{Π}αραλειπομένων. α´.Chapter 1

ἀδὰμ σὴθ ἐνώς, καϊνὰν μαλελεὴλ ἰάρεδ, ἐνὼχ μαθουσάλα λάμεχ νῶε σήμ, χὰμ ἰάφεθ. ὑιοὶ ἰάφεθ, γομὲρ κὰι μαγὼγ κὰι μαδαΐ, κὰι ἰαυὰν κὰι θουβὰλ κὰι μοσὸχ κὰι θειράς. κὰι ὑιοὶ γωμέρ, ἀσχανὰζ κὰι ῥιφὰτ κὰι θογαρμά. κὰι ὑιοὶ ἰαυάν, ἐλισὰ κὰι θαρσεὶς κὰι χεπτὶμ κὰι δωδανείμ. ὑιοὶ χάμ, χοῦς κὰι μεσραίμ φοὺτ κὰι χαναάν. κὰι ὑιοὶ χοῦς, σαβὰ κὰι ἐυηλὰ κὰι σεβαθὰ κὰι ῥεγμὰ κὰι σεβακαθά, κὰι ὑιοὶ ῥεγμά, σεβὰ κὰι δαδάν. κὰι χοῦς ἐγένησε τὸν νεμρόδ. ὁῦτος ἤρξατο τοῦ ἐῖναι γίγας ἐν τῆ γῆ. κὰι μεσραῒμ ἐγένησε τοὺς λουδιεὶμ κὰι τοὺς ἀινομὶμ κὰι τοὺς λαβίμ, κὰι τοὺς νεφθωχίμ κὰι τοὺς φετρουσὶμ κὰι οτὺς χασλωίμ, ὅθεν ἐξῆλθεν ἐκεῖθον φυλιστιείμ, κὰι τοὺς καφθωρίμ. κὰι χαναὰν ἐγένησε τὸν σιδῶνα τὸν πρωτότοκον ἀυτοῦ, κὰι τὸν ἓω κὰι τὸν ἰεβουσὶ κὰι τὸν ἀμορρὶ κὰι τὸν γεργεσὶ κὰι τὸν ἐυεί, κὰι τὸν ἀρακὶ κὰι τὸν ἀσεννὶ κὰι τὸν ἀρουαδὶ κὰι τὸν σαμαραῖον κὰι τόν ἀμαθεῖ. κὰι ὑιοὶ σήμ, ἀιλὰμ κὰι ἀσοὺρ κὰι ἀρφαξὰδ κὰι λοῦδ κὰι ἀρὰμ κὰι ὃυς κὰι ὀύλ,κὰι γεθὲρ κὰι μοσόχ. κὰι ἀρφαξὰδ ἐγένησε τὸν καϊνάν, κὰι καϊνὰν ἐγένησε τὸν σαλά, κὰι σαλὰ ἐγένησε τὸν ἕβερ. κὰι τῶ ἕβερ ἐγεννήθησαν δύο ὑιοί, ὄνομα τῶ ἑνὶ φαλέγ, ὅτι ἐν ταῖς ἡμέραις ἀυτοῦ ἐμερίσθη ἡ γῆ, κὰι ὄνομα τῶ ἀδελφῶ ἀυτοῦ ἰεκτάν. κὰι ἰεκτὰν ἐγέννησε τὸν ἐλμωδὰδ κὰι τὸν σαλὲφ κὰι τὸν ἀσερμώθ, κὰι τὸν ἰάρε κὰι τὸν ἀδωρὰμ κὰι τὸν ὀυζὰδ κὰι τὸνδεκλά, κὰι τὸν ἠβὴλ κὰι τὸν ἀβιμεεὶλ κὰι τὸν σαβᾶ κὰι τὸν ὠφείρ, κὰι τὸν ἐυηλὰτ κὰι τὸν ἰωβάβ. πάντες ὁῦτοι ὑιοὶ ἰεκτάν, σὴμ ἀρφαξὰδ καϊνὰν σαλὰ ἕβερ φαλὲγ ραγαῦ σεροὺγ ναχὼρ θάρα ἀβρὰμ ἀυτὸς ἁβραάμ. ὑιοὶ ἁβραάμ, ἰσαὰκ κὰι ἰσμαήλ. ἁῦται ἁι γενέσεις ἀυτῶν. πρωτότοκος ἰσμαήλ, ναβαϊὼθ κὰι κηδάρ, κὰι ἀβδηὴλ κὰι μαυσάν, κὰι μασεμὰ κὰι δουμὰ κὰι μασσά, κὰι ἀδὰδ κὰι θαμὰ κὰι ἰετοὺρ κὰι ναφεὶς κὰι κεδμά. ὁῦτοί ἐισιν ὑιοὶ ἰσμαήλ. ὑιοὶ κεπτούρας τῆς παλακῆς ἁβραὰμ κὰι ἔτεκε τὸν ζεμρὰνκὰι τὸν ἰεζὰν κὰι μαδὰν κὰι μαδιὰν κὰι ἰεσβὸκ κὰι σουέ. κὰι ὑιοὶ ἰεζάν, σαβὰ κὰι δαδάν. κὰι ὑιοὶ μαδιάν, γεφὰ κὰι γοφέρ κὰι ἐνὼχ κὰι ἀβιδὰ κὰι ἐλδαά. πάντες ὁῦτοι ὑιοὶ κεπτούρας. κὰι ἐγέννησεν ἁβραὰμ τὸν ἰσαάκ. ὑιοὶ ἰσαάκ, ἠσαῦ κὰι ἰσραήλ. ὑιοὶ ἠσαῦ, ἐλιφὰζ κὰι ῥαβουὴλ ἰησοῦς κὰι ἰεγλὰμ κὰι κορέ. ὑιοὶ ἐλιφάζ, θαιμὰν κὰι ὠμὰρ σεπφουὴ κὰι γοοθώμ, κενὲζ κὰι θαμνὰ κὰι ἀμαλήκ. κὰι ὑιοὶ ῥαγουήλ, ναχὲθ κὰι σαμμὰ κὰι ζαρὲ κὰι μαζέ. κὰι ὑιοὶ σηείρ, λωτὰν κὰι σουβὰλ κὰι σεβεγών, κὰι ἀνὰ κὰι δησών κὰι ἀσὰρ κὰι δισάν. κὰι ὑιοὶ λωτάν, χωρρεῖ κὰι ἰμάμ. κὰι ἀδελφὴ λωτάν, θαμνά. ὑιοὶ σουβάλ, ἀλουὰν κὰι μαναὰθ κὰι ὀυβὰλ κὰι σαπφεὶ κὰι ὠνάμ. κὰι ὑιοὶ σεβεγών, ἀΐα κὰι ἀνά. κὰι ὑιοὶ ἀνά, δησών. κὰι ὑιοὶ δησών, ἀμαδὰν κὰι ἐσεβὰν κὰι ἰεθρὰν κὰι χαρράν. κὰι ὑιοὶ ἀσάρ, βαλαὰν κὰι ζαὰν κὰι ἰακάν. κὰι ὑιοὶ δεσών, ὣς κὰι ἀράν. κὰι ὁῦτοι ὁι βασιλεῖς ὁι βασιλεύσαντες ἐν γῆ ἐδών, πρὸ τοῦ βασιλεῦσαι βασιλέα ἐν τοῖς ὑιοῖς ἰσραήλ. βαλὰ ὑιὸς βεώρ, κὰι ὄνομα τῆ πόλει ἀυτοῦ δενναβά. κὰι ἀπέθανε βαλάκ, κὰι ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ ἀυτοῦ ἰωβὰβ ὑιὸς ζαρὰ ἐκ βοσσόρρας. κὰι ἀπέθανεν ἰωβάβ, κὰι ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ ἀυτοῦ ἀσόμ, ἐκ τῆς γῆς τοῦ θαιμανῶν. κὰι ἀπέθανεν ἀσὸμ κὰι ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ ἀντοῦ ἀδὰδ ὑιὸς βαδάδ, ὁ πατάξας τὴν μαδιὰμ ἐν τῶ ἀγρῶ μωάβ, κὰι ὄνομα τῆ πόλει ἀυτοῦ ἐυίθ. κὰι ἀπέθανεν ἀδάδ, κὰι ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ ἀυτοῦ σαμλὰ ἐκ μασρεκά. κὰι ἀπέθανε σαμλά, κὰι ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ ἀυτοῦ σαοὺλ ἐκ ῥοωβὼθ τοῦ ποταμοῦ. κὰι ἀπέθανε σαούλ, κὰι ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ ἀυτοῦ βαλλεννὼν ὑιὸς ἀχοβώρ. κὰι ἀπέθανεν βαλλεννών,κὰι ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ ἀυτοῦ ἀδάδ. κὰι ὄνομα τῆ πόλει ἀυτοῦ φαού, κὰι ὄνομα τῇ γυναικὶ ἀυτοῦ μεταβεὴλ θυγάτηρ ματρὴθ θυγάτηρ μεζαάβ. κὰι ἀπέθανεν ἀδάδ, κὰι ἐγένοντο ἡγεμόνες ἐδώμ, ἡγεμὼν θαμνά, ἡγεμὼν ἀλουᾶ, ἡγεμὼν ἰέθερ, ἡγεμὼν ἐλιβαμά, ἡγεμὼν ἡλά, ἡγεμὼν φινών, ἡγεμὼν κενέζ, ἡγεμὼν θαιμάν, ἡγεμὼν μαψάρ, ἡγεμὼν μαμγεήλ, ἡγεμὼν ἐράμ. ὁῦτοι ἡγεμόνες ἐδώμ.

Chapter 2

Ὁῦτοι ὑιοὶ ἰσραήλ, ῥουβὴν συμεὼν λευὶ ἰούδα ἰσσάχαρ ζαουλὼν δάν, ἰωσὴφ βενιαμὶν νεφθαλεὶμ γὰδ κὰι ἀσήρ. ὑιοὶ ἰούδα ἢρ κὰι ἀουνὰν κὰι σηλώ. τρεῖς ὁῦτοι ἐτέχθησαν ἀυτῶ ἐκ τῆς θυγατρὸς σουὲ ἐκ τῆς χανανίτιδος. κὰι ἐγένετο ἢρ ὁ πρωτότοκος ἰούδα πονηρὸς ἐνώπιον κυρίου, κὰι ἐθανάτωσεν ἀυτόν. κὰι θάμαρ ἡ νύμφη ἀυτοῦ ἔτεκεν ἀυτῶ τὸν φαρὲς κὰι τὸν ζαρά. πάντες ὁῦτοι ὑιοὶ ἰούδα πέντε. ὑιοὶ φαρές, ἐσρὼν κὰι χαμούλ. κὰι ὑιοὶ ζαρά, βαμβρὶ κὰι ἡθάν, κὰι ἁιμὰν κὰι καλχὰλ κὰι δαραδέ, πάντες ὁῦτοι πέντε. κὰι ὑιοὶ χαρμί, ἄχαρ ὁ ταράξας τὸν ἰσραήλ, ὃς ἠσυνθέτησεν ἐν τῶ ἀναθέματι. κὰι ὑιοὶ ἀιθάν, ἀζαρίας. κὰι ὑιοὶ ἐσρὼν ὃι ἐγεννήθησαν ἀυτῶ, ὁ ἱερεμαὴλ κὰι ὁ ἀρὰμ κὰι ὁ χαλωβί. κὰι ἀρὰμ ἐγέννησε τὸν ἀμιναδάβ, κὰι ἀμιναδὰβ ἐγέννησε τὸν ναασσὼν ἄρχοντα ὄικου ἰούδα. κὰι νασσὼν ἐγέννησε τὸν σαλμών, κὰι σαλμὼν ἐγέννησε τὸν βοόζ, κὰι βοὸζ ἐγέννησε τὸν ὠβήδ, κὰι ὠβὴδ ἐγέννησε τὸν ἰεσσαί,κὰι ἰεσσαὶ ἐγέννησε τὸν πρωτότοκον ἀυτοῦ ἐλιάβ. κὰι ἀβιναδάβ, ὁ δεύτερος. κὰι σαμαά, ὁ τρίτος. κὰι ναθαναήλ, ὁ τέταρτος. κὰι ῥεδαΐ, ὁ πέμπτος. κὰι ἀσάμ, ὁ ἕκτος. κὰι δαυὶδ ἕβδομος. κὰι ἁι ἀδελφαὶ ἀυτῶν, σαρουΐα κὰι ἀβιγάϊλ. κὰι ὑιοὶ σαρουΐα, ἀβεσσαῒ κὰι ἰωὰβ κὰι ἀσσαήλ, τρεῖς ὁῦτοι. κὰι ἀβιγάϊλ ἔτεκε τὸν ἀμεσσά. κὰι πατὴρ ἀμεσσὰ ἰεθὲρ ὁ ἰσμαηλίτης. κὰι χάλεβ ὑιὸς ἐσρὼνἔλαβε τὴν ἀζουβὰ γυναῖκα κὰι τὴν ἰερειώθ. κὰι ὁῦτοι ὑιοὶ ἀυτῆς, ἰασὰρ κὰι σουβὰβ κὰι ἀρδών. κὰι ἀπέθανεν ἀζουβά, κὰι ἔλαβεν ἑαυτῶ χάλεβ τὴν ἐφράθ, κὰι ἔτεκεν ἀυτῶ τὸν ὦρ, κὰι ὦρ ἐγέννησε τὸν ὀυρεῖ, κὰι ὀυρεῖ ἐγέννησε τὸν βεσελεήλ. κὰι μετὰ τοῦτο ἐισῆλθεν ὁ ἐσρὼν πρὸς τὴν θυγατέρα μαχεὶρ πατρὸς γαλαάδ, ἀυτὸς ἔλαβε ἀυτήν, κὰι ἀυτὸς ὑιὸς ἑξήκοντα ἐτῶν. κὰι ἔτεκεν ἀυτῶ τὸν σεγούβ, κὰι σεγοὺβ ἐγέννησε τὸνἰαείρ. κὰι ἐγένοντο ἀυτῶ ἔικοσι κὰι τρεῖς πόλεις ἐν τῆ γῆ γαλαάδ. κὰι ἔλαβε γεσοὺρ κὰι ἀρὰμ κὰι τὴν ἀυὼθ ἰαεὶρ παρ᾿ ἀυτῶν τὴν κανὰθ κὰι τὰς θυγατέρας ἀυτῆς ἑξήκοντα πόλεις. πάντες ὁῦτοι ὑιοὶ μαχεὶρ πατρὸς γαλαάδ. κὰι μετὰ τὸ ἀποθανεῖν ἐσρών, ἐισῆλθε χαλὲβ πρὸς ἐφραθά, κὰι γυνὴ ἐσρὼμ ἀβία, κὰι ἔτεκεν ἀυτῶ τὸν ἀσοώρ, πατέρα θεκωέ. κὰι ἐγένοντο ὑιοὶ ἱεραμαὴλ πρωτοτόκου, ἐσρὼν ὁ πρωτότοκος ῥὰμ κὰι βουνὰ κὰι ἀρὰν κὰι ἀσὼμ κὰι ἀχιάν. κὰι ἐγένετο γυνὴ ἑτέρα τῶ ἱεραμαήλ, κὰι ὄνομα ἀυτῆ ἀταρά, ἅυτη μήτηρ ἀνάμ. κὰι ἐγένοντο ὑιοὶ ῥὰμ πρωτοτόκου ἱεραμαήλ, μαὰς κὰι ἰαμὶν κὰι ἰκάρ. κὰι ἐγένοντο ὑιοὶ ἰανάμ, σεμεεὶ κὰι ἰαδά. κὰι ὑιοὶ τοῦ σεμεεΐ, ναδὰβ κὰι ἀβισούρ. κὰι ὄνομα τῆ γυναικί, ἀβισοὺρ ἀβιήλ, κὰι ἔτεκεν ἀυτῶ τὸν ἁβὰν κὰι τὸν μωλίδ. κὰι ὑιοὶ ναδάβ, σαλὲδ κὰι ὠφείμ. κὰι ἀπέθανε σαρὲδ ἄτεκνος. κὰι ὑιοὶ ὠφείμ, ἱεσσουεῖ. κὰι ὑιοὶ ἰεσσουεί, σισάν. κὰι ὑιοὶ σισάν, ὀυλαΐ. κὰι ὑιοὶ ἰαδὰ ἀδελφοῦ σεμεΐ, ἰέθερ κὰι ἰωναθάν. κὰι ἀπέθανεν ἰέθερ ἄτεκνος. κὰι ὑιοὶ ἰωναθάν, φαλὰτ κὰι ζηζᾶ. ὁῦτοι ἐγένοντο ὑιοὶ ἱεραμαήλ. κὰι ὀυκ ἦσαν τῶ σισὰν ὑιοί, ἀλλ᾿ ἢ θυγατέρες. τῶ δὲ σισὰ δοῦλος ἀιγύπτιος, κὰι ὄνομα ἀυτῶ ἱερεέ. κὰι ἔδωκε σισὰν τὴν θυγατέρα ἀυτοῦ τῶ ἱερεὲ δούλω ἀυτοῦ ἐις γυναῖκα, κὰι ἔτεκεν ἀυτῶ τὸν ἐθί, κὰι ἐθὶ ἐγέννησε τὸν νάθαν, κὰι νάθαν ἐγέννησε τὸν ζαβάδ, κὰι ζαβὰδ ἐγέννησε τὸν ἐφαέλ, κὰι ἐφαὲλ ἐγέννησε τὸν ὠβήδ, κὰι ὠβὴδ ἐγέννησε τὸν ἰηοῦ, κὰι ἰηοῦ ἐγέννησε τὸν ἀζαρίαν, κὰι ἀζαρίας ἐγέννησε τὸν ἀλλάς, κὰι ἀλλὰς ἐγέννησε τὸν ἐλεασά, κὰι ἐλεασὰ ἐγέννησε τὸν σασαμεί, κὰι σασαμεὶ ἐγέννησε τὸν σαλλούμ, κὰι σαλλοὺμ ἐγέννησε τὸν ἰακεμίαν, κὰι ἰακεμίας ἐγέννησε τὸν ἐλισαμά. κὰι ὑιοὶ χαλὲφ ἀδελφοῦ ἱερεμαήλ, μουσὰ ὁ πρωτότοκος ἀυτοῦ, ἀυτὸς πατὴρ ζήφ. κὰι ὑιοὶ μαρισὰ πατρὸς χεβρών. κὰι ὑιοὶ χεβρών, κορὲ θαφουὰ κὰι ῥωκὴμ κὰι σαμά. σαμὰ δε ἐγέννησε τὸν ῥαὰμ πατέρα ἱερεκάμ. κὰι ῥωκὴμ ἐγέννησε τὸν σαμαΐ. κὰι ὑιὸς σαμαΐ, μαών. κὰι μαὼν πατὴρ βηθσούρ. κὰι ἡ γεφὰ παλλακὴ χάλεβ ἔτεκε τὸν ὡρὼν κὰι τὸν μουσῆ κὰι τὸν γαζήζ. κὰι ὡρὼν ἐγέννησε τὸν γαζάς. κὰι ὑιοὶ ἰαδί, ῥειγμὰ κὰι ἰωθὰμ κὰι γεισὼν κὰι φαλὲ κὰι γεφὰ κὰι σαάφ. κὰι ἡ παλλακὴ χαλὲβ μααχὰ ἐγέννησε τὸν σαβὰβ κὰι τὸν θαρανά, κὰι ἐγέννησε τὸν σαάφ πατέρα μεδμηνά, κὰι τὸν σουῒ πατέρα μαχβανά κὰι πατέρα γαββαά, κὰι θυγάτηρ τῶ καλὲβ ἡ ὀξά. ὁῦτοι ἦσαν ὑιοὶ χαλὲβ ὑιοὶ ὦρ πρωτοτόκου ἐφραθά, σωβὰλ πατὴρ καριαθιαρείμ, σαμαὰ πατὴρ βηθλεέμ, ἀρὴφ πατὴρ βηθγεδδώρ. κὰι ἐγένοντο ὑιοὶ τῶ σωβὰ πατρὶ καριαθιαρείμ, ἀραὰκ κὰι ἀισὺ κὰι ἀμανὴθ κὰι ὀυμασφααὶ κὰι καριαθαρεὶς ὁ ἐθρὶ κὰι ἀφφουθὶ κὰι ὁ σαμαθὶ κὰι ὁ μασερεΐ. ἐκ τούτων ἐξῆλθον ὁ σαρααθὶ κὰι ὁ ἐσθαολί. κὰι ὑιοὶ σαλμά, βηθλεὲμ κὰι νετωφαθεί ἀταρὼθ κὰι βηθιωὰβ κὰι ὁ μαναθὶ κὰι ὁ σαραΐ. κὰι δῆμοι σωφηρεὶμ τῶν κατοικούντων ἰαβίς, θαραθεὶν σαμαθείν σουχαθείμ. ὁῦτοι ὁι κιναῖοι ὁι ἐλθόντες ἐξ ἁιμὰθ πατρὸς ὄικου ῥηχάβ.

Chapter 3

Καὶ ὁῦτοι ἦσαν ὑιοὶ δαυίδ, ὃι ἐτέχθησαν ἀυτῶ ἐν χεβρών. ὁ πρωτότοκος ἀμνῶν τῆς ἀχιναὰμ τῆς ἰσραηλίτιδος. κὰι ὁ δεύτερος δανιὴλ τῆς ἀβιγάηλ τῆς καρμηλίτιδος. κὰι ὁ τρίτος ἀβεσσαλὼμ ὑιὸς μααχὰ θυγατρὸς θολομὶ βασιλέως γεσσούρ. ὁ τέταρτος ἀδωνίας ὑιὸς ἀγγίθ.ὁ πέμπτος σαφατίας τῆς ἀβιτάλ, ὁο ἕκτος ἰεθραὰμ τῆς ἐγλὰ γυναικὸς δαυίδ. ἓξ ἐγεννήθησαν ἀυτῶ ἐν χεβρών. κὰι ἐβασίλευσεν δαυὶδ ἐν χεβρὼν ἑπτὰ ἔτη κὰι μῆνας ἕξ. κὰι τριάκοντα κὰι τρία ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν ἱερουσαλήμ. κὰι ὁῦτοι ἐτέχθησαν ἀυτῶ ἐν ἱερουσαλὴμ σαμαὰ κὰι σοβὰβ κὰι ναθὰν κὰι σαλομών. τέσσαρες τῆς βηρσαβεαὶ θυγατρὸς ἀμιήλ, κὰι ἰεβαὰρ κὰι ἐλισαμὰ κὰι ἐλιφαλὲθ κὰι νογὲ κὰι νεφὲγ κὰι ἰαφιὲ κὰι ἐλεισαμά, κὰι ἐλιαδὰ κὰι ἐλιφαλάδ. ἐννέα πάντες ὁῦτοι ὑιοὶ δαυίδ, ἐκτὸς τῶν ὑιῶν τῶν παλλακῶν. κὰι θάμαν ἡ ἀδελφὴ ἀυτῶν. κὰι ὑιοὶ σολομὼν ῥοβωὰμ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀβία ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀσὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἰωσαφὰτ ὑιός ἀυτοῦ, ἰωρὰμ ὑιὸς ἀυτοῦ, ὀχοζίας ὑιὸς ἀυτοῦ, ἰωὰς ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀμασίας ὑιὸς ἀυτοῦ, ὀζίας ὑιὸς ἀυτοῦ, ἰωθὰμ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἄχαζ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἐζεκίας ὑιὸς ἀυτοῦ, μανασσῆς ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀμὼν ὑιὸς ἀυτοῦ, ἰωσίας ὑιὸς ἀυτοῦ. κὰι ὑιοὶ ἰωσίου πρωτότοκος ἰωανάν, ὁ δεύτερος ἰωακείμ, ὁ τρίτος σεδεκίας, ὁ τέταρτος σελλούμ. κὰι ὑιοὶ ἰωακεὶμ ἐγένοντο ἰεχονίας ὑιὸς ἀυτοῦ, σεδεκίας ὑιὸς ἀυτοῦ. κὰι ὑιοὶ ἰεχονίου, ἀσεὶρ σαλαθιὴλ ὑιὸς ἀυτοῦ. κὰι μελχιρὰμ κὰι φαδαία κὰι σανάσαρ κὰι ἰεκεμία κὰι ὡσαμὰ κὰι ναδαβία. κὰι ὑιοὶ φαδαϊά, ζοροβαβὲλ κὰι σεμεΐ. κὰι ὑιοὶ ζοροβαβὲλ, μοσολλὰμ κὰι ἀνανίας κὰι σαλωμὶθ ἀδελφὴ ἀυτῶν, κὰι ἀσαβὰ κὰι ὀὸλ κὰι βαραχία κὰι ἀσαδιὰ κὰι ἰωσαβεσὲδ πέντε. κὰι ὑιοὶ ἀνανίου, φαλατίας, κὰι ἰεσεαὶ ὑιὸς ἀυτοῦ, ῥαφαΐα ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀρνὼν ὑιὸς ἀυτοῦ, ὀβδίας ὑιὸς ἀυτοῦ, σεχενίας ὑιὸς ἀυτοῦ. κὰι ὑιοὶ σεχενίου σαμαϊά. κὰι ὑιοὶ σαμαϊά, ἀτοὺς κὰι γεγαὰλ κὰι βερία κὰι νεαρία κὰι σαφὰτ ἓξ ὑιοί. κὰι ὑιοὶ νεαρίου, ἐλιωνάϊ κὰι ἐζεκίας κὰι ἀζισκὰμ τρεῖς. κὰι ὑιοὶ ἐλιωνάϊ, ὠδία κὰι ἐλιασεὶβ κὰι φαλία κὰι ἀκοῦν κὰι ἰωνὰν κὰι δαλεὰ κὰι ἀνανίας ἑπτά.

