάνου κὰι παρετάξαντο ὑμῖν, κὰι παρέδωκεν ἀυτοὺς κύριος ἐις τὰς χεῖρας ὑμῶν. κὰι κατεκληρονομήσατε τὴν γῆν ἀυτῶν, κὰι ἐξωλοθρεύσατε ἀυτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν. κὰι ἀνέστη βαλὰκ ὁ τοῦ σεπφὼρ βασιλεὺς μωὰβ κὰι παρετάξατο τῶ ἰσραήλ, κὰι ἀποστείλας ἐκάλεσεν τὸν βαλαὰμ ὑιὸν βεὼρ ἀρᾶσθαι ὑμῖν. κὰι ὀυκ ἠθελησεν κύριος ὁ θεός σου ἀπολέσαι σε, κὰι ἐυλογίαις ἐυλόγησεν ὑμᾶς, κὰι ἐξείλατο ὑμᾶς ἐκ χειρῶν ἀυτῶν, κὰι διέβητε τὸν ἰορδάνην κὰι παρεγενήθητε ἐις ἱεριχώ, κὰι ἐπολέμησαν πρὸς ὑμᾶς ὁι κατοικοῦντες ἱεριχὼ ὁ ἀμορραῖος κὰι ὁ φερεζαῖος κὰι ὁ χαναναῖος κὰι ὁ χεπταῖος κὰι ὁ γεργεσαῖος κὰι ὁ ἐυαῖος κὰι ὁ ἰεβουσαῖος κὰι παρέδωκεν ἀυτοὺς ἐις τὰς χεῖρας ὑμῶν. κὰι ἐξαπέστειλεν προτέραν ὑμῶν τὴν σφηκίαν, κὰι ἐξέβαλεν ἀυτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν δύο βασιλεῖς τῶν ἀμορραίων ὀυκ ἐν τῆ ῥομφαία σου ὀυδὲ ἐν τῶ τόξω σου. κὰι ἔδωκεν ὑμῖν γῆν ἐφ᾿ ἣν ὀυκ ἐκοπιάσατε ἐπ᾿ ἀυτήν, κὰι πόλεις ἃς ὀυκ ὠκοδομήσατε, κὰι κατωκίσθητε ἐπ᾿ ἀυταῖς, κὰι ἀμπελῶνας κὰι ἐλαιῶνας ὃυς ὀυ κατεφυτεύσατε ὑμεῖς ἔδεσθε. κὰι νῦν φοβήθητε τὸν κύριον, κὰι λατρεύσατε ἀυτῶ ἐν ἐυθύτητι κὰι ἐν δικαιοσύνη, κὰι περιέλεσθε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους ὁῖς ἐλάτρευσαν ὁι πατέρες ὑμῶν ἐν τῶ πέραντοῦ ποταμοῦ κὰι ἐν ἀιγύπτω, κὰι λατρεύσατε τῶ κυρίω. ἐι δὲ μὴ ἀρέσκει ὑμῖν λατρεύειν τῶ κυρίω, ἕλεσθε ὑμῖν ἀυτοῖς σήμερον τίνι λατρεύσητε, ἔιτε τοῖς θεοῖς τῶν πατρέρων ὑμῶν τοῖς ἐν τῶ πέραν τοῦ ποταμοῦ, ἔιτε τοῖς θεοῖς τῶν ἀμορραίων ἐν ὁῖς ὑμεῖς κατοικεῖτε ἐπὶ τῆς γῆς ἀυτῶν. ἐγὼ δὲ κὰι ὁ ὀῖκός μου λατρεύσωμεν τῶ κυρίω. κὰι ἀποκριθεὶς ὁ λαὸς ἐῖπεν, μὴ γένοιτο ἡμῖν καταλιπεῖν τὸν κύριον ὥστε λατρεύειν θεοῖς ἑτέροις. κύριος ὁ θεὸ σἡμῶν ἀυτὸς ἀνήγαγεν ἡμᾶς κὰι τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐκ γῆς ἀιγύπτου ἐξ ὄικου δουλείας, κὰι ὅσα ἐποίησεν ὑμῖν τὰ σημεῖα τὰ μεγάλα ταῦτα, κὰι διεφύλαξεν ἡμᾶς ἐν πάση τῆ ὁδῶ ἧ ἐπορεύθημεν ἐν ἀυτῆ, κὰι ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ὃυς παρήλθομεν δι᾿ ἀυτῶν. κὰι ἐξέβαλεν κύριος σύμπαντα τὰ ἔθνη κὰι τὸν ἀμορραῖον τὸν κατοικοῦντα τὴν γῆν ἀπὸ προσώπου ἡμῶν. ἀλλὰ κὰι ἡμεῖς λατρεύσωμεν τῶ κυρίω, ὁῦτος γάρ ἐστιν ὁ θεὸς ἡμῶν. κὰι ἐῖπεν ὁ ἰησοῦς