Chapter 4

Υιοὶ ἰούδα, φαρὲς ἐσρὼμχαρμὶ ὢρ σοβάλ. κὰι ῥεϊὰ ὑιὸς σοβὰλ ἐγέννησε τὸν ἰαώθ, κὰι ἰαὼθ ἐγέννησε τὸν ἀχιμάϊ κὰι τὸν λαάδ. ὁῦτοι δῆμοι τοῦ σαραθί. κὰι ὁῦτοι πατέρες ἠτὰμ ἰεζρὲλ ἠεσαμὰ ἰεδεβάς. κὰι ὄνομα τῆς ἀδελφῆς ἀυτῶν ἀσελαφωνί. κὰι φανουὴλ πατὴρ γεδδὼρ κὰι ἔζερ πατὴρ ὀυσά. ὁῦτοι ὑιοὶ ὦρ πρωτοτόκου ἐφραθὰ πατρὸς βεθλεέμ. κὰι τῶ ἀσοὼρ πατρὶ θεκωὲ ἦσαν γυναῖκες δύο, ἔλαα κὰι νοερά. κὰι ἔτεκεν ἀυτῶ νοερὰ τὸν ὀζὰμ κὰι τὸν ἀφὲρ κὰι τὸν θεμανεῖ κὰι τὸν ἀεσθαρεί. πάντες ὁῦτοι ὑιοὶ νοερά. κὰι ὑιοὶ ἐλεά, σαρὴθ κὰι σωὰρ κὰι ἐθνάν. κὰι κῶς ἐγέννησε τὸν ἀνὼβ κὰι τὸν σαβηβά. ἁῦται ἁι πατριαί ἀδελφοῦ ῥηχὰλ ὑιοῦ ἁρίμ, κὰι ἐγένετο ἰαβιὴς ἔνδοξος ὑπὲρ τοὺς ἀδελφοὺς ἀυτοῦ. κὰι ἐκάλεσεν ἡ μήτηρ ἀυτοῦ τὸ ὄνομα ἀυτοῦ ἰαβὴς λέγουσα, ὅτι ἔτεκον ἐν διαπτώσει. κὰι ἐπεκαλέσατο ἰαβὴς τὸν θεὸν ἰσραὴλ λέγων, ἐὰν ἐυλογῶν ἐυλογήσης με κὰι πληθύνης τὰ ὅριά μου, κὰι ἡ χείρ σου ἦ μετ᾿ ἐμοῦ, κὰι ποιήσης γνῶσιν τοῦ μὴ ταπεινῶσαί με. κὰι ἐπήγαγεν ὁ θεὸς πάντα ὅσα ἠτήσατο. κὰι χαλὲβ ὁ ἀδελφὸς σοῦα ἐγέννησε τὸν μαχίρ, ὁῦτος πατὴρ ἐσσαθών. κὰι ἐσσαθὼν ἐγέννησε τὸν βηθραφὰ κὰι τὸν φασσὲ κὰι τὸν θεεννὰ πατέρα ἠρναάς. ὁῦτοι ἄνδρες ῥηχά. κὰι ὑιοὶ κενέζ, γοθονιὴλ κὰι σαραΐα. κὰι ὑιοὶ γοθονιήλ, ἀθὲθ κὰι μαωναθεί. κὰι μαωναθεὶ ἐγέννησε τὸν ἐφρά. κὰι σαραῒ ἐγέννησε τὸν ἰωὰβ πατέρα γηχαρασίμ, ὅτι τέκτονες ἦσαν. κὰι ὑιοὶ χαλὲβ ὑιοῦ ἰεφοννῆ, ἰροὺ ἠλὰ κὰι νοέμ. κὰι ὑιοὶ ἡλᾶ, κενέζ. κὰι ὑιοὶ ἀλελεήλ, ζίφ κὰι ζιφὰ κὰι θιριὰ κὰι ἀσερήλ. κὰι ὑιοὶ ἰεσραά, ἰεθὲρ κὰι μαρὰδ κὰι ἐφὲρ κὰι ἰαλών. κὰι ἰεθὲρ ἐγέννησε τὴν μαριὰμ κὰι σαμαῒ κὰι ἰεσβὰ πατέρα ἐσθεσμώ. κὰι ἡ γυνὴ ἀυτοῦ ἰουδεία ἔτεκεν ἀυτῶ τὸν ἰάρεδ πατέρα γεδδώρ, κὰι τὸν ἄβερ πατέρα σωχώ, κὰι τὸν ἰεχουτιὴλ πατέρα ζανοέ. κὰι ὁῦτοι ὑιοὶ φαθθουΐα θυγατρὸς φαραώ, ἣν ἔλαβε μαρώδ. κὰι ὑιοὶ γυναικὸς ὠδία ἀδελφοῦ ναοὺμ πατρὸς κεειλά, ὁ γαρμὶ κὰι ἐσθαμὰ κὰι ὁ μακαθί. κὰι ὑιοὶ συμών, ἀμνὼν κὰι ῥενὰ ὑιὸς ἄνναν κὰι θιλών. κὰι ὑιοὶ ἰεσί, ζωχὰθ ὑιοὶ ζωχάθ, ὑιοὶ σηλώ. ὑιοῦ ἰουδὰ ἣρ πατὴρ λαιχά. κὰι λααδὰ πατὴρ μαρησά. κὰι δῆμοι ὄικου ὠβὴθ ἀβοῦς τῶ ὄικω ἀσεβά. κὰι ἰωακεὶμ ἄνδρες χοζηβὰ κὰι ἰωὰς κὰι σαράφ. ὁι ἐξουσιάσαντες ἐν τῶ λαῶ μωάβ. κὰι ἀπέστρεψαν ἐις λεέμ. ὁι δὲ λόγοι παλαιοί ἐισιν. ὁῦτοι ὁι κεραμεῖς ὁι κατοικοῦντες ἐν νεταεὶμ κὰι γαδειρὰ μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν τοῖς ἔργοις ἀυτοῦ ἐνίσχυσαν κὰι ὤκησαν ἐκεῖ. ὑιοὶ συμεών, ναμουὴλ κὰι ἰαμεὶν ἰαρεὶβ ζαρὰ σαούλ. σελὴμ ὑιὸς ἀυτοῦ, μαβσὰμ ὑιὸς ἀυτοῦ, μασμὰ ὑιὸς ἀυτοῦ. κὰι ὑιοὶ μασμά, ἀμουὴλ ὑιὸς ἀυτοῦ, ζαχοὺρ ὑιὸς ἀυτοῦ, σεμεῒ ὑιὸς ἀυτοῦ. κὰι τῶ σεμεῒ ὑιοὶ ἑξκαίδεκα, κὰι θυγατέρες ἕξ. κὰι τοῖς ἀδελφοῖς ἀυτοῦ ὀυκ ἦσαν ὑιοὶ πολλοί. κὰι πάντες ὁι δῆμοι ἀυτῶν ὀυκ ἐπλήθυναν ὡς ὑιῶν ἰούδα. κὰι κατώκησαν ἐν βηρσαβεαί κὰι μολαδὰ κὰι ἀσερσουὰλ κὰι ἐν βαλαὰ κὰι ἐν ἀσὸμ κὰι ἐν θολάθ, κὰι ἐν βαθουὴλ κὰι ἐν ἀραμὰ κὰι ἐν σεκελὰγ κὰι ἐν βεθμαρχαβώθ, κὰι ἐν ἐσερσουσὶμ κὰι ἐν βεθβαρεὶ κὰι ἐν σαρείμ. ἁῦται ἁι πόλεις ἀυτῶν ἕως τοῦ βασιλέως δαυίδ. κὰι ἐπαύλεις ἀυτῶν, ἐτὰμ κὰι ἀΐν κὰι ῥεμμὼν ἐθεκὲν κὰι ἀσὰν πόλεις πέντε. κὰι πᾶσαι ἁι ἐπαύλεις ἀυτῶν ἐν κύκλω τῶν πόλεων τούτων ἕως βαλαάδ. ἅυτη ἡ κατοικία ἀυτῶν, κὰι ἡ γενεαλογία ἀυτῶν ἀυτοῖς κὰι μωσωβὰβ κὰι ἀμαλὴκ κὰι ἰωσία ὑιὸς ἀμασσίου κὰι ἰωὴλ κὰι ἠοῦ ὑιοί ἰωσαβαία ὑιοῦ σαρέα ὑιοῦ ἀσιήλ, κὰι ἐλιωναῒ κὰι ἰεκεβὰ κὰι ἰεσουΐα,κὰι ἀσαΐα κὰι ἀδιὴλ κὰι ἰσμάὴλ κὰι βανέας, κὰι ζιζὰ ὑιὸς σωφεὶ ὑιὸς σηλὼν ὑιὸς ἰεδδία, ὑιὸς σαμαρεῖ ὑιὸς σαμαΐα. ὁῦτοι ὁι ἐλθόντες ἐν ὀνόμασιν ἀρχόντων ἐν τοῖς δήμοις ἀυτῶν κὰι ὄικοις πατριῶν ἀυτῶν. κὰι ἐχύθησαν ἐις πλῆθος κὰι ἐπορεύθησαν τοῦ ἐλθεῖν ἐις γέραρα ἕως κατ᾿ ἀνατολὰς τῆς φάραγγος, τοῦ ζητῆσαι νομὴν τοῖς ποιμνίοις ἀυτῶν. κὰι ἑῦρον νομὴν πίονα κὰι ἀγαθήν, κὰι ἡ γῆ ἐυρύχωρος ἐνώπιον ἀυτῶν κὰι ἐν ἐιρήνη κὰι ἡσυχάζουσα κὰι ἐυθυνοῦσα, ὅτι ἐκ τῶν ὑιῶν χὰμ τῶν τατοικούντων ἐκεῖ ἔμπροσθεν. κὰι παρεγένοντο ὁῦτοι ὁι γεγραμμένοι ἐν ὀνόμασιν ἐν ἡμέραις ἐζεκίου βασιλέως ἰούδα. κὰι ἐπάταξαν τὰς σκηνὰς ἀυτῶν, κὰι τοὺς μιναίους τοὺς ἑυρεθέντας ἐκεῖ, κὰι ἀνεθεμάτισαν ἀυτοὺς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. κὰι κατωκίσθησαν ἀντ᾿ ἀυτῶν, ὅτι νομὴ τοῖς ποιμνίοις ἀυτῶν ἐκεῖ. κὰι ἐξ ἀυτῶν τῶν ὑιῶν συμεὼν ἐπορεύθησαν ἐις τὸ ὄρος σηεὶρ ἄνδρες πεντακόσιοι, κὰι φαλτίας κὰι νααρίας κὰι ῥαφέας κὰι ὀζιὴλ ὑιοὶ ἐσουὲ ἄρχοντες ἀυτῶν. κὰι ἐπάταξαν τὸ κατάλειμμα τὸ διασωθὲν τοῦ ἀμαλήκ, κὰι κατώκησαν ἐκεῖ ἕως τῇς ἡμέρας ταύτης.

Chapter 5

Καὶ ὑιοὶ ῥουβὴν πρωτοτόκου ἰσραήλ, ὅτι ἀυτὸς ὁ πρωτότοκος, ἐν δὲ τὸ βεβηλῶσαι τὴν στρομνὴν τοῦ πατρὸς ἀυτοῦ, ἐδώθη τὰ πρωτοτόκια ἀυτοῦ ὑιοῖς ἰωσὴφ ὑιοῦ ἰσραήλ. κὰι ὀυκ ἐγενεαλογήθη ἐις πρωτοτόκια ῥουβήν. ὅτι ἰούδας δυνατὸς ἰσχύϊ ἐν τοῖς ἀδελφοῖς ἀυτοῦ, κὰι ἐις ἡγούμενον ἐξ ἀυτοῦ, κὰι τὰ πρωτοτόκια τῶ ἰωσήφ. κὰι ὑιοὶ ῥουβὴν πρωτοτόκου ἰσραήλ, ἐνὼχ κὰι φαλλοὺ ἀσρὼν κὰι χαρμί. ὑιοὶ ἰωήλ, σεμεῒ ὑιὸς ἀυτοῦ, γὼγ ὑιὸς ἀυτοῦ, σαμεὲ ὑιὸς ἀυτοῦ, μιχὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, ῥαΐα ὑιὸς ἀυτοῦ, βαὰλ ὑιὸς ἀυτοῦ, βαρὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, ὃν ἀπώκισε θεγλαφαλασὰρ βασιλεὺς ἀσσυρίων ἀυτὸς ἄρχων τοῦ ῥουβήν. κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ ἐν τοῖς δήμοις ἀυτῶν κατὰ γενέσεις ἀυτῶν ἐν τῆ γενεαλογία ἀυτῶν. ὁ ἄρχων ἰωήλ, κὰι ζαχαρίας κὰι βαλαὰ ὑιὸς ἀζὰζ ὑιὸς σεμεΐ ὑιὸς ἰωήλ, ἀυτὸς κατοικῶν ἐν ἀροὴρ κὰι ἕως ναβώ. κὰι βεελμεὼν κὰι κατὰ ἀνατολὰς κατώκησεν ἕως τῇς ἐισόδου τῆς ἐρήμου ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἐυφράτου, ὅτι τὰ κτήνη ἀυτῶν ἐπληθύνθησαν ἐν τῆ γῆ γαλαάδ. κὰι ἐν ταῖς ἡμέραις σαοὺλ ἐποίησαν πόλεμον μετὰ τῶν ἀγαρηνῶν. κὰι ἔπεσον ἐν τῆ χειρί ἀυτῶν, κὰι κατώκησαν ἐν ταῖς σκηναῖς ἀυτῶν ἐπὶ παντὸς προσώπου ἀνατολῶν τῆς γαλαάδ. κὰι ὑιοὶ γὰδ κατώκησαν ἐξεναντίας ἀυτῶν ἐπὶ τῆ γῆ τῆς βασὰν ἕως σελχά,κὰι ἰωὴλ ὁ ἄρχων, κὰι σαφὰν ὁ δεύτερος, κὰι ἰωανὶ ὁ γραμματεὺς κὰι σαφὰν ἐν τῆ βασάν. κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτῶν κατ᾿ ὀίκους πατριῶν ἀυτῶν μιχαὴλ κὰι μοσολὰμ κὰι σαβεαὶ κὰι ἰωρεὶ κὰι ἰωάχαν κὰι ζία κὰι ἔβερ ἑπτά. ὁῦτοι ὑιοὶ ἀβιὴλ ὑιοῦ ὀυρὶ ὑιοῦ ἰαρουὲ ὑιοῦ γαλαὰδ ὑιοῦ μιχαὴλ ὑιοῦ σουσὶ ὑιοῦ ἰεδδῶ ὑιοῦ βοῦζ, ὑιοῦ ἀβδιήλ ὑιοῦ γουνεὶ ἄρχων κατ᾿ ὀῖκον πατριᾶς ἀυτῶν. κὰι κατώκησαν ἐν τῆ γῆ γαλαὰδ κὰι ἐν τῆ γῆ βασὰν κὰι ἐν ταῖς κώμαις ἀυτῆς κὰι ἐν πᾶσι τοῖς ἀφωρισμένοις σαρὼν ἐπὶ τῶν διεξόδων ἀυτῶν. πάντες ἐγενεαλογήθησαν ἐν ἡμέραις ἰωθὰμ βασιλέως ἰούδα, κὰι ἐν ἡμέραις ἱεροβοὰμ βασιλέως ἰσραήλ. ὑιοί ῥουβὴν κὰι γὰδ κὰι τὸ ἥμισυ φυλῆς μανασσῆ ἀπὸ ὑιῶν δυνάμεων, πάντες ἄνδρες ἄιροντες ἀσπίδα κὰι μάχαιραν κὰι ἐντείνοντες τόξον κὰι δεδιδαγμένοι πόλεμον τεσσαράκοντα κὰι τέσσαρες χιλιάδες κὰι ἑπτακόσιοι κὰι ἑξήκοντα ἐκ πορευόμενοι ἐις παράταξιν, κὰι ἐποίησαν πόλεμον μετὰ τῶν ἀγαρηνῶν κὰι ἰπτουραίων κὰι ναφισσαίων κὰι νηδαβαίων κὰι ἐβόησαν ἐπ᾿ ἀυτούς, κὰι παρεδώθησαν ἐν χειρὶ ἀυτῶν ὁι ἀγαρηνοὶ κὰι πάντες ὁι μετ᾿ ἀυτῶν, ὅτι τῶ θεῶ ἐβόησαν ἐν τῶ πολέμω, κὰι ἐπήκουσεν ἀυτῶν, ὅτι ἐπεποίθησαν ἐπ᾿ ἀυτῶ. κὰι ἠχμαλώτευσαν τὰς κτήσεις ἀυτῶν, καμήλων πεντήκοντα χιλιάδας, κὰι προβάτων διακοσίας κὰι πεντήκοντα χιλιάδας, κὰι ὄνους δισχιλίους, κὰι ψυχὰς ἀνθρώπων ἑκατὸν χιλιάδας. τραυματίαι γὰρ πολλοὶ ἔπεσον, ὅτι παρὰ τοῦ θεοῦ ὁ πόλεμος, κὰι κατώκησαν ἀντ᾿ ἀυτῶν ἕως τῆς ἀποικίας. κὰι ὁι ἡμίσεις τῆς φυλῆς μανασσῆ ὤκησαν ἐν τῆ γῆ ἀπὸ βασὰν ἕως βαὰλ ἑρμὼν κὰι σανεὶρ κὰι ὄρους ἑρμὼν ἀυττοὶ ἐπληθύνθησαν. κὰι ὁῦτοι ὁι ἄρχοντες ὄικου πατριῶν ἀυτῶν, ἄφερ κὰι ἰεσσεῖ κὰι ἐδιὴλ κὰι ἐζριὴλ κὰι ἱερεμίας κὰι ὡδουΐα κὰι ἰεδιήλ, ἄνδρες δυνατοὶ ἰσχύϊ ἄνδρες ὀνομαστοὶ ἄρχοντες κατ᾿ ὀῖκον πατριῶν ἀυτῶν. κὰι ἠθέτησαν ἐν τῶ θεῶ τῶν πατέρων ἀυτῶν, κὰι ἐπορνεύθησαν ὀπίσω τῶν θεῶν τῶν λαῶν τῆς γῆς, ὃυς ἐξῆρεν ὁ θεὸς ἀπὸ προσώπου ἀυτῶν. κὰι ἐξήγειρεν ὁ θεὸς ἰσραὴλ τὸ πνεῦμα φούλ βασιλέως ἀσσυρίων κὰι τὸ πνεῦμα θεγλατφαλασὰρ βασιλέως ἀσσυρίων. κὰι ἀπώκισε τὸν ῥουβὴν κὰι τὸν γαδδὶ κὰι τὸ ἥμισυ φυλῆς μανασσῆ. κὰι ἐισήγαγεν ἀυτοὺς ἐις ἀλὰ κὰι ἀβὼρ κὰι ἀρρὰ κὰι ποταμὸν γοζὰν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

Chapter 6

Υιοὶ λευί, γερσὼν κὰι καὰθ κὰι μεραρί. κὰι ὑιοὶ καάθ, ἀμβρὰμ κὰι ἰσσαὰρ χεβρὼν κὰι ὀζιήλ. κὰι ὑιοὶ ἀμβράμ, ἀαρὼν κὰι μωυσῆς κὰι μαριάμ. κὰι ὑιοὶ ἀαρών, ναδὰβ κὰι ἀβιοὺδ ἐλεάζαρ κὰι ἰθάμαρ. κὰι ἐλεάζαρ ἐγέννησε τὸν φινεές, κὰι φινεὲς ἐγέννησε τὸν ἀβισού, κὰι ἀβισοὺ ἐγέννησε τὸν βοκί, κὰι βοκὶ ἐγέννησε τὸν ὀζί, κὰι ὀζὶ ἐγέννησε τὸν ζαρέα, κὰι ζαρέα ἐγέννησε τὸν μαριώθ, κὰι μαριὼθ ἐγέννησε τὸν ἀμαρία, κὰι ἀμαρία ἐγέννησε τὸν ἀχιτώβ, κὰι ἀχιτὼβ ἐγέννησε τὸν σαδδούκ, κὰι σαδδοὺκ ἐγέννησε τὸν ἀχιμαάς, κὰι ἀχιμαὰς ἐγέννησε τὸν ἀζαρίαν, ἀζαρίας ἐγέννησε τὸν ἰωνᾶν, κὰι ἰωνὰς ἐγέννησε τὸν ἀζαρίαν, ἀυτός ἐστιν ἀζαρίας ὁ ἱερατεύσας ἐν τῶ ὄικω ὧ ὠκοδόμησε σολομὼν ἐν ἱερουσαλήμ. κὰι ἐγέννησεν ἀζαρίας τὸνἀμαρίαν, κὰι ἀμαρίας ἐγέννησε τὸν ἀχιτώβ, κὰι ἀχιτὼβ ἐγέννησε τὸν σαδδούκ, κὰι σαδδοὺκ ἐγέννησε τὸν σελλούμ, κὰι σελλοὺμ ἐγέννησε τὸν χελκίαν,κὰι χελκίας ἐγέννησε τὸν ἀζαρίαν, κὰι ἀζαρίας ἐγέννησε τὸν σαρέαν, κὰι σαρέας ἐγέννησε τὸν ἰωσεδέκ, κὰι ἰωσεδὲκ ἐπορεύθη ἐν τῶ ἀποκίζειν κύριον τὸν ἰούδα κὰι τὴν ἱερουσαλὴμ ἐν χειρὶ ναβουχοδονόσωρ ἐις βαβυλῶνα. ὑιοὶ λευΐ, γερσὼν καὰθ κὰι μεραρί. κὰι ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ὑιῶν γερσών, λοβεννί κὰι σεμεΐ. κὰι ὑιοὶ καάθ, ἀμρὰμ κὰι ἰσσάαρ χεβρὼν κὰι ὀζιήλ. κὰι ὑιοὶ μεραρί, μοολλὶ κὰι μουσί. ἁῦται ἁι συγγένειαι τοῦ λευῒ κατὰ πατριὰς ἀυτῶν. τῶ γερσὼν λοβεννὶ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἰαὰθ ὑιὸς ἀυτοῦ, ζεμμὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἰωαὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀδδὼ ὑιὸς ἀυτοῦ, ζαρὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἱεθρὶ ὑιὸς ἀυτοῦ. ὑιοὶ καάθ, ἰσαὰρ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀμιναδὰβ ὑιὸς ἀυτοῦ, κορὲ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀσὴρ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἐλκανὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀβιασὰφ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀσὲρ ὑιὸς ἀυτοῦ, θαὰθ ὑιὸς ἀυτοῦ, ὀυριὴλ ὑιὸς ἀυτοῦ, ὁζίας ὑιὸς ἀυοῦ, σαοὺλ ὑιὸς ἀυτοῦ. κὰι ὑιοὶ ἐλκανά, ἀμασὰ κὰι ἀχιμὼθ ἐλκανά. ἐλκανὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, σοφὶ ὑιὸς ἀυτοῦ, ναὰθ ὑιὸς ἁυτοῦ, ἐλιὰβ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἱεροὰμ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἐλκανὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, σαμουὴλ ὑιὸς ἀυτοῦ. κὰι ὑιοὶ σαμουήλ, ὁ πρωτότοκος ἀυτοῦ ἰωήλ, κὰι ὁ δεύτερος ἀβιά. ὑιοὶ μεραρί, μοολί, λοβεννὶ ὑιὸς ἀυτοῦ, σεμεῒ ὑιὸς ἀυτοῦ, ὀζίας ὑιὸς ἀυτοῦ, σαμαὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀγΐα ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀσαΐα ὑιὸς ἀυτοῦ. κὰι ὁῦτοι ὃυς κατέστησεν δαυὶδ ἐπὶ χεῖρας ἀδόντων ὄικου κυρίου, ἐξ ὁῦ κατέπαυσεν ἡ κιβωτός, κὰι ἦσαν λειτουργοῦντες ἀπέναντι τῆς σκέπης τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν ὠδῆ, ἕως τοῦ ὀικοδομῆσαι τὸν σολομῶντα τὸν ὀῖκον κυρίου ἐν ἱερουσαλήμ. κὰι ἔστησαν κατὰ τὴν κρίσιν ἀυτῶν ἐπὶ τὰς λειτουργίας ἀυτῶν. κὰι ὁῦτοι ὁι ἑστῶτες κὰι ὁι ὑιοὶ ἀυτῶν, ἀπὸ τῶν ὑιῶν καάθ, ἁιμὰν ὁ ψαλμωδὸς ὑιὸς ἰωὴλ ὑιοῦ σαμουὴλ ὑιοῦ ἐλκανὰ ὑιοῦ ἱεράμ, ὑιοῦ ἐλιὴλ ὑιοῦ θοοῦ ὑιοῦ σοὺφ ὑιοῦ ἐλκανά, ὑιοῦ μαὰθ ὑιοῦ ἀμασαΐ, ὑιοῦ ἐλκανὰ ὑιοῦ ἰωὴλ ὑιοῦ ἀζαρία ὑιοῦ σαφανία, ὑιοῦ θαὰθ ὑιοῦ ἀσὲρ ὑιοῦ ἀβιασὰφ ὑιοῦ κορέ, ὑιοῦ ἰσσαὰρ ὑιοῦ καὰθ ὑιοῦ λευὶ ὑιοῦ ἰσραήλ. κὰι ὁ ἀδελφὸς ἀυτοῦ ἀσὰφ, ὁ ἑστὼς ἐκ δεξιῶν ἀυτοῦ. ἀσὰφ ὑιὸς βαραχία ὑιοῦ σαμαὰ ὑιοῦ μιχαὴλ ὑιοῦ βασία ὑιοῦ μελχία, ὑιοῦ ἠθανὶ ὑιοῦ ζαραῖ ὑιοῦ ἀδία, ὑιοῦ ἐθὰν ὑιοῦ ζεμμὰ ὑιοῦ σεμεῒ ὑιοῦ ἰαὰθ ὑιοῦ γερσῶν ὑιοῦ λευί. κὰι ὑιοὶ μεραρὶ ὁι ἀδελφοὶ ἀυτῶν ἐπὶ τὰ ἀριστερά, {ἀθὰν} ὑιὸς κουσεὶ ὑιοῦ ἀβδὶ ὑιοῦ μαλὼχ ὑιοῦ ἀσαβία,ὑιοῦ ἀμασία ὑιοῦ χελκία ὑιοῦ ἀμασεὶ ὑιοῦ βανὶ ὑιοῦ σεμμήρ, ὑιοῦ μοολλὶ ὑιοῦ μουσῆ ὑιοῦ μεραρὶ ὑιοῦ λευί. κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτῶν δεδομένοι ὁι λευῖται ἐις πᾶσαν δουλείαν τῆς σκηνῆς ὄικου τοῦ θεοῦ. κὰι ἀαρὼν κὰι ὑιοὶ ἀυτοῦ θυμιῶντες ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων, κὰι ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος ἐις πάντα τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων. κὰι τὸ ἐξιλάσκεσθαι περὶ ἰσραὴλ κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο μωυσῆς ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ. κὰι ὁῦτοι ὁι ὑιοὶ ἀρών, ἐλεάζαρ ὑιὸς ἀυτοῦ, φινεὲς ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀβιασοὺ ὑιὸς ἀυτοῦ, βοκκί ὑιὸς ἀυτοῦ, ὀζὶ ὑιὸς ἀυτοῦ, ζαρέα ὑιὸς ἀυτοῦ. μαριὼθ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀμαρία ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀχιτὼβ ὑιὸς ἀυτοῦ, σαδοὺκ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀχιμαὰς ὑιὸς ἀυτοῦ. κὰι ἁῦται ἁι κατοικίαι ἀυτῶν ἐν ταῖς ἐπαύλεσιν ἀυτῶν κὰι ἐν τοῖς ὁρίοις ἀυτῶν, τοῖς ὑιοῖς ἀαρὼν τῆ συγγενεία τοῦ καάθ, ὅτι ἀυτοῖς ἐγένοντο ὁι κλῆροι, κὰι ἔδωκαν ἀυτοῖς τὴν χεβρὼν ἐν γῆ ἰούδα, κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς κύκλω ἀυτῆς. τοὺς δὲ ἀγροὺς τῆς πόλεως κὰι τὰς ἐπάυλεις ἀυτῆς ἔδωκαν τῶ χαλὲβ ὑιῶ ἰεφονή. κὰι τοῖς ὑιοῖς ἀαρὼν ἔδωκαν τὰς πόλεις τῶν φυγαδευτηρίων, τὴν χεβρὼν κὰι τὴν λοβνὰ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι ἰαθὴρ κὰι στημὼ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν χελὼν κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν δαβεὶρ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν ἀσὰν κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν βεθσαμὴς κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς. κὰι ἀπὸ τῆς φυλῆς βενιαμίν, τὴν γαβεαὶ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν ἀλαμὼθ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν ἐναθὼθ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, πᾶσαι ἁι πόλεις ἀυτῶν δέκα κὰι τρεῖς πόλεις ἐν ταῖς συγγενείαις ἀυτῶν. κὰι τοῖς ὑιοῖς κάαθ τοῖς καταλελειμμένοις ἀπὸ τῆς συγγενείας τῆς φυλῆς ἀπὸ τοῦ ἡμίσους τῆς φυλῆς μανασσῆ ἐν κλήρω πόλεις δέκα. κὰι τοῖς ὑιοῖς γερσὼν κατὰ συγγενείας ἀυτῶν, ἀπὸ φυλῆς ἰσσάχαρ κὰι ἀπὸ φυλῆς ἀσὴρ κὰι ἀπὸ φυλῆς νεφθαλεὶμ κὰι ἀπὸ φυλῆς μανασσῆ ἐν τῆ βασὰν πόλεις δέκα κὰι τρεῖς. τοῖς ὑιοῖς μεραρὶ κατὰ συγγενείας ἀυτῶν ἀπὸ φυλῆς ῥουβὴν κὰι ἀπὸ φυλῆς γὰδ κὰι ἀπὸ φυλῆς ζαβουλὼν ἐν κλήρω πόλεις δέκα κὰι δύο. κὰι ἔδωκαν ὑιοὶ ἰσραὴλ τοῖς λευίταις τὰς πόλεις κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῶν. κὰι ἔδωκαν ἀυτὰς ἐν κλήρω ἀπὸ φυλῆς ὑιῶν ἰούδα, κὰι ἀὸ φυλῆς ὑιῶν συμεὼν κὰι ἀπὸ φυλῆς ὑιῶν βενιαμίν, τὰς πόλεις ταύτας ἃς καλοῦσιν ἀυτὰς ἐν ὀνόμασιν. κὰι τοῖς ἀπὸ τῶν δήμων ὑιῶν καὰθ ἐγένοντο πόλεις ὁρίων ἀυτῶν ἀπὸ φυλῆς ἐφραΐμ. κὰι ἔδωκαν ἀυτοῖς τὰς πόλεις τοῦ φυγαδευτηρίου, τὴν σιχὲμ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς ἐν ὄρει ἐφραῒμ, κὰι τὴν γαζὲρ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν ἰεκμὰν κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν βεθωρὼν κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν ἐλὼν κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς. κὰι τὴν γεθρεμμὼν κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς. κὰι ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς μανασσῆ τὴν ἀνὴρ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν ἰεβλὰμ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, τῆ συγγενεία τῶν ὑιῶν καὰθ τοῖς καταλελειμμέννοις. τοῖς ὑιοῖς γερσὼν ἀπὸ συγγενείας τοῦ ἡμίσους φυλῆς μανασσῆ, τὴν γαυλῶν ἐν βασὰν κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν ἀσταρὼθ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς. κὰι ἀπὸ φυλῆς ἰσσάχαρ τὴν κεδὲς κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν δεβηρὼθ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν ῥαμὼθ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν ἐνὰμ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς. κὰι ἀπὸ φυλῆς ἀσὴρ τὴν μασὰλ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν ἀβδὼν κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν ὁυκκὼκ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν ῥοὸβ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς. κὰι ἀπὸ φυλῆς νεφθαλεὶμ τὴν κάδης ἐν τῆ γαλιλαία κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν χαμὼν κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν καριαθαῒμ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς. κὰι τοῖς ὑιοῖς μεραρεὶ τοῖς καταλελειμμένοις ἀπὸ φυλῆς ζαβουλὼν τὴν ῥεμμὼν κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν θαβὼρ κὰι τὰ ἀφορίσματα ἀυτῆς. κὰι τοῦ πέραν τοῦ ἰορδάνου ἱεριχὼ κατὰ ἀνατολὰς τοῦ ἰορδάνου ἀπὸ φυλῆς τοῦ ῥουβὴν, τὴν βοσὼρ ἐν τῆ ἐρήμω κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν ἰεσσὰ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν καδημὼθ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν μιφαὰθ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς. κὰι ἀπὸ φυλῆς γὰδ τὴν ῥαμὰθ ἐν γαλαὰδ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν μαναῒν κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν ἐσσεβὼν κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς, κὰι τὴν ἰαζεὶρ κὰι τὰ περιπόλια ἀυτῆς.

Chapter 7

Καὶ τοῖς ὑιοῖς ἰσσάχαρ θαλὰ κὰι φοῦα ἰασοὺβ κὰι σομβρὰν τέσσαρες. κὰι ὑιοὶ θωλάμ, ὀζί κὰι ῥαφέα κὰι ἰαρουὴλ κὰι ἰαμὶ κὰι ἰαβσὰν κὰι σαμουήλ, ἄρχοντες κατ᾿ ὀῖκον πατριῶν ἀυτῶν. τῶ θαλὰ δυνατοὶ ἰσχύϊ κατὰ γενέσεις ἀυτῶν, ὁ ἀριθμὸς ἀυτῶν ἐν ἡμέραις δαυὶδ ἔικοσι κὰι δύο χιλιάδες κὰι ἑξακόσιοι. κὰι ὑιοὶ ὀζί, ἱεζερία. κὰι ὑιοὶ ἱεζερία, μιχαὴλ κὰι ἀβδία κὰι ἰωὴλ κὰι ἰωσία, πέντε ἄρχοντες πάντες ἀυτοί. κὰι ὁι ἐπ᾿ ἀυτοὺς κατὰ γενέσεις ἀυτῶν κατ᾿ ὀῖκον πατριῶν ἀυτῶν μονόζωνοι ἰσχυροὶ παρατάξασθαι ἐις πόλεμον τριάκοντα κὰι ἓξ χιλιάδες, ὅτι ἐπλήθυναν γυναῖκας κὰι ὑιούς. κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτῶν ἐις πάσας συγγενείας ἰσσάχαρ δυνατοὶ δυνάμει, ὀγδοήκοντα κὰι ἑπτὰ χιλιάδες ἡ γενεαλογία ἀυτῷν πάντων. ὑιοὶ δὲ βενιαμίν, βαλαὲ κὰι βοχὼρ κὰι ἰδιεὴλ τρεῖς. κὰι ὑιοὶ βαλαέ, ἀσσεβὼν κὰι ὀζὶ κὰι ὀζιὴλ κὰι ἰερεμοὺθ κὰι ὀυρί, πέντε ἄρχοντες ὄικων πατριῶν ἀυτῶν ἰσχυροὶ δυνάμει, κὰι ἡ γενεαλογία ἀυτῶν ἐικοσιδύο χιλιάδες κὰι τριάκοντα κὰι τέσσαρες. κὰι ὑιοὶ βοχώρ, ζαμαρία κὰι ἰωὰς κὰι ἐλιέζερ κὰι ἐλιωνὲ κὰι ἀμαρὶ κὰι ἰερμώθ, κὰι ἀβιὰ κὰι ἀναθὼθ κὰι ἀλαμὼθ πάντες ὁῦτοι ὑιοὶ βοχώρ, κὰι ἡ γενεαλογία ἀυτῶν κατὰ γενέσεις ἀυτῶν ἄρχοντες ὄικων πατριῶν ἀυτῶν δυνατοὶ ἰσχύϊ, ἔικοσι χιλιάδες κὰι διακόσιοι. κὰι ὑιοὶ ἰεδιήλ, βαλαάν. κὰι ὑιοὶ βαλαάν, ἰησοῦς κὰι βενιαμὶν κὰι ἀὼθ κὰι χαναὰ κὰι ζηθὰν κὰι θαρσεὶς κὰι ἀσσαείρ, πάντες ὁῦτοι ὑιοὶ ἰεδιὴλ ἄρχοντες τῶν πατριῶν δυνατοὶ ἰσχύϊ, δεκαεπτὰ χιλιάδες κὰι διακόσιοι ἐκπορευόμενοι δυνάμει ἐις πόλεμον. κὰι σαφὰμ κὰι ἡφὰμ κὰι ὑιοὶ ἳρ κὰι ἀσὶμ ὑιοὶ ἀχέρ. κὰι ὑιοὶ νεφθαλεί, ἰεσσιὴλ γουνὶ κὰι ἰεσσὲρ κὰι σελλὴμ ὑιοὶ βαλαά. ὑιοί μανασσῆ, ἐσριήλ, ὃν ἔτεκεν ἡ παλλακὴ ἀυτοῦ ἡ σύρα τὸν μαχεὶρ πατέρα γαλαάδ. κὰι μαχεὶρ ἔλαβεν γυναῖκα τῶ ὁφὲμ κὰι τῶ σαφίμ. κὰι ὄνομα τῆ ἀδελφῆ ἀυτῶν μααχά, κὰι ὄνομα τῶ δευτέρω σαλφαάδ. ἐγεννήθησαν δὲ τῶ σαλφαὰδ θυγατέρες, κὰι ἔτεκεν μααχὰ ἡ γυνὴ μαχεὶρ ὑιόν, κὰι ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα ἀυτοῦ φάρες, κὰι ὄνομα τῶ ἀδελφῶ ἀυτοῦ σάρος. κὰι ὑιοὶ ἀυτοῦ, ἠλὴμ κὰι ῥακὰμ. κὰι ὑιοὶ ἠλάμ, βαδάν. ὁῦτοι ὑιοὶ γαλαὰδ ὑιοῦ μαχὴρ ὑιοῦ μανασσῆ. κὰι ἡ ἀδελφὴ ἀυτοῦ μελχὰθ ἔτεκεν τὸν ἰεσσοὺδ κὰι τὸν ἀβιεζὲρ κὰι τὸν μααλά. κὰι ἐγένοντο ὑιοὶ σαμείδα, ἡείμ κὰι συχὲμ κὰι λοχεῒ κὰι ἐνιάμ. κὰι ὑιοὶ ἐφραΐμ, σουθαλαὰ κὰι βαρὰδ ὑιὸς ἀυτοῦ, κὰι θαὰθ ὑιὸς ἀυτοῦ, κὰι ἐλαδὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, κὰι θαὰθ ὑιὸς ἀυτοῦ, κὰι ζαβὰβ ὑιὸς ἀυτοῦ, κὰι σουθάλα ὑιὸς ἀυτοῦ, κὰι ἔζερ κὰι ἐλαάδ. κὰι ἀπέκτειναν ἀυτοὺς ὁι ἄνδρες γὲθ ὁι τεχθέντες ἐν τῆ γῆ, ὅτι κατέβησαν λαβεῖν τὰ κτήνη ἀυτῶν. κὰι επένθησεν ἐφραῒμ ὁ πατὴρ ἀυτῶν ἡμέρας πολλάς, κὰι ἦλθον ὁι ἀδελφοὶ ἀυτῶν παρακαλέσαι ἀυτόν. κὰι ἐισῆλθεν ἐις τὴν γυναῖκα ἀυτοῦ, κὰι συνέλαβε κὰι ἔτεκεν ὑιόν, κὰι ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα ἀυτοῦ βαριέ, ὅτι ἐν κακοῖς ἐγένετο ἐν τῶ ὄικω ἀυτοῦ, κὰι ἡ θυγάτηρ ἀυτοῦ σαρά. κὰι ὠκοδόμησεν τὴν βεθωρὼν τὴν ἄνω κὰι τὴν κάτω, κὰι τὴν ἐζενσααρά.κὰι ῥαφὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, κὰι ῥασὴφ ὑιὸς ἀυτοῦ, κὰι θαλὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, κὰι θαὰν ὑιὸς ἀυτοῦ, κὰι λαδὰν ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀμιοὺδ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἐλισαμὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, νοὺμ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἰωσηὲ ὑιὸς ἀυτοῦ, κὰι κατάσχεσις ἀυτῶν κὰι κατοικία βαιθὴλ κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῆς. κὰι ἐις ἀνατολὰς νοαράν, κὰι ἐις δυσμὰς γαζὲρ κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῆς, κὰι συχὲμ κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῆς, κὰι ἀδία κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῇς. κὰι ἐχόμενα ὑιῶν μανασσῆ, βαιθσὰν κὰι ἁι θυγατέρες ἀυτῆς. θαανὰ κὰι ἁι θυγατέρες ἀυτῆς, μαγεδδὼ κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῆς, δὼρ κὰι ἁι κῶμαι ἀυτῆς. ἐν ταύταις κατώκησαν ὁι ὑιοὶ ἰωσήφ, ὑιοῦ ἰσραήλ. ὑιοὶ ἀσήρ, ἰαμνὰ κὰι ἰασουὰ κὰι ἰεσσουὲ κὰι βαρία, κὰι σαραὰ ἀδελφὴ ἀυτῶν. κὰι ὑιοὶ βαρία χοβὲρ κὰι μελχιήλ, ἀυτὸς πατὴρ βαρζέθ. κὰι χοβὲρ ἐγέννησε τὸν ἰαφλὲτ κὰι τὸν σωμὴρ κὰι τὸν ὁθάμ,κὰι τὴν σουὰ ἀδελφὴν ἀυτῶν. κὰι ὑιοὶ ἰαφλέτ, φασέχ κὰι βααμὰθ κὰι ἀσουάθ, ὁῦτοι ὑιοὶ ἰαφλέτ. κὰι ὑιοὶ σωμὴρ ἀχὶ κὰι ῥααγὰ κὰι ἰαβὰ κὰι ἀράμ. κὰι ὑιοὶ ἑλὲμ ἀδελφοῦ ἀυτοῦ. σουφὰ κὰι ἰαμνὰ κὰι σελὲς κὰι ἀμάλ. ὑιοὶ σουφά, σουὲ κὰι ἀρναφεὶ κὰι σουὰλ κὰι βηρεί κὰι ἰεμβρὰ βασάρ, κὰι ἰηοὺδ κὰι σεμμὰ κὰι σελσὰ κὰι ἰεθρὰν κὰι βηερά. κὰι ὑιοὶ ἰεθέρ, ἰεφοννῆ κὰι φασφὰ κὰι ἀραΐ. κὰι ὑιοὶ ὀλλά, ἀρεὲ κὰι ἀνιὴλ κὰι ῥασία, πάντες ὁῦτοι ὑιοὶ ἀσὴρ ἄρχοντες ὄικου τῶν πατριῶν, ἐκλεκτοὶ ἰσχυροὶ δυνάμει ἀρχηγοὶ τῶν ἀρχόντων τῶν γενεαλογηθέντων ἐν τῆ στάσει ἐν τῶ πολέμω, ὁ ἀριθμὸς ἀυτῶν ἄνδρες ἔικοσι κὰι ἓξ χιλιάδες.

Chapter 8

Καὶ βενιαμὶν ἐγέννησε τὸν βαλὲ πρωτότοκον ἀυτοῦ, κὰι ἀσβὴλ ὁ δεύτερος, κὰι ἀαρὰ ὁ τρίτος, κὰι νουὰ ὁ τέταρτος, κὰι ῥαφὰ ὁ πέμπτος.κὰι ἐγένοντο ὑιοὶ τῶ βαλέ, ἄδαρ κὰι γηρὰ κὰι ἀβιοὺδ κὰι ἀβισουὲ κὰι νααμὰν κὰι ἀώδ. κὰι ὁῦτοι ὑιοὶ ἀώδ, γηρὰ κὰι σεπφὰμ κὰι ἀουράμ. ὁῦτοι ἐισὶν ἄρχοντες πατριῶν τῶν κατοικούντων γαβαά. κὰι ἀπώκισαν ἀυτοὺς ἐις μανουὰθ κὰι νααμὰν κὰι ἀχιὰ κὰι γηρά, ἀυτὸς ἀπώκισεν ἀυτοὺς κὰι ἐγέννησε τὸν ἀζὰ κὰι τὸν ἀχιούδ. κὰι σεωρεὶμ ἐγέννησεν ἐν πεδίω μωάβ, μετὰ τὸ ἐξαποστεῖλαι ἀυτοὺς ἀυτόν. κὰι ὠσεὶμ κὰι βααρὰ γυναῖκες ἀυτοῦ. κὰι ἐγέννησεν ἀπὸ τῆς χόδες γυναικὸς ἀυτοῦ τὸν ἰωβὰβ κὰι τὸνσαβία κὰι τὸνμισά, κὰι τὸν μελχὼμ κὰι τὸν ἰωὰς κὰι τὸν σεχία κὰι τὸν μαρμία, ὁῦτοι ὑιοὶ ἀυτοῦ ἄρχοντες τῶν πατριῶν. κὰι μεωσεὶμ ἐγέννησεν τὸν ἀβιτὼβ κὰι τὸν ἐλειφαάλ. κὰι ὑιοὶ ἐλειφαὰλ ἄβερ κὰι μεσοὰμ κὰι σάμηδ. ἀυτὸς ὠκοδόμησεν τὴν ὠνὼ κὰι τὴν λώδ,κὰι τὰς κώμας ἀυτῆς κὰι βαρία κὰι σαμαά, ἀυτοὶ ἄρχοντες πατριῶν τῶν κατοικούντων ἀϊλῶν. ὁῦτοι ἐξεδίωξαν τοὺς κατοικοῦντας γέθ. κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτῶν σισὰχ κὰι ἱεριμὼθ κὰι ζαβαδία, κὰι ἀράδ. κὰι ἄδαρ κὰι μιχαὴλ κὰι ἱεσφὰ κὰι ἱοχὰ ὑιοὶ βαρεία. κὰι ζαβαδία κὰι μεσολλὰμ κὰι ἐζεκὶ κὰι ἄβερ κὰι ἰασσημαρὶ κὰι ἱεζελία κὰι ἰωβὰβ ὑιοὶ ἀλιφάλ. κὰι ἰακεὶμ κὰι ζεχρὶ κὰι ζεβδί, κὰι ἠλιωνὲ κὰι σελαθὶ κὰι ἐλιὴλ κὰι ἀδαΐα, κὰι βαραΐα κὰι σαμαρὰθ ὑιοὶ σεμεΐ.κὰι ἰεσφὰν κὰι ἄδερ κὰι ἐλιὴλ κὰι ἀβδών, κὰι ζεχρὶ κὰι ἄναν κὰι ἀνανία κὰι ἠλὰμ κὰι ἀναθωθὰ κὰι ἰεφαδία κὰι φανουὴλ ὑιοὶ σισάχ. κὰι σαμψαρί κὰι σαραΐα κὰι ὀθολία κὰι ἱερσία κὰι ἠλία κὰι ζεχρὶ ὑιοὶ ἱερεάμ. ὁῦτοι ἄρχοντες πατριῶν κατὰ γενέσεις ἀυτῶν ἀρχηγοὶ ἀυτοὶ κατώκησαν ἐν ἱερουσαλήμ. κὰι ἐν γαβαὼν κατώκησεν πατὴρ γαβαών,κὰι ὄνομα τῆ γυναικί ἀυτοῦ μαχά, κὰι ὁ ὑιὸς ἀυτοῦ ὁ πρωτότοκος ἀβδὼν κὰι σοῦρ κὰι κὶς κὰι βαέλ. κὰι ναδὰβ κὰι γεδδὼρ κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ κὰι ζεχρί. κὰι μακεδδὼθ ὁ γεννήσας τὸν σαμαά. κὰι ἀυτοὶ κατέναντι τῶν ἀδελφῶν ἀυτῶν κατώκησαν ἐν ἱερουσαλὴμ μετἀ τῶν ἀδελφῶν ἀυτῶν. κὰι νὴρ ἐγέννησε τὸν κίς, κὰι κὶς ἐγέννησε τὸν σαούλ, κὰι σαοὺλ ἐγέννησε τὸν ἰωναθὰν κὰι τὸν μελχισουὲ κὰι τὸν ἀβιναδὰβ κὰι τὸν ἰσβαάλ. κὰι ὑιοὶ ἰωναθὰν μεριβαάλ, κὰι μεριβαὰλ ἐγέννησε τὸν μιχά. κὰι ὑιοὶ μιχά, φιθὼν κὰι μέλεχ κὰι θαραὰ κὰι ἀχάζ. κὰι ἀχὰζ ἐγέννησε τὸν ἰωδά,κὰι ἰωδὰ ἐγέννησε τὸν ἀλεμὲθ κὰι τὸν ἀσμὼθ κὰι τὸν ζαμβρί,κὰι ζαμβρί ἐγέννησε τὸν μωσά, κὰι μωσὰ ἐγέννησε τὸν βαανά. ῥαφὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἐλεασᾶ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀσὴλ ὑιὸς ἀυτοῦ. κὰι τῶ ἀσὴλ ἓξ ὑιοί, κὰι ταῦτα τὰ ὀνόματα ἀυτῶν, ἐζερικὰμ πρωτότοκος ἀυτοῦ, κὰι ἰσμαὴλ κὰι σαρία κὰι ἀβδία κὰι ἀννὰν ὁῦτοι ὑιοὶ ἀσήλ. κὰι ὑιοὶ ἀσὲκ τοῦ ἀδελφοῦ ἀυτοῦ, ὀυλὰμ πρωτότοκος ἀυτοῦ, κὰι ἰηοῦς ὁ δεύτερος, κὰι ἐλιφαλὲτ ὁ τρίτος. κὰι ἐγένοντο ὑιοὶ ὀυλάμ, ἄνδερς δυνατοὶ ἰσχύϊ τείνοντες τόξον κὰι πληθύνοντες ὑιοὺς κὰι ὑιοὺς ὑιῶν ἑκατὸν κὰι πεντήκοντα, πάντες ὁῦτοι ὑιοὶ βενιαμίν.

Chapter 9

Καὶ πᾶς ἰσραὴλ ἐγενεαλογήθησαν, κὰι ἰδοὺ ἐισὶ γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίου βασιλέων ἰσραὴλ κὰι ἰούδα. κὰι ἀπωκίσθησαν ἐις βαβυλῶνα διὰ τὴν ἀσυνθεσίαν ἀυτῶν, ἣν ἠδίκησαν. κὰι ὁι κατοικοῦντες πρότερον ἐνταῖς κατασχέσεσιν ἀυτῶν ἐν ταῖς πόλεσιν ἀυτῶν ἰσραήλ, κὰι ἱερεῖς κὰι ὁι λευῖται κὰι ὁι ναθίνεοι. κὰι ἐν ἱερουσαλὴμ κατώκησαν ἐκ τῶν ὑιῶν ἰούδα, κὰι ἐκ τῶν ὑιῶν βενιαμίν, κὰι ἐκ τῶν ὑιῶν ἐφραῒμ κὰι μανασσῆ. ὀυθὶ ὑιὸς σαμιοὺδ ὑιὸς ἀμβρὶ ὑιοῦ ἐμβρὶ ὑιοῦ βενιαμίν. ἀπὸ τῶν ὑιῶν φάρες, ὑιοῦ ἰούδα. κὰι ἀπὸ τοῦ σηλωνεί, ἀσαΐα ὁ πρωτότοκος ἀυτοῦ, κὰι ὁι ὑιοὶ ἀυτοῦ. κὰι ἐκ τῶν ὑιῶν ζηρά, ἰεὴλ κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ ἑξακόσιοι κὰι ἐννενήκοντα. κὰι ἀπὸ τῶν ὑιῶν βενιαμίν, σαλὼ ὑιὸς μοσολλὰμ ὑιοῦ ὠδουΐα ὑιοῦ σαναά, κὰι ἰεβναὰ ὑιὸς ἱεροάμ, κὰι ὁῦτοι ὑιοὶ ὀζί, ὑιοῦ μαχειρί κὰι μοσολλὰμ ὑιοῦ σαφατία ὑιοῦ ῥαγουὴλ ὑιοῦ ἰεχονίου, κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτῶν κατὰ γενέσεις ἀυτῶν ἐννακόσιοι κὰι πεντήκοντα ἕξ. πάντες ὁῦτοι πατριάρχαι κατ᾿ ὀῖκον πατριῶν ἀυτῶν. κὰι ἀπὸ τῶν ἱερέων ἰωδάε κὰι ἰωρεὶβ κὰι ἰωαχείμ, κὰι ἀζαρίας ὑιὸς ἐλκίου ὑιοῦ μοσολλὰμ ὑιοῦ σαδδοὺκ ὑιοῦ μεραϊὼθ ὑιοῦ ἀχιτώβ, ἡ γούμενοι ὄικου τοῦ θεοῦ. κὰι ἀδαϊὰ ὑιὸς ἱεροὰμ ὑιοῦ φασεοῦρ ὑιοῦ μελχίου. κὰι μαασεῖ ὑιὸς ἀδιὴλ ὑιοῦ ἐζερὰ ὑιοῦ μοσολλὰμ ὑιοῦ μασελιμὼθ ὑιοῦ ἐμμῆρ, κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτῶν ἡγούμενοι κατ᾿ ὀῖκον πατριῶν ἀυτῶν, χίλιοι κὰι ἑπτακόσιοι κὰι ἑξήκοντα, δυνατοὶ ἰσχύϊ ἐν ἔργω δουλείας ὄικου τοῦ θεοῦ. κὰι ἐκ τῶν λευϊτῶν, σαμέας ὑιὸς ἀσοὺβ ὑιοῦ ἐζρικὰμ ὑιοῦ ἀσαβία. ἐκ τῶν ὑιῶν μεραρὶ κὰι βακβακὰρ κὰι ἀρὴς κὰι γαλάλ. κὰι ματθανίας ὑιὸς μιχὰ ὑιοῦ ζεχρὶ ὑιοῦ ἀσάφ. κὰι ἀβδία ὑιὸς σαμαΐα ὑιοῦ γαλὰλ ὑιοῦ ἰδουθοῦν. κὰι βαραχίας ὑιὸς ἀσὰ ὑιοῦ ἐλκανὰ ὁ κατοικῶν ἐν ταῖς ἀυλαῖς τοῦ νετοφατί. κὰι ὁι πυλωροὶ σελλοὺμ κὰι ἀκκοῦβ κὰι τελμὼν κὰι ἀχϊμάν, κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτῶν σελλοὺμ ὁ ἄρχων κὰι ἕως ὧδε ἐν τῆ πύλη τοῦ βασιλέως κατὰ ἀνατολάς. ἀυτοὶ ὁι πυλωροὶ ἐις τὰς παρεμβολὰς ὑιῶν λευί. κὰι σελλοοὺμ ὑιὸς κορὲ ὑιοῦ ἀβιάσαχ ὑιοῦ κορέ, κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ κατ᾿ ὀῖκον πατριῶν ἀυτῶν. ὁι κορινοὶ ἐπὶ τὰ ἔργα τῆς δουλείας φυλάσσοντες τὰ πρόθυρα τῆς σκηνῆς, κὰι ὁι πατέρες ἀυτῶν ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν κυρίου φυλάσσοντες τὴν ἔισοδον. κὰι φινεὲς ὑιὸς ἐλεάζαρ ἡγούμενος ἦν ἐπ᾿ ἀυτῶν ἔμπροσθεν κυρίου. κὰι μετὰ ταῦτα ζαχαρίας ὑιὸς μεσολλαμία πυλωρὸς τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. πάντες ὁῦτοι ἐκλελεγμένοι ἐις πυλωροὺς ἐν τοῖς σταθμοῖς, διακόσιοι δεκαδύο ὁῦτοι ἐν ταῖς ἐπαύλεσιν ἀυτῶν, ἡ γενεὰ ἀυτῶν κὰι ὁ καταλοχισμὸς ἀυτῶν. τούτους ἠρίθμησε κὰι ἔστησε δαυὶδ κὰι σαμουὴλ ὁ ὁρῶν ἐν τῆ πίστει ἀυτῶν. ἀυτοὶ κὰι ὁι ὑιοὶ ἀυτῶν ἐπὶ τῶν πυλῶν ὄικου κυρίου κὰι τῶ ὄικω τῆς σκηνῆς τοῦ φυλάσσειν ἐις ἐφημερίας ἐις τοὺς τέσσαρας ἀνέμους, κὰι ἦσαν πυλωροὶ κατ᾿ ἀνατολὰς κὰι κατὰ θάλασσαν κὰι νότον κὰι βορρᾶν. κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτῶν ἐν ταῖς ἐπαύλεσιν ἀυτῶν, ἔρχεσθαι ἐις τὰ ἕβδομα τῶν καιρῶν, τοῦ ἐις πορεύεσθαι κατὰ ἑπτὰ ἡμέρας ἀπὸ καιροῦ ἐις καιρὸν μετὰ τούτων, ὅτι ἐν πίστει ἐισὶν ὁι τέσσαρες δυνατοὶ τῶν πυλωρῶν ἀυτοὶ ὁι λευῖται. κὰι ἦσαν ἐπὶ τῶν παστοφορίων κὰι ἐπὶ τῶν θησαυρῶν ὄικου τοῦ θεοῦ κὰι περικύκλω τοῦ ὄικου τοῦ θεοῦ ἀυλισθήσονται, ὅτι ἐπ᾿ ἀυτοὺς ἡ φυλακὴ ἀυτῶν κὰι ἀυτοὶ ἐπὶ τῶν κλειδῶν το πρωῒ πρωῒ ἀνοίγειν τὰς θύρας τοῦ ἱεροῦ. κὰι ἐξ ἀυτῶν ἐπὶ τὰ σκεύη τῆς λειτρουργίας, ὅτι ἐν ἀριθμῶ ἐισοίσουσι, κὰι ἐν ἀριθμῶ ἐξοίσουσιν ἀυτά. κὰι ἐξ ἀυτῶν καθεστάμενοι ἐπὶ τὰ σκεύη, κὰι ἐπὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια, κὰι ἐπὶ τῆς σεμιδάλεως κὰι τοῦ ὄινου κὰι τοῦ ἐλαίου κὰι τοῦ λιβάνου κὰι τῶν ἀρωμάτων. κὰι ἀπὸ τῶν ὑιῶν τῶν ἱερέων ἦσαν μυρεψοὶ τοῦ μύρου ἐν τοῖς ἀρώμασι. κὰι ματθαθίας ἐκ τῶν λευϊτῶν ὁῦτος ὁ πρωτότοκος τῶ σελλοὺμ τῷ κορινῶ ἐν τῆ πίστει ἐπὶ τὰ ἔργα τῆς θυσίας τοῦ τηγάνου τῶν τηγανιστῶν. κὰι βανέας ὁ κααθήτης ἐκ τῶν ἀδελφῶν ἀυτῶν ἐπὶ τῶν ἄρτων τῆς προθέσεως, τοῦ ἑτοιμάσαι σάββατον κατὰ σάββατον. κὰι ὁῦτοι ψαλτωδοὶ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν λευιτῶν, ἐν τῶ παστοφορίω διατεταγμένοι ἐις ἐφημερίας, ὅτι ἡμέρας κὰι νυκτὸς ἐπ᾿ ἀυτοὺς ἐν τοῖς ἔργοις. ὁῦτοι ἄρχοντες πατριῶν τῶν λευιτῶν. κατὰ γενέσεις ἀυτῶν ἄρχοντες ὁῦτοι κατώκησαν ἐις ἱερουσαλήμ. κὰι ἐν γαβαὼν κατώκησεν πατὴρ γαβαὼν ἰεϊήλ, κὰι ὄνομα τῆ γυναικὶ ἀυτοῦ μααχά, κὰι ὑιὸς ἀυτοῦ ὁ πρωτότοκος ἀβδὼν κὰι σοὺρ κὰι κὶς κὰι βαὲλ κὰι νὴρ κὰι ναδάβ, κὰι γεδδὼρ κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ, κὰι ζεχρί, κὰι μακελὼθ ὁ γεννήσας τὸν σαμαάν. κὰι ὁῦτοι ἐν μέσω τῶν ἀδελφῶν ἀυτῶν κατώκησαν ἐν ἱερουσαλὴμ μετὰ τῶν ἀδελφῶν ἀυτῶν. κὰι νὴρ ἐγέννησε τὸν κίς, κὰι κίς ἐγέννησε τὸν σαούλ, κὰι σαοὺλ ἐγέννησε τὸν ἰωναθὰμ κὰι τὸν μαλχισουὲ κὰι τὸν ἀβιναδὰβ κὰι τὸν ἰσβαάλ. κὰι ὑιὸς ἰωναθὰν μεριβαάλ, κὰι μεριβαὰλ ἐγέννησε τὸν μιχά. κὰι ὑιοὶ μαχά, φιθὼν κὰι μελχιὴλ κὰι θαραὰ κὰι ἀζάζ. κὰι ἀζὰζ ἐγέννησε τὸν ἰωδά, κὰι ἰωδὰ ἐγέννησε τὸν ἀλεμὲθ κὰι τὸν ἀσμὼθ κὰι τὸν ζαβρί, κὰι ζαβρὶ ἐγέννησε τὸν μωσά, κὰι μωσὰ ἐγέννησε τὸν βαναά. ῥαφὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἐλεασὰ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀσὴλ ὑιὸς ἀυτοῦ. κὰι τῶ ἀσὴλ ἓξ ὑιοί, κὰι ταῦτα τὰ ὀνόματα ἀυτῶν, ἐζρικὰμ πρωτότοκος ἀυτοῦ, κὰι ἰσμαὴλ κὰι σααρία κὰι ἀβδία κὰι ἀνάν, ὁῦτοι ὑιοὶ ἀσήλ.

Chapter 10

Καὶ ἀλλόφυλοι ἐπομέλησαν πρὸς τὸν ἰσραήλ, κὰι ἔφυγεν ἀνὴρ ἰσραὴλ ἀπὸ προσώπου ἀλλοφύλων, κὰι ἔπεσον τραυματίαι ἐν ὄρει γελβουέ. κὰι κατεδίωξαν ὁι ἀλλόφυλοι ὀπίσω σαοὺλ κὰι ὀπίσω τῶν ὑιῶν ἀυτοῦ κὰι ἐπάταξαν ὁι ἀλλόφυλοι τὸν ἰωναθὰν κὰι τὸν ἀβιναδὰβ κὰι τὸν μελχισουὲ ὑιοὺς τοῦ σαούλ. κὰι ἐβαρύνθη ὁ πόλεμος ἐπὶ σαούλ, κὰι ἑῦρον ἀυτὸν ὁι τοξεύοντες ἐν τόξοις,κὰι ἐπροπώθη ἀπὸ τῶν τόξων. κὰι ἐῖπεν σαοὺλ τῶ ἄιροντι τὰ σκεύη ἀυτοῦ, σπάσαι τὴν ῥομφαίαν σου κὰι ἐκκέντησόν με ἐν ἀυτῆ, μή ποτε ἔλθωσιν ὁι ἀπερίτμητοι ὁῦτοι, κὰι ἐμπαίξωσί μοι. κὰι ὀυκ ἐβούλετο ὁ ἄιρων τὰ σκεύη ἀυτοῦ, ὅτι ἐφοβεῖτο σφόδρα. κὰι ἔλαβε σαοὺλ τὴν ῥομφαίαν κὰι ἐπέπεσεν ἐπ᾿ ἀυτήν. κὰι ἐῖδεν ὁ ἄιρων τὰ σκεύη ἀυτοῦ, ὅτι ἀπέθανε σαούλ,κὰι ἐπέπεσεν κὰι ἀυτὸς ἐπὶ τὴν ῥομφαίαν ἀυτοῦ, κὰι ἀπέθανεν. κὰι ἀπέθανεν σαοὺλ κὰι ὁι τρεῖς ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ὅλος ὁ ὀῖκος ἀυτοῦ ὁμοθυμαδὸν ἀπέθανον. κὰι ἐῖδον πᾶς ἀνὴρ ὁι ἐν τῆ κοιλάδι, ὅτι ἔφυγεν ἰσραήλ, κὰι ὅτι ἀπέθανε σαοὺλ κὰι ὑιοὶ ἀυτοῦ, κὰι κατέλειπον τὰς πόλεις ἀυτῶν κὰι ἔφυγον. κὰι ἦλθον ὁι ἀλλόφυλοι κὰι κατώκησαν ἐν ἀυταῖς. κὰι ἐγένετο τῆ ἐπαύριον ἦλθον ὁι ἀλλόφυλοι τοῦ σκηλεῦσαι τοὺς τραυματίας,κὰι ἑῦτον τὸν σαοὺλ κὰι τοὺς ὑιοὺς ἀυτοῦ πεπτωκότας ἐν τῶ ὄρει τῶ γελβουέ, κὰι ἐξέδυσαν ἀυτόν, κὰι ἦραν τὴν κεφαλὴν ἀυτοῦ κὰι τὰ σκεύη ἀυτοῦ. κὰι ἐξαπέστειλαν ὁι ἀλλόφυλοι ἐις γῆν ἀλλοφύλων κύκλω τοῦ ἐυαγγελΐσασθαι ἐν τοῖς ὄικοις τῶν ἐιδώλων ἀυτῶν κὰι τῶ λαῶ ἀυτῶν. κὰι ἔθηκαν τὰ σκεύη ἀυτοῦ ἐν τῶ ὄικω τοῦ θεοῦ ἀυτῶν, κὰι τὴν κεφαλὴν ἀυτοῦ ἔπηξαν ἐν τῶ ὄικω δαγών. κὰι ἤκουσαν πάντες ὁι κατοικοῦντες ἰαβὴς τῆς γαλαὰδ πάντα ἃ ἐποίησαν ὁι ἀλλόφυλοι τῶ σαοὺλ κὰι τοῖς ὑιοῖς ἀυτοῦ κὰι τῶ ἰσραήλ, κὰι ἀνέστησαν ἐκ γαλαὰδ πᾶς ἀνὴρ δυνατός, κὰι ἦλθον κὰι ἔλαβον τὸ σῶμα σαοὺλ κὰι τὰ σώματα τῶν ὑιῶν ἀυτοῦ, κὰι ἤνεγκαν ἀυτὰ ἐις ἰαβής, κὰι ἔθαψαν τὰ ὀστὰ ἀυτῶν ὑπὸ τὴν δρῦν ἐν ἰαβής, κὰι ἐνήστευσαν ἑπτὰ ἡμέρας. κὰι ἀπέθανε σαοὺλ ἐν ταῖς ἀνομίαις ἀυτοῦ ἁῖς ἠνόμησεν ἐν κυρίω κατὰ τὸν λόγον κυρίου, διότι ὀυκ ἐφύλαξεν ἀυτόν, κὰι ὅτι ἐπηρώτησε ἐν τῆ ἐγγαστριμύθω τοῦ ἐκ ζητῆσαι, κὰι ὀυκ ἐξεζήτησεν ἐν κυρίω, κὰι ἀπέκτεινεν ἀυτόν, κὰι ἐπέστρεψε τὴν βασιλείαν ἀυτοῦ τῶ δαυὶδ ὑιῶ ἰεσσαί.