πρὸς πάντα τὸν λαόν, ὀυ μὴ δύνησθε λατρεύειν τῶ κυρίω, ὅτι ἅγιός ἐστιν κὰι θεὸς ζηλωτής ἐστιν, ὁῦτος ὀυκ ἀνήσει τὰ ἀνομήματα ὑμῶν κὰι τὰ ἁμαρτήματα ὑμῶν. ἡνίκα ἂν ἐγκαταλίπητε κύριον κὰι λατρεύσητε θεοῖς ἀλλοτρίοις, κὰι ἐπελθὼν κακώσει ὑμᾶς κὰι ἐξαναλώσει ὑμᾶς ἀνθ᾿ ὧν ἐῦ ἐποίησεν ὑμῖν. κὰι ἐῖπεν ὁ λαὸς πρὸς ἰησοῦν, ὀυχί, ἀλλὰ κυρίω λατρεύσωμεν. κὰι ἐῖπεν ἰησοῦς πρὸς τὸν λαόν, μάρτυρες ὑμεῖς καθ᾿ ὑμῶν, ὅτι ἐξελέξασθε ὑμεῖς ἑαυτοῖς τὸν κύριον λατρεύειν ἀυτῶ. κὰι ἐῖπαν, μάρτυρες. κὰι νῦν περιέλεσθε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους τοὺς ἐν ὑμῖν, κὰι ἐυθύνατε τὴν καρδίαν πρὸς κύριον θεὸν ἰσραήλ. κὰι ἐῖπεν ὁ λαὸς πρὸς ἰησοῦν, κυρίω τῶ θεῶ ἡμῶν λατρεύσωμεν κὰι τῆς φωνῆς ἀυτοῦ ἀκουσώμεθα. κὰι διέθετο ἰησοῦς διαθήκην πρὸς τὸν λαὸν ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη, κὰι ἔδωκεν ἀυτῶ νόμον κὰι κρίσιν ἐν συχέμ. κὰι ἔγραψεν ἰησοῦς τὰ ῥήματα ταῦτα ἐις βιβλίον νόμον τοῦ θεοῦ, κὰι ἔλαβεν λίθον μέγαν, κὰι ἔστησεν ἀυτὸν ἰησοῦς ἐκεῖ ὑπὸ τὴν τερέβινθον τὴν ἀπέναντι κυρίου. κὰι ἐῖπεν ἰησοῦς πρὸς πάντα τὸν λαόν, ἰδοὺ ὁ λίθος ὁῦτος ἔσται ὑμῖν ἐις μαρτύριον, ὅτι ἀυτὸς ἀκήκοεν σύμπαντα τὰ λεχθέντα ὑπὸ κυρίου ὅσα ἐλάλησεν πρὸς ὑμᾶς σήμερον. κὰι ἔσται ὁῦτος ἐν ὑμῖν ἐις μαρτύριον ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ἡνίκα ἂν ψεύσησθε κυρίω τῶ θεῶ ὑμῶν. κὰι ἀπέστειλεν ἰησοῦς τὸν λαὸν ἕκαστον ἐις τὸν τόπον ἀυτοῦ. κὰι ἐγένετο μετ᾿ ἐκεῖνα ἀπέθανεν ἰησοῦς ὑιὸς ναυῆ δοῦλος κυρίου ὑιὸς ἑκατὸν δέκα ἐτῶν. κὰι έθαψαν ἀυτὸν πρὸς τοῖς ὁρίοις τῆς κληρονομίας ἀυτοῦ ἐν θαμναθσαρὰχ ἐν τῶ ὄρει τοῦ ἐφραῒμ ἀπὸ βορρᾶ τοῦ῎ρους γαάς. κὰι ἐλάτρευσεν ἰσραὴλ τῶ κυρίω πάσας τὰς ἡμέρας ἰησοῦ κὰι πάσας τὰς ἡμέρας τῶν πρεσβυτέρων ὅσοι ἐφείλκυσαν τὸν χρόνον μετὰ ἰησοῦ, κὰι ὅσοι ἴδοσαν σύμπαντα τὰ ἔργα κυρίου ὅσα ἐποίησεν τῶ ἰσραήλ. κὰι τὰ ὀστᾶ ἰωσὴφ ἀνήγαγον ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ ἐξ ἀιγύπτου, κὰι κατώρυξαν ἐν συκίμοις ἐν τῆ μερίδιτοῦ ἀγροῦ ὁῦ ἐκτήσατο ἰακὼβ παρὰ τῶν ἀμορραίων τῶν κατοικούντων ἐν συκίμοις ἑκατὸν ἀμνάδων, κὰι ἔδωκεν ἀυτὴν τῶ ἰωσὴφ ἐν μερίδι. κὰι ἐλεάζαρ ὁ ὑιὸς ἀαρὼν ὁ ἀρχιερεὺς ἐτελεύτησεν, κὰι ἐτάφη ἐν γαβαὰθ φινεὲς τοῦ ὑιοῦ ἀυτοῦ, ἣν ἔδωκεν ἀυτῶ ἐν τῶ ὄρει τῶ ἐφραΐμ.