Chapter 11

Καὶ συνηθροίσθησαν πᾶς ἀνὴρ ἰσραὴλ πρὸς δαυὶδ ἐν χεβρὼν λέγοντες, ἰδοὺ ὀστοῦν σου κὰι σάρξ σου ἡμεῖς, καί γε ἐχθὲς καί γε τρίτης ὄντος σαοὺλ βασιλέως, σὺ ἦσθα ὁ ἐισάγων κὰι ἐξάγων τὸν ἰσραήλ. κὰι ἐῖπέν σοι κύριος ὁ θεός σου, σὺ ποιμανεἷς τὸν λαόν μου τὸν ἰσραήλ,κὰι σὺ ἔση ἐις ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου ἰσραήλ. κὰι ἦλθον πάντες ὁι πρεσβύτεροι ἰσραὴλ πρὸς τὸν βασιλέα ἐις χεβρών, κὰι διέθετο ἀυτοῖς ὁ βασιλεὺς δαυὶδ διαθήκην ἐν χεβρὼν ἔναντι κυρίου. κὰι ἐχρίσαντο δαυὶδ ἐις βασιλέα ἐπί ἰσραὴλ κατὰ λόγον κυρίου διὰ χειρὸς σαμουήλ. κὰι ἐπορεύθη ὁ βασιλεὺς δαυὶδ κὰι πᾶς ἰσραὴλ ἐις ἱερουσαλήμ, ἅυτη ἰεβοῦς, κὰι ἐκεῖ ὁι ἰεβουσαῖοι ὁι κατοικοῦντες τὴν γῆν. κὰι ἐῖπον ὁι κατοικοῦντες ἰεβοῦς τῶ δαυίδ, ὀυκ ἐισελεύση ὧδε. κὰι προκατελάβετο δαυὶδ τὴν περιοχὴν σιών, ἅυτη ἡ πόλις δαυίδ. κὰι ἐῖπεν δαυίδ, πᾶς τύπτων ἰεβουσαῖον ἐν πρώτοις, ἔσται ἐις ἄρχοντα κὰι ἐις στρατηγόν. κὰι ἀνέβη ἐπ᾿ ἀυτὴν ἰωὰβ ὑιὸς σαρουΐα ἐν πρώτοις, κὰι ἐγένετο ἐις ἄρχοντα,κὰι ἐκάθισε δαυὶδ ἐν τῆ περιοχῆ. διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν ἀυτὴν πόλιν δαυίδ. κὰι ὠκοδόμησε δαυὶδ τὴν πόλιν κυκλόθεν, ἀπὸ τῆς ἄκρας κὰι ἕως τοῦ κύκλου,κὰι ἰωὰβ περιεποιήσατο τὸ λοιπὸν τῆς πόλεως. κὰι ἐπορεύετο δαυὶδ πορευόμενος κὰι μεγαλυνόμενος, κὰι κύριος παντοκράτωρ μετ᾿ ἀυτοῦ. κὰι ὁῦτοι ὁι ἄρχοντες τῶν δυνατῶν, ὃι ἦσαν τῶ δαυίδ, ὁι ἀντεχόμενοι μετ᾿ ἀυτοῦ ἐν τῆ βασιλεία ἀυτοῦ μετὰ παντὸς ἰσραὴλ τοῦ βασιλεῦσαι ἀυτὸν κατὰ τὸνλόγον κυρίου ἐπὶ ἰσραήλ. κὰι ὁῦτος ὁ ἀριθμὸς τῶν δυνατῶν δαυίδ, ἰεσβαὰν ὑιὸς ἀκεμονὶ πρῶτος τῶν τριάκοντα, ὁῦτος ἐσπάσατο τὴν ῥομφαίαν ἀυτοῦ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας ἐισάπαξ. κὰι μετ᾿ ἀυτὸν ἐλεάζαρ ὑιὸς δωδαῒ πατραδέλφου ἀυτοῦ, ὁῦτος ἦν ἐν τοῖς τρισὶ δυνατοῖς. ὁῦτος ἦν μετὰ δαυὶδ ἐν φασδαμίμ. κὰι ὁι ἀλλόφυλοι συνήχθησαν ἐκεῖ ἐις πόλεμον, κὰι ἦν μερὶς τοῦ ἀγροῦ πλήρης κριθῶν κὰι ὁ λαὸς ἔφυγεν ἀπὸ προσώπου τῶν ἀλλοφύλων. κὰι ἔστη ἐν μέσω τῆς μερίδος, κὰι ἔσωσεν ἀυτήν, κὰι ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοφύλους,κὰι ἐποίησε κύριος σωτηρίαν μεγάλην. κὰι κατέβησαν τρεῖς ἐκ τῶν τριῶν ἀρχῶν ἐις τὴν πέτραν πρὸς δαυιδ, ἐις τὸ σπήλαιον ὀδολαάμ. κὰι ἡ παρεμβολὴ τῶν ἀλλοφύλων παρεμβεβλήκει ἐν τῆ κοιλάδι τῶν γιγάντων. κὰι δαυὶδ τότε ἐν τῆ περιοχῆ, κὰι τὸ σύστημα τῶν ἀλλοφύλων τότε ἐν βηθλεέμ. κὰι ἐπεθύμησε δαυὶδ κὰι ἐῖπεν, τίς ποτειεῖ με ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου βηθλεὲμ τοῦ ἐν τῆ πύλη. κὰι διέρρηξαν ὁι τρεῖς τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων, κὰι ὑδρεύσαντο ὕδωρ ἐκ τοῦ λόκκου βηθλεέμ, ὃς ἦν ἐν τῆ πύλη, κὰι ἔλαβον κὰι ἦλθον πρὸς δαυίδ. κὰι ὀυκ ἠθέλησε δαυὶδ τοῦ πιεῖν ἀυτό. κὰι ἔσπεισεν ἀυτὸ τῶ κυρίω κὰι ἐῖπεν, ἵλεώς μοι ὁ θεὸς τοῦ ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο, ἐι ἁῖμα τῶν ἀνδρῶν τούτων πίομαι ἐν ψυχαῖς ἀυτῶν; ὅτι ἐν ταῖς ψυχαῖς ἀυτῶν ἤνεγκαν ἀυτό, κὰι ὀυκ ἐβούλετο πιεῖν ἀυτό. ταῦτα ἐποίησαν ὁι τρεῖς δυνατοί. κὰι ἀβεσσαῒ ὁ ἀδελφὸς ἰωάβ, ὁῦτος ἦν ἄρχων τῶν τριῶν, ὁῦτος ἐσπάσατο τὴν ῥομφαίαν ἀυτοῦ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας ἐν καιρῶ ἑνί. ὁῦτος ἦν ὀνομαστὸς ἐν τοῖς τρισίν, ἀπὸ τῶν τριῶν ὑπὲρ τοὺς δύο ἔνδοξος, κὰι ἐγένετο ἀυτοῖς ἐις ἄρχοντα,κὰι ἕως τῶν τριῶν ὀυκ ἤρχετο. κὰι βανέα ὑιὸς ἰωιαδὲ ὑιὸς ἀνδρὸς δυνατοῦ, πολλὰ ἔργα ἀυτοῦ ἀπὸ καβσεήλ, ἀυτὸς ἐπάταξε τοὺς δύο ἀριὴλ μωάβ, κὰι ὁῦτος κατέβη κὰι ἐπάταξε τὸν λέοντα ἐν τῶ λάκκω ἐν ἡμέρα χιόνος, κὰι ὁῦτος ἐπάταξεν τὸν ἄνδρα τὸν ἀιγύπτιον ἄνδρα ἐυμήκη πενταπήχη, κὰι ἐν τῆ χειρὶ τοῦ ἀιγυπτίου δόρυ ὡς ἀντίον ὑφαινόντων, κὰι κατέβη πρὸς ἀυτὸν βανέας ἐν ῥάβδω, κὰι ἀφείλετο τὸ δόρυ ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀιγυπτίου, κὰι ἀπέκτεινεν ἀυτὸν ἐν τῶ δόρατι ἀυτοῦ, ταῦτα ἐποίησε βανέας ὑιὸς ἰωιαδέ, κὰι τούτω ὄνομα ἐν τοῖς τρισὶ δυνατοῖς, ὑπὲρ τοὺς τριάκοντα ἔνδοξος,κὰι πρός τοὺς τριες ὀυκ ἤρχετο. κὰι κατέστησεν ἀυτὸν δαυὶδ ἐπὶ τὴν πατριὰν ἀυτοῦ. κὰι ὁι δυνατοὶ τῶν δυνάμεων,ἀσαὴλ ἀδελφὸς ἰωάβ, ἐλεανὰ ὑιός δωδὶ ἀπὸ βηθλεέμ, σαμμὼθ ὁ ἀρωρεί, χελλῆς ὁ φελλωνεί, ἐιρὰς ὑιὸς ἐκκὶς ὁ θεκωΐτης, ἀβιέζερ ὁ ἀναθωθίτης, σοβοκχαΐ ὁ ὁυσαθεί, ἡλὰ ὁ ἀχαχί, μαρρὶ ὁ νετωφαθί, ἀλὰδ ὑιὸς βανὰ ὁ νετωφαθί. ἰθαΐ ὑιὸς ῥιβαῒ ἀπὸ γαβαὰθ ὑιῶν βενιαμίν βαναΐα ὁ φαραθωνί, ὀυρὶ ἀπὸ ναχαλί, γαὰς ἀβιὴλ ὁ ἀραβαθί, ἀσμὼθ βαχαρουμί, ἐλιβὰ ὁ σαλαβωνί. ὑιοὶ ἀσὸμ τοῦ γουνί, ἰωνάθαν ὑιὸς σαγαὶ ὁ ἀρωρί, ἀχιὰμ ὑιὸς ζαχὰρ ὁ ἀραρί, ἐλιφὰλ ὑιὸς ὄυρ, ἀφὰρ ὁ μεχωραθί, ἀχία ὁ φελλωνί, ἐσρὶ ὁ χερμελί, ναραΐ ὁ ὑιὸς ἀσβαΐ, ἰωὴλ ἀδελφὸς νάθαν, μααβὰρ ὑιὸς ἀγηρί, σελλὴκ ὁ ἀμμανί, νοαραῒ ὁ βηρωθὶ ἄιρον σκεύη ἰωὰβ ὑιοῦ σαρουΐα. ἰρὰ ὁ ἰεθρί, γαρὲβ ὁ ἰεθρί, ὀυρίας ὁ χετθί, ζαβὰδ ὑιὸς ἁλάϊ, ἀδεινὰ ὑιὸς σιζὰ ὁ ῥουβηνί, ἄρχων τῶ ῥουβήν, κὰι ἐπ᾿ ἀυτῶ τριάκοντα. ἀνὰν ὑιὸς μααχά, κὰι ἰωσαφὰτ ὁ ματθανί, ὁζίας ὁ ἐσθαρωθί, σάμμα κὰι ἰεϊὴλ ὑιοὶ χωθὰμ τοῦ ἀραρί, ἰεδιὴλ ὑιὸς σαμαρί, κὰι ἰωχὰ ὁ ἀδελφὸς ἀυτοῦ ὁ θωσὶ, ἐλιὴλ ὁ μαωουίμ, κὰι ἰαριβαΐ κὰι ἰωσωΐα ὁι ὑιοὶ ἐλναάμ, κὰι ἰεθὰμ ὁ μωαβίτης, ἐλιὴλ κὰι ὠβήδ, κὰι ἐσσιὴλ ὁ μασαβία.

Chapter 12

Καὶ ὁῦτοι ὁι᾿ελθόντες πρὸς δαυὶδ ἐις σεκελάγ, ἔτι συνεχομένου τοῦ δαυὶδ ἀπὸ προσώπου σαοὺλ ὑιοῦ κίς. ἀυτοὶ ἐν τοῖς δυνατοῖς βοηθοῦντες ἐν τῶ πολέμω ἐντείνοντες τόξον δεξιάζοντες κὰι ἀριστεύοντες, κὰι σφενδονῖται ἐν λίθοις κὰι ἐν βέλεσι κὰι τόξω. ἐκ τῶν ἀδελφῶν σαοὺλ ἐκ τοῦ βενιαμίν, ἄρχων ἀχιέζερ κὰι ἰωὰς ὑιοὶ ἀσμά, τοῦ γαβααθί του, κὰι ἐζιὴλ κὰι φαλὲτ ὑιοὶ ἀσμώθ, κὰι βαραχία κὰι ἰηοὺ ὁ ἀναθωθί, κὰι σαμέας ὁ γαβαωνίτης δυνατὸς ἐν τοῖς τριάκοντα κὰι ἐπὶ τῶν τριάκοντα. ἱερεμίας κὰι ἰεζιὴλ κὰι ἰωνάν, κὰι ἰωζαβὰδ ὁ γαδηρωθὶ ἐλιοζὶ κὰι ἰαριμοὺθ βααλϊά, κὰι σαμαρείας κὰι σαφατίας ὁ χαραφί, ἐλκανὰ και ἰεσία κὰι ἀζαρὴλ κὰι ἰοεζὲρ κὰι ἰεσβαὰμ ὁι κορῖται, κὰι ἰωηλὰ κὰι ζαβαδία ὑιοὶ ἰεροὰμ ὑιοὶ τοῦ γεδδώρ. κὰι ἀπὸ τοῦ γὰδ διεχωρίσθησαν πρὸς δαυὶδ ἐπὶ τῆς ἐρήμου δυνατοὶ ἰσχύϊ ἄνδρες δυνάμεως ἐις πόλεμον παρατασσόμενοι θυρεῶ κὰι δόρατι, κὰι πρόσωπα λεόντων τὰ πρόσωπα ἀυτῶν, κὰι κοῦφοι ὡς δορκάδες ἐπὶ τῶν ὀρέων τῶ τάχει. ἔζερ ὁ ἄρχων, ἀβδία ὁ δεύτερος, ἐλιὰβ ὁ τρίτος, μασμανὰ ὁ τέταρτος, ἱερεμίας ὁ πέμπτος, ἐθθὶ ὁ ἕκτος, ἐλιὴλ ὁ ἕβδομος, ἰωανὰν ὁ ὄγδοος, ἐλσαβὰδ ὁ ἔννατος, ἱερεμίας ὁ δέκατος, μαχαβανὶ ὁ ἑνδέκατος. ὁῦτοι ἐκ τῶν ὑιῶν γὰδ ἄρχοντες τῆς στρατιᾶς ἑῖς τοῖς ἑκατὸν μικρός, κὰι μέγας πρὸς χιλίους. ὁῦτοι ἦσαν ὁι διαβάντες τὸν ἰορδάνην ἐν τῶ μηνὶ τῶ πρώτω,κὰι ἀυτὸς ἦν πεπληρωκὼς ἐπὶ πᾶσαν τὴν κρηπίδα ἀυτοῦ. κὰι ἐξεδίωξαν πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἀυλῶνας ἐις ἀνατολὰς κὰι ἐις δυσμάς. κὰι ἦλθον ἀπὸ τῶν ὑιῶν βενιαμίν κὰι ἰούδα ἐις βοήθειαν τῶ δαυίδ, κὰι ἐξῆλθε δαυὶδ ἐις ἀπάντησιν ἀυτῶν, κὰι ἀπεκρίθη κὰι ἐῖπεν ἀυτοῖς, ἐι ἐις ἐιρήνην ἥκατε πρός με βονθῆσαί μοι, ἔιη μοι καρδία ἐφ᾿ ὑμᾶς ἐις ἕνωσιν. κὰι ἐι τοῦ παραδοῦναί με τοῖς ἐχθροῖς μου ὀυκ ἐν ἀληθεία χειρός, ἴδοι ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν κὰι ἐλέγξαι. κὰι πνεῦμα ἐνέδυσε τὸν ἀμασαῒ ἄρχοντα τῶν τριάκοντα, κὰι ἐῖπε, πορέυου δαυὶδ ὑιὸς ἰεσσαῒ σὺ κὰι ὁ λαός σου ἐν ἐιρήνη, ἐιρήνη σοι κὰι ἐιρήνη τοῖς βοηθοῖς σου, ὅτι ἐβοήθησέ σοι ὁ θεός σου. κὰι προσεδέξατο ἀυτοὺς {κὰι} δαυίδ,κὰι κατέστησεν ἀυτοὺς ἄρχοντας τῶν δυνάμεων. κὰι ἀπὸ μανασσῆ προσεχώρησαν πρὸς δαυὶδ ἐρχομένου ἀυτοῦ μετὰ ἀλλοφύλων τῶν ἐλθὸντων ἐπὶ σαοὺλ ἐις πόλεμον. κὰι ὀυκ ἐβοήθησεν ἀυτοῖς δαυίδ, ὅτι ἐν βουλῆ ἐγένοντο ὁι σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων λέγοντες, ἐν ταῖς κεφαλαῖς ἡμῶν ἐπιστρέψει πρὸς τὸν κύριον ἀυτοῦ σαούλ, κὰι ἐξαπέστειλαν ἀυτόν. και ἐντῶ πορέυεσθαι τὸν δαυὶδ ἐις σεκελάγ, προσεχώρησαν ἀυτῶ ἀπὸ μανασσῆ, ἐδνὰ κὰι ἰωζαβὰδ κὰι ἰαδιὴλ κὰι μιχαήλ, κὰι ἰωζαβὰδ κὰι ἐλιοῦ κὰι σαλαθί ὁι ἄρχοντες τῶν χιλιάδων τῶν τοῦ μανασσῆ. κὰι ἀυτοὶ συνεμάχησαν τῶ δαυὶδ ἐπὶ τοῦ γεδούρ, ὅτι δυνατοὶ ἰσχύϊ πάντες ἀυτοί. κὰι ἐγένοντο ἄρχοντες τῆ στρατειᾶ ἐν δυνάμει, ὅτι κατὰ καιρὸν ἡμέρας ἐις ἡμέραν ἤρχοντο πρὸς δαυὶδ τοῦ βοηθῆσαι ἀυτῶ ὡς ἐις παρεμβολὴν μεγάλην, ὡς παρεμβολὴν θεοῦ. κὰι ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχόντων τῇς στρατειᾶς τῶν ἐλθόντων πρὸς δαυὶδ ἐις χεβρών, τοῦ ἐπιστρέψαι τὴν βασιλείαν σαοὺλ πρὸς ἀυτὸν κατὰ τὸν λόγον κυρίου. κὰι ὁῦτος ὁ ἀριθμός, ὑιοὶ ἰούδα ἄιροντες θυρεὸν κὰι δόρυ ἑξακισχίλιοι κὰι ὀκτακόσιοι καθωπλισμένοι δυνάμει. τῶν ὑιῶν συμεῶν δυνατοὶ ἰχύϊ ἐις παράταξιν ἑπτακισχίλιοι κὰι ἑκατόν. κὰι τῶν ὑιῶν λευί, τετρακισχίλιοι κὰι ἑξακόσιοι. κὰι ἰωαδὰ ὁ ἡγούμενος τῶ ἀαρών,κὰι μετ᾿ ἀυτοῦ τρισχίλιοι κὰι ἑπτακόσιοι. κὰι σαδδοὺκ νέος δυνατὸς ἰσχύϊ,κὰι τοῦ ὀικου τοῦ πατρὸς ἀυτοῦ ἔικοσι κὰι δύο ἄρχοντες. κὰι ἐκ τῶν ὑιῶν βενιαμὶν τῶν ἀδελφῶν σαούλ, τρισχίλιοι κὰι ἕως τοῦ νῦν {ὁι} πλεῖστοι ἀυτῶν ἐφύλασσον τὴν φυλακὴν ὄικου σαούλ. κὰι ἀπὸ τῶν ὑιῶν ἐφραΐμ, ἔικοσι χιλιάδες κὰι ὀκτακόσιοι δυνατοὶ ἰσχύϊ ἄνδρες ὀνομαστοὶ κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν. κὰι ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς μανασσῇ, ὀκτωκαίδεκα χιλιάδες, ὁι ὀνομασθέντες ἐν ὀνόματι τοῦ παραγενέσθαι τοῦ βασιλεῦσαι τὸν δαυίδ. κὰι ἀπὸ τῶν ὑιῶν {κὰι} ἰσσάχαρ, γινώσκοντες σύνεσιν ἐις τοὺς καιρούς, γινώσκοντες τί ποιήσει ἰσραὴλ ἐις τὰς ἀρχὰς ἀυτῶν διακόσιοι, κὰι πάντες ὁι ἀδελφοὶ ἀυτῶν μετ᾿ ἀυτῶν. κὰι ἀπὸ ζαβουλὼν ἐκπορευόμενοι ἐις παράταξιν πολέμου ἐν πᾶσι σκεύεσι πολεμικοῖς πεντήκοντα χιλιάδες βοηθῆσαι τῶ δαυίδ,ὀυδὲ μετὰ καρδίας κὰι καρδίας. κὰι ἀπὸ νεφθαλεί, ἄρχοντες χίλιοι, κὰι μετ᾿ ἀυτῶν ἐν θυρεοῖς κὰι δόρασιν τριάκοντα κὰι ἑπτὰ χιλιάδες. κὰι ἀπὸ τοῦ δάν, παρατασσόμενοι ἐις πόλεμον ἔικοσι κὰι ὀκτὼ χιλιάδες κὰι ἑξακόσιοι. κὰι ἀπὸ ἀσήρ, ἐκπορευόμενοι βοηθῆσαι ἐις πόλεμον τεσσαράκοντα χιλιάδες. κὰι ἀπὸ τοῦ πέραν τοῦ ἰορδάνου ἀπὸ ῥβουὴν κὰι γὰδ κὰι ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς μανασσῆ, ἐν πᾶσι σκεύεσι πολεμικοῖς ἐν δυνάμει ἑκατὸν ἔικοσι χιλιάδες. πάντες ὁῦτοι ἄδρες πολεμιστάι, παρατασσόμενοι ἐν παρατάξει, ἐν ψυχῆ ἐιρηνικῆ ἦλθον ἐις χεβρών, τοῦ βασιλεῦσαι τὸν δαυὶδ ἐπὶ πάντα ἰσραήλ, κὰι ὁ κατάλοιπος ἰσραήλ, ψυχὴ μία τοῦ βασιλεῦσαι τὸν δαυίδ. κὰι ἦσαν ἐκεῖ μετὰ δαυὶδ ἡμέρας τρεῖς ἐσθίοντες κὰι πίνοντες, ὅτι ἡτοίμασαν ἀυτοῖς ὁι ἀδελφοὶ ἀυτῶν, κὰι ὁι ὁμοροῦντες ἀυτοῖς ἕως ἰσσάχαρ κὰι ζαβουλὼν κὰι νεφθαλείμ, ἔφερον ἀυτοῖς ἐπὶ τῶν ὄνων κὰι ἐπὶ τῶν καμήλων κὰι ἐπὶ τῶν ἡμιόνων κὰι ἐπὶ τῶν μόσχων βρώματα, ἄλευρον παλάθας σταφίδας ὀῖνον κὰι ἔλαιον, μόσχους κὰι πρόβατα ἐις πλῆθος, ὅτι ἐυφρωσύνη ἦν τῶ ἰσραήλ.

Chapter 13

Καὶ ἐβουλέυσατο δαυὶδ μετὰ τῶν ἀρχόντων κὰι τῶν χιλιάρχων κὰι ἑκατοντάρχων, κὰι μετὰ παντὸς ἡγουμένου. κὰι ἐῖπεν δαυὶδ πάση τῆ ἐκκλησία ἰσραήλ, ἐι ἐφ᾿ ὑμῖν ἀγαθόν, κὰι παρὰ κυρίου θεοῦ ἡμῶν ἐυοδωθῆ, ἀποστείλωμεν πρὸς τοὺσἀδελφοὺς ἡμῶν τοὺς ὑπολελειμμένους ἐν πάση γῆ ἰσραήλ. κὰι μετ᾿ ἀυτῶν ὁι ἱερεῖς κὰι ὁι λευῖται ἐν πόλεσι κατασχέσεων ἀυτῶν, κὰι συναχθήτωσαν πρὸς ἡμᾶς, κὰι ἐπιστρέψωμεν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἡμῶν πρὸς ἡμᾶς, ὅτι ὀυκ ἐζητήσαμεν ἀυτὴν ἀφ᾿ ἡμερῶν σαούλ. κὰι ἐῖπε πᾶσα ἡ ἐκκλησία τοῦ ποιῆσαι ὅυτως, ὅτι ἐυθὺς ὁ λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς παντὸς τοῦ λαοῦ. κὰι ἐξεκκλησίασε δαυὶδ τὸν πάντα ἰσραὴλ ἀπὸ ὀρίων ἀιγύπτου κὰι ἕως ἐισόδου ἀιμάθ, τοῦ ἐνεγκεῖν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἐκ πόλεως ἰαρείμ. κὰ ἀνέβη δαυὶδ κὰι πᾶς ἀνὴρ ἰσραὴλ ἐις καριαθιαρείμ, ἥ ἐστι τοῦ ἰούδα, τοῦ ἀγαγεῖν ἐκεῖθεν τὴν κιβωτὸν θεοῦ κυρίου τοῦ καθημένου ἐπὶ χερουβίμ, ὁῦ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομα ἀυτοῦ ἐκεῖ. κὰι ἐπέθηκαν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἅμαξαν καινήν, ἐξ ὄικου ἀβειναδάβ. κὰι ὀζᾶ κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ ἦγον τὴν ἅμαξαν, κὰι αδυὶδ κὰι πᾶς ἰσραὴλ παίζοντες ἐναντίον τοῦ θεοῦ, ἐν πάση δυνάμει κὰι ἐν ὠδαῖς κὰι ἐν κινύραις κὰι ἐν νάβλαις κὰι ἐν τυμπάνοις κὰι ἐν κυμβάλοις κὰι ἐν σάλπιγξιν, κὰι ἦλθον ἕως τῆς ἅλωνος χαιδῶν. κὰι ἐξέτεινεν ὀζᾶ τὴν χεῖρα ἀυτοῦ τοῦ κατασχεῖν τὴν κιβωτὸν, ὅτι ἐξέκλινεν ἀυτὴν ὁ μόσχος. κὰι ἐθυμώθη ὀργῆ κύριος ἐπὶ ὀζᾶ, κὰι ἐπάταξεν ἀυτὸν ἐκεῖ, διὰ τὸ ἐκτεῖναι τὴν χεῖρα ἀυτοῦ ἐπὶ τὴν κιβωτὸν, κὰι ἀπέθανεν ἐκεῖ ἀπέναντι τοῦ θεοῦ. κὰι ἠθύμησε δαυίδ, ὅτι διέκοψε κύριος διακοπὴν ἐν ὀζᾶ, διὰ τοῦτο ἐκάλσεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου διακοπὴν ὀζᾶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. κὰι ἐφοβήθη δαυὶδ τὸν θεὸν ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη λέγων, πῶς ἐισόισω πρὸς ἐμαυτὸν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ; κὰι ὀυκ ἀπέστρεψε δαυὶδ τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ πρὸς ἑαυτὸν ἐις τὴν πόλιν δαυίδ, κὰι ἐξέκλινεν ἀυτὴν ἐις ὀῖκον ὀβὴδ ἐδὼμ τοῦ γεθθαίου. κὰι ἐκάθησεν ἡ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ ἐν ὄικω ὀβὴδ ἐδὼμ ἐν τῶ ὄικω ἀυτοῦ μῆνας τρεῖς. κὰι ἐυλόγησε κύριος τὸν ὀῖκον ὀβὴδ ἐδὼμ κὰι πάντα τὰ ἀυτοῦ.

Chapter 14 {24}

Καὶ ἀπέστειλε χειρὰμ βασιλεὺς τύρου ἀγγέλους πρὸς δαυὶδ κὰι ξύλα κέδρινα, κὰι τέκτονας τοίχων, κὰι τέκτονας ξύλων, τοῦ ὀικοδομῆσαι ἀυτῶ ὀῖκοδομῆσαι ἀυτῶ ὀῖκον. κὰι ἔγνω δαυίδ, ὅτι ἡτοίμασεν ἀυτὸν κύριος ἐις βασιλέα ἐπὶ ἰσραήλ, κὰι ὅτι ἠυξήθη ἐις ὕψος ἡ βασιλεία ἀυτοῦ διὰ τὸν λαὸν ἀυτοῦ τὸν ἰσραήλ. κὰι ἔλαβεν δαυὶδ ἔτι γυναῖκας ἐν ἱερουσαλήμ, κὰι ἐτέχθησαν ἀυτῶ ὑιοὶ κὰι θυγατέρες. κὰι ταῦτα τὰ ὀνόματα ἀυτῶν τῶν τεχθέντων ἀυτῶ ἐν ἱερουσαλήμ, σαμαὰ κὰι σωβὰβ ναθὰν κὰι σαλομὼν κὰι ἰεβαάρ, κὰι ἐλισουὲ κὰι ἐλιφαλὲτ κὰι ναγὲ κὰι ναφὲκ κὰι ἰαφία, κὰι ἐλισαμὰ κὰι βααλιαδὰ κὰι ἐλιφαλάτ. κὰι ἤκουσαν ὁι ἀλλόφυλοι ὅτι ἐχρίσθη δαυὶδ ἐις βασιλέα ἐπὶ πάντα ἰσραήλ, κὰι ἀνέβησαν πάντες ὁι ἀλλόφυλοι ζητῆσαι τὸν δαυίδ. κὰι ἤκουσε δαυὶδ κὰι ἐξῆλθεν ἐις ἀπάντησιν ἀυτῶν. κὰι ὁι ἀλλόφυλοι ἦλθον, κὰι ἐξεχύθησαν ἐν τῆ κοιλάδι τῶν γιγάντων. κὰι ἠρώτησε δαυίδ διὰ τοῦ θοεῦ λέγων, ἐι ἀναβῶ ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους, κὰι ἐι παραδώσεις ἀυτοὺς ἐις τὰς χεῖράς μου; κὰι ἐῖπεν ἀυτῶ κύριος, ἀνάβηθι κὰι δώσω ἀυτοὺς ἐις τὰς χεῖράς σου. κὰι ἀνέβη ἐις βαὰλ φαρασίν, κὰι ἐπάταξεν ἀυτοὺς δαυὶδ ἐκεῖ. κὰι ἐῖεπν δαυίδ, διέκοψε κύριος τοὺς ἐχθρούς μου ἐν χειρί μου, ὡς διακοπὴν ὕδατος. διὰ τοῦτο ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου διακοπὴ βάαλ φαρασίν. κὰι ἐγκατέλειπον ἐκεῖ ὁι ἀλλόφυλοι τοὺς θεοὺς ἀυτῶν. κὰι ἐῖπε δαυίδ, κὰι ἐνεπρήσθησαν ἐν πυρί. κὰι προσέθεντο ἔτι ὁι ἀλλόφυλοι,κὰι ἐξεχύθησαν ἐν τῆ κοιλάδι τῶν γιγάντων. κὰι ἠρώτησεν ἔτι δαυὶδ ἐν θεῶ. και ἐῖπεν ἀυτῶ ὁ θεός, ὀυ πορεύση ὀπίσω ἀυτῶν, ἀποστρέφου ἀπ᾿ ἀυτῶν. κὰι ἥξεις ἀυτοῖς πλησίον τῶν ἀπίων κὰι ἔσται ἐν τῶ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ σεισμοῦ ἀπ᾿ ἄκρου τῶν ἀπίων, τότε ἐξελεύση ἐις τὸν πόλεμον, ὅτι ἐξῆλθεν ὁ θεὸς ἔμπροσθέν σου, τοῦ πατάξαι τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων. κὰι ἐποίησε δαυὶδ καθὼς ἐνετείλατο ἀυτῶ ὁ θεός. κὰι ἐπάταξε τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων ἀπὸ γαβαὼν ἕως γαζηρᾶ. κὰι ἐξῆλθε τὸ ὄνομα δαυὶδ ἐν πάσαις ταῖς γαίαις, κὰι κύριος ἔδωκεντὸν φόβον ἀυτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη.

Chapter 15

Καὶ ἐπίησεν ἑαυτῶ ὄικους ἐν πόλει δαυίδ, κὰι ἡτοίμασε τόπον τῆ κιβωτῶ τοῦ θεοῦ, κὰι ἔπηξεν ἀυτῆ σκηνήν. τότε ἐῖεπν δαυίδ, ὀυκ ἔστιν ἄιρειν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾿ ἢ τοὺς λευίτας, ὅτι ἀυτοὺς ἐξελέξατο ὁ κύριος ἄιρειν τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου, κὰι λειτουργεῖν ἀυτῶ ἕως ἀιῶνος, κὰι συνήγαγε δαυὶδ τὸν πάντα ἰσραὴλ ἐις ἱερουσαλήμ, τοῦ ἀνενεγκεῖν τὴν κιβωτὸν κυρίου ἐις τὸν τόπον ὃν ἡτοίμασεν ἀυτῆ. κὰι συνήγαγε δαυὶδ τοὺς ὑιοὺς ἀαρὼν κὰι τοὺς λευΐτας. τῶν ὑιῶν καάθ, ὀυριὴλ ὁ ἄρχων κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ, ἑκατὸν κὰι ἔικοσι. τῶν ὑιῶν μεραρεί, ἀσαΐα ὁ ἄρχων κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ, διακόσιοι ἔικοσι. τῶν ὑιῶν γερσῶν, ἰωὴλ ὁ ἄρχων κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ, διακόσιοι τριάκοντα. τῶν ὑιῶν ἐλισαφάν, σαμέα ὁ ἄρχων κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ, διακόσιοι. τῶν ὑιῶν χεβρῶν, ἐλιὴλ ὁ ἄρχων κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ, ὀγδοήκοντα. τῶν ὑιῶν ὀζιήλ, ἀμιναδὰβ ὁ ἄρχων κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ, ἑκατὸν κὰι δεκαδύο. κὰι ἐκάλεσε δαυὶδ τὸν σαδὼκ κὰι τὸν ἀβιάθαρ τοὺς ἱερεῖς κὰι τοὺς λευΐτας τὸν ὀυρουὴλ κὰι ἀσαΐα κὰι ἰωὴλ κὰι σαμέα κὰι ἐλιὴλ κὰι ἀμιναδάβ, κὰι ἐῖπεν ἀυτοῖς, ὑμεῖς ὁι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν λευιτῶν, ἁγνίσθητε ὑμεῖς κὰι ὁι ἀδελφοὶ ὑμῶν, κὰι ἀνοίσατε τὴν κιβωτὸν κυρίου τοῦ θεοῦ ἰσραήλ, ὁῦ ἡτοίμασα ἀυτῆ, ὅτι ὀυκ ἐν τῶ πρότερον ὑμᾶς ἐῖναι ἑτοίμους, διέκοψε κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν ἡμῖν, ὅτι ὀυκ ἐζητήσαμεν ἀυτὸν ἐν κρίματι. κὰι ἡγνίσθησαν ὁι ἱερεῖς κὰι ὁι λευῖται ἐνεγκεῖν τὴν κιβωτὸν κυρίου θεοῦ ἰσραήλ. κὰι ἦραν ὁι ὑιοὶ τῶν λευϊτῶν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ, ὡς ἐνετείλατο μωυσῆς ἐν λόγω κυρίου κατὰ τὴν γραφὴν ἐν ἀναφορεῦσιν ἐν ὤμοις ἀυτῶν. κὰι ἐῖπε δαυὶδ τοῖς ἄρχουσι τῶν λευιτῶν, στήσατε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν τοὺς ψαλτωδοὺς ἐν ὀργάνοις ὠδῶν, ἐν ναύλαις κὰι ἐν κινύραις κὰι κυμβάλοις, ἀκουτίζοντες τοῦ ὑψῶσαι ἐν φωνῆ ἐις ἐυφροσύνην. κὰι ἔστησαν ὁι λευῖται, ἁιμὰν ὑιὸς ἰωήλ, κὰι ἐκ τῷν ἀδελφῶν ἀυτοῦ ἀσὰφ ὑιὸς βαραχία, κὰι ἀπὸ τῶν ὑιῶν μεραρὶ ἀδελφοῦ ἀυτοῦ ἀιθὰν ὑιὸς κισαίου, κὰι μετ᾿ ἀυτῶν ὁι ἀδελφοὶ ἀυτῶν. ὁι δευτερεύοντες, ζαχαρίας ὑιὸς ἰεϊὴλ κὰι σεμιραμὼθ κὰι ἰαϊὴλ κὰι ἀνί, κὰι ἐλιὰβ κὰι βαναία κὰι μαασία κὰι μαπταθίας κὰι ἐλιφάλ, κὰι μακκανία κὰι ὠβὴδ ἐδδὼμ κὰι ἰεὴλ ὁι πυλωροί. κὰι ὁι ὠδοί, ἀιμὰν ἀσὰφ ἁιθὰμ ἐν κυμβάλοις χαλκοῖς τοῦ ἀκουτίσαι, κὰι ζαχαρίας κὰι ὀζιὴλ κὰι σεμιραμὼθ κὰι ἰεϊὴλ κὰι ἀνὶ κὰι ἐλιὰβ κὰι μαασίας κὰι βαναίας ἐν ναύλαις περὶ τῶν κρυφίων κὰι μαπταθίας κὰι ἐλιφαλοὺ κὰι μακκανίας κὰι ὠβὴδ ἐδδὼμ κὰι ἰεϊὴλ κὰι ὀζίας ἐν κϊνύραις περὶ τῆς ὀγδόης οτῦ ἐνισχύσαι. κὰι χονενίας ἄρχων τῶν λευϊτῶν ἐν τῆ ἄρσει ἄρχων τῶν ὠδῶν, ὅτι συνετὸς ἦν. κὰι βαραχίας κὰι ἑλκανὰ πυλωροὶ τῆς κιβωτοῦ. κὰι σαβανέα κὰι ἰωσαφὰτ κὰι ναθαναὴλ κὰι ἀμασαῒ κὰι ζαχαρίας κὰι βαναΐας κὰι ἐλιέζερ ὁι ἱερεῖς σαλπίζοντες ἐν ταῖς σάλπιγξιν ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ, κὰι ὠβὴδ ἐδδὼμ κὰι ἱεχία πυλωροὶ τῆς κιβωτοῦ. κὰι ἦν δαυὶδ κὰι ὁι πρεσβύτεροι ἰσραὴλ κὰι ὁι χιλίαρχοι ὁι πορευόμενοι τοῦ ἀνενεγκεῖν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου ἐξ ὄικου ὠβὴδ ἐδδὼμ ἐν ἐυφροσύνη. κὰι ἐγένετο ἐν τῶ κατισχύσαι τὸν θεὸν τοὺς λευΐτας ἄιροντας τῆν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου, κὰι ἔθυσαν ἑπτὰ μόσχους κὰι ἑπτὰ κριούς. κὰι δαυὶδ περιεζωσμένος ἐν στολῆ βυσσίνη κὰι πάντες ὁι λευῖται κὰι πάντες ὁι ἄιροντες τὴνκιβωτὸν διαθήκης κυρίου κὰι ὁι ψαλτωδοὶ κὰι χονενίας ὁ ἄρχων τῶν ὠδῶν τῶν ἀδόντων, κὰι ἐπὶ ταυὶδ ἐφοὺδ βύσσινον κὰι πᾶς ἰσρηὰλ ἀνάγοντες τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου ἐν σημασία κὰι ἐν φωνῆ σωφὰρ κὰι ἐν σάλπιγξιν κὰι ἐν κυμβάλοις ἀναφωνοῦντες ἐν ναύλοις κὰι ἐν κινύραις. κὰι ἐγένετο κὰι ἦλθεν ἡ κιβωτὸς διαθήκης κυρίου ἕως πόλεως δαυίδ, κὰι μεχὸλ ἡ θυγάτηρ σαοὺλ παρέκυψε διὰ τῆς θυρίδος, κὰι ἐῖδε τὸν βασιλέα δαυὶδ ὀρχούμενον κὰι παίζοντα, κὰι ἐξουδένωσεν ἀυτὸν ἐν τῆ ψυχῆ ἀυτῆς.

Chapter 16

Καὶ ἐισήνεγκαν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ καὶ ἀπηρείσαντο ἀυτὴν ἐν μέσω τῆς σκηνῆς, ἧς ἔπηξεν ἀυτῆ δαυίδ, κὰι προσήνεγκαν ὁλοκαυτώ῀ματα κὰι ἐιρηνικὰς ἐναντίον τοῦ θεοῦ. κὰι συνετέλεσε δαυὶδ ἀναφέρων τὰ ὁλοκαυτώματα κὰι τὰς ἐιρηνικάς, κὰι ἐυλόγησε τὸν λαὸν ἐν ὀνόματι κυρίου. κὰι διεμέρισε δαυὶδ παντὶ ἀνδρὶ ἰσραὴλ ἀπὸ ἀνδρὸσκὰι ἕως γυναικός, τῶ ἀνδρὶ χέχαρ ἄρτου, κὰι λάγανον τηγάνου κὰι κολλυρίτην. κὰι ἔταξε δαυὶδ κατὰ πρόσωπον τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου ἐκ τῶν λευιτῶν λειτουργοῦντας κὰι ἀναφωνοῦντας, τοῦ ἐξομολογεῖσθαι κὰι ἀινεῖν κυρίω τῶ θεῶ ἰσραήλ, ἀσὰφ ὁ ἡγούμενος, ὁ δεύτερος ἀυτοῦ ζαχαρίας κὰι ἱεϊὴλ κὰι σεμιραμὼθ κὰι ἰαὴλ κὰι ματθαθίας, κὰι ἐλιὰβ κὰι βανέας κὰι ὠβὴδ ἐδδὼμ κὰι ἰειὴλ ἐν ὀργάνοις ἐν ναύλοις κὰι κινύραις, κὰι ἀσὰφ᾿εν κυμβάλοις ἀναφωνῶν, κὰι βανέας κὰι ἱεζιὴλ ὁι ἱερεῖς ἐν τοῖς σάλπιγξιν διαπαντὸς ἐνώπιον τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης τοῦ θεοῦ ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη. τότε ἔταξε δαυὶδ ἐν ἀρχῆ τοῦ ἀινεῖν τὸν κύριον ἐν χειρὶ ἀσὰφ κὰι τῶν ἀδελφῶν ἀυτοῦ. ἐξομολογεῖσθε τῶ κυρίω κὰι ἐπικαλεῖσθε ἀυτὸν ἐν ὀνόματι ἀυτοῦ, γνωρίσατε ἐν τοῖς λαοῖς τὰ ἐπιτηδεύματα ἀυτοῦ. ἄσατε ἀυτῶ κὰι ὑμνήσατε ἀυτῶ, διηγήσασθε ἐν πᾶσι τὰ θαυμάσια ἀυτοῦ, ἃ ἐποίησε κύριος. ἀινεῖτε ἐν ὀνόματι ἁγίω ἀυτοῦ. ἐυφρανθήσεται καρδία ζητοῦσα τὴν ἐυδοκίαν ἀυτοῦ, ζητήσατε τὸν κύριον κὰι ἰσχύσατε, ζητήσατε τὸ πρόσωπον ἀυτοῦ διαπαντός, μνημονεύετε τὰ θαυμάσια ἀυτοῦ, ἃ ἐποίησε, τὰ τέρατα ἀυτοῦ κὰι τὰ κρίματα τοῦ στόματος ἀυτοῦ. σπέρμα ἰσραὴλ δοῦλοι ἀυτοῦ, ὑιοὶ ἰακὼβ ἐκλεκτοὶ ἀυτοῦ. ἀυτὸς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν πάση τῆ γῆ τὰ κρίματα ἀυτοῦ, μνημονεύετε ἐις ἀιῶνα διαθήκης ἀυτοῦ, λόγου ἀυτοῦ ὃν ἐνετείλατο ἐις χιλίας γενεάς, ὃν διέθετο τῶ ἁβραάμ, κὰι τὸν ὅρκον ἀυτοῦ τῶ ἰσαάκ, κὰι ἔστησεν ἀυτὸν τῶ ἰακὼβ ἐις πρόσταγμα, κὰι τῶ ἰσραὴλ ἐις διαθήκην ἀιώνιον λέγων, σοὶ δώσω τὴν γῆν χαναὰν σχοίνισμα κληρονομίας ὑμῶν, ἐν τῶ ἐῖναι ἀυτοὺς ὀλιγοστοὺς ἀριθμῶ, ὡς μικροὺς κὰι παροίκους ἐν ἀυτῆ. κὰι ἐπορεύθησαν ἐξ ἔθνους ἐις ἔθνος, κὰι ἀπὸ βασιλείας ἐις λαὸν ἕτερον. ὀυκ ἀφῆκεν ἄνδρα τοῦ δυναστεῦσαι ἀυτούς. κὰι ἤλεγξε περὶ ἀυτῶν βασιλεῖς, μὴ ἅπτεσθε τῶν χεριστῶν μου κὰι ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε. ἄσατε τῶ κυρίω πᾶσα ἡ γῆ, ἀναγγείλατε ἐξ ἡμέρας ἐις ἡμέραν τὸ σωτήριον ἀυτοῦ, ἐξηγεῖσθε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὴν δόξαν ἀυτοῦ, ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια ἀυτοῦ, ὅτι μέγας κύριος κὰι ἀινετὸς σφόδρα, φοβερός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς θεούς, ὅτι πάντες ὁι θεοὶ τῶν ἐθνῶν ἔιδωλα, κὰι ὁ κύριος τοὺς ὀυρανοὺς ἐποίησεν. ἆινος κὰι μεγαλοπρέπεια ἐνώπιον ἀυτοῦ, ἰσχὺς κὰι κάυχημα ἐν τόπω ἁγίω ἀυτοῦ. δότε τῶ κυρίω ἁι πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, δότε τῶ κυρίω δόξαν κὰι ἰσχύν, δότε τῶ κυρίω δόξαν ὀνόματι ἀυτοῦ. ἄρατε θυσίας κὰι ἐισπορεύεσθε ἐνώπιον ἀυτοῦ, κὰι προσκυνήσατε τῶ κυρίω ἐν κατοικητηρίω ἁγίω ἀυτοῦ. φοβηθήτω ἀπὸ προσώπου ἀυτοῦ πᾶσα ἡ γῆ, κὰι γὰρ κατώρθωσε τὴν ὀικουμένην, ἥτις ὀυσαλευθήσεται. ἐυφρανθήτω ὁ ὀυρανὸς κὰι ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, κὰι ἐιπάτωσαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὁ κύριος ἐβασίλευσεν. βομβήσει ἡ θάλασσα συμπληρώματι ἀυτῆς, ἀγαλλιάσθω ὁ ἀγρὸς κὰι πάντα τὰ ἐν ἀυτῶ. τότε ἐυφρανθήσεται τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ ἀπὸ προσώπου κυρίου, ὅτι ἥκει κρίναι τὴν γῆν. ἐξομολογεῖσθε τῶ κυρίω ὅτι ἀγαθόν, ὅτι ἐις τὸν ἀιῶνα τὸ ἔλεος ἀυτοῦ. κὰι ἔιπατε, σῶσον ἡμᾶς ὁ θεὸς τῶν σωτηρίων ἡμῶν, κὰι ἄθροισον ἡμᾶς, κὰι ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν τοῦ ἀινεῖν τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον, τοῦ ἐγκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἀινέσεσί σου. ἐυλογητὸς κύριος ὁ θεὸς ἰσραὴλ ἀπὸ τοῦ ἀιῶνος κὰι ἕως τοῦ ἀιῶνος, κὰι ἐρεῖ πᾶς ὁ λαός, ἀμήν. κὰι ἤνεσαν τῶ κυρίω. κὰι κατέλιπεν ἐκεῖ ἐναντίον τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου τὸν ἀσὰφ κὰι τοὺς ἀδελφοὺς ἀυτοῦ, τοῦ λειτουργεῖν ἐναντίον τῆς κυβωτοῦ διαπαντὸς ἐις λόγον τὸ τῆς ἡμέρας ἐις ἡμέραν ἀυτοῦ, κὰι ὠβὴδ ἐδδὼμ κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ ἑξήκοντα κὰι ὀκτώ. κὰι ὠβὴδ ἐδδὼμ ὑιὸς ἰδιθοὺμ κὰι ὀσὰ ἐις πυλωρούς, κὰι τὸν σαδδὼκ τὸν ἱερέα κὰι τοὺς ἀδελφοὺς ἀυτοῦ τοὺς ἱερεῖς ἐνώπιον τῆς σκηνῆς τοῦ κυρίου ἐν τῆ βαμὰν τῆ ἐν γαβαών, τοῦ ἀναφέρειν ὁλοκαυτώματα τῶ κυρίω ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων διαπαντὸς τοπρωῒ κὰι το εσπέρας, κὰι κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν νόμω κυρίου, ὅσα ἐνετείλατο ἐφ᾿ ὑιοῖς ἰσραήλ. κὰι μετ᾿ ἀυτῶν ἁιμὰν κὰι ἰδιθοὺμ κὰι ὁι λοιποὶ ὁι ἐκλεγέντες ἐπ᾿ ὀνόματος οτῦ ἀινεῖν τὸν κύριον, ὅτι ἐις τὸν ἀιῶνα τὸ ἔλεος ἀυτοῦ. κὰι μετ᾿ ἀυτῶν ἀιμὰν κὰι ἰδιθοὺμ σάλπιγξι κὰι κυμβάλοις τοῦ ἀναφωνεῖν κὰι ὀργάνοις τῶν ὠδῶν τοῦ θοεοῦ, κὰι ὑιοὶ ἰδιθοὺμ ἐις τὸ πυλωρεῖν. κὰι ἐπορεύθη πᾶς ὁ λαὸς ἕκαστος ἐις τὸν ὀῖκον ἀυτοῦ, κὰι ἐπέστρεψε δαυὶδ τοῦ ἐυλογῆσαι τὸν ὀῖκον ἀυτοῦ.

Chapter 17

Καὶ ἐγένετο ὡς κατώκησε δαυίδ ἐν τῶ ὄικω ἀυτοῦ, κὰι ἐῖπεν δαυίδ πρὸς νάθαν τὸν προφήτην, ἰδοὺ ἐγὼ κατοικῶ ἐν ὄικω κεδρίνω, κὰι ἡ κιβωτὸς διαθήκης κυρίου ὑποκάτω τῶν δέρρεων. κὰι ἐῖπεν νάθαν πρὸς αδυίδ, πάντα ὅσα ἐν τῆ ψυχῆ σου ποίει, ὅτι ὁ θεὸς μετὰ σοῦ. κὰι ἐγένετο ἐν τῆ νυκτὶ ἐκείνη, κὰι ἐγένετο λόγος θεοῦ πρὸς τὸν νάθαν λέγων, πορεύου κὰι ἐῖπον πρὸς δαυὶδ τὸν δοῦλόν μου, ὅυτως ἐῖπεν κύριος, ὀυ σὺ ὀικοδομήσεις μοι ὀῖκον τοῦ κατοικῆσαί με ἐν ἀυτῶ, ὅτι ὀυ κατώκησα ἐν ὄικω ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἀνήγαγον τὸν ἰσραὴλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, κὰι ἤμην ἐν σκηνῆ ἐις σκέπην κὰι ἐν καταλύματι ἐν πᾶσιν ὁῖς διῆλθον ἐν παντὶ ἰσραήλ, ἐι λαλῶν ἐλάλησα πρὸς μίαν φυλὴν ἰσραήλ, ὁῖς ἐνετειλάμην τοῦ ποιμαίνειν τὸν λαόν μου λέγων, διατί ὀυκ ὠκοδομήσατέ μοι ὀῖκον κέδρινον; κὰι νῦν ὅυτως ἐρεῖς τῶ δούλω μου δαυίδ, τάδε λέγει κύριος τῶν δυνάμεων, ἐγὼ ἔλαβόν σε ἐκ τῆς μάνδρας ἐξόπισθεν τῶν ποιμνίων τοῦ ἐῖναι ἐις ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου ἰσραήλ. κὰι ἤμην μετὰ σοῦ ἐν πᾶσιν ὁῖς ἐπορεύθης, κὰι ἐξωλόθρευσα πάντας τοὺς ἐχθρούς σου ἀπὸ προσώπου σου, κὰι ἐποίησά σοι ὄνομα κατὰ τὸ ὄνομα τῶν μεγάλων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κὰι θήσω τόπον τῶ λαῶ μου ἰσραήλ, κὰι καταφυτεύσω ἀυτόν, κὰι κατασκηνώσει καθ᾿ ἑαυτόν, κὰι ὀυταραχθήσεται ἔτι, κὰι ὀυ προσθήσει ὑιὸς ἀδικίας τοῦ ταπεινῶσαι ἀυτόν, καθὼς ἀπ᾿ ἀρχῆς κὰι ἀφ᾿ ἡμερῶν, ὧν ἔταξα κριτὰς ἐπὶ τὸν λαόν μου ἰσραήλ, κὰι ἐταπείνωσα πάντας τοὺς ἐχθρούς σου, κὰι ἀυξήσω σε κὰι ὀικοδομήσω σοι ὀῖκον ἐῖπεν κύριος. κὰι ἔσται ὅταν πληρωθῶσιν ἁι ἡμέραι σου τοῦ πορευθῆναι μετὰ τῶν πατέρων σου, κὰι ἀναστήσω τὸ σπέρμα σου μετὰ σὲ ὅ ἔσται ἐκ τῆς κοιλίας σου, κὰι ἑτοιμάσω τὴν βασιλείαν ἀυτοῦ. ἀυτὸς ὀικοδομήσει μοι ὀῖκον, κὰι ἀνορθώσω τὸν θρόνον ἀυτοῦ ἕως ἀιῶνος. ἐγὼ ἔσομαι ἀυτῶ ἐις πατὲρα, κὰι ἀυτὸς ἔσται μοι ἐις ὑιόν. κὰι τὸ ἔλεός μου ὀυκ ἀποστήσω ἀπ᾿ ἀυτοῦ, ὃν τρόπον ἀπέστησα ἀπὸ τῶν ἔμπροσθέν σου. κὰι στήσω ἀυτὸν ἐν τῶ ὄικω μου κὰι ἐν τῆ βασιλεία ἀυτοῦ ἕως ἀιῶνος. κὰι ὁ θρόνος ἀυτοῦ ἔσται ἀνωρθωμένος ἕως ἀιῶνος κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους, κὰι κατὰ πᾶσαν τὴν ὅρασιν ταύτην. ὅυτως ἐλάλησε νάθαν πρὸς δαυίδ. κὰι ἦλθεν ὁ βασιλεὺς δαυίδ, κὰι ἐκάθισεν ἐνώπιον κυρίου,κὰι ἐῖπεν, τίς ἐιμὶ ἐγὼ κύριε ὁ θεός; κὰι τίς ὁ ὀῖκός μου, ὅτι ἠγάπησάς με ἕως ἀιῶνος; κὰι ἐσμικρύνθη ταῦτα ἐνώπιόν σου ὁ θεός, κὰι ἐλάλησας ταῦτα ἐπὶ τὸν ὀῖκον τοῦ παιδός σου ἀπὸ μακρῶν,κὰι ἐπίδες με ὡσεὶ ὅρασις ἀνθρώπου, κὰι ὕψωασ´ς με κύριε ὁ θεός; τί προσθήσει ἔτι δαυὶδ πρὸς σὲ τοῦ δοξάσαι σε τὸν δοῦλόν σου; κὰι σὺ τὸν δοῦλόν σου ὀῖδας κύριε, διὰ τὸν δοῦλόν σου κὰι κατὰ τὴν καρδίαν σου ἐποίησας τὴν πᾶσαν μεγαλωσύνην ταύτην, τοῦ γνωρίσαι πάντα τὰ μεγάλα. κύριε ὀυκ ἔστιν ὅμιός σοι, κὰι ὀυκ ἔστιν θεὸς πλὴν σοῦ κατὰ πά{ν}τα ὅσα ἠκούσαμεν ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν, κὰι ὀυκ ἔστιν ὡς ὁ λαός σου ἰσραὴλ ἔθνος ἓν ἐπὶ τῆς γῆς, ὡς ἐπορεύθη θεὸς τοῦ λυτρώσασθαι ἑαυτῶ λαόν, τοῦ θέσθαι ἑαυτῶ ὄνομα μέγα κὰι ἐπιφανὲς τοῦ ἐκβαλεῖν ἀπὸ προσώπου τοῦ λαοῦ σου, ὁῦ ἐλυτρώσω ἐξ ἀιγύπτου ἔθνη κὰι ἔδωκας τὸνλαόν σου ἰσραὴλ σεαυτῶ λαὸν ἕως ἀιῶνος,κὰι σὺ κύριε ἐγένου ἀυτοῖς ἐις θεόν. κὰι νῦν κύριε ὁ λόγος σου ὃν ἐλάλησας πρὸς τὸν παῖδά σου κὰι ἐπὶ τὸν ὀῖκον ἀυτοῦ, πιστωθήτω ἕως ἀιῶνος, κὰι ποίησον καθὼς ἐλάλησας. πιστωθήτω κὰι μεγαλυνθήτω τὸ ὄνομά σου ἕως ἀιῶνος λεγόντων, κύριος παντοκράτωρ ὁ θεὸς τοῦ ἰσραήλ, θεὸς τῶ ἰσραήλ. κὰι ὁ ὀῖκος δαυὶδ τοῦ παιδός σου ἡτοιμασμένος ἐνώπιόν σου, ὅτι σὺ κύριε ὁ θεός μου ἀπεκάλυψας τὸ ὀῦς τοῦ δούλου σου, τοῦ ὀικοδομῆσαι ἀυτῶ ὀῖκον, διὰ τοῦτο ἑῦρεν ὁ δοῦλός σου τοῦ προσεύξασθαι κατὰ πρόσωπόν σου. κὰι νῦν κύριε σὺ ἐῖ ἀυτὸς ὁ θεός, κὰι ἐλάλησας ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου τὰ ἀγαθὰ ταῦτα. κὰι νῦν ἤρξω τοῦ ἐυλογῆσαι τὸν ὀῖκον τοῦ δούλου σου τοῦ ἐῖναι ἐις ἀιῶνα ἐναντίον σου, ὅτι σὺ κύριε ἐυλόγησας, κὰι ἐυλόγηται ἐις τὸν ἀιῶνα.

Chapter 18

Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα,κὰι ἐπάταξεν δαυὶδ τοὺς ἀλλοφύλους κὰι ἐτροπώσατο ἀυτούς. κὰι ἔλαβε τὴν γὲθ κὰι τὰς κώμας ἀυτῆς ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων. κὰι ἐπάταξε τὸν μωάβ, κὰι ἐγενήθη μωὰβ δοῦλος τῶ δαυίδ, φέροντες δῶρα. κὰι ἐπάταξε δαυὶδ τὸν ἀδαδ εζὲρ βασιλέα σουβὰ ἐν ἀιμάθ, ἐν τῶ πορεύεσθαι ἀυτὸν τοῦ στῆσαι τὴν χεῖρα ἀυτοῦ ἐπὶ ποταμῶ ἐυφράτη, κὰι προκατελάβετο ἀπ᾿ ἀυτοῦ δαυὶδ χίλια ἅρματα κὰι ἑπτὰ χιλιάδας ἵππων κὰι ἔικοσι χιλιάδας ἀνδρῶν πεζῶν. κὰι παρέλυσε δαυίδ πάντα ἅρματα, κὰι ὑπελίπετο ἐξ ἀυτῶν ἑκατὸν ἅρματα. κὰι ἦλθεν σύρος ἐκ δαμασκοῦ βοηθῆσαι τῷ ἀδαδ εζὲρ βασιλεῖ σουβά, κὰι ἐπάταξε δαυὶδ ἐν τῶ σύρω ἔικοσι κὰι δύο χιλιάδας ἀνδρῶν. κὰι ἔθετο δαυὶδ φρουρὰν ἐν συρία τῆ κατὰ δαμ{α}σκόν, κὰι ἦσαν τῷ δαυὶδ ἐις δούλους φέροντες δῶρα. κὰι ἔσωσε κύριος τὸν δαυὶδ ἐν πᾶσιν ὁῖς ἐπορεύετο. κὰι ἔλαβε δαυὶδ τοὺς κλοιοὺς τοὺς χρυσοῦς ὃι ἦσαν ἐπὶ τοὺς παῖδας ἀδαδ{}εζέρ, κὰι ἤνεγκεν ἀυτοὺς ἐις ἱερουσαλήμ. κὰι ἐκ τῆς ταβὰθ κὰι ἐκ τῶν ἐκλεκτῶν πόλεων τῷν ἀδαδεζέρ,ἔλαβε δαυὶδ χαλκὸν πολὺνσφόδρα. ἐξ ἀυτοῦ ἐποίησε σολομὼν τὴν θάλασσαν τὴν χαλκῆν, κὰι τοὺς στύλους κὰι τὰ σκεύη τὰ χαλκᾶ. κὰι ἤκουσε θωοῦ βασιλεὺς ἀιμάθ, ὅτι ἐπάταξε δαυὶδ τὴν πᾶσαν δύναμιν ἀδαδεζὲρ βασιλέως σουβά, κὰι ἀπέστειλεν τὸν ἀδωρὰμ ὑιὸν ἀυτοῦ πρὸς δαυίδ, τοῦ ἐρωτῆσαι ἀυτὸν τὰ ἐις ἐιρήνην, κὰι τοῦ ἐυλογῆσαι ἀυτὸν ὑπὲρ ὁῦ ἐπολέμησε τὸν ἀδαδεζὲρ κὰι ἐπάταξεν ἀυτόν, ὅτι ἀνὴρ πολεμιστὴς ἦν τῶ θωοῦ ὁ ἀδαδεζέρ. κὰι πάντα τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ κὰι ἀργυρᾶ κὰι χαλκᾶ, κὰι ταῦτα ἡγίασεν ὁ βασιλεὺς δαυὶδ τῶ κυρίω μετὰ τοῦ ἀργυρίου κὰι χρυσίου, ὁῦ ἔλαβεν ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, κὰι ἐξ ἰδουμαίας κὰι μωὰβ κὰι ἐξ ὑιῶν ἀμμών, κὰι ἐκ τῶν ἀλλοφύλων κὰι ἐξ ἀμαλήκ. κὰι ἀβεσάϊ ὑιὸς σαρουΐα ἐπάταξε τὴν ἰδουμαίαν ἐν τῆ κοιλάδι τῶν ἁλῶν ὀκτωκαίδεκα χιλιάδας, κὰι ἔθετο ἐν τῆ ἰδουμαία φρουράν. κὰι ἦσαν πάντες ὁι ἰδουμαῖοι παῖδες τῶ δαυίδ. κὰι ἔσωσε κύριος τὸν δαυὶδ ἐν πᾶσιν ὁῖς ἐπορεύετο. κὰι ἐβασίλευσε δαυὶδ ἐπὶ πάντα ἰσραήλ, κὰι ἦν ποιῶν κρῖμα κὰι δικαιοσύνην παντὶ τῶ λαῶ ἀυτοῦ. κὰι ἰωὰβ ὑιὸς σαρουΐα ἐπὶ τῆς στρατιᾶς, κὰι ἰωσαφὰτ ὑιὸς ἀχιλοὺδ ὑπομνηματοργάφος, κὰι σαδδοὺκ ὑιὸς ἀχιτὼβ κὰι ἀχιμέλεχ ὑιὸς ἀβιάθαρ ἱερεῖς, κὰι σοῦσα γραμματεύς, κὰι βανέας ὑιὸς ἰωιαδὲ ἐπὶ τοῦ κερεθὶ κὰι φελεθί, κὰι ὁι ὑιοὶ δαυὶδ ὁι πρῶτοι διάδοχοι τοῦ βασιλέως.

Chapter 19

Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα κὰι ἀπέθανεν ναὰς βασιλεὺς ὑιῶν ἀμμών,κὰι ἐβασίλευσεν ἀνὰν ὑιὸς ἀυτοῦ ἀντ᾿ ἀυτοῦ. κὰι ἐῖπεν δαυὶδ,ποιήσω ἔλεος μετὰ ἀνὰν ὑιοῦ ναάς, ὡς ἐποίησεν ὁ πατὴρ ἀυτοῦ μετ᾿ ἐμοῦ ἔλεος. κὰι ἀπέστειλε δαυὶδ ἀγγέλους πρὸς τὸν ἀνὰν παρακαλέσαι ἀυτὸν περὶ τοῦ πατρὸς ἀυτοῦ. κὰι ἦλθον ὁι παῖδες δαυὶδ ἐις γῆς ὑιῶν ἀμμὼν πρὸς ἀνὰν τοῦ παρακαλέσαι ἀυτόν. κὰι ἐῖπον ὁι ἄρχοντες ὑιῶν ἀμμὼν πρὸς ἀνάν, μὴ δοξάζων δαυίδ τὸν πατέρα σου ἐν ὀφθαλμοῖς σου ἀπέστειλέν σοι παρακαλοῦντας; ὀυχί, ὅπως ἐξερευνήσωσι τὴν πόλιν κὰι τοῦ κατασκοπῆσαι τὴν γῆν ἦλθον ὁι παῖδες ἀυτοῦ πρὸς σέ; κὰι ἔλαβεν ἀνᾶντοὺς παῖδας δαυὶδ κὰι ἐξύρησεν ἀυτούς, κὰι ἀφεῖλε τῶν μανδύων ἀυτῶν τὸ ἥμισυ ἕως τῆς ἀναβολῆς, κὰι ἀπέστειλεν ἀυτούς. κὰι ἦλθον κὰι ἀπήγγειλαν τῶ δαυὶδ περὶ τῶν ἀνδρῶν. κὰι ἀπέστειλεν ἐις ἀπάντησιν ἀυτῶν δαυίδ, ὅτι ἦσαν ὁι ἄνδρες ἠτιμωμένοι σφόδρα. κὰι ἐῖπεν ὁ βασιλεύς, καθίσατε ἐν ἱεριχῶ ἕως τοῦ ἀνατεῖλαι τοὺς πώγωνας ὑμῶν κὰι ἐπιστρέψατε. κὰι ἐῖδον ὑιοὶ ἀμμὼν ὅτι κατησχύνθη ὁ λαὸς δαυίδ, κὰι ἀπέστειλαν ὑιοὶ ἀμμὼν κὰι ἀνᾶν ὁ βασιλεὺς ἀυτῶν χίλια τάλαντα ἀργυρίου τοῦ μισθώσασθαι ἑαυτοῖς ἐκ συρίας μεσοποταμίας, κὰι ἐκ συρίας μααχά,κὰι ἀπὸ σουβὰ ἅρματα κὰι ἱππεῖς. κὰι ἐμισθώσαντο ἑαυτοῖς δύο κὰι τριάκοντα χιλιάδας ἁρμάτων, κὰι τὸν βασιλέα μααχὰ κὰι τὸν λαὸν ἀυτοῦ. κὰι ἦλθον κὰι παρενέβαλον ἔμπροσθεν μηδαβά.κὰι ὑιοὶ ἀμμὼν συνήχθησαν ἐκ τῶν πόλεων ἀυτῶν, κὰι ἦλθον ἐις τὸ πολεμῆσαι. κὰι ἤκουσε δαυίδ, κὰι ἀπέστειλε τὸν ἰωὰβ κὰι πᾶσαν τὴν στρατιὰν τῶν δυνατῶν. κὰι ἐξῆλθον ὑιοὶ ἀμμὼν κὰι παρετάξαντο ἐις πόλεμον παρὰ τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως. κὰι ὁι βασιλεῖς ὁι ἐλθόντες παρενέβαλον καθ᾿ ἑαυτοὺς ἐν τῶ πεδίω. κὰι ἐῖδεν ἰωὰβ ὅτι γεγόνασιν ἀυτιπρόσωποι ἀυτῶν τοῦ πολεμεῖν πρὸς ἀυτὸν κατὰ πρόσωπον κὰι ἐξόπισθεν,κὰι ἐξελέξατὸ ἐκ παντὸς νεανίου ἰσραήλ, κὰι παρετάξατο ἐναντίον τοῦ σύρου. κὰι τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἔδωκεν ἐν χειρὶ ἀβεσαῒ τοῦ ἀδελφοῦ ἀυτοῦ, κὰι παρετάξατο ἐξεναντίας ὑιῶν ἀμμών. κὰι ἐῖπεν ἰωάβ, ἐὰν κραταιωθῆ συρία ὑπὲρ ἐμέ,κὰι ἔση μοι ἐις σωτηρίαν, κὰι ἐὰν ὑιοὶ ἀμμὼν κραταιωθῶσιν ὑπὲρ σέ, κὰι σώσω σε. ἀνδρίζου κὰι ἐνισχύσωμεν περὶ τοῦ λαοῦ ἡμῶν κὰι περὶ τῷν πόλεων τοῦ θοεῦ ἡμῶν, κὰι κύριος τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀυτοῦ ποιήσει. κὰι παρετάξατο ἰωὰβ κὰι ὁ λαὸς ὁ μετ᾿ ἀυτοῦ ἐξεναντίας συρίας ἐις πόλεμον,κὰι ἔφυγον ἀπὸ προσώπου ἀυτοῦ ὁι σύροι. κὰι ὑιοὶ ἀμμὼν ἐῖδον ὅτι ἔφυγον ὁι σύροι,κὰι ἔφυγον κὰι ἀυτοὶ ἀπὸ προσώπου ἀβεσαῒ τοῦ ἀδελφοῦ ἰωάβ, κὰι ἐισῆλθον ἐις τὴν πόλιν. κἂι ἦλθεν ἰωὰβ ἐις ἱερουσαλήμ, κὰι ἐῖδεν ὁ σύρος ὅτι ἐτροπώσατο ἀυτὸν ἰσραήλ, κὰι ἀπέστειλεν ἀγγέλους κὰι ἐξήγαγε τὸν σύρον τὸν ἐν τῶ πέραν τοῦ ποταμοῦ. κὰι σωφὰχ ὁ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως ἀδαδεζὲρ ἔμπροσθεν ἀυτῶν. κὰι ἀπηγγέλη τῶ δαυίδ, κὰι συνήγαγε τὸν πάντα ἰσρηάλ, κὰι διέβη τὸν ἰορδάνην,κὰι ἦλθεν ἐπ᾿ ἀυτούς. κὰι παρατάσσεται δαυὶδ ἐξεναντίας τοῦ σύρου ἐις πόλεμον. κὰι ἐπολέμησε μετ᾿ ἀυτοῦ. κὰι ἔφυγεν ὁ σύρος ἀπὸ προσώπου ἰσραήλ. κὰι ἀπέκτεινε δαυὶδ ἀπὸ τοῦ σύρου ἑπτὰ χιλιάδας ἁρμάτων, κὰι τεσσαράκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν πεζῶν, κὰι τὸν σοφὰχ ἀρχιστράτηγον τῆς δυνάμεως ἀπέκτεινεν. κὰι ἐῖδον ὁι παῖδες ἀδαδεζὲρ ὅτι ἐθράυσθησαν ἀπὸ προσώπου ἰσραήλ, κὰι διέθεντο μετὰ δαυὶδ ἐιρήνην, κὰι ἐδούλευον ἀυτῶ. κὰι ὀυκ ἠθέλησεν ὁ σύρος τοῦ βοηθῆσαι τοῖς ὑιοῖς ἀμμὼν ἔτι.

Chapter 20

Καὶ ἐγένετο ἐν τῶ ἐπιόντι ἔτει ἐν τῆ ἐξόδω τῶν βασιλέων, κὰι ἀπήγαγεν ἰωὰβ πᾶσαν τὴν δύναμιν τῆς στρατιᾶς, κὰι ἔφθειρε τὴν χώραν ὑιῶν ἀμμών, κὰι ἦλθεν ἰωὰβ κὰι περιεκάθισε τὴν ῥαββά. κὰι δαυὶδ ἐκάθητο ἐν ἱερουσαλὴμ. κὰι ἐπάταξεν ἰωὰβ τὴν ῥαββὰ κὰι καθεῖλεν ἀυτήν. κὰι ἔλαβε δαυὶδ τὸν στέφανον τοῦ βασιλέως ἀυτῶν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀυτοῦ, κὰι ἑυρέθη ὁσταθμὸς ἀυτοῦ τάλαντον χρυσίου. κὰι ἐν ἀυτῶ λίθος τίμιος, κὰι ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς δαυίδ. κὰι τὰ σκύλα τῆς πόλεως ἐξήνεγκε πολλὰ σφόδρα, κὰι τὸν λαὸν τὸν ἐν ἀυτῆ ἐξήγαγεν, κὰι ἔπρισεν ἐν πρίοσι κὰι ἐν σκεπάρνοις τοῖς σιδηροῖς κὰι ἐν τοῖς τριβόλοις. κὰι ὅυτως ἐποίησε δαυὶδ πᾶσι τοῖς πόλεσιν ὑιῶν ἀμμών. κὰι ἐπέστρεψε δαυὶδ κὰι πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ᾿ ἀυτοῦ ἐις ἱερουσαλήμ. κὰι ἐγένετο μετὰ ταῦτα, κὰι ἐγένετο ἔτι πόλεμος ἐν γαζὲρ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. τότε ἐπάταξε σοβακχὶ ὁ ὀυσσαθὶ τὸν σαπφὶ ἀπὸ τῶν ὑιῶν τῶν γιγάντων, κὰι ἐταπείνωσεν ἀυτόν. κὰι ἐγένετο ἔτι πόλεμος μετὰ τῶν ἀλλοφύλων, κὰι ἐπάταξεν ἐλεανὰν ὑιὸς ἰαεὶρ τὸν λαχμὶ ἀδελφὸν γολιὰθ τοῦ γεθθαίου. κὰι ξύλον δόρατος ἀυτοῦ ὡς ἀντίον ὑφαινόντων. κὰι ἐγένετο ἔτι πόλεμος ἐν γέθ,κὰι ἦν ἀνὴρ ὑπερμεγέθης, κὰι ὁι δάκτυλοι ἀυτοῦ ἓξ κὰι ἓξ ἔικοσι κὰι τέσσαρες, κὰι ὁῦτος ἦν ἀπόγονος τῶν γιγάντων. κὰι ὀνείδισε τὸν ἰσραήλ. κὰι ἐπάταξεν ἀυτὸν ἰωναθὰν ὑιὸς σαμαὰ ἀδελφοῦ δαυίδ. ὁῦτοι ἐγεννήθησαν τῶ ῥαφὰ ἐν γέθ, πάντες ἦσαν τέσσαρες γίγαντες, κὰι ἔπεσον ἐν χειρὶ δαυίδ κὰι ἐν χειρὶ τῶν παίδων ἀυτοῦ.

Chapter 21

Καὶ ἀνέστη σατὰν ἐπὶ ἰσραήλ, κὰι ἐπέπεισε τὸν δαυὶδ τοῦ ἀριθμῆσαι τὸν ἰσραήλ. κὰι ἐῖπεν ὁ βασιλεὺς δαυὶδ πρὸς ἰωὰβ κὰι πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῇς δυνάμεως, πορεύθητε κὰι ἀριθμήσατε τὸν ἰσραὴλ ἀπὸ βηρσαβεαὶ ἕως δάν, κὰι ἐνέγκατε πρός με, κὰι γνώσομαι τὸν ἀριθμὸν ἀυτῶν. κὰι ἐῖπεν ἰωάβ, προσθεί{η} κύριος ἐπὶ τὸν λαὸν ἀυτοῦ, ὡς ἐισὶν ἑκατονταπλασίως, κὰι ὁι ὀφθαλμοὶ τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως βλέποντες, ὀυχὶ κύριέ μου βασιλεῦ, πάντες τῶ κυρίω μου ἐις δούλους; κὰι ἱνατί θέλει οτῦτο ὁ κύριός μου, ὅπως μὴ γένηται ἐις πλημμέλειαν τῶ ἰσραήλ; κὰι ἴσχυσε τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως ἐπὶ ἰωάβ,κὰι ἐξῆλθεν ἰωὰβ κὰι ἦλθεν ἐν παντὶ ἰσραήλ, κὰι ἀνῆλθεν ἐις ἱερουσαλήμ. κὰι ἔδωκεν ἰωὰβ τὸν ἀριθμὸν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ λαοῦ τῶ δαυίδ. κὰι ἦν πᾶς ἰσραήλ, χίλιαι χιλιάδες κὰι ἑκατὸν χιλιάδες ἀνδρῶν σπωμένων ῥομφαίαν. κὰι ἰούδας τετρακόσιαι ὀγδοήκοντα χιλιάδες ἀνδρῶν σπωμένων ῥομφαίαν. κὰι τὸνλευὶ κὰι βενιαμὶν ὀυκ ἠρίθμησεν ἐν μέσω ἀυτῶν, ὅτι κατήσχυνεν ὁ λόγος τοῦ βασιλέως πρὸς ἰωάβ. κὰι πονηρὸν ἐφάνη ἐνώπιον τοῦ θοεῦ περὶ τοῦ λόγου τούτου, κὰι ἐπάταξε τὸν ἰσραήλ. κὰι ἐῖπεν δαυὶδ πρὸς τὸν θεόν, ἡμάρτηκα σφόδρα, ὅτι ἐποίησα τὸ πρᾶγμα τοῦτο, κὰι νῦν περίελε τὴν ἀδικίαν τοῦ δούλου σου, ὅτι ἠφρόνησα σφόδρα. κὰι ἐλάλησε κύριος πρὸς γὰδ τὸν ὁρῶντα τῶ δαυὶδ λέγων, βάδιζε κὰι λάλησον πρὸς δαυὶδ λέγων, ὅυτως λέγει κύριος, τρία ἐγὼ ἀρῶ ἐπὶ σέ, ἔκλεξαι σεαυτῶ ἓν ἐξ ἀυτῶν κὰι ποιήσω σοι. κὰι ἦλθε γὰδ πρὸς δαυὶδ κὰι ἐῖπεν ἀυτῶ, ὅυτω λέγει κύριος, ἐκλεξαι σεαυτῷ τρία ἔτη{λου} μοῦ, ἢ τρεῖς μῆνας φυγεῖν σε ἐκ προσώπου τῶν ἐχθρῶν σου κὰι μάχαιραν ἐχθρῶν σου καταδιώκειν σε, ἢ τρεῖς ἡμέρας ῥομφαίαν κυρίου κὰι θάνατον ἐν τῆ γῆ, κὰι ἄγγελος κυρίου ἐξολοθρεύων ἐν πάση κληρονομία ἰσραήλ. κὰι νῦν ἴδε τί ἀποκριθῶ τῶ ἀποστείλαντί με ῥῆμα. κὰι ἐῖπεν δαυὶδ πρὸς γάδ, στενά μοι σφόδρα, ἐμπεσοῦμαι δὴ ἐις χεῖρας κυρίου, ὅτι πολλοὶ ὁι ὀικτιρ μοὶ ἀυτοῦ σφόδρα, κὰι ἐις χεῖρας ἀνθρώπων ὀυμὴ ἐμπέσω. κὰι ἔδωκε κύριος θάνατον ἐν ἰσραήλ, κὰι ἔπεσον ἐξ ἰσραὴλ ἑβδομήκοντα χιλιάδες ἀνδρῶν. κὰι ἀπέστειλεν ὁ θεὸς ἄγγελον ἐις ἱερουσαλὴμ τοῦ ἐξολοθρεῦσαι ἀυτήν. κὰι ὡς διέφθειρεν, ἐῖδεν κύριος, κὰι μετεμελήθη ἐπὶ τῆ κακία. κὰι ἐῖεπν τῶ ἀγγέλω τῶ διαφθείραντι, ἱκανούσθω σοι, ἄνες τὴν χεῖρά σου, κὰι ὁ ἄγγελος κυρίου ἱστὼς ἐν τῆ ἅλω ὀρνὰν τοῦ ἰεβουσαίου. κὰι ἐπῆρε δαυὶδ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀυτοῦ, κὰι ἐῖδεν τὂν ἄγγελον κυρίου ἑστῶτα ἀναμέσον τῆς γῆς κὰι ἀναμέσον τοῦ ὀυρανοῦ, κὰι ἡ ῥομφαία ἀυτοῦ ἐσπασμένη ἐν τῆ χειρὶ ἀυτοῦ ἐκτεταμένη ἐπὶ ἱερουσαλήμ, κὰι ἔπεσεν δαυὶδ κὰι ὁι πρεσβύτεροι περιβεβλημένοι σάκκους ἐπὶ πρόσωπον ἀυτῶν. κὰι ἐῖπεν δαυὶδ πρός τὸν θεόν, ὀυκ ἐγὼ ἐῖπον τοῦ ἀριθμῇσαι ἐν τῶ θαῶ, κὰι ἐγώ ἐιμι ὁ ἁμαρτών, κὰι κακοποιῶν ἐκακοποίησα, κὰι ταῦτα τὰ πρόβατα τί ἐποίησε; κύριος ὁ θεὸς γενηθήτω ἡ χείρ σου ἐν ἐμοί, κὰι ἐν τῶ ὄικω τοῦ πατρὸς μου, κὰι μὴ ἐν τῶ λαῶ σου ἐις ἀπόλειαν. κὰι ἄγγελος κυρίου ἐῖπεν τῶ γάδ, τοῦ ἐιπεῖν πρὸς δαυίδ, ἵνα ἀναβῆ τοῦ στῆσαι θυσιαστήριον τῶ κυρίω ἐν ἅλω ὀρνὰν τοῦ ἰεβουσαίου. κὰι ἀνέβη δαυὶδ κατὰ τὸν λόγον γάδ, ὃν ἐλάλησεν ἐν ὀνόματι κυρίου. κὰι ἐπέστρεψεν ὀρνὰν κὰι ἐῖδε τὸν βασιλέα, κὰι τέσσαρες ὑιοὶ ἀυτοῦ κρυβόμοι μετ᾿ ἀυτοῦ, κὰι ὀρνὰν ἦν ἀλοῶν πυρούς. κὰι ἦλθε δαυὶδ πρὸς ὀρνάν, κὰι ἐπέβλεψεν ὀρνὰν κὰι ἐῖδεν τὸν δαυίδ, κὰι ἐξῆλθεν ὀρνὰν ἐκ τῆς ἅλω, κὰι προσεκύνησε τῶ δαυὶδ ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν. κὰι ἐῖπεν δαυὶδ πρὸς ὀρνάν, δός μοι τὸν τόπον τῇς ἅλω, κὰι ὀικοδομήσω ἐν ἀυτῶ θυσιαστήριον κυρίω ἐν ἀργυρίω ἀξίω δός μοι ἀυτόν, κὰι πάυσεται ἡ πληγὴ ἐκ τοῦ λαοῦ. κὰι ἐῖπεν ὀρνὰν πρὸς δαυίδ, λάβε σεαυτῶ, κὰι ποιησάτω ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιον ἀυτοῦ. ἰδοὺ δέδωκα τοὺς βόας ἐις ὁλοκάρπωσιν κὰι τὰς ἁμάξας ἐις ξύλα κὰι τὸν πυρὸν ἐις θυσίας, τὰ πάντα δέδωκα. κὰι ἐιπεν ὁ βασιλεὺς δαυὶδ τῶ ὀρνάν, ὀυχὶ ἀλλ᾿ ἢ ἀγοράζων ἀγοράσω ἀργυρίου ἀξίου, ὅτι ὀυμὴ λάβω τὰ σὰ τῶ κυρίω, τοῦ ἀνενεγκεῖν ὁ λοκαύτωσιν δωρεὰν τῶ κυρίω. κὰι ἔδωκεν δαυὶδ τῶ ὀρνὰν περὶ τοῦ τόπου ἀυτοῦ σίκλους χρυσίου ὀλκῆς ἑξακοσίους. κὰι ὠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον κυρίω ὁ δαυίδ, κὰι ἀνήνεγκεν ὁλοκαυτώματα σωτηρίου. κὰι ἐβόησε δαυὶδ πρὸς κύριον, κὰι ἐπήκουσεν ἀυτοῦ κύριος ἐν πυρὶ ἐκ τοῦ ὀυρανοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῆς ὁλοκαυτώσεως. κὰι ἐῖπεν κύριος πρὸς τὸν ἄγγελον, κὰι κατέθηκε τὴν ῥομφαίαν ἀυτοῦ ἐις τὸν κουλεὸν ἀυτῆς. ἐν τῶ καιρῶ ἐκείνω ἐν τῶ ἰδεῖν τὸν δαυὶδ ὅτι ἐπήκουσεν ἀυτοῦ κύριος ἐν τῆ ἅλω ὀρνὰν τοῦ ἰεβουσαίου, κὰι ἐθυσίασεν ἐκεῖ, κὰι ἡ σκηνὴ κυρίου ἣν ἐποίησε μωυσῆς ἐν τῆ ἐρήμω, κὰι τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων ἐν τῶ καιρῶ ἐκείνω ἐν βαμὰ ἐν γαβαών, κὰι ὀυκ ἐδυνήθη δαυὶδ τοῦ πορευθῆναι ἔμπροσθεν ἀυτοῦ ζητῆσαι τὸν θεόν, ὅτι κατέσπευσεν ἀπὸ προσώπου τῆς ῥομφαίας τοῦ ἀγγέλου κυρίου.

Chapter 22

Καὶ ἐῖπεν δαυίδ, ὁῦτός ἐστιν ὁ ὀῖκος κυρίου τοῦ θεοῦ κὰι τοῦτο τὸ θυσιαστήριον ἐις ὁλοκαύτωσιν τῶ ἰσραήλ. κὰι ἐῖπεν δαυὶδ τοῦ συναγαγεῖν πάντας τοὺς προσηλύτους ἐν γῆ ἰσραήλ. κὰι κατέστησεν ἀυτοὺς λατόμους λατομῆσαι λίθους ξεστοὺς τοῦ ὀικοδομῆσαι ὀῖκον τῶ κυρίω. κὰι σίδηρον πολὺν ἐις τοὺς ἥλους τῶν θυρωμάτων κὰι τῶν πυλῶν κὰι ἐις τὰς συμβολὰς κὰι ἐις τοὺς στροφεῖς ἡτοίμασε δαυίδ, κὰι χαλκὸν ἐις πλῆθος ὀυκ ἦν σταθμός, κὰι ξύλα κέδρινα ὀυκ ἦν ἀριθμός, ὅτι ἤνεγκαν ὁι σιδώνιοι κὰι ὁι τύριοι τῶ δαυὶδ ξύλα κέδρινα. κὰι ἐῖπεν δαυίδ, σολομὼν ὁ ὑιός μου παιδάριον ἁπαλόν, κὰι ὁ ὀῖκος οτῦ ὀικοδομῆσαι τῶ κυρίω, τοῦ μεγαλύναι ἄνω ἐις ὄνομα κὰι ἐις δόξαν πάσαις ταῖς γαίαις ἑτοιμάσω ἀυτῶ. κὰι ἡτοίμασε δαυὶδ ἐις πλῆθος ἔμπροσθεν τῆς τελευτῆς ἀυτοῦ. κὰι ἐκάλεσε δαυὶδ σολομῶντα τὸν ὑιὸν ἀυτοῦ, κὰι ἐνετείλατο ἀυτῶ τοῦ ὀικοδομῆσαι τὸν ὀῖκον τῶ κυρίω θεῶ ἰσραήλ. κὰι ἐῖπεν δαυίδ, σολομὼν τέκνον ἐμοὶ ἐγένετο ἐπὶ ψυχῆμου τοῦ ὀικοδομῆσαι ὀῖκον τῶ ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ μου, κὰι ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμὲ λόγος κυρίου λέγων, ἁῖμα ἐις πλῆθος ἐξέχεας, κὰι πολέμους μεγάλους ἐποίησας, ὀυκ ὀικοδομήσεις ὀῖκον τῶ ὀνόματί μου, ὅτι ἅιματα πολλὰ ἐξέχεας ἐπὶ τῆς γῆς ἐναντίον μου. ἰδοὺ ὑιὸς τίκτεταί σοι, ὁῦτος ἔσται ἀνὴρ ἀναπάυσεως, κὰι ἀναπάυσω ἀυτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν ἀυτοῦ κυκλόθεν, ὅτι σολομὼν ὄνομα ἀυτοῦ, κὰι ἐιρήνην κὰι ἡσυχίαν δώσω ἐπὶ ἰσραὴλ ἐν ταῖς ἡμέραις ἀυτοῦ. ὁῦτος ὀικοδομήσει ὀῖκον τῶ ὀνόματί μου, κὰι ὁῦτος ἔσται μοι ἐις ὑιόν, κὰι ἐγὼ ἔσομαι ἀυτῶ ἐις πατέρα. κὰι ἑτοιμάσω τὸν θρόνον τῆς βασιλείας ἀυτοῦ ἐν ἰσραὴλ ἕως ἀιῶνος. κὰι νῦν ὑιέ μου ἔιη κύριος μετὰ σοῦ, κὰι κατευθυνεῖς κὰι ὀικοδομήσεις ὀῖκον κυρίω τῶ θεῶ σου, ὡς ἐλάλησε περὶ σοῦ. πλὴν δώη σοι κύριος σοφίαν κὰι σύνεσιν, κὰι κατισχύσαι σε ἐπὶ ἰσραήλ, τοῦ φυλάσσεσθαί σε κὰι ποιεῖν τὸν νόμον κυρίου τοῦ θεοῦ σου. τότε ἐυοδωθήση, ἐὰν φυλάξης τοῦ ποιεῖν τὰ προστάγματα κὰι τὰ κρίματα, ἃ ἐνετείλατο κύριος τῶ μωυσῆ ἐπὶ τὸν ἰσραήλ. ἀνδρίξου κὰι ἴσχυε μὴ φοβοῦ μὴδὲ δειλία, κὰι ἰδοὺ ἐγὼ κατὰ τὴν πτωχίαν μου ἡτοίμασα ἐις τὸν ὀῖκον κυρίου χρυσίου ταλάντων ἑκατὸν χιλιάδας, κὰι ἀργυρίου ταλάντων χιλίας χιλιάδας, κὰι χαλκὸν κὰι σίδηρον ὁῦ ὀυκ ἔστι σταθμός, ὅτι ἐις πλῆθος ἐστίν. κὰι ξύλα κὰι λίθους ἡτοίμασα, κὰι πρόσθες ἐπ᾿ ἀυτοῖς. κὰι μετὰ σοῦ ἐις πλῆθος ποιούντων ἔργα τεχνίται λατόμοι λίθων, κὰι τέκτονες ξύλων κὰι πᾶς σοφὸς ἐν παντὶ ἔργω ἐν χρυσίω κὰι ἀργυρίω ἐν χαλκῶ κὰι σιδήρω ὁῖς ὀυκ ἔστιν ἀριθμός, ἀνάστηθι κὰι ποίει κὰι κύριος μετὰ σοῦ.κὰι ἐνετιέλατο δαυὶδ πᾶσι τοῖς ἄρχουσιν ἰσραήλ, ἀντιλαβέσθαι τῶ σολομῶντι ὑιῶ ἀυτοῦ. κὰι ἐῖπεν, ὀυχὶ κύριος μεθ᾿ ὑμῶν; κὰι ἀνέπαυσεν ὑμᾶς κυκλόθεν, ὅτι παρέδωκεν ἐν χειρί μου τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν, κὰι ὑπετάγη ἡ γῆ ἐναντίον κυρίου κὰι ἐναντίον τοῦ λαοῦ ἀυτοῦ. νῦν ὀῦν δότε τὰς καρδίας ὑμῶν κὰι τὰς ψυχὰς ὑμῶν τοῦ ἐκζητῆσαι κυρίω τῶ θεῶ ὑμῶν. κὰι ἀνάστητε κὰι ὀικοδομήσατε τὸ ἁγίασμα κυρίω τω θεῶ ὑμῶν, τοῦ ἐισενεγκεῖν τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου, κὰι τὰ σκεύη τὰ ἅγια τοῦ θεοῦ ἐις τὸν ὀῖκον τὸν ὀικοδομούμενον τῶ ὀνόματι κυρίου.

Chapter 23

Καὶ δαυὶδ πρεσβύτερος κὰι πλήρης ἡμερῶν, κὰι ἐβασίλευσε σολομῶντα τὸν ὑιὸν ἀυτοῦ ἀνθ᾿ ἑαυτοῦ ἐπὶ ἰσραήλ, κὰι συνήγαγε πάντας τοὺς ἄρχοντας ἰσραὴλ κὰι τοὺς ἱερεῖς κὰι τοὺς λευίτας, κὰι ἠριθμήθησαν ὁι λευῖται ἀπὸ τριάκοντα ἔτους κὰι ἐπάνω. κὰι ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς ἀυτῶν κατὰ κεφαλὴν ἀυτῶν ἐις ἄνδρας τριάκοντα κὰι ὀκτὼ χιλιάδας. ἀπὸ τούτων ἐργοδιῶκται ἐπὶ τὰ ἔργα τοῦ ὄικου κυρίου ἔικοσι κὰι τέσσαρες χιλιάδες, κὰι γραμματεῖς κὰι κριταὶ ἓξ χιλιάδες, κὰι πυλωροὶ τέσσαρες χιλιάδες. κὰι ἀινοῦντες τῶ κυρίω ἐν τοῖς ὀργάνοις, ὁῖς ἐποίησε τοῦ ἀινεῖν τῶ κυρίω τέσσαρες χιλιάδες. κὰι διεῖλεν ἀυτοὺς δαυὶδ ἐφ᾿ ἡμέρας τοῖς ὑιοῖς λευί, τῶ γερσὼν κὰι τῶ κάαθ τῶ μεραρὶ τῶ γερσών, λααδὰν κὰι σεμεεῖ ὑιοὶ λεαδὰμ ὁ ἄρχων ἰεϊήλ. κὰι ζηθὰν κὰι ἰωὴλ τρεῖς. ὑιοὶ σεμεεῖ. σαλωμῒθ κὰι ὀζιὴλ κὰι ἀρὰν τρεῖς. ὁῦτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶ λααδάν. κὰι ὑιοὶ σεμεεῖ, ἰεὲθ κὰι ζιζὰ κὰι ἰωὰς κὰι βερία, ὁῦτοι ὑιοὶ σεμεεῖ τέσσαρες. κὰι ἦν ἰεὲθ ὁ ἄρχων, κὰι ζιζὰ ὁ δεύτερος. κὰι ἰωὰς κὰι βερία ὀυκ ἐπλήθυναν ὑιούς, κὰι ἐγενήθησαν ἐις ὀῖκον πατριᾶς ἐις ἐπίσκεψιν μίαν. ὑιοὶ καάθ, ἀμρὰμ κὰι ἰσαὰρ κὰι χεβρὼν κὰι ὀζιὴλ τέσσαρες. ὑιοὶ ἀμράμ, ἀαρὼν κὰι μωυσῆς. κὰι διεστάλη ἀαρὼν τοῦ ἁγιασθῆναι ἅγιον ἁγίων ἀυτὸς κὰι ὑιοὶ ἀυτοῦ ἕως ἀιῶνος, τοῦ θυμιᾶν ἐναντίον κυρίου, τοῦ λειτουργεῖν ἀυτῶ κὰι ἐπέυχεσθαι ἐπὶ τῶ ὀνόματι ἀυτοῦ ἕως ἀιῶνος. κὰι μωυσῆς ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ, κὰι ὁι ὑιοὶ ἀυτοῦ ἐκλήθησαν ἐπὶ τῆς φυλῆς λευΐ. ὑιοὶ μωυσῆ, γηρσὰμ κὰι ἐλιέζερ. ὑιοὶ ζηρσάμ, σουβιὴλ {κὰι κὰι} ὁ ἄρχων. κὰι ἦσαν ὑιοὶ τῶ ἐλιέζερ, ῥαβία ὁ ἄρχων. κὰι ὀυκ ἦσαν τῶ ἐλιέζερ ὑιοὶ ἕτεροι. κὰι ὁι ὑιοὶ ῥαβία ἠυξήν θησαν ἐις ὕψος. ὑιοὶ ἰσσάαρ, σαλωμὴθ ὁ ἄρχων. ὑιοὶ χεβρών, ἰεριὰ ὁ ἄρχων, ἀμαρία ὁ δεύτερος, ἰαζϊὴλ ὁ τρίτος, ἰακαμίας ὁ τέταρτος. ὑιοὶ ὀζιήλ, μιχᾶς ὁ ἄρχων κὰι ἰωσείας ὁ δεύτερος. ὑιοὶ μεραρεί, μοολλὶ κὰι μουσεί. ὑιοὶ μοολλί, ἐλεάζαρ κὰι κίς. κὰι ἀπέθανεν ἐλεάζαρ, κὰι ὀυκ ἦσαν ἀυτῶ ὑιοί, ἀλλ᾿ ἢ θυγατέρες. κὰι ἔλαβον ἀυτὰς ὑιοὶ κὶς ἀδελφοὶ ἀυτῶν. ὑιοὶ μουσεί, μοολλὶ κὰι ἐδὲρ κὰι ἱερειμὼθ τρεῖς. ὁῦτοι ὑιοὶ λευὶ κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, ἄρχοντες τῶν πατριῶν ἀυτῶν κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν ἀυτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων ἀυτῶν κὰι κατὰ κεφαλὴν ἀντῶν ποιοῦντες τὰ ἔργα τῆς λειτουργίας ὄικου κυρίου, ἀπὸ ἐικοσαετοῦς κὰι ἐπάνω. ὅτι ἐῖπεν δαυίδ, κατέπαυσε κύριος ὁ θεὸς ἰσραὴλ τῶ λαῶ ἀυτοῦ, κὰι κατεσκήνωσεν ἐν ἱερουσαλὴμ ἕως ἀιῶνος. καί γε τοῖς λευίταις ὀυκ ἔστιν ἄιρειν τὴν σκηνὴν κὰι πάντα τὰ σκεύη ἀυτῆς ἐις τὴν λειτουργΐαν ἀυτῆς, ὅτι ἐν τοῖς λόγοις δαυὶδ τοῖς ἐσχάτοις ἐστὶν ὁ ἀριθμὸς τῶν ὑιῶν λευὶ ἀπὸ ἐικοσαετοῦς κὰι ἐπάνω. ὅτι ἔστησεν ἀυτοὺς ἐπὶ χεῖρα τῶν ὑιῶν ἀαρών, τοῦ λειτουργεῖν ἐν ὄικω κυρίου ἐπὶ τὰς ἀυλὰς κὰι ἐπὶ τὰ παστοφόρια, κὰι ἐπὶ τὸν καθαρισμὸν πάντων τῶν ἁγίων, κὰι ἐπὶ τὰ ἔργα τῆς λειτουργΐας ὄικου τοῦ θεοῦ, κὰι ἐις τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως, κὰι ἐις τὴν σεμίδαλιν τῆς θυσίας, κὰι ἐις τὰ λάγανα τὰ ἄζυμα, κὰι ἐις τὰ τηγανιστά, κὰι ἐις τὰ πεφυρμένα, κὰι ἐις πᾶν ἀποσηρωτὸν κὰι μέτρον,κὰι τοῦ στῆναι πρωῒ τοῦ ἐξομολογεῖσθαι κὰι ἀινεῖν τῶ κυρίω, ὅυτως τοεσπέρας ἐπὶ πάντων τῶν ἀναφερομένων ὁλοκαυτωμάτων τῶ κυρίω ἐν τοῖς σαββάτοις κὰι ἐν ταῖς νουμηνίαις κὰι ἐν ταῖς ἑορταῖς κατὰ ἀριθμὸν ἀυτῶν{,} κὰι κατὰ τὴν κρίσιν ἐπ᾿ ἀυτοῖς διαπαντὸς ἐνώπιον κυρίου. κὰι φυλάξουσι τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κὰι τὴν φυλακὴν τοῦ ἁγίου, κὰι τὰς φυλακὰς τῶν ὑιῶν ἀαρὼν τῶν ἀδελφῶν ἀυτῶν, τοῦ λειτουργεῖν ἐν ὄικω κυρίου.

Chapter 24

Καὶ τῶν ὑιῶν ἀαρὼν διαιρέσεις, ὑιοὶ ἀαρών, ναδὰβ κὰι ἀβιοὺ ἐλεάζαρ κὰι ἰθάμαρ. κὰι ἀπέθανε ναδὰβ κὰι ἀβιοὺ ἐναντίον τοῦ πατρὸς ἀυτῶν, κὰι ὑιοὶ ὀυκ ἦσαν ἀυτοῖς, κὰι ἱεράτευεν ἐλεάζαρ κὰι ἰθάμαρ ὑιοὶ ἀαρών. κὰι διεῖλεν ἀυτοὺς δαυὶδ κὰι σαδδοὺκ ἐκ τῶν ὑιῶν ἐλεάζαρ, κὰι ἀχιμέλεκ ἐκ τῶν ὑιῶν ἰθάμαρ κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν ἀυτῶν κατὰ τὴν λειτουργίαν ἀυτῶν, κὰι ἑυρέθησαν ὑιοὶ ἐλεάζαρ πλείους ἐις ἄρχοντας τῶν δυνατῶν, παρὰ τοὺς ὑιοὺς ἰθάμαρ. κὰι διεῖλεν ἀυτοὺς τοῖς ὑιοῖς ἐλεάζαρ ἐις ἄρχοντας ἐις ὄικους πατριῶν ἑκκαίδεκα. κὰι τοῖς ὑιοῖς ἰθάμαρ κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν ὀκτώ. κὰι διεῖλεν ἀυτοὺς ἐν κλήροις τούτους πρὸς τούτους, ὅτι ἦσαν ἄρχοντες τῶν ἁγίων, κὰι ὁι ἄρχοντες τῶ θεῶ ἐν τοῖς ὑιοῖς ἐλεάζαρ κὰι ἐν τοῖς ὑιοῖς ἰθάμαρ. κὰι ἔγραψεν ἀυτοὺς σαμέας ὑιὸς ναθαναὴλ ὁ γραμματεὺς τοῦ λευΐ, κατεναντίον τοῦ βασιλέως κὰι τῶν ἀρχόντων κὰι σαδδοὺκ τοῦ ἱερέως κὰι ἀχιμελὲκ ὑιοῦ ἀβιάθαρ, κὰι τῶν ἀρχόντων τῶν πατριῶν τῶν ἱερέων κὰι τῶν λευιτῶν. ὀῖκος πατριᾶς ἑῖς, ἑῖς τῶ ἐλεάζαρ. κὰι ὀῖκος πατριᾶς ἑῖς, ἑῖς τῶ ἰθάμαρ. κὰι ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ πρῶτος τῶ ἰωαρείβ, τῶ ἰδεΐα ὁ δεύτερος. τῶ χαρὶμ ὁ τρίτος, τῶ σεωρεὶμ ὁ τέταρτος, τῶ μελχία ὁ πέμπτος, τῶ μιαμεὶμ ὁ ἕκτος, τῶ ἀκκὼς ὁ ἕβδομος, τῶ ἀβία ὁ ὄγδοος, τῶ ἰασοῦ ὁ ἔννατος, τῶ σεχενία ὁ δέκατος, τῶ ἐλιασοὺβ ὁ ἑνδέκατος, τῶ ἰακεὶμ ὁ δωδέκατος, τῶ ὀφφὰ ὁ τρισκαιδέκατος, τῶ ἰσβαὰβ ὁ τεσσαρεσκαιδέκατος, τῶ βελγὰ ὁ πεντεκαιδέκατος, τῶ ἐμμὴρ ὁ ἑκκαιδέκατος, τῶ χηζεὶρ ὁ ἑπτακαιδέκατος, τῶ ἀφεσσεῖ ὁ ὀκτωκαιδέκατος. τῶ φαθία ὁ ἐννεακαιδέκατος, τῶ ἱεζεκιὴλ ὁ ἐικοστός, τῶ ἰαχεὶμ ὁ πρῶτος κὰι ἐικοστός, τῶ γαμοὺλ ὁ δεύτερος κὰι ἐικοστός, τῶ δαλαΐα ὁ τρίτος κὰι ἐικοστός, τῶ μοοζία ὁ τέταρτος κὰι ἐικοστός. ἅυτη ἡ ἐπίσκεψις ἀτῶν κατὰ τὴν λειτουργίαν ἀυτῶν, τοῦ ἐισπορεύεσθαι ἐις ὀῖκον κυρίου κατὰ τὴν κρίσιν ἀυτῶν, διὰ χειρὸς ἀαρὼν τοῦ πατρὸς ἀυτῶν, καθὼς ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἰσραήλ, κὰι τοῖς ὑιοῖς λευῒ τοῖς καταλοίποις, τοῖς ὑιοῖς ἀμρὰμ σουβαήλ. τοῖς ὑιοῖς σουβαήλ, ἰαδαΐα τῶ ῥαβία. τοῖς ὑιοῖς ῥαβία, ὁο ἄρχων ἰοσία. τοῖς ὑιοῖς ἰσσάαρ, σαλομίθ. τοῖς ὑιοῖς σαλομίθ, ἰαάθ. τοῖς ὑιοῖς ἰεδδιοὺ ὁ ἀμαρία ὁ δεύτερος, ἰαζιὴλ ὁ τρίτος, ἰακαμίας ὁ τέταρτος. τοῖς ὑιοῖς ὀζιήλ, μιχά. τοῖς ὑιοῖς μιχά, σεμμήρ, ὁ ἀδελφὸς μιχὰ ἰσίας. τοῖς ὑιοῖς ἰσίου, ζαχαρίας. τοῖς ὑιοῖς μεραρί, μοολὶ κὰι μουσί, ἰοζίας ὑιὸς ἀυτοῦ. ὑιοὶ μεραρί, ἰοζίας ὑιὸς ἀυτοῦ, σοὰμ κὰι σακχοὺρ κὰι ἀβαρί. τῶ μοολί, ἐλεάζαρ. κὰι ὀυκ ἦσαν τῶ ἐλεάζαρ ὑιοί. τῶ κίς, ὑιοὶ κὶς ἱερεμαὴλ ὑιοὶ μουσί, μοολὶ κὰι ἔδερ κὰι ἱερειμώθ. ὁῦτοι ὑιοὶ τῶν λευιτῶν κατ᾿ ὄικους τῷν πατριῶν ἀυτῶν. κὰι ἔβαλον κὰι ἀυτοὶ κλήρους καθὼς ὁι ἀδελφοὶ ἀυτῶν. ὑιοὶ ἀαρὼν ἐναντίον τοῦ δαυὶδ τοῦ βασιλέως κὰι σαδδοὺκ κὰι ἀχιμέλεχ, κὰι ὁι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν ἱερέων κὰι τῶν λευιτῶν παρεστῶτες. πατριὰ τοῦ πρώτου κατέναντι τοῦ ἀδελφοῦ ἀυτοῦ τοῦ νεωτέρου.

Chapter 25

Καὶ ἔστησε δαυὶδ ὁ βασιλεὺς κὰι ὁι ἄρχοντες τῆς δυνάμεως ἐις τὰ ἔργα τοὺς ὑιοὺς ἀσὰφ κὰι ἁιμὰν κὰι ἰδιθούμ, τοὺς ἀποφθεγγομένους ἐν κινύραις κὰι ἐν νάβλοις κὰι ἐν κυμβάλοις. κὰι ἐγένετο ἀριθμὸς ἀυτῶν κατὰ κεφαλὴν ἀνδρῶν τῶν ἐργαζομένων ἐν τῆ δουλεία ἀυτῶν. ὑιοὶ ἀσάφ, σακχοὺρ κὰι ἰωσὴφ κὰι ναθανίας κὰι ἀσειρηλά. ὑιοὶ ἀσάφ, ἐχόμενοι ἀσὰφ τοῦ προφήτου ἐχόμενοι τοῦ βασιλέως. τῶ ἰδιθούμ, ὑιοὶ ἰδιθούμ, γοδολίας κὰι σουρὶ κὰι ἰσαΐα κὰι ἀσαβία κὰι μαθθαθίας ἓξ ἐχόμενοι τοῦ πατρὸς ἀυτοῦ, ἰδιθοὺμ ἐν κινύραις τοῦ προφητεύοντος ἐξομολόγησιν κὰι ἄινεσιν τῶ κυρίω. τῶ ἁιμάν, ὑιοὶ ἁιμάν, βοκχίας κὰι ματθανίας κὰι ὀζιὴλ κὰι σουβαήλ, κὰι ἱεριμὼθ κὰι ἀνανίας κὰι ἀνανὶ κὰι ἠλιθὰ κὰι γοδδολαθὶ κὰι ῥωμμάθει ἐζὲρ κὰι ἰεσβοκασά, κὰι μαλλιθὶ κὰι ὠθεὶρ κὰι μαζιώθ, πάντες ὁῦτοι ὑιοὶ τοῦ ἁιμὰν τοῦ ὁρῶντος τῶ βασιλεὶ ἐν λόγοις θεοῦ τοῦ ὑψῶσαι κέρας. κὰι ἔδωκεν ὁ θεὸς τῶ ἁιμὰν ὑιοὺς τεσσαρεσκαίδεκα, και θυγατέρας τρεῖς. πάντες ὁῦτοι μετὰ τοῦ πατρὸς ἀυτῶν, ὑμνωδοῦντες ἐν ὄικω κυρίου, ἐν κυμβάλοις κὰι ἐν νάβλαις κὰι ἐν κινύραις ἐις τὴν δουλείαν ὄικου τοῦ θεοῦ ἐχόμενα τοῦ βασιλέως, κὰι ἀσὰφ κὰι ἰδιθοὺμ κὰι ἁιμάν. κὰι ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς ἀυτῶν μετὰ τῶν ἀδελφῶν ἀυτῶν, δεδιδαγμένοι ἄδειν κυρίω, πᾶς συνιὼν διακόσιοι ὀγδοηκονταοκτώ. κὰι ἐπέβαλον κὰι ἀυτοὶ κλήρους ἐφημεριῶν κατέναντι ἐφημεριῶν κατὰ τὸν μικρὸν κὰι κατὰ τὸν μέγαν, συνιὼν μετὰ μανθάνοντος. κὰι ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ πρῶτος τῶ ἀσάφ, γοδολία τῶ ἰωσὴφ ὁ δεύτερος, ἀυτὸς κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ κὰι ὑιοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ τρίτος ζακχούρ, ἀυτὸς κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ κὰι ὑιοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ τέταρτος ἰεσρί, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ὁι ἀδλεφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ πέμπτος ναθανίας, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ ἕκτος βοκχίας, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ ἕβδομος ἰασαρελά, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὀ ὄγδοος ἰσαΐα, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ὁι ἀδλεφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ ἔννατος ματθανίας, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ δέκατος σεμαιεί, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ ἑνδέκατος ἀσριήλ, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ δωδέκατος ἀσαβία, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ τρισκαιδέκατος σουβιήλ, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ὁι ἀδελφοί ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ τεσσαρεσκαιδέκατος ματθίας, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ πεντεκαιδέκατος ἱεριμοὺθ, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ ἑκκαιδέκατος ἀνανίας, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ ἑπτακαιδέκατος ἰεσβοκασά, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ ὀκτωκαιδέκατος ἀνανί, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ ἐννεακαιδέκατος μαλληθί, ὑοὶ ἀυτοῦ κὰι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ ἐικοστὸς ἡλιαθά, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ ἐικοστὸς πρῶτος ὠθείρ, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ ἐικοστὸς δεύτερος γοδολαθί, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ ἐικοστὸς τρίτος μαζιώθ, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα. ὁ ἐικοστὸς τέταρτος ῥαμαθιέζερ, ὑιοὶ ἀυτοῦ κὰι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ δώδεκα.

Chapter 26

Εἰς διαιρέσεις πυλῶν τοῖς κοριοῖς, μεσελεμίας ὑιὸς κορὲ ἐκ τῶν ὑιῶν ἀσάφ, κὰι τῶ μεσελεμία ὑιοὶ ζαχαρίας ὁ πρωτότοκος, ἰαδιὴλ ὁ δεύτερος, ζαβαδίας ὁ τρίτος, ἰαθαναὴλ ὁ τέταρτος, ἀιλὰμ ὁ πέμπτος, ἰωνάθαν ὁ ἕκτος, ἐλιωναΐ ὁ ἕβδομος. κὰι τῶ ὠβὴδ ἐδδὼμ ὑιοὶ σαμέας ὁ πρωτότοκος, ἰωζαβὰδ ὁ δεύτερος, ἰωὰ ὁ τρίτος, σάχαρ ὁ τέταρτος, ναθαναὴλ ὁ πέμπτος, ἀμιὴλ ὁ ἕκτος, ἰσσάχαρ ὁ ἕβδομος, φελλαθὶ ὁ ὄγδοος, ὅτι ἐυλόγησεν ἀυτὸν ὁ θεός. κὰι τῶ σαμέα ὑιῶ ἀυτοῦ ἐτέχθησαν ὑιοὶ καθεστάμενοι ἐν τῶ ὄικω τοῦ πατρὸς ἀυτῶν, ὅτι δυνατοὶ ἦσαν ἰσχύϊ. ὑιοὶ σαμέα, ὀθνὶ κὰι ῥαφαὴλ κὰι ὠβὴδ κὰι ἐζαβάδ, κὰι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ ὑιοὶ δυνάμεως ἐλιοῦ κὰι σαμαχία. πάντες ὁῦτοι ὑιοὶ ὠβὴδ ἐδδώμ. ἀυτοὶ κὰι ὁι ὑιοὶ ἀυτῶν κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτῶν ἰσχυροί δυνάμει, ποιοῦντες ἐν ἰσχύϊ ἐν τῆ ἐργασία, ἑξηκονταδύο τῶ ὠβὴδ ἐδδώμ. κὰι τῶ μεσελεμία ὑιοὶ κὰι ἀδελφοὶ δυνατοὶ ὀκτωκαίδεκα. κὰι τῶ ὁσὰ τῶ ὑιῶ μεραρὶ ὑιοὶ φυλάσσοντες τὴν ἀρχήν, ὅτι ὀυκ ἦν πρωτότοκος, κὰι ἔθετο ἀυτὸν ὁ πατὴρ ἀυτοῦ ἐις ἄρχοντα, χελκίας ὁ δεύτερος, ταβελία ὁ τρίτος, ζαχαρίας ὁ τέταρτος. πάντες ὁῦτοι τῶ ὁσὰ ὑιοὶ κὰι ἀδελφοὶ ἀυτῶν δεκατρεῖς. τούτοις ἁι διαιρέσεις τῶν πυλῶν τοῖς ἄρχουσι τῶν δυνάμεων ἐφημερίαις κατέναντι τῶν ἀδελφῶν ἀυτῶν, λειτουργεῖν ἐν ὄικω κυρίου. κὰι ἔβαλον κλήρους κατὰ τὸν μικρὸν κὰι κατὰ τὸν μέγαν κατ᾿ ὄικους πατριῶν ἀυτῶν, ἐις πύλην κὰι πύλην. κὰι ἔπεσεν ὁ κλῆρος τῶν πρὸς ἀνατολὰς τῶ σελεμία κὰι ζαχαρία ὑιῶ ἀυτοῦ, βουλευτὴν ἐν συνέσει ἔβαλεν κλήρους, κὰι ἐξῆλθεν ἀυτοῦ ὁ κλῆρος κατὰ βορρᾶν. τῶ ὠβὴδ ἐδδὼμ κατὰ νότον κὰι τοῖς ὑιοῖς ἀυτοῦ κατέναντι ὄικου ἀσαφὶμ ἐις δεύτερον τοῖς προθύροις. τῶ ὠσὰ πρὸς δυσμαῖς μετὰ τῆς πύλης παστοφορίου ἐν τῆ τρίβω τῆς ἀναβάσεως φυλακὴ κατέναντι φυλακῆς. πρὸς ἀνατολὰς ὁι λευῖται ἓξ τὴν ἡμέραν πρὸς βορρᾶν, τέσαρες τὴν ἡμέραν πρὸς νότον. κὰι τοῖς ἀσαφὶμ δύο δύο ἐις διαδεχομένους. κὰι πρὸς δυσμαῖς τέσσαρες. κὰι ἐις τὴν τρίβον δύο δύο διαδεχόμενοι. ἇυται ἁι διαιρέσεις τῶν πυλωρῶν τοῖς ὑιοῖς κορέ, κὰι τοῖς ὑιοῖς μεραρί. κὰι ὁι λευῖται ὁι ἀδελφοὶ ἀυτῶν ἐπἲ τῶν θησαυρῶν ὄικου κυρίου κὰι ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τῶν ἁγίων. ὑιοὶ λααδὰν ὑιοὶ γηρσὼν τῶ λααδὰν ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν λααδάν, τῶ γηρσὼν ἰεϊήλ. ὑιοὶ ἰεϊήλ, ζηθὰν κὰι ἰωὴλ ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ, ἐπὶ θησαυρῶν ὄικου κυρίου. τῶ ἀμρὰν κὰι ἰσσαὰρ κὰι χεβρὼν κὰι ὀζιήλ. σωβιὴλ ὁ τοῦ γηρσὰμ ὁ τοῦ μωυσῆ ἡγούμενος ἐπὶ τῶν θησαυρῶν. κὰι τῶ ἀδελφῶ ἀυτοῦ ἐλιέζερ ῥααβία ὑιὸς ἀυτοῦ, κὰι ἰωσηὲ ὑιὸς ἀυτοῦ , κὰι ἰωρὰμ ὑιὸς ἀυτοῦ, κὰι ζεχρὶ ὑιὸς ἀυτοῦ, κὰι σαλαμὶθ ὑιὸς ἀυτοῦ, ἀυτὸς σλαμὶθ κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ ἐπὶ πάντων τῶν θησαυρῶν τῶν ἁγίων, ὃυς ἡγίασεν δαυὶδ ὁ βασιλεύς, κὰι ὁι ἄρχοντες τῶν πατριῶν χιλίαρχοι κὰι ἑκατόνταρχοι, κὰι ὁι ἄρχοντες τῆς δυνάμεως ἃ ἔλαβον ἐκ πολέμων κὰι ἐκ λαφύρων. κὰι ἡγίασεν ἀπ᾿ ἀυτῶν τοῦ μὴ καθυστερῆσαι τὴν ὄικοδομὴν τοῦ ὄικου κυρίου, κὰι ἐπὶ πάντων τῶν ἁγίων τοῦ θεοῦ ὅσα ἡγίασεν σαμουὴλ ὁ ὁρῶν, κὰι σαοὺλ ὁ τοῦ κίς, κὰι ἀβεννὴρ ὁ τοῦ νήρ, κὰι ἰωὰβ ὁ τοῦ σαρουία, κὰι πᾶς ὁ ἁγιάζων διὰ χειρὸς σαλωμὶθ κὰι τῶν ἀδελφῶν ἀυτῶν. ἰσσααρί κὰι χονονία κὰι ὑιοὶ ἀυτοῦ ἐις τὸ ἔργον τῆς ἐργασίας τῆς ἔξω ἐπὶ τὸν ἰσραὴλ τοῦ γραμματεύειν κὰι διακρίνειν. τῶ χεβρωνὶ ἀσαβίας κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ ὑιοὶ δυνάμεως, χίλιοι κὰι ἑπτακόσιοι, ὁι ἐπὶ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ ἰσραήλ, πέραν τοῦ ἰορδάνου πρὸς δυσμαῖς ἐις πᾶσαν λειτουργίαν κυρίου κὰι ἐργασίαν τοῦ βασιλέως. τοῦ χεβρωνὶ ἰωρίας ὁ ἄρχων τῶν χεβρωνὶ κατὰ γενέσεις ἀυτῶν κὰι κατὰ πατριὰς ἀυτῶν ἐν τῶ ἔτει τῶ τεσσαρακοστῶ τῇς βασιλείας δαυὶδ ἐπεσκέπησαν, κὰι ἑυρέθη ἀνὴρ δυνατὸς ἐν ἀυτοῖς ἐν ἰαζὴρ τῆς γαλααδίτιδος, κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ ὑιοὶ δυνάμεως δισχίλιοι κὰι ἑπτακόσιοι ἄρχοντες πατριῶν. κὰι κατέστησεν ἀυτοὺς δαυὶδ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοῦ ῥουβὴν κὰι τοῦ γὰδ κὰι τοῦ ἡμίσους φυλῆς μανασσῆ ἐις πάντα λόγον τοῦ θεοῦ κὰι λόγον τοῦ βασιλέως.

Chapter 27

Καὶ ὁι ὑιοὶ ἰσραὴλ κατὰ ἀριθμὸν ἀυτῶν ἄρχοντες τῶν πατριῶν χιλίαρχοι κὰι ἑκατόνταρχοι κὰι γραμματεῖς ὁι λειτουργοῦντες τῶ βασιλεῖ κὰι ἐις πάντα λόγον τοῦ βασιλέως κατὰ διαιρέσεις ἐις πάντα λόγον τοῦ ἐισπορευομένου κὰι ἐκπορευομένου μῆνα ἐκ μηνός, ἐις πάντας τοὺς μῆνας τοῦ ἐνιαυτοῦ διαίρεσις μία ἔικοσι κὰι τέσσαρες χιλιάδες. κὰι ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τῆς πρώτης τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου, ἰεσβοὰμ ὁ τοῦ ζαβδιήλ, κὰι ἐπὶ τῆς διαιρέσεως ἀυτοῦ ἔικοσι κὰι τέσσαρες χιλιάδες. ἀπὸ τῶν ὑιῶν φάρες ἄρχων πάντων τῶν ἀρχόντων τῆς δυνάμεως τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου. κὰι ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου δωδαῒ ὁ ἀχωχεί, κὰι ἡ διαίρεσις ἀυτοῦ, κὰι μακελλὼθ ὁ ἡγούμενος, κὰι ἐπὶ τῆς διαιρέσεως ἀυτοῦ ἔικοσι κὰι τέσσαρες χιλιάδες. ὁ ἄρχων τῆς δυνάμεως ὁ τρίτος τῶ μηνὶ τῶ τρίτω βανέας ὁ τοῦ ἰωιαδὲ ὁ ἱερεὺς ὁ ἄρχων, κὰι ἐπὶ τῆς διαιρέσεως ἀυτοῦ ἔικοσι κὰι τέσσαρες χιλιάδες, ἀυτὸς βανέας δυνατώτερος τῶν τριάκοντα κὰι ἐπὶ τῶν τριάκοντα, κὰι ἐπὶ τῆς διαιρέσεως ἀυτοῦ ἀμειζαβὰλ ὑιὸς ἀυτοῦ. ὁ τέταρτος ἐν τῶ μηνὶ τῶ τετάρτω ἀσσαὴλ ὁ ἀδελφὸς ἰωὰβ κὰι ζαβδαίας ὑιὸς ἀυτοῦ, κὰι ὁι ἀδελφοὶ ἀυτοῦ ὀπίσω ἀυτοῦ, κὰι ἐπὶ τῆς διαιρέσεως ἀυτοῦ ἔικοσι κὰι τέσσαρες χιλιάδες. ὁ πέμπτος ἐν τῶ μηνὶ τῶ πέμπτω ὁ ἄρχων σαμαὼθ ὁ ἰεζρά, κὰι ἐπὶ τῆς διαιρέσεως ἀυτοῦ ἔικοσι κὰι τέσσαρες χιλιάδες. ὁ ἕκτος ἐν τῶ μηνὶ τῶ ἕκτω, ἰρὰ ὑιὸς ἐκκὴς ὁ θεκοΐτης, κὰι ἐπὶ τῆς διαιρέσεως ἀυτοῦ ἔικοσι κὰι τέσσαρες χιλιάδες. ὁ ἕβδομος ἐν τῶ μηνὶ τῶ ἑβδόμω, χελλὴς ὁ φαλλωνὶ ἀπὸ τῶν ὑιῶν ἐφραΐμ, κὰι ἐπὶ τῆς διαιρέσεως ἀυτοῦ ἔικοσι κὰι τέσσαρες χιλιάδες. ὁ ὄγδοος ἐν τῶ μηνὶ τῶ ὀγδόω, σαβαχαῒ ὁ ὀυσσαθὶ τῶ ζαραΐθη, κὰι ἐπὶ τῆς διαιρέσεως ἀυτοῦ ἔικοσι κὰι τέσσαρες χιλιάδες. ὁ ἔννατος ἐν τῶ μηνὶ τῶ ἐννάτω, ἀβιέζερ ὁ ἐξ ἀναθὼθ ἐκ τῆς βενιαμίν, κὰι ἐπὶ τῆς διαιρέσεως ἀυτοῦ ἔικοσι κὰι τέσσαρες χιλιάδες. ὁ δέκατος ἐν τῶ μηνὶ τῶ δεκάτω, μααρὶ ὁ νετοφαθὶ τῶ ζαράϊ, κὰι ἐπὶ τῆς διαιρέσεως ἀυτοῦ ἔικοσι κὰι τέσσαρες χιλιάδες. ὁ ἑνδέκατος ἐν τῶ μηνὶ τῶ ἑνδεκάτω, βαναΐας ὁ ἐκ φαραθῶν ἐκ τῶν ὑιῶν ἐφραΐμ, κὰι ἐπὶ τῇς διαιρέσεως ἀυτοῦ ἔικοσι κὰι τέσσαρες χιλιάδες. ὁ δωδέκατος ἐν τῶ μηνὶ τῶ δωδεκάτω, ὁλδάϊ ὁ νεφαθὶ τῶ γοθονιήλ, κὰι ἐπὶ τῆς διαιρέσεως ἀυτοῦ ἔικοσι κὰι τέσσαρες χιλιάδες. κὰι ἐπὶ τῶν φυλῶν ἰσραήλ, τῶ ῥουβὴν ἡγούμενος ἐλιέζερ ὑιὸς ζεχρί. τῶ συμεὼν σαφατίας ὁ τοῦ μααχά. τῶ λευΐ ἀσαβία ὑιὸς καμουήλ. τῶ ἀαρὼν σαδδούκ. τῶ ἰούδα ἐλία τῶν ἀδελφῶν δαυίδ. τῶ ἰσσάχαρ ἀμβρὶ ὁ τοῦ μιχαήλ. τῶ ζαβουλῶν σαμαΐας ὁ τοῦ ἀυδίου. τῶ νεφθαλεὶμ ἱεριμοὺθ ὁ τοῦ ἐζιήλ. τῶ ἐφραῒμ ὠσηὲ ὁ τοῦ ὀζίου. τῶ ἡμίσει φυλῆς μανασσῆ ἰωὴλ ὑιὸς φαδαΐου. τῶ ἡμίσει τοῦ μανασσῇ τῶν ἐν γῆ γαλαὰδ ἰαδδαῒ ὁ τοῦ ζαχαρίου. τῶν ὑιῶν βενιαμὶν ἰασσιὴλ ὁ τοῦ ἀβεννήρ. τῶ δὰν ἀζριὴλ ὁ τοῦ ἱεροάμ. ὁῦτοι ὁι πατριάρχαι τῶν φυλῶν ἰσραήλ. κὰι ὀυκ ἔλαβε δαυὶδ τὸν ἀριθμὸν ἀυτῶν ἀπὸ ἐικοσαετοῦς κὰι κάτω, ὅτι ἐῖπε κύριος πληθύναι τὸν ἰσραὴλ ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ ὀυρανοῦ. κὰι ἰωὰβ ὑιὸς σαρουία ἤρξατο ἀριθμεῖν ἐν τῶ λαῶ, κὰι ὀυ συνετέλεσεν. κὰι ἐγένετο ἐν τούτω ὀργὴ ἐπὶ ἰσραήλ, κὰι ὀυκ ατεχωρίσθη ὁ ἀριθμὸς ἐν βιβλίω λόγων ἡμερῶν τοῦ βασιλέως δαυίδ. κὰι ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τοῦ βασιλέως, ἀσμὼθ ὁ τοῦ ὠδιήλ. κὰι ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τῶν ἐν ἀγρῶ κὰι ἐν ταῖς πόλεσι κὰι ταῖς κώμαις κὰι ἐν τοῖς ἐποικίοις κὰι ἐν τοῖς πύργοις, ἰωανάθαν ὁ τοῦ ὀζίου. κὰι ἐπὶ τῶν γεωργούντων τῶν ἐργαζομένων τὴν γῆν, ἐζραὶ ὁ τοῦ χαλούβ. κὰι ἐπὶ τῶν ἀμπελώνων, σεμεεὶ ὁ ῥαμαθαῖος. κὰι ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τῶν ἐν τοῖς χωρίοις τοῦ ὄινου, ζαβδὶ ὁ τοῦ σαφαμί. κὰι ἐπὶ τῶν ἐλαιώνων κὰι ἐπὶ τῶν συκαμίνων ἐν τῆ πεδινῆ, βαλαανὰν ὁ γεδδωρίτης. κὰι ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τοῦ ἐλαίου, ἰωάς. κὰι ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν νομάδων τῶν ἐν τῶ σαρών, σατραῒ ὁ σαρωνίτης. κὰι ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν ἐν τοῖς ἀυλῶσι, σαφὰτ ὑιὸς ἀδλάϊ. κὰι ἐπὶ τῶν καμήλων, ὠβὶλ ὁ ἰσμαηλίτης. κὰι ἐπὶ τῶν ὄνων, ἰαδΐας ὁ ἐκ μεραθών, κὰι ἐπὶ τῶν προβάτων, ἰαζὶζ ὁ ἀγαρί. πάντες ὁῦτοι ἄρχοντες τῶν ὑπαρχόντων τοῦ βασιλέως δαυίδ. κὰι ἰωνάθαν ὁ πατράδελφος δαυίδ, σύμβουλος ἄνθρωπος συνετὸς κὰι γραμματεὺς ἀυτός. κὰι ἰωὴλ ὁ τοῦ ἀχαμανὶ μετὰ τῶν ὑιῶν τοῦ βασιλέως. κὰι ἀχιτόφελ σύμβουλος τοῦ βασιλέως. κὰι χουσὶ ὁ ἀρχιαίτερος τοῦ βασιλέως. κὰι μετὰ ἀχιτόφελ ἐχόμενος ἰωαδὲ ὁ τοῦ βανέου κὰι ἀβιάθαρ. κὰι ἀρχιστράτηγος τοῦ βασιλέως δαυὶδ ἰωάβ.

Chapter 28

Καὶ ἐξεκκλησίασε δαυὶδ πάντας τοὺς ἄρχοντας ἰσραὴλ ἄρχοντας τῶν φυλῶν, κὰιι τοὺς ἄρχοντας τῶν διαιρέσεων τῶν ἐφημεριῶν τοὺς λειτουργοῦντας τῶ βασιλεῖ, κὰι τοὺς ἄρχοντας τῶν χιλιάδων κὰι τῶν ἑκατοντάδων, κὰι τοὺς ἄρχοντας τῶν θησαυρῶν, κὰι τοὺς ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων ἀυτοῦ κὰι πάσης τῆς κτήσεως τοῦ βασιλέως κὰι τῶν ὑιῶν ἀυτοῦ σὺν τοῖς ἐυνούχοις, κὰι τοὺς δυνάστας κὰι οτὺς μαχητὰς τῆς στρατιᾶς ἐξεκκλησίασεν ἐνἱερουσαλήμ. κὰι ἔστη δαυὶδ ὁ βασιλεὺς ἐν μέσω τῆς ἐκκλησίας κὰι ἐῖπεν, ἀκούσατέ μου ἀδελφοί μου κὰι λαός μου, ἐμοὶ ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν ὀικοδομῆσαι ὀῖκον ἀναπαύσεως τῆ κιβωτῶ διαθήκης κυρίου, κὰι στάσιν τῶ ὑποποδίω τῶν ποδῶν τοῦ θεοῦ ἡμῶν, κὰι ἡτοίμασα τὰ ἐις τὴν ὀικοδομὴν ἐπιτήδια. κὰι ἐῖπεν ὁ θεός, ὀυκ ὀικοδομήσεις μοι σὺ ὀῖκον τοῦ ἐπονομάσαι με τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ ἀυτῶ, ὅτι ἄνθρωπος πολεμιστὴς ἐῖ σύ, κὰι ἅιματα ἐξέχεας, κὰι ἐξελέξατο κύριος ὁ θεὸς ἰσραὴλ ἐν ἐμοὶ ἀπὸ παντὸς τοῦ ὄικου τοῦ πατρός μου ἐῖναι βασιλέα ἐν ἰσραὴλ ἐις τὸν ἀιῶνα, κὰι ἐν ἰούδα ἐξελέξατο ἡγούμενον, κὰι ἐξ ὄικου ἰούδα τὸν ὀῖκον τοῦ πατρός μου. κὰι ἐν τοῖσὑιοῖς τοῦ πατρός μου ἐνἐμοὶ ἠ θέλησεν τοῦ γενέσθαι με βασιλέα ἐπὶ παντὶ τῶ ἰσραήλ. κὰι ἀπὸ πάντων τῶν ὑιῶν μου, ὅτι πολλεοὺς ἔδωκέ μα ὑιοὺς ὁ θεός, ἐξελέξατο ἐν σολομῶντι τῶ ὑιῶ μου, καθίσαι ἐπὶ θρόνου βασιλείας κυρίου ἐπὶ τὸν ἰσραήλ. κὰι ἐῖπέ μοι ὁ θεός, σολομὼν ὁ ὑιός σου ὀικοδομήσει τὸν ὀῖκόν μου κὰι τὰς ἀυλάς μου, ὅτι ἐξελεξάμην ἐν ἀυτῶ ἐῖναί μοι ἐις ὑιόν, κἀγὼ ἔσομαι ἀυτῶ ἐις πατέρα. κὰι ἑτοιμάσω τὴν βασιλείαν ἀυτοῦ ἕως ἀιῶνος, ἐὰν ἰσχύση ποιεῖν κὰι φυλάσσεσθαι τὰς ἐντολάς μου, κὰι τὰ κρίματά μου ὡς ἡ ἡμέρα ἅυτη, κὰι νῦν κατ᾿ ὀφθαλμοὺς παντὸς ἰσραὴλ πάσης ἐκκλησίας κυρίου, κὰι ἐν ὠσὶνθεοῦ ἡμῶν, φυλάξατε κὰι ζητήσατε πάσας τὰς ἐντολὰς κυιρ´ου τοῦ θεοῦ ἡμῶν, ἵνα κληρονομήσητε τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, κὰι κατακληρονομήσητε ἀυτὴν τοῖς ὑιοῖς ὑμῶν μεθ᾿ ὑμᾶς ἕως ἀιῶνος. κὰι νῦν σολομὼν ὑιέ μου γνῶθι τὸν θεὸν τῶν πατέρων σου, κὰι δούλευσον ἀυτῶ ἐν καρδία τελεία κὰι ψυχῆ θελούση, ὅτι πάσας καρδίας ἐξετάζει κύριος,κὰι πᾶν ἐνθύμημα διανοιῶν γινώσκει. ἐὰν ζητήσης ἀυτόν, ἑυρεθήσεταί σοι. κὰι ἐὰν καταλείπης ἀυτόν, καταλείψει σε ἐις τέλος.ἴδε τοίνυνὅτι ἡρέτικέν σε ὀικοδομῆσαι ἀυτῶ ὀῖκον ἐις ἁγίασμα,κὰι ἀνδρίζου κὰι ποίει. κὰι ἔδωκεν δαυὶδ σολομῶντι τῶ ὑιῶ ἀυτοῦ τὸ παραδειγμα τοῦ ναοῦ κὰι τῶν ὄικων ἀυτοῦ, κὰι τῶν ἀποθηκῶν ἀυτοῦ, κὰι τῶν ὑπερώων κὰι τῶν ταμείων ἀυτοῦ τῶν ἐσωτέρων,κὰι οτῦ ὄικου τοῦ ἱλαστηρίου κὰι τὸ παράδειγμα πάντων ὧν ἦν ἐν πνεύματι μετ᾿ ἀυτοῦ, κὰι τῶν ἀυλῶν ὄικου κυρίου κὰι πάντων παστοφορίων τῶν κύκλω τῶν ἐις τὰς ἀποθήκας ὄικου κυρίου κὰι τῶν ἀποθηκῶν τῶν ἁγίων,κὰι ἐις τὰς διαιρέσεις τῶν ἐφημεριῶν τῶν ἱερέων κὰι τῶν λευϊτῶν, κὰι ἐις πᾶσαν ἐργασίανλειτουργίας ὄικου κυρίου, κὰι τῶν ἀποθηκῶν τῶν λειτουργησίμων σκευῶν τῆς λατρείας ὄικου κυρίου ἐις τὸ χρυσίον, κὰιι τὸν σταθμὸν τῆς ὁλκῆς ἀυτοῦ πᾶσι τοῖς σκεύεσι δουλείας κὰι δουλείας, κὰι πᾶσι τοῖς σκεύεσι τοῦ ἀργυρίου ἐν σταθμῶ παντὶ σκεύει δουλείας κὰι δουλείας, κὰι σταθμὸν ταῖς λυχνίαις ταῖς χρυσαῖς κὰι τοῖς λύχνοις ἀυτῶν, χρυσίον ἐν σταθμῶ λυχνίας κὰι λυχνίας. κὰι τοῖς λύχνοις ἀυτῆς κὰι ταῖς λυχνίαις. τῶντε χρυσῶν κὰι ἀργυρῶν λυχνιῶν τὴν ὁλκὴν ἔδωκεν ἀυτῷ, κὰι τῶν λυχνιῶν ἔδωκενἀυτῶ τὴν ὁλκήν, ὁμοίως τὸν σταθμὸν τῶν τραπεζῶν τῆς προθέσεως ἑκάστης τραπέζης χρυσῆς, κὰι ὡσαύτως τῶν ἀργυρῶν, κὰι τῶν κρεαγρῶν κὰι σπονδίων κὰι φιαλῶν τῶν χρυσῶν. κὰι τὰ κεφφουρὲ τὰ χρυσᾶ ἐν σταθμῶ ἐις κεφφὼρ κὰι κεφφώρ. κὰι τὸν σταθμὸν τῶν χρυσῶν κὰι τῶν ἀργυρῶν ἑκάστου σταθμοῦ. κὰι τὸν τοῦ θυσιαστηρίου τῶν θυμιαμάτων σταθμὸν ἐκ χρυισ´ου δοκί μου. κὰι ὑπέδειξεν ἀυτῶ τὸ παράδειγμα τοῦ ἅρματος τῶν χερουβὶμ τῶν διαπεπετασμένων ταῖς πτέρυξι κὰι σκιαζόντων ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου. πάντα ἐν γραφῆ ἐκ χειρὸς κυρίου ἔδωκε δαυὶδ τῶ σολομῶντι, κατὰ τὴν περιγενηθεῖσαν ἀυτῶ σύνεσιν, τοῦ συνιέναι τὴν κατεργασίαντοῦ παραδείγματος. κὰι ἐῖπε δαυὶδ σολομῶντι τῶ ὑιῶ ἀυτοῦ, ἴσχυε κὰι ἀνδρίζου κὰι ποίει,μὴ φοβοῦ κὰι μὴ πτωηθῆς, ὅτι κύριος ὁ θεὸς μετὰ σοῦ, ὀυκ ἀνήσει σε κὰι ὀυ μή σε ἐγκαταλείπη ἕως τοῦ συντελέσαι σε πᾶσαν λειτουργίαν ἐργασίας ὄικου κυρίου. κὰι ἰδοὺ ἁι ἁιρέσεις τῶν ἐφημεριῶν τῶν ἱερέων κὰι τῶν λευιτῶν ἐις πᾶσαν τὴν λειτου{ρ}γίαν τοῦ ὄικου τοῦ θεοῦ. κὰι μετὰ σοῦ ἐν παντὶ ἔργω πᾶς πρόθυμος ἐν παντὶ ἑκουσίω, ἐν σοφία κατὰ πᾶσαν τέχνην, κὰι ὁι ἄρχοντες κὰι πᾶς ὁ λαὸς ἐις πάντας τοὺς λόγους σου.

Chapter 29

Καὶ ἐῖπεν δαυὶδ ὁ βασιλεὺς πάση τῇ ἐκκλησία, σολομὼν ὁ ὑιός μου, ἐις ὃν ἡρέτικεν ἐν ἀυτῶ κύριος, νέος κὰι ἁπαλὸς κὰι τ` ἔργον μέγα, ὅτι ὀυκ ἀνθρώπω ἡ ὄικησις, ἀλλ᾿ ἢ κυρίω τῶ θεῶ. κὰι ἐγὼ κατὰ πᾶσαν τὴν δύναμίν μου ἡτοίμακα ἐις τὸν ὀῖκον τοῦ θεοῦ μου τὸ χρυισ´ον ἐις χρυσίον, κὰι τὸ ἀργύριον ἐις ἀργύριον, κὰι τὸν χαλκὸν ἐις χαλκόν, κὰι τὸν σίδηρον ἐις σίδηρον,κὰι ξύλα ἐις ξύλα. κὰι λίθους ὄνυχος,κὰι πληρώσεως λίθους πολυτελεῖς κὰι ποικίλους, κὰι πάντα λίθον τίμιον, κὰι λίθους παρίους ἐις πλῆθος. κὰι ἔτι ἐν τῶ ἐυδοκῆσαί με ἐις ὀῖκον κυρίου τοῦ θεοῦ μου, ἔστι μοι ὃ περιπεποίημαι χρυισ´ον κὰι ἀργύριον,κὰι ἰδοὺ δέδωκα ἐις τὸν ὀῖκον θεοῦ μου ἐις ὕψος, ἐκτὸς ὧν ἡτοίμασα ἐις τὸν ὀῖκον τὸν ἅγιον τρισχίλια τάλαντα χρυσίου τοῦ ἐξ ὀφείρ, ἑπτακισχίλια τάλαντα ἀργυρίου δοκί μου, τοῦ καταχρίσαι ἐν ἀυτοῖς τοὺς τοίχους τοῦ ἱεροῦ ἐις τὸ χρυσίον τῶ χρυσίω, κὰι ἐις τὸ ἀργύριον τῶ ἀργυρίω, κὰι ἐις πᾶν ἔργον διὰ χειρὸς τεχνιτῶν. κὰι τίς ὁ προθυμούμενος πληρῶσαι τὰς χεῖρας ἀυτοῦ σήμερον τῶ κυρίω, κὰι προεθυμήθησαν ὁι ἄρχοντες τῶν πατριῶν, κὰι ὁι ἄρχοντες τῶν ὑιῶν ἰσραήλ, κὰι ὁι χιλίαρχοι κὰι ἑκατόνταρχοι, κὰι ὁι προστάται τῶν ἔργων τοῦ βασιλέως, κὰι ὁι ὀικονόμοι, κὰι ἔδωκαν ἐις τὰ ἔργα τοῦ ὄικ,ου κυρίου χρυσίου τάλαντα πεντακισχίλια, κὰι δραχμὰς μυρίας, κὰι ἀργυρίου ταλάντων δέκα χιλιάδας, κὰι χαλκοῦ τάλαντα μύρια ὀκτακις χίλια, κὰι σιδήρου ἑκατὸν χιλιάδας ταλάντων. κὰι ὁῖς ἑυρέθησαν παῤ ἀυτοῖς λίθοι, ἔδωκαν ἐις τὰς ἀποθήκας ὄικου κυρίου διὰ χειρὸς ἰεϊὴλ τοῦ γερσωνί. κὰι ἐυφράνθη ὁ λαὸς ἐπὶ τῶ ἑκουσιασμῶ, ὅτι ἐκ καρδίας πλήρους ἑκουσιάσαντο τῶ κυρίω. κὰι δαυὶδ ὁ βσαιλεὺς ἐυφράνθη ἐυφροσύνη μεγάλη, κὰι ἐυλόγησεν ὁ βασιλεὺς δαυὶδ τὸν κύριον ἐνώπιον τῆς ἐκκλησίας λέγων, ἐυλογητὸς ἐῖ κύριε ὁ θεὸς ἰσραὴλ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀπὸ τοῦ ἀιῶνος κὰι ἕως τοῦ ἀιῶνος, σοὶ κύριε ἡ μεγαλωσύνη κὰι ἡ δύναμις κὰι ἡ μεγαλοπρέπεια κὰι ἡ νίκη κὰι ἡ ἐξομολόγησις, ὅτι σὺ πάντων τῶν ἐν ὀυρανῶ κὰι ἐπὶ τῆς γῆς δεσπόζεις. σοὶ κύριε ἡ βασιλεία κὰι ἡ ἔπαρσις ἐις πάντα κὰι ἐις πᾶσαν ἀρχήν, παρὰ σοῦ ὁ πλοῦτος κὰι ἡ δόξα ἐκ προσώπου σου, σὺ πάντων ἄρχεις κύριε ὁ ἄρχων πάσης ἀρχῆς, κὰι ἐν τῇ χειρί σου ἰσχὺς κὰι δυναστεία, κὰι ἐν τῆ χειρί σου μεγαλῦναι κὰι κατισχύσαι τὰ πάντα. κὰι νῦν κύριε ἐξομολογούμεθά σοι, κὰι ἀινοῦμεν τὸ ὄνομα τῆς δόξης σου, ὅτι τίς ἐιμὶ ἐγώ, κὰι τίς ὁ λαός μου, ὅτι ἰσχύσαμεν τοῦ ἑκουσιάσασθαί σοι ὅυτως; ὅτι σά ἐστι τὰ πάντα, κὰι ἐκ τῶν σῶν δεδώκαμέν σοι,ότι πάροικοι ἐσμὲν ἐναντίονσου κὰι πάροικοι, καθὼς πάντες ὁι πατέρες ἡμῶν, κὰι ὡς σκιαὶ ἁι ἡμέραι ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κὰι ὀυκ ἔστιν ὑπομονή. κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν πρὸς πᾶν τὸ πλῆθος τοῦτο, ὃ ἡτοιμάσαμέν σοι τοῦ ὀικοδομῆσαι ὀῖκον τῶ ὀνόματί σου τῶ ἁγίω, ἐκ χειρὸ ς γάρ σου ἐστί, κὰι σά ἐστι τὰ πάντα. κὰι ἔγνων κύριε, ὅτι σὺ ἐῖ ὁ ἐξετάζων καρδίας, κὰι ἀγαπῶν δικαιοσύνην, κὰι ἐγὼ ἐν ἁπλότητι καρδίας μου ἑκουσιάσθην ταῦτα πάντα, κὰι νῦν τὸν λαόν σου τὸν ἑυρεθέντα ὧδε ἐῖδον ἐν ἐυφροσύνη ἑκουσιασθέντα σοι κύριε ὁ θεὸς ἁβραὰμ κὰι ἰσαὰκ κὰι ἰσραὴλ τῶν πατέρων ἡμῶν, φύλαξον ἀυτῶν τὸ πλάσμα διανοιῶν καρδίας λαοῦ σου ἐις τὸν ἀιῶνα, κὰι κατεύθυνον τὰς καρδίας ἀυτῶν πρὸς σέ. κὰι σολομῶντι τῶ ὑιῶ μου δός καρδίαν ἀγαθήν, τοῦ ποιεῖν τὰς ἐντολάς σου κὰι τὰ μαρτύριά σου και τὰ προστάγματά σου, κὰι οτῦ ἐπὶ τέλους ἀγαγεῖν πάντα, κὰι τοῦ ὀικοδομῆσαι τὴν κατασκευὴν τοῦ ὄικου σου, ἣν ἡτοίμασα. κὰι ἐῖπεν δαυὶδ πάση τῆ ἐκκλησία, ἐυλογήσατε ὴ κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν. κὰι ἐυλόγησε πᾶσα ἡ ἐκκλησία κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων ἀυτῶν, κὰι κάμψαντες τὰ γόνατα προσεκύνησαν τῶ κυρίω κὰι τῶ βασιλεῖ. κὰι ἔθυσε δαυὶδ τῶ κυρίω θυσίας, κὰι ἀνήνεγκεν ὁλοκαυτώματα τῶ κυρίω τηεπαύριον τῆς πρώτης ἡμέρας μόσχους χιλίους, κριοὺς χιλίους, ἄρνας χιλίους, κὰι τὰς σπονδὰς ἀυτῶν κὰι θυσίας ἐις πλῆθος παντὶ τῶ ἰσραήλ. κὰι ἔφαγον κὰι ἔπιον ἔναντι κυρίου ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη μετὰ χαρᾶς μεγάλης. κὰι ἐβασίλευσαν ἐκ δευτέρου τὸν σολομῶντα ὑιὸν δαυίδ, κὰι ἔχρισαν ἀυτὸν τῶ κυρίω ἐις βασιλέα, κὰι τὸν σαδδοὺκ ἐις ἱερέα. κὰι ἐκάθισεν σολομὼν ἐπὶ θρόνου κυρίου ἐις βασιλέα ἀντὶ δαυὶδ τοῦ πατρὸς ἀυτοῦ, κὰι ἐυοδώθη. κὰι ἐπήκουσαν ἀυτοῦ πᾶς ἰσραήλ. κὰι ὁι ἄρχοντες κὰι ὁι δυνατοὶ καί γε πάντες ὁι ὑιοὶ τοῦ βασιλέως δαυὶδ ὑπετάγησαν ἀυτῶ. κὰι ἐμεγάλυνε κύριος τὸν σολομῶντα ἐναντίον παντὸς ἰσραήλ, κὰι ἔδωκεν ἐπ᾿ ἀυτὸν δόξαν βασιλείας, ὡς ὀυκ ἐγένετο ἐπὶ παντὸς βασιλέως ἔμπροσθεν ἀυτοῦ ἐπάνω τοῦ ἰσραήλ. κὰι δαυὶδ ὑιὸς ἰεσσαὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ πάντα ἰσραήλ. κὰι ἁι ἡμέραι ἃς ἐβασίλευσεν ἐπὶ ἰσραὴλ τεσσαράκοντα ἔτη, ἐν χεβρὼν ἐβασίλευσεν ἑπτὰ ἔτη, κὰι ἐν ἱερουσαλὴμ τριάκοντα κὰι τρία ἔτη. κὰι ἀπέθανε δαυὶδ ἐν γήρα καλῶ, πλήρης ἡμερῶν πλούτω κὰι δόξη, κὰι ἐβασίλευσεν σολομὼν ὑιὸς ἀυτοῦ ἀντ᾿ ἀυτοῦ. κὰι ὁι λοιποὶ λόγοι τοῦ δαυὶδ τοῦ βασιλέως ὁι πρότεροιε κὰι ὁι ὕστεροι, ὀυκ ἰδοὺ ἐισὶ γεγραμμένοι ἐπὶ λόγων σαμουὴλ τοῦ ὁρῶντος, κὰι ἐπὶ λόγων νάθαν τοῦ προφήτου, κὰι ἐπὶ λόγων γὰδ τοῦ ὁρῶντος περὶ πάσης τῆς βασιλείας ἀυτοῦ, κὰι πάσης τῆς δυναστείας ἀυτοῦ, κὰι τῶν καιρῶν τῶν διελθόντων ἐπ᾿ ἀυτὸν κὰι ἐπὶ τὸν ἰσραήλ, κὰι ἐπὶ πάσας τὰς βσιλείας τῶν γαιῶν.